Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Mette Randrup
Hold 2020 re/a (2a re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religionsfaget -forløb på skolen
Titel B Buddhisme -forløb på skolen
Titel C Kristendom -et delvist virtuelt forløb
Titel D Islam -virtuelt forløb
Titel E Asatro -delvist virtuelt forløb
Titel F Opsamling og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til religionsfaget -forløb på skolen

Introduktion til religionsfaget

Religionsdefinition (Durkheim, det hellige, det profane, blasfemi), religionssociologiske teorier, verdensreligionernes udbredelse og alder, mytedefinition (privilegeret talesituation, fra kaos til kosmos, mytiske forbilleder, paradigmatisk sandhed) og forskellige mytetyper, ritualdefinition og forskellige former for ritualer (afværgeritual, kultdrama, vedligeholdelsesritual, overgangsritual) og ritualets tre plan.

Fra Lene Madsen et al: Religion C, Systime, 2012:
s. 14, 16, 220-221, 246-256.

Link til religionerens udbredelse:
https://www.youtube.com/watch?v=AvFl6UBZLv4

Polynesisk skabelsesmyte: Verden blev skabt af en krop: Katrine Marie Guldager, Information d. 15. juli 2002

Om blasfemi: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bispeprotest-mod-sandaler-med-jesus-motiv

Link til overgangsritual:
https://www.youtube.com/watch?v=oJDOh3VSoxQ

Om Emile Durkheim fra Kultur og samfund, 2010, Systime
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Buddhisme -forløb på skolen

Buddhisme

I dette forløb lærer eleverne om de grundlæggende træk ved buddhismen (samsara, den 8-leddede vej, livshjulet, karma, lidelse, nirvana, anatman, skandhaerne og de fire hellige sandheder), dens opståen, udbredelse, stifter og hellige skrifter. De får både et indblik i, hvor forskelligt buddhismen tager sig ud i de østlige egne (Theravada -arhat, Mahayana -upaya, buddhanatur, bodhisattvaløfte, Vajrayana -tulku, lama, tantra), og hvordan den typisk udformer sig i vesten (etnisk buddhisme og konvertit-buddhisme).

Fra: Lene Højholt: Buddhas lære, Munksgaard (1995)
24-26: Karma og samsara
30-36: Lidelse og skandhaerne, Benarestalen, Nirvana

Lene Madsen et al: Grundbog til Religion C, Systime, 2012
143
145: ”Jeg vil elske alle levende væsener lige højt”
147: Intro, blandt andet  om de hellige skrifter.
148-149: buddhismens opståen og udbredelse
156: sammenfatning af Buddhalegenden
158-160: Livshjulet
160-62: Mahayana
167-69: Vajrayana
163: Interview med tibetansk nonne i eksil (Tekst 7) og uddrag af Lotussutraen (tekst 8)


Jørn Borup: Danske verdensreligioner: Buddhisme:
135-136 om meditation
42-46: konvertit- og etnisk buddhisme og kort om Hannah og Ole Nydal

Artikel om Theravada: Buddhismens tre hovedretninger (2013), Miriam Risager, religion.dk (uddrag)


Klip fra tibetansk himmelbegravelse: https://www.youtube.com/watch?v=rz2fqjCv2FQ

Dokumentar: Himlen over Danmark (med Christian Stadil)

Ti minutter af Little Buddha (1993) (Buddhas oplysning under Botræet): https://www.youtube.com/watch?

Tibetan monks throat-singing (2013) https://www.youtube.com/watch?v=JvyhxY54M3I
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kristendom -et delvist virtuelt forløb

Kristendom

Vi starter forløbet med kristendommens rødder i jødedommen, hvor vi læser tekster fra Det gamle Testamente. Derefter undersøger vi den historiske Jesus og den etik, han prædikede. Eleverne lærer om kristendommens formative periode herunder blandt andet om beslutningen om treenighedslæren. Vi ser nærmere på kristne ritualer (især overgangsritualer) og kristendommens syn på frelse (alles frelse vs. den dobbelte udgang). Eleverne lærer om reformationen og centrale dele af Martin Luthers tanker. Vi slutter forløbet af med særligt fokus på folkekirken og herunder Indre Mission, Tidehverv og Grundtviganismen.


Lene Madsen et al: Religion C (2012)
s. 52, 55, 59-60 (den formative periode), 61-62 (splittelse og forskellen mellen katholicisme og protestantisme)

Forman: De kristnes religion (2008):
11-15: udbredelse og splittelser
16: kristne hovedretninger
35-39: Indre mission, grundtviganisme og tidehverv
43: evangelierne
48: syndefaldet
50-52: pagterne, herunder Moseloven og de ti bud
54-56: messiasforventninger, den kosmiske hinsidige frelserskikkelse og den nationale lykkekonge
61-67: Den historiske Jesus (fx bekvemme og ubekvemme udsagn)
70 (midt)-73: hvem bærer ansvaret for Jesus henrettelse og opstandelsestroen
79-81: Den treenige gud og paradokser
82-86: frelse (dennesidig ig hinsidig frelse, den dobbelte udgang, udødelighedstro og opstandelsestro)
105-109: overgangsritualer, dåben

Fra GT og NT:
1. Mosebog kap. 1 (verdens skabelse), kap. 2 (Adam og Eva), kap. 3 (Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have)
5. Mosebog kap. 14 (Bestemmelse om rene og urene dyr)
Esajas bog kap. 9,1-6 (messiasforestillinger)
Daniels bog kap. 7,9-14 (messiasforestillinger)
Lukas kap. 10: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
Uddrag fra Matt kap. 5-7 - Bjergprædiken (bla. om fjendekærlighed, den gyldne regel, kritik af jøderne)
Markus kap. 12,28-34 (det dobbelte kærlighedsbud)
Markus kap. 14-16 (den sidste nadver, korsfæstelsen og opstandelsen)
Matt. 25,31: Verdensdommen

Andet:
Kultur og samfund, 2010, systime: om Luther (kritikken af den katholske kirke, om tro og gerninger, om det almindelige præstedømme (den verdslige og gejstlige stand), to-regimente-læren)
Folkekirkens dåbsritual (blev inddelt i overgangsritualets faser)
Folkekirkens nødhjælp om næsten (2012): https://www.youtube.com/watch?v=Do8Y2kzSx6A
Søren Krarup: Næstekærlighed og kristendom (fra: Kristendom i nutid, Munksgaard, 1997)
There is no white Jesus (2018): https://www.youtube.com/watch?v=APMu32sC2nM

Eleverne har været med til Religionernes dag. Et heldagsarrangement for alle stxklasser med religion på gymnasiet. Som intro til dagen fik vi besøg af Marianne Fibiger fra Religionsvidenskab på Aarhus Universitet, der gjorde os klogere på Religion i nutidens Danmark (særligt fokus på østlig inspiration). Derefter kom eleverne rundt og besøge gæster udefra, der repræsenterede forskellige religioner/livsanskuelser. Gæsterne introducerede først dem selv og deres religion og derefter kunne eleverne stille spørgsmål. Vi havde besøg af: folkekirken, en imam, Jehoves vidner, Kirken for det flyvende spagettimonster, buddhister, mormoner og en hindu.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Islam -virtuelt forløb

Eleverne lærer om islams tilblivelse -både på Muhammeds tid og i årene efter hans død. De lærer om Muhammeds liv (både set inde- og udefra), om synet på Gud, koranen, profeterne og på kristne og jøder. De lærer lidt om forskellen mellem sunni- og shiamuslimer. Vi arbejder med de 5 søjler, forskellige former for sharia (traditionalisme, sekularisme, fundamentalisme, modernisme, euroislam), om islam i Europa og Danmark, om forskellen mellem Mekka- og Medinasurarer og hadith. Vi arbejder med bøn og inddrager her Emile Durkheims teori om det hellige, det profane og blasfemi -og at man kan anskue bøn på et vertikalt plan (relation til det guddommelige) og et horisontalt plan (relationen til samfundet, fællesskabet). Vi inddeler valfarten i et overgangsritual og beskæftiger os til sidst med kvinders påklædning i islam (her bliver det tydeligt, hvor forskelligt påklædningen kan tolkes).

Andre relevante begreber: axis mundi, lovreligion, revertit, kulturmuslim

Materiale:
Jens Forman: Muslimernes religion, systime 2009, s. 9-35 (dog ikke om hellig krig), 49-56, 65-66, 118-119,120, 126-128
Madsen et al: Grundbog til Religion C s. 221
Aminah Tønnsen: Koranen og tørklædet (2005) Islamisk Studiebogssamling: www.islamstudie.dk
Islamsvar om tørklæde og hijab (2009): http://islamsvar.dk/kvinderelaterede-emner/kvinder-toj-udseende-og-andet/torklaede-og-hijab-beviser-betingelser-og-form/
Mona: Wrap my hijab (2017) https://www.youtube.com/watch?v=XOX9O_kVPeo&list=RDMMXOX9O_kVPeo&index=2
Sura 7 vers 26
Sura 24 vers 30-31
sura 33 vers 59-60
sura 53,1-23
hadith om påklædning (på siden islamsvar)
Axis mundi: https://www.religion.dk/leksikon/axis-mundi
Lene Kühle: Muslimer i Danmark (2006) https://www.islam.dk/muslimer-i-danmark/
Muslim Prayer (2020) https://www.youtube.com/watch?v=LfFBgDtsI8A
How to perform wudu (2016) https://www.youtube.com/watch?v=F1AyRBejDVk
Graphic footage: Shi'ite Muslims observe Ashura holy day, Iraq (2014) Graphic footage: Shi'ite Muslims observe Ashura holy day, Iraq:  https://www.youtube.com/watch?v=yifS-uoFaVM
The World's Largest Pilgrimage (2012) https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI&t=3s
Isam B: I Danmark er jeg født (2012) https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
Rapport om brugen af niqab og burka (2009) -vi så bare på nogle af billederne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Asatro -delvist virtuelt forløb

I dette forløb arbejder vi med asatro. Eleverne lærer at skelne mellem asatro og nordisk religion, de lærer om asatroen som en religion skabt i det senmoderne samfund, om organiseringen og det problematiske ved asatroens kilder (ældre og yngre Edda). Vi arbejder med skabelse, undergang og verdens indretning i nordisk religion og med de centrale skikkelser Odin, Thor, Loke, Frej/Freja (vanerne). Eleverne lærer om etik i asatroen -blandt andet ud fra uddrag af Den Højes tale (Havamal) og om årstidsritualer og overgangsritualer. Vi gør en del ud af at sammenligne asatroen med kristendommen -blandt andet sammenligner vi knæsætningsritualet og barnedåben.

Andre centrale begreber/nøgleord: axis mundi, panteisme, polyteisme, monoteisme, dogmer, synd, nornerne (skæbnegudinder), offer, sekularisering, affortryllelse, genfortryllelse, den religiøse aktør, ikke-institutionaliseret religion, pluralisme, synkretisme, nazisme, trosbekendelse, dogmer, synet på synd, krig og hvordan man kan få hjælp.

Materiale:
Andersen et al: Senmoderne religiøsitet i Danmark, Systime 2008 side: 16-26, 28
Havamal (Den Højes tale) uddrag, http://nenne.com/nenne/svenska/havamal/dansk-thoger-larsen/
Dåbsritualet i den danske folkekirke (som sammenligning til knæsætningsritualet)
Madsen et al: Grundbog til Religion C, s. 11-12, 15
Jens Peter Schjødt "Vikingetidens guder efter de skriftlige kilder" s. 10-23 (dog ikke om Balder), i: Capelle og Fischer: Ragnarok - Odins verden, Silkeborg Museum 2005
Univers om Asatro (2014) https://www.dr.dk/studie/religion/asatro-hele-udsendelser


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer