Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Preben Kjærulff
Hold 2018 SA/c (1c SA, 2c SA, 3c SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Magt og demokrati
Titel B Politiske forskelle i DK
Titel C Kriminalitet
Titel D EU – suverænitet, demokrati og legitimitet
Titel E Dansk økonomi og velfærd
Titel F International politik
Titel G Ulighed i velfærdststaten
Titel H Medier og meningsdannelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Magt og demokrati

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EU – suverænitet, demokrati og legitimitet

Dette forløb indeholder følgende emner og begreber:

EU-samarbejdets historie, herunder kort om Lissabontrakttaten og udviklligen mod mere og mere overstatslig samarbejde.
Suverænitetsbegreber - formel og reel suverænitet i forhold til præmoderne, moderne og postmoderne statstyper
Forholdet mellem stat og nation: nationalstater og multinationale stater.
Sociale identiteter (vi-følelser) ud fra territorium, samfund, biologi, stat, økonomi, kultur, profession, religion.
Grundholdninger til EU i forhold til integrationsformerne: regional/global, mellemstatslig/overstatslig, bredde/dybdeintegration, statslig/ikke-statslig, økonomisk/politisk.
Grundholdninger til EU i forhold til ideologierne.
EU som stat eller organisation - føderation overfor konføderation
EU's politiske struktur, herunder Kommissionens, Rådets og Euraopaparlamentets magt og beføjelser - samt den politiske beslutningsproces.
Demokratisk underskud i EU set ud fra forskellige opfattelser, bl.a. Robert Dahls kriterier.
Løsninger på demokratisk underskud.
Politiske integrationsteori, herunder føderalisme, funktionalisme, neofunktionalisme, transaktionsanalyse, traditionalisme
Danmarks holdning og rolle i forhold til EU, herunder ideologiske skillelinjer mellem partierne. De fire forbehold.
Den danske beslutningsproces i forhold til samarbejdet i Rådet: Folketingets Europaudvalg.

Holdet har i grupper udarbejdet et problemorienteret projekt om et politikområde i EU-samarbejdet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Ulighed i velfærdststaten

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer