Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Jakob Ulrik Gam Kahr
Hold 2020 ps/q (2q ps C)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb 1: Vrede og aggression - intro til psykolog
Titel B Forløb 2: Kognition - Fra sanseinput til læring
Titel C Forløb 3: Udvikling og svigt
Titel D Forløb 4 - Mennesket i socialpsykologisk lys
Titel E Afslutning og opsamling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 1: Vrede og aggression - intro til psykolog

Et introducerende forløb hvor eleverne stifter bekendtskab med forskellige dele af psykologiens bud på årsagen til aggression, vrede og ondskab.
Forløbet lægger ud med en introduktion til grundlæggende teorier om ondskab, hvor der gives teoretiske bud på, hvorfor mennesker begår ondskabsfulde/aggressive handlinger og hvilke typer af ondskab der findes. Der tages udgangspunkt i socialpsykologiens forståelse af personlighed og selvet. og vi ser på hvordan kognitive omstruktureringer ofte spiller en rolle i at forklare ondskabsfulde handlinger.  Generel læringsteori af Bandura og Seligman inddrages og kobles til teamet om aggression og ondskab.

- Case Bertel Haarder - Vrede: https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws
- The Brain: A Secret History - Emotions; Bandura Bobo Doll Experiment
- Den Sorte Boks: Mysteriet om Rasmus: https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/den-sorte-box/mysteriet-om-rasmus-25802/

Grundbøger:

- Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi, 3. udgave af Peder Nielsen

- "Psykologiens Veje" af Schultz Larsen

-----

Forløbet afsluttes med en multiple choice test i Socrative

Forløbet dækker cirka 44 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse Personlighed Tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen.
 • Skrive - Intro til at formulere psykologiske problemstillinger
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel B Forløb 2: Kognition - Fra sanseinput til læring

I forløbet beskæftiger vi os med barnets kognitive udviklinger og uddyber forskellige aspekter af den menneskelige kognition, hukommelse og  læring.

Vi kommer blandt andet ind på:

Den kognitive psykologi som videnskab.
Modeller for hukommelsens funktion og opbygning
Hvorfor glemmer vi?
Opmærksomhed og arousal
Gestalter
Cues
Perception
Motivation - hvor kommer den fra?
Teorier om læring og problemløsning - behavioristisk, kognitiv og social læring
Barnets kognitive udvikling - primært fokus på Piaget
Analytisk rationel tænkning og intuitiv tænkning (Epstein)
Hvad vil det sige at være skoleparat? (ud fra en kognitiv vinkel)

I forløbet introduceres psykologisk metode og eleverne prøver at lave små eksperimenter indenfor det kognitive område.

Grundbøger

a) Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi
b) Psykologiens Veje (3.udgave) Kap. 13 om Viden, Læring og udvikling. (side 221 - 238)
c) Eksperimenter og metode i psykologi (uddrag fra I-bogen)

Øvrige materialer:

Tænkning og Sprog af Kirsten Grønbæk Hansen (Piaget)
Subliminal Perception, James Vicary
Tactit knowledege

Forsøg: Piaget for Voksne

Forløbet er afholdt delvist virtuelt
Forløbet inkluderer praktikmoduler på læreruddannelsen for SundPæd elever og udarbejdelse af MiniSSO.
Forløbet dækker cirka 90 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hukommelsesforsøg 16-11-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Den kognitive udvikling,herunder psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, motivation og hukommelse Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
Titel C Forløb 3: Udvikling og svigt

Vi ser på barnets opvækst i rammen af det senmoderne samfund. Fagligt baserer forløbet sig på viden om den emotionelle udvikling med særligt fokus på den tidlige barndoms betydning som fundament for den videre udvikling.
Forløbets fokus er den normale emotionelle udvikling i barndommen, omsorgen og tilknytningens betydning for den videre udvikling, men der arbejdes også med omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser. Vi arbejder med den emotionelle og sociale udvikling, og ser på hvordan barndommen kan påvirke senere faser i livet.

Teoretikere som Erikson, Stern og Bowlby/Ainsworth står centralt til at beskrive den normale udvikling og tilknytning. Endvidere kommer vi i forløbet kort ind på familietyper (Baumrind), opdragelse og familiens situation i det senmoderne samfund.

I den sidste del af forløbet ser vi på hvordan mennesket formes og påvirkes af de familiemæssige sammenhænge vi indgår i. - fx. forskellige livs- opdragelses- og familieformer og deres betydning for barnet.

Grundbøger:

Psykologiens Veje 3. udgave - kap. 6, 8 og 10 i uddrag.

Følger livet en plan?
Erik Erikson, Mahler, Stern
Familie og opdragelse
Tilknytning - Bowlbyg og Ainswort
Omsorgssvigt - Harlow og Spitz
Resilens og mønsterbrud

Video:
- Feral Childeren (I relation til betydningen af kritiske perioder)  
- Fremmedtesten: http://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
- Dokumentar: Er du mors lille dreng? (Caseanalyse)
- Harlow: https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4
- Spitz: https://www.youtube.com/watch?v=VvdOe10vrs4

Forløbet er afholdt delvist virtuelt
I forløbet er der læst cirka 95 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Den emotionelle udvikling med fokus på menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, men med særligt fokus på barndommen. Vi ser på hvad omsorg og tilknytning er og hvilken betydning de har. Endvidere kommer vi ind på sårbarhed og resilens hos børn.
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner - Caseanalyse - definerering og analyse af psykologiske problemstillinger
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
Titel D Forløb 4 - Mennesket i socialpsykologisk lys

I forløbet ser vi på hvordan menneskets adfærd og selvforståelse påvirkes af de sociale sammenhænge vi indgår i. Vi belyser menneskets adfærd ud fra en socialpsykologisk forståelse og ser nærmere på den socialpsykologiske metode som den viser sig i nogle af de klassiske socialpsykologiske eksperimenter.  

Centralt i forløbet står forståelsen af selvet, identitet og sociale sammenligningsprocesser
Gruppe - hvad sker der når grupper dannes - og når de bryder sammen
Rollebegrebet - hvad sker der når vores roller kommer i konflikt med hinanden?
Hvordan ændrer vi holdninger - betydningen af kommunikation?
Hvordan påvirker stress os?
Hvorfor og hvordan opstår konflikter mellem grupper?
Hvordan påvirker postmodernitet vores identitet og psyke?

Grundbog: Peder Nielsen, Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, 3. udgave
kap. 3 (Siderne 57 - 103)
Selvet og selvopfattelsen
Sociale grupper
Social indflydelse
Social kognition

Video:
Menneskedyret (CFU) - Uddrag af udsendelser om magt og autoritet samt social indflydelse

Øvelser:
Forlist i Stillehavet - med observatører og metodisk refleksionIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Socialpsykologiske faktorer: Grupepptilhørsforhold, fordomme - stereotyper m.v. Sociale mediers indflydelse. Kommunikation, gruppepsykologiske processer og social indflydelse Håndtering af stress Stereotyper, fordomme og diskrimination
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Afslutning og opsamling

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer