Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Jeanette Møller Christensen
Hold 2020 ps/p (2p ps C)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Barnets udvikling
Titel B Skoleliv
Titel C Ondskab og gruppedynamikker
Titel D Ungdom, senmodernitet og stress

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Barnets udvikling

Dette forløb tager afsæt i udviklingsteorien, hvor omdrejningspunktet bliver omsorg og omsorgssvigt. Vi skal
arbejde med hvordan omsorg eller mangel på samme i den tidlige udvikling kan medvirkende til at
forme menneskets personlighed.
I forløbet her vil I blive præsenteret for en lang række teoretikere, hvor der kræves et større kendskab
til udvalgte af disse. Nogle af de teoretikere som i vil stifte bekendtskab med er: Freud, Erikson,Mahler
Stern, Bowlby, Spitz, Else Christensen og Mary Ainsworth. Hertil skal vi bl.a. arbejde med
begreberne sårbarhed og resiliens.

Faglige mål:
–  demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant
psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
– demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
– demonstrere viden om psykologis identitet og metoder
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mini-SSO 09-10-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Skoleliv

Vi starter med fokus på læring, herunder den sociale læringsteori og den kognitionspsykologiske. Vi ser på opdragelsesformer ift. læring. Vi går derefter videre med fokus på motivation. Derudover diskuterer vi hvilken betydning karakterer, selvkontrol og multi-/switchtasking har på læring. I sidste del af forløbet er vi omkring kognitionspsykologiske områder som opmærksomhed og perception samt hukommelse.
Forløbet afsluttet med et selvstændigt projekt omkring læring i en coronatid med hjemmeskole og virtuel undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ondskab og gruppedynamikker

I forløbet er der arbejdet med grundlæggende socialpsykologisk teori omkring massehypnose, konformitet, gruppepåvirkning (gruppetænkning og gruppepolarisering), mobning, intergruppekonflikter og roller. Der har desuden været fokus på, hvordan ens opvækst, gruppen eller autoritære personer kan påvirke individet til at begå ondskabsfulde handlinger, og hvad der får mennesker til at sige fra. Løbende i forløbet arbejdes der med begreberne eksklusion og inklusion og gruppens betydning.
Under socialpsykologien arbejdes der desuden med flere psykologiske eksperimenter udført af hhv. Asch, Milgram, Sherif og Zimbardo - vi ser dokumentarprogrammerne "Menneskedyret i flok", “Min indre kode” og “Den sorte box: Mysteriet om Rasmus”.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ungdom, senmodernitet og stress

Vi arbejder i forløbet med personlighed og identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Holdet arbejder med teoretikerne Ziehe og Bourdieu ift. samfundets rolle, personlighedens betydning og dobbelthed herunder Høegh-Olesen teori om den risikovillige og forsigtige type. Herefter fokuseres der på identitetsdannelsen ud fra Erikson, Giddens og Gergen. I forlængelse heraf ser vi nærmere på begreberne selviscenesættelse og FOMO, samt Rosa teori om accelerationen af tidens samt og Riesmanns teori om den gruppestyrede socialkarakter. Derudover forholder vi os løbende til den eksistentielle psykologis perspektiv på valgets betydning ud fra frihed, ansvar og fremmedgørelse. Forløbet afsluttes med fokus på stress ift. uddannelse og ungdom.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer