Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Martin Bundgaard
Hold 2018 HI/d (1d HI, 2d HI, 3d HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til faget historie
Titel B De tidligste civilisationer [1]
Titel C Romerriget [2]
Titel D Vikingetid og Middelalder [3] - del 1
Titel E DHO-forløb: industrialisering & demokratiudvikling
Titel F Vikingetid og Middelalder [3] - del 2
Titel G Oplysningstidstanker og Den franske revolution [4]
Titel H Amerikanernes historie [5]
Titel I Storbritannien [6]
Titel J Den russiske revolution og kommunisme derefter [7]
Titel K Kina-forløb [8]
Titel L Opsamling og Eksamen - 3.g-kronologiforløb [9]

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til faget historie

De første timer i historie er brugt på at vise hvad historie almindeligvis er, hvad historie som fag på STX er og hvordan Læreplanen for Historie A, STX ser ud. I timerne er der også givet en kort basal introduktion til hvordan man arbejder analytisk i historie.

[10 ns]

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B De tidligste civilisationer [1]

Forløb med fokus på de tidligste civilisationer, deres opståen, opbygning og livsvilkår. Vi fokuserede på Mesopotamien, Ægypten og opholdt os til sidst kort ved de græske bystater. Tidsmæssigt dækkede første del af forløbet forhistorie og frem til ca. 338 f.Kr., hvor Philip af Makedonien underlægger sig de græske bystater. Som overgang til forløbet om Romerriget, fordybede vi os i anden del af forløbet i de græske bystater (Athen og Sparta) og sluttede med at se på Alexander den Stores erobringer og hans betydning for udbredelsen af de græske idealer og livsform (hellenisme) i Middelhavsområdet.

[75 ns]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Romerriget [2]

Forløb om Romerriget med fokus på dets opståen, dets vidtstrakte ekspansion og ophør. I forløbet er der også set på samfundets politiske system og dagligliv mere generelt (livet som soldat, livet i badeanlægget og underholdningen i Colosseum m. gladiatorkampe o.l.).

Som del af forløbet indgår et besøg på Moesgaard Museum, hvor klassen - gennem foredraget Under angreb ved museets formidlingsguider og besøg i museets udstilling iøvrigt - har fået viden dels om kontaktformer mellem befolkningsgrupper i det danske område og Romerriget, dels viden om vikingetiden. I kraft af sidstnævnte fungerer museumsbesøget også som overgang til klassens forløb om vikingetiden.

[75 ns]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Vikingetid og Middelalder [3] - del 1

Forløbet handler i sin helhed (del 1 og del 2) om vikingetiden i Danmark/Norden og om middelalderen 500-1500. Forløbet har nær relation til Moesgaard-museumsbesøg. Den europæiske middelalder er der stiftet bekendtskab med, ligesom der er set lidt på pest, renæssance og humanismens fremkomst, hekseprocesser og reformationen af den katolske kirke.

[60 ns]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E DHO-forløb: industrialisering & demokratiudvikling

Optaktsforløb til dansk-historieopgaven parallelt med faget dansk. I optaktsforløbets historiedel er der fokuseret på overgangen fra enevælde i Danmark til demokrati med Grundloven. Der er således givet indblik i oplysningstidens Danmark, men hovedvægten i forløbet var på udviklingen af demokrati frem til at kvinderne også opnår stemmeret. Samfundsudviklingen i perioden med vandringen fra land til by, gradvise reformer af sociallovgivningen, urbanisering og nyopståede klasser, den industrielle udvikling og arbejderklassens kamp for bedre forhold er der ligeledes stiftet bekendtskab med i forløbet. Nationalismen og Danmarks krige i perioden er også berørt.

[70 ns]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Oplysningstidstanker og Den franske revolution [4]

Forløb med fokus på oplysningstidens tanker og Den franske revolution 1789. Ved forløbsopstart er der fokus på enevælde og oplysningstanker ca. 1600-1850. De datidige tanker og centrale begreber om mennesket, samfundet, og om hvordan samfund kunne styres, vil blive perspektiveret til elevernes nutidige forståelse via en række centrale begreber. Herefter vil fokus skifte til de mest centrale begivenheder under Den franske revolution og bevæggrundene herfor. I sidste del af forløbet vil der være fokus på tiden, der fulgte 1789-revolutionen i Frankrig (Rædselsherredømmet, Napoleon og de nye revolutioner 1830 og 1848) inklusive udsyn til andre europæiske landes udvikling, herunder det nogle historikere betegner "Den danske revolution". Undervejs er der metodisk arbejdet med analyse af fremstillingstekst som teksttype, årsagsforklaringer og aktør-struktur-perspektivet (aktør - struktur - intern - ekstern) og kildeanalyse (billeder og tekster), herunder er en kort skriftlig individuel diskursanalyse i kildeanalytisk sammenhæng lavet).

[55 ns]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Amerikanernes historie [5]

Forløbet gav baggrundsviden om amerikansk historie (forud for en desværre afblæst klassestudietur til Washington og New York i uge 18, 2020). Forløbets fokus er følgende: opdagelsens tid, forfatningen, nationens fødsel, industrialisering og borgerkrigstiden, det moderne USA's historie med hovedvægt på koldkrigsperioden og USA's rolle i verden før og efter 9/11 i 2001. Der inddrages aktuelt stof i form af et dansk-amerikansk relationsperspektiv: Trump vil købe Grønland!

[150 ns]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Storbritannien [6]

Forløbet er et bredt anlagt forløb, der med udgangspunkt i Storbritannien forsøger at give forståelse af det britiske imperium fra tidlig kolonisering og vedvarende engagement langt ud i verden. Der er set på kolonitid, imperialisme, afkolonisering, Commonwealth, men der er også set på engelsk 1800-talsindustrialisering og søgt perspektiveret til ligheder i underklasse- og arbejdsforhold i vores tid (Amazon kommer-dokumentaren). Store verdenshistoriske begivenheder som 1. verdenskrig og 2. verdenskrig er ligeledes berørt med fokus på den britiske deltagelse i disse.    

Metodisk set er kendskabet til - og evnen til i praksis at anvende - flere historiefaglige analysetilgange også søgt opnået under dette forløb.
  
[130 ns]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Den russiske revolution og kommunisme derefter [7]

Forløb om de store træk i Ruslands historie fra ca. 1900-2021. Fokus er primært på hvordan Rusland kom fra zarstyre til kommunistisk revolution, herunder er landets deltagelse i 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig berørt kort. Udviklingen fra bolsjevisme og leninisme til stalinisme og afstalinisering er undersøgt. USSR's rolle i det bipolare øst-vest- koldkrigsverdenssamfund blev belyst primært via undersøgelse af kilder vedr. Berlinspørgsmålet. Som afrunding af forløbet er der arbejdet med gruppevise oplæg om Rusland i nyere tid, hvor Rusland søger på ny søger at øge sin indflydelse i det multipolare verdenssamfund, og både indadtil og udadtil ønsker at fremstå som en politisk og økonomisk magtfuld nation, der aktivistisk interagerer med det globale verdenssamfund (EU, USA, Kina) bl.a. gennem deltagelse i krigshandlinger (fx Syrien) og i sin håndtering af interessesfærer som Arktis, de tidligere sovjetstater og Krim-halvøen/Ukraine.

[80 ns]

NB: 7 af forløbets 8 moduler er afholdt virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Kina-forløb [8]

Forløb om de store træk i Kinas historie fra ca. 1900-2021. Fokus er på hvordan Kina gik fra at være et kejserrige til at at være Folkerepublikken Kina, dvs. en kommunistisk etpartistat, hvor kommunistpartiet søger at sikre og være garant for Kinas fortsatte enhed og indre fred. Udover at beskæftige os med vejen til kinesisk kommunisme og Maos magtovertagelse, ses der på udviklingen fra et Kina i det bipolare koldkrigsverdenssamfund til at være en indflydelsesrig og magtfuld nation i det multipolare verdenssamfund, der interagerer med det globale verdenssamfund på nye og mere åbne måder. Der indgår i forløbet et sideblik til den 2. japansk-kinesiske krig 1937-1945 med særligt fokus på japanernes invasion af Kina i 1937-1938.

[70 ns]

NB: 4 af forløbets 8 moduler er afholdt virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer