Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Bioteknologi A
Lærer(e) Ann Mette Primholdt Haahr, Jens Gregersen
Hold 2018 BT/x (1x BT, 2x BT, 3x BT)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Cellebiologi
Titel B Proteiner og enzymer
Titel C DNA I
Titel D Mikrobiel vækst og produktion af bioethanol
Titel E Probiotika og produktion af yoghurt
Titel F Genetik
Titel G Spektofotometri
Titel H Miljø og Miljøteknologi
Titel I Ligevægte i biologiske systemer
Titel J Syrer og baser i biologiske systemer
Titel K DNA-teknologi
Titel L SRO (vækst)
Titel M Organisk kemi
Titel N Immunforsvaret
Titel O Nervesystemer
Titel P Lipider
Titel Q Lægemiddelfremstlliing I
Titel R Reaktionshastighed
Titel S Enzymer
Titel T PCR
Titel U Hormoner
Titel V Forplantning
Titel W Økotoksikologi
Titel X Stamceller, genregulering og kræft
Titel Y Michaelis-Menten enzymkinetik
Titel Z Antibiotika og Resistens
Titel [ Anvendt bioinformatik
Titel \ Fødevarefremstilling
Titel ] Lægemiddelfremstlliing II
Titel ^ SRP
Titel _ Kulhydrater, fotosyntese og respiration
Titel ` Enzymtyper og Carbohydraters intermediære stofskif
Titel a Proteiner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Cellebiologi


Bioteknologi A (Bind 1) af Lone Als Egebo m.fl. side 9-49

Pro- og eukaryote celler

Cellerens kemi
- Grundstoffer
- Navngivning
- Bindinger

Cellemembran

Cellevækst og celledling - mitose, meisose

Øvelser:
DNA fra jordbær
Laboratoriesikkerhed
Osmose i kartofler
Blandbarhed

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal Blandbarhed 10-01-2019
Journal 17-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Mikrobiel vækst og produktion af bioethanol


Bioteknologi A (Bind 1) af Lone Als Egebo m.fl. side 118-130

Første og anden generations bioethanol

Mængdeberegning
-masse
-stofmængder
-molarmasse
-teoretisk- og praktisk udbytte
-densitet og volumenprocent

Oprensning
-destillation
-molekylær si

Øvelser:
Gæring af glucose (bioethanol)
Destillation af bioethanol
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Probiotika og produktion af yoghurt

Bioteknologi A (Bind 1) af Lone Als Egebo m.fl. side 131-150

Definition af syre og base
Stofmængde koncentrationer
Syrer og basers styrke
Vands syre-baseegenskaber
pH-begrebet
---

Øvelser:
Produktion af youghurt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Spektofotometri

Bioteknologi A (Bind 2) af Lone Als Egebo m.fl. side 9-24

Måling af absorbans
Lambert-Beers lov
Anvendelse af spektrofotometri

Øvelser
Spektrofotometri på fortyndings serie (Demo)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Ligevægte i biologiske systemer

Bioteknologi A (Bind 2) af Lone Als Egebo m.fl. side 63-76

Reversible- og irreversible reaktioner
Dynamisk ligevægt
Ligevægtsloven og reaktionsbrøk
Størrelsen af ligevægtskonstanten
Anvendelse af ligevægtsloven
Beregning af ligevægtskoncentrationer ved hjælp af ligevægtskonstanten
Indgreb i ligevægts systemer og Le Chateliers princip

Øvelser:
Indgreb i et ligevægtssystem (Rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Syrer og baser i biologiske systemer

Bioteknologi A (Bind 2) af Lone Als Egebo m.fl. side 77-122

Definition af en syre og en base
Vands selvionisering
pH begrebet (og pOH)
Måling af pH
Syrers styrke
Basers styrke
Beregning af pH i opløsning af en syre (stærk / ikke-stærk)
Beregning af pH i en opløsning af en base (stærk / ikke-stærk)
Regulering af pH (puffersystemer og Bjerrumdiagrammer)
Aminosyrer (zwitterioner, isoelektriske punkt, pH/ladning)
Titrering (bestemmelse af ukendt koncentration)


Øvelser
Måling af pH ændring i et puffersystem (Demo)
Bestemmelse af eddikesyre i eddike  (Rapport)
Titrering af phosphorsyr/cola (Rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L SRO (vækst)

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Organisk kemi

Bioteknologi A (Bind 2) af Lone Als Egebo m.fl. side 149-189  (virtuel undervisning)

Carbonhydrider
Carbonatomet, alkaner, alkener, alkyner, navngivning, isomeri, fysiske og kemiske egenskaber, aromater

Hydroxyforbindelser
Alkoholer og phenoler, opbygning, navngivning, , fremsitlling, egenskaber

Carbonylforbindelser
Aldehyder og ketoner, navngivning og egenskaber
Carboxylsyrer, navngivning og egenskaber
Estere, navngivning og egenskaber
Amider, egenskaber

Aminer , opbygning, navngivning og egenskaber

Øvelser:
Molekylmodeller (carbon atomets bindingsforhold)
Organiske test (demo)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Lægemiddelfremstlliing I

Bioteknologi A (Bind 2) af Lone Als Egebo m.fl. side 244-269

Kemiske lægemidler
-Lipinskis regler

Acetylsalicylsyre
-fremstilling
-omkrystallisation
-smeltepunktsbestemmelse
-virkning

Fordelingsligevægte, P

Fordelingsforholdet, D

Morfin og citalopram

OptiskisomeriØvelser
Fremstilling af acetylsalicylsyre (Rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Reaktionshastighed

Bioteknologi A (Bind 3) af Lone Als Egebo m.fl. side 261-272

Reaktionshastighed
Påvirknig af reaktionshastigheden

Øvelse
Reaktionshastighed (journal)
Katalyse (katalase) (journal)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T PCR

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Hormoner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V Forplantning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Y Michaelis-Menten enzymkinetik

Bioteknologi A (Bind 3) af Lone Als Egebo m.fl. side 227-286

Reaktionshastighed
- påvirkning (koncentration, overfladeareal, temperatur og katalysator)

Enzymer
- aktivitet (temperatur, pH og inhibitor)

Michaelis-Menten kinetik

Forsøg
Katalysatorer (spaltning af hydrogenperoxid) (journal)
Reaktionshastighed (journal)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel ] Lægemiddelfremstlliing II

Bioteknologi A (Bind 2) af Lone Als Egebo m.fl. side 244-269

Kemiske lægemidler
-Lipinskis regler

Acetylsalicylsyre
-fremstilling
-omkrystallisation
-smeltepunktsbestemmelse
-virkning

Fordelingsligevægte, P

Fordelingsforholdet, D

Morfin og citalopram

OptiskisomeriØvelser
Fremstilling af acetylsalicylsyre (Rapport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel ^ SRP

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel _ Kulhydrater, fotosyntese og respiration

Bioteknologi A (Bind 3) af Lone Als Egebo m.fl. side 197-211

Opbygning af carbohydrater
- monosaccharider, disaccharider og polysaccharider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel a Proteiner

Bioteknologi A (Bind 3) af Lone Als Egebo m.fl. side 47-64

Indledende oprensning
- centrifugering, fældning og dialyse

Søjlekromatografi
- gelfiltrering, ionbytningskromatografi, hydrofobinteraktions kromatografi, affinitetskromatografi og HPLC

Proteinelektroforese (analyse)
- SDS-PAGE, Nativ-PGE, isoelektrisk fokusering og 2D-PAGE
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer