Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Psykologi B
Lærer(e) Jakob Ulrik Gam Kahr
Hold 2020 Ps/q (2q Ps B)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb 1: Klinisk psykologi
Titel B Forløb 2 De nære relationer
Titel C Forløb 3: Mennesket - et socialt dyr
Titel D Forløb 4 - Kulturmøder, ungdom og idenitet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 1: Klinisk psykologi

Forløb 1: Klinisk psykologi - variationer over normalitet

I forløbet arbejder vi med forståelsen af hvad det vil sige at være psykisk syg, om vi har nået et punkt hvor der overdiagnosticeres. Vi tager udgangspunkt i hvordan forståelsen af psykisk sygdom har udviklet sig gennem tiden og betydningen for hvordan psykisk syge skulle behandles. Vi prøver at forstå hvad det vil sige at leve med de forskellige diagnoser - hvilke symptomer er knyttet til den enkelte diagnose samt hvilke tanker, følelser og adfærd der er en del af sygdomsdomsbilledet.  I forståelsen af kognitive symptomer trækker vi på viden fra C-niv om tænkning og hukommelse.  Vi ser på forskellige årsagsforklaringer, herunder trækkes på viden fra C-niv om emotionel psykologi,  forskellige typer af psykoterapi og mulige recoveryprocesser.

Endvidere introduceres psykologiens metoder og dataindsamling.

I forløbet kommer vi i blandt andet ind på:

- Hvad vil det sige at være psykisk syg - Diagnosticering (ICD10 og DSM)
- Psykiatriens historie i Danmark (forståelsen af årsager til psykisk sygdom gennem tiden og de behandlingsformer der knytter sig hertil)
- Nervøse lidelser (Angstformerne)
- Affektive lidelser (Depression og Bi-polar lidelse)
- Skizofreni
- Personlighedsforstyrrelser
- Behandlingformer og terapier. Vi introducerer forskellige former for terapi, og deres effekt, samt kigger nærmere på den psykodynamiske terapi og den kognitive terapi.
- Recovery processer
- Lever vi overdiagnosticerede liv?

Forløbet dækker over cirka 135 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige - - Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv - udviklingen af psykiske problemer og lidelser. - betydningen af stress, sårbarhed og resililens ved udviklingen af psykisk sygdom. - Forståelse af personligheden - Psykologisk forskning individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder coping. - Psykologisk metode - undersøgelsesmetoder og analyse af data - Følelser og kognition; Kognitive processer - Menneskets følelser, tænkning og hukommelse - Supplerende stof - området klinisk psykologi og herunder forskellige terapeutiske tilgange.
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb 2 De nære relationer

I forløbet om de nære relationer beskæftiger vi os med med attraktion, forelskelse, etableringen af parhold, familien, voksenalder og dens kriser samt senmoderniteten som ramme om dette. I belysningen af attraktion og parforhold trækker vi på viden og teori fra C-niv omkring den emotionelle udvikling hos barnet. Fx. tilknytningsbegrebet (Ainsworth) Seperations-individuationsprocessen (Mahler)

Vi kigger på de senmoderne relationer i familien og parforholdet, og undersøger hvilke processer og psykologiske forhold der ligger bag valget af kæreste/partner. Vi inddrager teorien om livsformer og ser på hvilken betydning livsformen har for familielivet. Endvidere diskuterer vi hvordan ændringerne i det senmoderne samfund har betydning for forholdet i familien, mellem kønnene og de nære relationer.

Forløbet er bygget op omkring to typer af nære relationer:
- Voksne-Voksne (Parforhold og Kærlighed)
- Voksne-Børn (Opdragelse - og familietyper)

I forløbet arbejder der ligeledes med at øge den metodiske bevidsthed hos eleverne, dels med anvendelse af psykologiske undersøger indenfor feltet, men også med elevernes egen indsamling af egne kvalitative data, interviews omkring partnervalg og parforhold m.v. på baggrund af operationalisering af teoretiske begreber. Vi slutter forløbet af med en synopsisøvelse.

Blandt andet vil følgende materialer blive inddraget:
- "Psykologiens Veje" af Schultz Larsen - E-bog (kap. 25 om forelskelse og kærlighed)  - (kap. 26 om det senmoderne familieliv)
- Thomas Nielsen: Kærlighed /udvalgte forskningsartikler
- "Kærester" af Mette Eggertsen
- Psykologibogen: Kapitlet om parforhold - fokus på kollusionsteorien

- Intimitens forandring, om Giddens m.v. - PDF //Voksenlivets arenaer

Forløbet dækker over cirka 95 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige - - Menneskets udvikling i livslangt forløb med fokus på ungdom og voksenalderen. Barndommen og tilknytningens betydning for vores relationer senere i livet - Parforhold - familierelationer - Metode - dataindsamling og forskningsartikler - Socialpsykologi - gruppepsykologiske processer, interpersonel kommunikation og roller.
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb 3: Mennesket - et socialt dyr

Mennesket - et socialt dyr i en ensom tid

I forløbet vil vi se på hvordan mennesket agerer i - og påvirkes af - de sociale sammenhænge og grupper vi indgår i - på godt og ondt.

Med udgangspunkt i socialpsykologien og evolutionspsykologien ser på hvordan menneskets selvopfattelse, adfærd og vores forståelse af omverdenen påvirkes af de sociale sammenhænge vi indgår i. Vi ser  nærmere på begreber og fænomener som sociale grupper, roller, social konformitet, holdninger, stigmatisering, fordomme m.v. Begreberne fra socialpsykologien relateres til ungdomsperioden og nogle af begreberne illustreres vha. øvelser.     

Eleverne undersøge med et kritisk blik nogle af de klassiske socialpsykologiske eksperimenter - hvordan de metodisk set er skruet sammen, hvilken kritik der kan rejses mod dem - og hvordan vi kan bruge dem i dag.
I forløbet trækkes på socialpsykologisk viden fra C-niveauet indenfor socialpsykologien - herunder teorier om aggression og ondskab fra C-niveauet.

Materialer:

Psykologien Veje (3. udgave - Ebogen) - kap 21 -

+ uddrag Kap 29 om Evolutionspsykoloigi  , side 1274 - 1278 grupper i evolutionslærens perspektiv  + side 1261 - 1266 om altruisme


Tekst:
- Stigma (Om Goffmans teori om social identitet)
- Onde situationer - fra eksperiment til virkelighedAndet

Video - uddrag:

Asch: https://www.youtube.com/watch?v=NyDDyT1lDhA
Zimbardo - Stanford prison exp.: https://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0
Milgrams eksperiment: https://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w
Jane Elliot, Blue eyed: https://www.youtube.com/watch?v=KjcJDAFCExc

Øvelser:
Forlist i Stillehavet - anvendes som eksperiment, tolkning af data og metodisk kritik  
Stigmatiseringsøvelse'

Forløbet dækker cirka 95 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige - Socialpsykologi - herunder: - Social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion og social indflydelse, social kommunikation - - Sociale roller - Attribution - Stigmatisering - Holdninger - Kognitiv dissonans Supplerende stof: - Evolutionspsykologi som mulig underliggende forklaring på socialpsykologisk processer. - Neuropsykologi - om spejlneuroner
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
Titel D Forløb 4 - Kulturmøder, ungdom og idenitet

I forløbet har vi fokus på ungdomsperioden og de identitetsmæssige udfordringer der knytter sig dertil. Teoretikere som Erikson, Giddens, Gergen og Ziehe inddrages her. Identitet er i fokus på både når man har etnisk dansk baggrund -  og når man har en etnisk minoritetsbaggrund. Endvidere ser på hvad der sker på individ og gruppeniveau når mennesker med forskellige kulturelle baggrunde mødes og skal leve sammen i en integrationsproces og forskellige integrationsformer berøres. Vi har særligt fokus på de kulturmøder der sker i ungdomsperioden og hvordan identitetsdannelsen påvirkes af både kultur og samfund, samt hvordan fordomme og stereotyper spiller ind.

I forløbet tager vi udgangspunkt i forskellige opfattelser af kultur og kommer vi blandt andet ind på Hofstedes teori og kulturforståelse. Vi ser på kulturens indflydelse på bla. etnicitet, socialisering, opdragelse, familie, køn samt identitetens udvikling i et kulturelt krydsfelt. Endvidere berører vi betydningen fordomme og stereotyper i integrationsprocessen.

I forløbet ser vi også på de generelle forudsætninger livet som ung og for identitetsdannelse i senmoderniteten - dvs. også for unge der ikke at en etnisk minoritetsbaggrund. Her inddrager vi teoretiske forståelser fra bl.a. Erikson, Giddens, Gergen samt samt Ziehe og Lasch. Narcissisme som et træk ved senmodernitetens unge berøres også. Endvidere indgå aktuelt forskningsmateriale fra CEFU omkring unges identitet og trivsel. (Nomi Katzenelson, Svend Brinkman og Niels Ulrik Sørensen)


Forløbet afsluttes med at opstille og bearbejde problemstillinger til dokumentaren 'Veninder på Trods' . Individuelle samtaler i forlængelse heraf.

Forløbet er delvist virtuelt - delvist non-virtuelt.

Grundbøger
Psykologiens Veje som E-bog (3.udgave):
- Kap. 19 om Ungdom og senmodernitet
- kap 22 om Kulturmøder og kulturforskelle.

Øvrigt materiale:
Dansk tyrkisk eller noget helt trejde. Artikel af Yvonne Mørch
Etnisk minoritetsunge og de ambivalente tilhørsforhold. Forskningsbaseret artikel af Aytekin Coskin
Geert Hofstede - hjemmeside til kulturforståelse og sammenligning
Podcast fra CEFU

Forløbet dækker cirka 85 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige - - Kulturpsykologi - kultur forstået som den mentrale 'programmering' der sker gennem socialiseringen - og udviklingen af bestemt værdier og normer - Udviklingspsykologi - identitetsdannelse i ungdommen - Social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskriminering. - Gruppepsykologiske processer - socialt samspil i ungdomsperioden - Identitet og personlighed - kulturens betydning for opvækst og livsstil.
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde