Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Psykologi B
Lærer(e) Jeanette Møller Christensen
Hold 2020 Ps/p (2p Ps B)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Det digitale menneske
Titel B Gal eller normal?
Titel C Køn og kærlighed
Titel D Seriemordere og ondskab
Titel E Sorg og krise

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Det digitale menneske

Dette forløb tager afsæt i socialpsykologien men kobles også til personlighedspsykologien.

Der vil være fokus på kommunikation og sociale mediers betydning for såvel individet som når vi indgår i grupper. Hvorfor spiller de sociale medier så stor en rolle i unges liv? Hvilke fordele og ulemper giver de sociale medier? Vi arbejder med begrebet FOMO og vil i dette forløb foretage feltarbejde, hvor I skal anvende psykoliens forskellige undersøgelsesmetoder til at undersøge en selvvalgt problemstilling.

Faglige mål:
– social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion samt social indflydelse
– kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier
– social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskrimination
– selv, identitet og personlighed
– undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse samt simpel analyse af data.

Normalsider: ca. 100
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Gal eller normal?

Gal eller normal?

Der arbejdes med forløbet "Gal eller normal?" indenfor den kliniske psykologi.

Her er de psykiske lidelser og diagnoser i fokus, og der arbejdes med hvordan et liv med psykiske lidelser er, hvordan det påvirker det enkelte individ. Hvordan stereotyper og foredomme påvirker personer med psykiske lidelser, deres følelser men også hvordan det får indflydelse på deres egen selvforståelse.
Der vil desuden blive arbejdet med de psykologiske metoder med afsæt i psykotiske undersøgelser.

Faglige mål:
- Social adfærd gruppepsykologiske processer, Inklusion og eksklusion samt social indflydelse.
- Social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskrimination.
- Følelser og kognition
- Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv om omverdenen. - Individuelle forskelle i livsstil og håndtering af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping.

Antal normalsider i forløbet: ca. 100
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Køn og kærlighed

Der arbejdes i forløbet med forskellige teoretiske tilgange til kønsudvikling og kønsforskelle.  Der arbejdes således med psykologiske teorier, der har biologisk, evolutionær, neurologisk, socialpsykologisk, psykoanalytisk, social konstruktionistisk og behavioristisk mv. tilgange til forståelse af kønsudvikling. I temaet sættes endvidere fokus på debatten vedrørende kønsneutralitet og opgør med gængs kønsopfattelse.

Vi ser i forløbet forskellige eksempler på kønnets udvikling og hvorvidt det er den biologiske eller den kulturelle indflydelse der har størst betydning. Vi ser dokumentarprogrammet ”Det tredje køn”, ”Drengen uden penis”, eksperimentet ”Genderquake” og klip med tre nonbinære individer Anja, Storm og Ehm der fortæller hvordan de forholder sig til deres køn.  

Vi afslutter forløbet med fokus på kærlighed ud fra et kulturelt, biologisk og tilknytningsmæssigt perspektiv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Seriemordere og ondskab

Dette forløb tager afsæt i hvad der gør mennesker i stand til at begå ondskabsfulde handlinger og hvad der skaber en seriemorder. Vi kommer omkring diagnosesystemet ICD-10, nyere forskning omkring aggression og vold samt en diskussion omkring betydningen af arv og miljø i forhold til den dyssociale personlighedsforstyrrelse. Vi arbejder desuden med mænd der dræber kvinder og hvorfor kvinder falder for disse mænd. Forløbet afsluttes med fokus på hvorfor vi tiltrækkes af mørket ift. dokumentarer, film og serier.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sorg og krise

Holdet arbejder med sorg og krisepsykologi. Vi ser på forskellige reaktioner på sorg og håndtering af denne på bl.a. sociale medier. Vi diskuterer hvilken betydning det kan have når sorg bliver en diagnose. Vi afslutter første del af forløbet med fokus på hvordan børn sørger og hvordan de hjælpes.  
Der sondres herefter  mellem de to typer af psykologiske kriser; traumatiske- og udviklingskriser. Her er Eriksons forståelse af livskriser og Cullbergs forståelse af krisens faser essentiel. Ud fra dokumentarprogrammet Utøya - Norge mod Breivik arbejder vi med kollektive katastrofer, og vi diskuterer de reaktioner der hører herunder som overlevelsesskyld og umulige valg. Vi arbejder samtidig med diagnosen PTSD, og hvordan man bedst hjælper mennesker i krise.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer