Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Maria Larsen, Susanne Bejer
Hold 2018 DA/b (1b DA, 2b DA, 3b DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb 1: Sociale medier
Titel B Forløb 2: Alment skriftlighedsforløb
Titel C Forløb 3: Saga, edda og folkeviser
Titel D Forløb 4: DHO - Danmark i 1800-tallet
Titel E Forløb 5: Fornuft, følelser og fordærv på skrift
Titel F Forløb 6: Talens magt
Titel G Forløb 7: Argumentation og sproghandlinger
Titel H Forløb 8: Dokumentarfilm
Titel I Forløb 9: Storbyen
Titel J Det' jul
Titel K Metoder i dansk
Titel L Nyhedsformidling
Titel M Modernisme og realisme i det 20. århundrede

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 1: Sociale medier

I dette forløb skal eleverne arbejde danskfagligt med de sociale medier med særligt fokus på  Facebook.
I forløbet har vi fire centrale fokusområder:

- Kommunikation og sprog på de sociale medier (fokus på Facebook).
- Digital dannelse.
- Selvfremstilling på nettet.
- Medieværk - TV-serien "Skam" - sæson 1

Eleverne skal kunne:
●  forholde sig selvstændigt og kritisk til web 2.0 og de sociale medier
●  demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere
    teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen
●  anvende det relevante begrebsapparat, som knytter sig til det danskfaglige arbejde med sociale medier.
●  udarbejde en sprogliganalyse af tekster fra de sociale medier: profiler, debattråde, datingprofiler og
    statusopdateringer.
●  udvise viden om og forståelse for de digitale mediers kommunikationsmæssige nyskabelser (ny
    kommunikationsmodel).
● analysere og vurdere de digitale mediers interaktion og indvirkning på omverdenen med begreberne
   selvfremstilling, digital dannelse og ny skriftlig mundtlighed som centrale fokuspunkter.

   

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1. aflevering: Sociale medier 11-01-2019
2. aflevering: SKAM 08-02-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb 2: Alment skriftlighedsforløb

ASK - alment skriftlighedsforløb i 1.g

I løbet af 1.g skal du have et forløb på 10 moduler, som ligger i perioden mellem studieretningsstart og DHO (Dansk/historieopgaven). Forløbet kalder vi ASK - en forkortelse for alment skriftlighedsforløb. Du har din dansklærer til ASK. I ASK er der fokus på at træne dine basisfærdigheder inden for skriftlighed, og målene er, at:

Du bliver præsenteret for skolens webbaserede skriveportal SKRIVEMASKINEN.
Du får viden om den treårige progressionsplan for større skriftlige opgaver.
Du får kendskab til skriftlighedsværktøjer og feedback- og vejledningsværktøjer.
Du får viden om opgaveformalia og opgaveteknik.
Du opretter din skriftlighedsmappe i Google Drev og deler skriveprocesdokumenter med dine lærere.
Du undgår typiske sproglige fejl i dine tekster på enkeltordsniveau (bøjning og stavning), men også på sætningsniveau (sætningsanalyse).
Du bruger korrekt tegnsætning, når du skriver.
Du kender til forskellige genrer og kan skrive på forskellige måder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb 3: Saga, edda og folkeviser

I dette mini litteraturhistoriske forløb arbejder vi med tekster fra Vikingetid og Middelalder. Vi har fokus på sproglige og tematiske karakteristika og kigger på forskellige og ligheder mellem tekster og genrer, og vi sætter teksterne ind i en samfundsmæssig kontekst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb 4: DHO - Danmark i 1800-tallet

DHO 2019 – Opgaveformuleringer og bilag

Opgave 1: Vilkår for underklassens kvinder

Gør rede for udviklingen i vilkårene for underklassens kvinder i perioden 1830-1901 med
fokus på arbejde og ægteskab. Analysér og inddrag bilag A og B.
Giv en analyse og fortolkning af uddraget fra Amalie Skram Lucie. Du skal karakterisere
miljøet og hovedpersonen og undersøge hvilken central konflikt, der tematiseres i
uddraget.
Diskuter samtidens normer for kvindeliv og den debat der var omkring ligestilling.

Bilag:
A. Karoline Graves – Ægteskab (1910’erne)
B. Kvinder i erhverv i København 1855-1901
C. Amalie Skram: af Lucie (1888)

Opgave 2: Holdninger til industrialiseringen

Giv en redegørelse for den industrielle revolution i Danmark ca. 1848-1913 med særligt
henblik på den teknologiske udvikling. Inddrag herunder ”Tabel over jernbanenettets
længde i årene 1848-1913” (bilag A) og “Dampmaskinen og den danske industri 1838”
(bilag B).
Lav en analyse og fortolkning af uddraget af Henrik Pontoppidans Sandinge Menighed
(1883) (bilag C). Analysen skal indeholde en karakteristik af sandingeboerne og
jernbanearbejderne, og den skal vise, hvilken funktion den indledende naturbeskrivelse
har i teksten. Desuden skal tema og forfatterholdning bestemmes.
Sammenfat og diskuter de holdninger til industrialiseringen, som findes i det anvendte
materiale. Du kan også inddrage uddraget fra Johannes V. Jensens Den gotiske
Renaissance (1901) (bilag D) i en sammenligning.

Bilag:
A. ”Tabel over jernbanenettets længde i årene 1848-1913”
B. ”Dampmaskinen og den danske industri 1838”
C. Henrik Pontoppidan: af Sandinge Menighed (1883)
D. Johannes V. Jensen: af Den gotiske Renaissance (1901)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3. aflevering: Romantikken 07-04-2019
5. aflevering: Det moderne gennembrud 09-05-2019
4. aflevering: Sædelighedsfejden 12-05-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb 5: Fornuft, følelser og fordærv på skrift

I dette forløb arbejder vi med de tre litteraturhistoriske perioder Oplysningstid, Romantik og Romantisme.
Vi skal med udgangspunkt i de relevante kanonforfatterne arbejde med de centrale litteraturhistoriske udviklingslinjer og har i vores tekstlæsning og analysearbejde fokus på forskelle og ligheder mellem perioderne - både i forhold til tematik, sprog og verdensbillede.
Vi har i forløbet et særligt fokus på skriftlighed i form af små skriveøvelser, notatteknik og skriftligt analysearbejde.

Forløbet rummer også læsning af to litterære værker:
- Ludvig Holberg, "Jeppe på bjerget", 1722 (skuespil).
- Steen Steensen Blicher, "Sildig Opvaagnen", 1828 (novelle).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1: Jeppe på bjerget 19-08-2019
Kulturmøde på Mors 26-08-2019
Aflevering 2: Romantikken 03-09-2019
Aflevering 3: Kvinderoller i litteraturen 20-10-2019
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb 6: Talens magt

I dette forløb arbejder vi med ordets magt, og vi undersøger, hvordan vi mennesker kan påvirke hinanden gennem tale. Vores materiale består primært af taler og artikler, men vi kigger også på reklamer, kampagner og små videoklip. Vores arbejdsmetoder er retorisk analyse, diskursanalyse og argumentationsanalyse.   

Skriftlighedsforløb:
Under dette forløb indgår også et sær fokus på den skriftlige formidling: at udtrykke sig klart og præcist på skrift, at diskutere og debattere på skrift.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 4: Talens magt 21-12-2019
Aflevering 5: Thunberg 23-02-2020
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb 7: Argumentation og sproghandlinger

I dette forløb arbejder vi med argumentationsanalyse og sproghandlinger. Vi arbejder med et meget forskelligartet materiale fx artikler, reklamer, kampagner og Laura Ringos roman "Papirbryllup" fra 2019 (værk).
Virtuel undervisning fra 13/3
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 6: Argumentationsøvelser 12-04-2020
Aflevering 7: Romananmeldelse 30-04-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb 8: Dokumentarfilm

Vi arbejder i dette forløb med dokumentarfilm, og eleverne træner deres blik for forskellige dokumentargenrer og deres karakteristika. Vi arbejder med filmiske virkemidler, fakta- og fiktionskoder, og vi træner det skriftlige analysearbejde af levende billeder.
De fleste moduler har været virtuelle.

Selvvalgt medieværk:
Armadillo
Da penicillinen ikke virkede
Mirror
66 scenes fra Amerika
Drengene på kanten (sæson 1, afsnit 2)
Supersize me
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Årsprøve 29-05-2020
Aflevering 8: Den debatterende artikel 01-06-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb 9: Storbyen

I dette forløb arbejder vi med storbyen som tema i moderne lyrik. Vi tager udgangspunkt i Michael Strunges digtsamling "Vi folder drømmens faner ud" og sammenligner Strunges syn på storbyen med andre udvalgte digteres fremstilling af storbyen og det moderne menneskes eksistens- og livsvilkår.
Vi arbejder både med et litteraturhistorisk perspektiv og et sprogligt perspektiv her med særligt fokus på billedsprog, semantiske felter, sproglige figurer, rim- og rytmemønstre og andre stilistiske virkemidler. Litteraturhistorisk berører vi futurisme, ekspressionisme, modernisme og postmodernisme.
Ved forløbets afslutning: Pause i danskundervisningen til 2/12 + lærerskifte (MLR til SBE)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1. Forfatterportræt 20-08-2020
2. Pressefotografiets rolle 06-09-2020
3. Genaflevering 23-09-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Metoder i dansk

Som optakt til SRP gennemgås danskfagets forskellige metoder indenfor litteratur, sprog og medier:
Materiale:
Dansk i AT (i-bog)
Medier gennemgået i Sociale medier (forløb 1) og medieafsnittet i Håndbog til dansk
Filmanalysebegreber gennemgået i Dokumentarforløb (forløb 8) og Håndbog til dansk, Oversigt til film (og billeder)
Håndbog til dansk, afsnit 4.11 om diskursanalyse og Talens magt (forløb 6)
Håndbog til dansk, afsnit 4.9 og 4.10 om argumentationsanalyse, Talens magt (forløb 6) og Argumentation og sproghandlinger (forløb 7)
Litteraturens veje s. 14 - 27 om biografisk, nykritisk, strukturalistisk, ideologikritisk, psykoanalytisk og læserorienteret læsning af H.C. Andersen, "Tepotten" (1863)
Gruppepræsentationer i pptx
Virtuel undervisning via meet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Nyhedsformidling

Der arbejdes med nyhedsformidling i både trykte (aviser) og elektroniske medier (TV)
Valgte aviser: Berlingske, BT, Kristeligt Dagblad, Information, Skive Folkeblad og Politiken i papirudgave.
Emner: Avisens historie generelt, avistyper, målgrupper, værdigrundlag, lay-out, analyse af lederartikler og nyhedsartikler.
Elektroniske nyheder på DR og TV2: Genretræk, nyhedsdramaturgi, vært, live-tv, målgrupper, forskel på DR og TV2's nyheder.
Arbejdsform: Gruppearbejde, gruppefremlæggelser.
Materiale: Håndbog til dansk, Krydsfelt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Modernisme og realisme i det 20. århundrede

Johs. V. Jensen: "På Memphis Station" (1906) - tidlig modernisme
Martin A. Hansen: "Paradisæblerne" (1953) - sensymbolisme
Karen Blixen: "Det ubeskrevne blad" (1957)
Klaus Rifbjerg: "Konfrontation/Terminologi" (1960), "Fødsel" (1956) "Livet i badeværelset" (1960) - konfrontationsmodernisme + "Ha' en god dag" reciteret på Forfatterweb (2011)
Tage Danielsson: "Sagan om den fule Manfred" (1964) - moderne eventyr. Læses på svensk
Peter Seeberg: "Biografi af en snegl" (1982) læst og gennemgået i forbindelse med visningen af vdgb (HCA: "Sommerfuglen" (1862)
"Digtere, divaer og dogmebrødre" afsnit 5, 1960-70. DR2
Klær-Hansen og Bertelsen: Litteraturhistorien -  på langs og på tværs
Litteraturens veje s. 333 - 334, 346 - 347
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer