Hjælp 16.155

20/3-2019

Fejl rettet, Beviser, AMU: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af AMU beviser.
Fejl rettet, Beviser, AMU: Institutionsnavn anvender nu institutionens officielle navn (før blev afdelingens officielle navn brugt).
Kviklinks, Hold, AMU Tilstededage: Der vises nu som standard tilstededage for dags dato.
Forside, Lærer, AMU: Der vises nu, hvis en lærer mangler at registrere tilstededage indenfor de sidste 7 dage.
Fejl rettet, Stamdata, Generer fiktivt cpr nr: Der blev ikke dannet fiktive cpr numre, men rigtige.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Aktivitetsindberetning: Kunne fejle for OBU hold.
16.154

19/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Der kunne opstå ukendt fejl.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Der tages nu højde for tilstededage ved beregning af tilskud.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes kursistresultat automatisk til gennemført med bevis.
Stamdata, Rediger hold AMU: Ved tilføjelse af nye tilmeldinger til fag, sættes Kursiststatus og betalingsstatus automatisk ud fra foregående linje.
Stamdata, Rediger hold AMU, Beviser: Der tjekkes nu ikke længere på at eleven sidste dato på et fag ligger før dags dato. Herved kan der udstedes beviser inden eleven er færdig.
16.153

19/3-2019

Fejl rettet, Opgaver: Ændringer blev ikke gemt (siden sidste release).
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Fejl: Der opstod ukendt fejl.
16.152

18/3-2019

Fejl rettet, optag.dk fordelingsrapporter: Fordelingstallene så forkerte ud, da der blev taget højde for om ansøgeren var egnet (hvilket er et felt som ikke bruges mere).
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD: I nogle tilfælde blev der fejlagtigt givet advarsel om overlappende skoleforløb på erhvervsrettetpåbygning.
Fakturering, Manuel fakturering, AMU: Der overføres nu information om betaler fra AMU tilmelding (kunde ref, kunde ordre nr, ean etc).
16.151

18/3-2019

Rapportering, Tilskud AMU beregninger: Nye kolonner 'Antal skoledage', 'Periode'.
Rapportering, Hold udvidet: Nye kolonner 'NSFormål', 'NSAnsvar', 'NSProjekt'.
Rapportering, Holdelement felter: Tilføjet kolonner med AMU xprsfag, fagkategori, samt holdelementperioder start- og slutdato.
Fejl rettet, Beviser: Hvis man havde opsat flere regler med samme afdeling, uddannelse og bevistype, så kunne man få ukendt fejl under udstedelse af beviser.
CVR: Under stamdata er der et link til cvr-stamdata, hvor man kan angive EAN-numre på de P-numre der er hentet for skolen.
Stamdata, Hold, AMU Tilmeldinger: Der er nu en knap der sætter EAN-nummer ud fra CVR- eller P-nummer.
Fejl rettet, Elev, Bevis, AMU-uddannelsesbevis: Det er nu muligt at angive varighed på beviset.
Fejl rettet, EDUP: Det var i nogle tilfælde ikke muligt at annullere en anmodning.
Fejl rettet, Hold, AMU: Der kan nu kun angives én kontrostreng for formål, ansvar og projekt.
Fejl rettet, SU indskrivningskontrol: Ved gem af indskrivningskontrol kunne man få ukendt fejl, hvis retningsbetegnelsen indeholdt foranstillede blanktegn.
Fejl rettet, SU Parkeringsliste: For skoler med AMU kunne siden fejle.
Adgangskoder, Tildel: Hvis man er stamdataadministrator, så fås nu også en kolonne med CPR nr til brug for brevflet til f.eks. eboks.
16.150

14/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.149

14/3-2019

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: Kunne give ukendt fejl.
Rapportering, Ansøger-datakilde: Felterne for UPV blev vist med de interne optagelse.dk koder (XYZ). Nu vises de som Egnet etc.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: Der kunne nogle gange komme en fejl med "Teksten indeholder ugyldige tegn".
Stamdata, Hold, AMU Tilmeldinger: Det er nu muligt at vælge om der skal udløses tilskud for påbegyndelse og undervisning.
Rapportering, AMU: Ny datakilde 'Taxameter AMU beregninger'.
Rapportering, Taxameter-datakilder: Datakilder flyttet til ny datakildegruppe 'Tilskud'.
Visnings-log: Det logges nu når der downloades en elevsagsfil.
Eksamensadministration, Eksamensaktivitetsoversigt: Der er nu som standard valgt en periode.
16.148

12/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.147

12/3-2019

Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at tilføje elev ud fra cpr nummer. Hvis CPR nummeret ikke findes i forvejen, så oprettes en ny elev. (CPR integration vil efterfølgende hente navn m.m.).
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at tilføje unavngivne elever.
Stamdata, Rediger hold, AMU tilmeldinger: Det er nu muligt at angive PNummer på virksomhed ved tilføjelse af nye tilmeldinger. Hvis PNummer er angivet, så udfyldes virksomhedsfelter automatisk.
16.146

11/3-2019

API, Rapportering: Felter der indeholder flere værdier kommer nu ud som json-arrays isf. én tekststreng.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, EUD, EDUP: Ved indlæsning af elevdata for elevudlån kunne der opstå verifikationsfejl.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Fejlede i nogle tilfælde.
16.145

9/3-2019

Fejl rettet, Ansøger: Den automatiske afhentning af bilag fra optagelse.dk fejlede.
16.144

9/3-2019

Fejl rettet, Ansøger: Den automatiske afhentning af bilag fra optagelse.dk fejlede.
Fejl rettet, Eksamen XPRS: Når UVM XPRS serveren fejler, fik man en Ukendt fejl. Nu vises en kommunikationsfejl i stedet.
16.143

8/3-2019

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: Der kunne opstå ukendt fejl hvis der er udmeldt prøver med faste underfag, men hvor UVM ikke har udmeldt censorfag. Nu vises en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Hold, Tilskud, AMU: Der udløses ikke længere tilskud for rækker med rekvirent af typen ISB.
16.142

7/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, AMU: Der foreslås nu ikke længere fakturering for AMU fag hvor der på elevens tilmelding står at faget er faktureret.
Rapportering, Datakilde Aktiviteter: Tilføjet felter fra skemabrik: Ændret, Aflyst, Note, AktivitetID.
Rapportering, Datakilde Skemabrikker: Tilføjet felter fra skemabrik: Ændret, Aflyst, Note, AktivitetID.
Fejl rettet, Stamdata, EUD, EDUP: Siden kunne give ukendt fejl ved EASY-A afvisning af elevflytning.
Stamdata, Elev, Opret: AMU/ÅU elever får nu ikke automatisk tildelt et elev-id ved oprettelse.
16.141

5/3-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Fejlede ved udtræk.
16.140

5/3-2019

Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata, Elever: Kunne give ukendt fejl.
16.139

4/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.138

4/3-2019

Stamdata, Fakturering: Det er nu muligt at aktivere fakturering på testskoler (faktureringsfanebladet på hold) ved at oprette en Navision Stat række under skoleopsætning->Eksterne systemer. Det er ikke lovligt at angive brugernavn.
Stamdata, Skoleopsætning: Fanebladet Eksterne systemer vises nu også på testskoler. Det er pt kun muligt at tilføje Navision Stat integration-række på test-skoler.
Hold, Kviklinks, AMU: Lærere kan nu registrere tilstededage.
Stamdata, Hold, AMU: Tilstededage-faneblaad fjernet (flyttet til hold kviklinks).
Rapportering, Ansøgere: Felter for UPV tilføjet.
16.137

1/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.136

1/3-2019

Ingen versionsnoter.
16.135

1/3-2019

Hold, Tilmeldinger: Kursister sorteres nu efter CPR-nr.
Hold, Tilmeldinger: En kursists fag-tilknytninger sorteres nu efter periode.
Hold, Holdudbud: Holdelementer sorteres nu efter de tilnyttede perioder.
Hold, Holdudbud: Holdets periode vises.
Hold, Tilmeldinger: Holdets periode vises.
Fejl rettet, Hold, Tilmeldinger: Ved tilknytning af fag til kursist udfyldes nu periode og varighed for plan og split hold.
Hold, Holdudbud: Der vises nu link til holdets udbud på efteruddannelse.dk (hvis holdet har været indberettet til efteruddannelse.dk).
Fejl rettet, Hold, Tilmeldinger: Der kan nu kun vælges blandt AMU elever.
Hold, Tilmeldinger: Nyt felt "Fritekst".
16.134

28/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.133

28/2-2019

Fejl rettet, Uddannelsesplan: Gav fejlsiden for elever med uddannelsesaftaler med kunstige cvr-numre.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ved automatisk skemalægning med en delmængde af brikker vises nu kun statistik for de valgte brikker.
Fejl rettet, Ansøger: Hentning af videresendte ansøgere gav fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Elevimport: Ved opdatering af elevbrugernavn kunne der i specielle tilfælde opstå en ukendt fejl.
Fejl rettet, Ansøger: Enkelte ansøgere kunne ikke indlæses pga. ønsker til institutioner, som Lectio ikke kendte til.
16.132

25/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Karakter-vægtning: 6647- Studieretningsprojekt vægter nu 2.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Hvis der var skemabrikker som ikke kan masseredigeres (f.eks. fordi de er låst pga godkendt), så fik man fejlsiden.
16.131

25/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå ukendt fejl ved slet af AMU-hold.
16.130

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøger-upload: overliggeransøgere uploadet fra xml fra sidste år, blev forsøgt indlæst på sidste ansøger-år.
Fejl rettet, Stamdata, Redigér Hold: AMU-fanen gav fejlsiden, hvis der ikke var tilknyttet elever til holdet.
16.129

22/2-2019

Fejl rettet, Ansøgerverifikation: UPV oplysninger fra overlagte ansøgere blev markeret som forkert indlæst.
Fejl rettet, Elev, Bevis, EUD GF1: Startdato blev udfyldt forkert.
Eksamen, Skriftlige prøveforekomster: Der gives nu fejl, hvis man har brugt nogle af de prøveforekomster, som er blevet slettet af UVM.
16.128

20/2-2019

Fejl rettet, Rediger aktivitet: Information ved Gem om, at der er ændringer i dobbeltbookningslisten vises nu som advarsel og med information om, at ændringerne ikke er gemt.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Når man har fremsøgt aktiviteter, så udfyldes "tilføj" kolonnerne nu igen med søgekriteriet.
Masserediger aktiviteter: Når man trykker "fjern" et hold/lokale/lærer/resource fra Tilføj kolonnen, flyttes entiteten nu over i Fjern-kolonnen.
16.127

19/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.126

19/2-2019

Spørgeskema, Rediger: Tjekbokse til angivelse af korrekte valgmuligheder kan nu toggles med mellemrumstasten.
Fejl rettet, EUD skolebevis: Der verificeres ikke længere mht. EUX.
Fejl rettet, Hold, Opret: Der kunne opstå fejl pga. udledning af karakterer til kombinationsfag.
16.125

15/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: overfør ansøger til næste skoleår virkede stadig ikke.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af værgeoplysninger med fiktivt cprnummer kan nu lade sig gøre.
16.124

15/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Gav fejlsiden for uddannelsesaftaler med cvr-nummer "00000000".
Fejl rettet, Editor, Matematik: Brug af "align"-miljøet gav fejl ved visning, men virkede i editoren. Foretræk at bruge "aligned" istedet. Mere info
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Ny version af indberetningen.
16.123

14/2-2019

Fejl rettet: Det var ikke muligt at skrive '?' eller '/' i inputfelter.
16.122

14/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.121

14/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.120

12/2-2019

Ingen versionsnoter.
16.119

12/2-2019

Fejl rettet, Stamdata, SU-indberetning, Ungdomsuddannelse: Ved valg af elevforløb vises kun elever for det elevforløb.
Brevskabeloner, Elev-hold: Nye felter: AFTALE_VIRKSOMHED_NAME og AFTALE_VIRKSOMHED_CVR.
Fejl rettet, Masseredigér lønposter og løntillæg: Der gives nu advarsel hvis der påsættes tomme poster på hold.
Ansøger: Tilføjet status "Reserveret".
16.118

12/2-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Udtræk fejlede.
16.117

11/2-2019

Fejl rettet, Studieverifikation, HTX: Der blev talt for mange timer på enkelte Teknikfag A.
Fejl rettet, Easyintegration: Der medtages nu flere AMU-relaterede data.
16.116

11/2-2019

Fejl rettet, EDUP: Det var ikke muligt at sende en 'Accept modtaget'-besked.
Fakturering, Faktureringsoversigt: Fjernet fanerne 'Manglende udstedelse' og 'Manglende kreditnotaer' og i stedet indbygget dem som søgefiltre i 'Fakturaforslag'.
Fejl rettet, skemavisning for gruppen 'Alle lærere'. Kunne give fejlsiden, hvis gruppen indeholder mere end et par hundrede lærere.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejl siden sidste release.
16.115

8/2-2019

Fejl rettet, Bevis: Der kunne opstå ukendt fejl ved generering af GF1 bevis.
16.114

7/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Albertslund Gymnasium blev ikke set som del af Region Hovedstadens fordelingsområde.
Fejl rettet, Bevis, Skolebevis: Finansuddannelsens afsluttende prøve rettet tekst til bedømmelse af projekt hhv. bedømmelse af kunderådgivning.
Fejl rettet, Bevis, EUD: Niveau 0 bliver ikke længere vist.
16.113

7/2-2019

Fejl rettet, Udskriv til Excel-knap blev ved en fejl vist på skemaugevisning.
Fejl rettet, Fagvalg: HF-Enkeltfags SSO-fagvalg viste ikke nogen forslag.
Fejl rettet, Easyintegration: Fejlede siden sidste release.
Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af karakter fra optagelse.dk virkede ikke.
16.112

6/2-2019

Eksamensdatabasen: Der indberettes nu igen automatisk. Det kræver en tilslutningsaftale igennem IPung.
Fejl rettet, Hold, Karakterer, Karakterliste: Listen sorteres nu efter elevnavne.
Fejl rettet, Ansøgerupload: Gav en fejl om ulovlig xml.
Fejl rettet, Ansøger, Region H: Send til fordeling virkede ikke uden uddannelsesparathedsvurdering.
16.111

5/2-2019

Fejl rettet, Ansøger: Indlæsning af ansøgere, Modtaget prøveforb. undervisning i fransk blev indlæst fra den tilsvarende angivelse i tysk.
Beviser: Tilføjet bevistyperne EUX Merkantil 1.del 2017/18 og EUX Merkantil Fuldt 2017/18.
Ansøger: UPV-oplysninger flyttet til fanebladet UPV.
Ansøger, UPV: Tilføjet evalueringsfelter til optagelsesprøve.
Ansøger, UPV: Genindlæsning af UPV-oplysninger i verifikationer.
16.110

4/2-2019

Fejl rettet, Elev, Bevis: Til perioden på EUD GF1 beviser bruges nu elevens startdato på GF1 elevforløbet.
16.109

4/2-2019

Fejl rettet, Fagvalg, Tildel favoritlærere: Ved underfag blev der ikke tildelt nogen lærer.
16.108

4/2-2019

Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der vises nu tal for hold uge-ubalance mens algoritmen kører.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Advarsel om manglene kæder vises ikke længere i popup.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation: Ny algoritme til at finde forbedringsforslag findes nu også under menuen "Automatisk skemalægning".
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Automatisk skemalægning: Der kan nu vælges om tidlige moduler foretrækkes.
Fejl rettet, API, Rapportering: null-vaerdier gav ugyldig json.
Fejl rettet, AVU-beviser: underskriften blev placeret lidt for langt til venstre.
16.107

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.106

1/2-2019

Fejl rettet, EASY-integration: Udtræk fejlede siden sidste release.
16.105

31/1-2019

Beviser, AMU-Uddannelsesbevis, Verifikation: Tillader udstedelse af AMU-Uddannelsesbevis for EUD HF elever.
16.104

30/1-2019

Stamdata, Vælg hold: For AMU hold vises ikke længere holdelemnter og årsholdnavne i oversigten (da nogle hold kan have 100 holdelementer).
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV er det nu lovligt ikke at angive "Antal dage" på en periode for et fag.
Fejl rettet, Skemalægningsapplikation, Rediger brikker: Ved lange lærer-navne var "Fjern" knappen skjult.
16.103

30/1-2019

API: Kan hente rapportdefinition i rapportdesigneren, og køre den vha. nyt api-kald.
Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: Ved flere tilknytninger til et fag for en elev opstod der fejl.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Der er nu kun muligt at vælge AMU/ÅU for AMU-skoler.
Stamdata, AMU, Red. hold: Tilføjet ny oversigt for ÅV, hvor man kan se deltagerantal og antal pladser.
Stamdata, AMU, Opret hold: Man skal nu angive indberetningsprincip ved oprettelsen.
Stamdata, AMU, Red. hold: For ÅV kan man nu angive antal pladser for forskellige perioder.
Stamdata, Elev, Eksamensverifikation: Standardtermin for eksamensverifikation er nu skiftet fra Vinter 18/19 til Sommer 2019.
Fejl rettet, Stamdata, Slet elev: Fejlede siden forrige release.
16.102

29/1-2019

Fejl rettet, Stamdata, Opret AMU hold: Siden fejlede.
Fejl rettet, Elev, Studieplan, Valgfag: "Å" blev vist som ?.
16.101

28/1-2019

Login: Der skal nu logges ind på næsten alle sider.
Skoleårsvælger: Elever og praktikstedmedarbejdere kan nu kun vælge de skoleår, hvor eleven er aktiv.
Visnings-log: Der logges nu, når en bruger tilgår fraværs- og karaktersider, samt elevstamdata.
Hold: Der må nu findes optil 150 holdelementer på et hold.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Ved mere end 45 ugers tilskud, vises nu det faktiske antal uger.
16.100

25/1-2019

Beviser: Understøttelse af AMU-Uddannelsesbevis.
Rediger Hold: Masseudstedelse af AMU-Uddannelsesbevis.

 

 

Tidligere versioner