Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Jens Randrup
Hold 2020 ps C3 (2g ps C3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Socialpsykologi
Titel B Psykologisk metode
Titel C Personlighedspsykologi
Titel D Udviklingspsykologi
Titel E Skole og læring
Titel F Evolutionspsykologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Socialpsykologi

I dette forløb har vi undersøgt, hvordan mennesket påvirker og påvirkes af andre mennesker i forskellige sociale sammenhænge og situationer. Eleverne har også udført et projektarbejde, hvor de på baggrund af socialpsykologisk teori har udformet og gennemført et feltarbejde. Vi har arbejdet med begreberne:
- Massehypnose
- Gruppe
- Gruppepress og social kontrol
- Intergruppekonflikter
- Roller
- Holdninger
- Attribution
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Psykologisk metode

I dette forløb har vi arbejdet med spørgsmålet: 'Hvordan ved vi det, vi ved i psykologi?', hvor vi har arbejdet med:
- Etiske retningslinjer i forbindelse med psykologiske eksperimenter.
- Fejlkilder ved psykologiske eksperimenter - herunder 1) selektionsbias, 2) forsøgsledereffekt, 3) forsøgseffekt, 4) fordringseffekt, 5) instrumentbias og 6) selvpræsentationseffekten.
- Videnskabelige traditioner inden for det psykologiske felt - herunder den naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humaniora.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Personlighedspsykologi

I dette forløb har vi undersøgt forskellige forklaringer på, hvordan mennesket bliver, som det gør - altså hvordan menneskets personlighed udvikler sig. I den forbindelse har vi arbejdet med:

- Sigmund Freud (personlighedsmodel, udviklingsteori)
- Behaviorismen (Watson, Skinner og Thorndike)
- Eksistentielpsykologi (Sartre og Frankl)
- Humanistisk psykologi (Maslow)
- Selvet (selvværd, selvtillid og selvbillede)
- Identitet (identitetsmarkører)
- Personlighedstræk (Costa og McCraes femfaktormodel).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Udviklingspsykologi

Igennem dette forløb har vi arbejdet med spørgsmålet om, hvordan mennesket forandrer sig i takt med at det bliver ældre. Vi har arbejdet med 1) Eriksons 8 kriser, 2) Daniel Sterns teori, 3) John Bowlby og Mary Ainsworth tilknytningsteorier samt 4) begrebet omsorgssvigt. Disse teorier har vi hold op i mod dokumentaren ‘Min barndom i helvede’.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Skole og læring

I forløbet 'Skole og Læring' har vi beskæftiget os med problemstillinger inden for skolevæsnet - herunder inklusion, modtagerforhold i undervisning samt stress og coping. Vi har arbejdet med:
- Stress og coping
- Piagets udviklingsteori (med fokus på hvordan man skal strukturer undervisning på forskellige klassetrin i forhold til deres udviklingsniveau - jf. modtagerforhold).
- Kritik af Piagets teori og en kort introduktion til socialkonstruktivisme
- Opmærksomhed
- Perception (gestaltpsykologi og 'Top down' samt 'Button up')
- Hukommelse

Denne teori er sat i forhold til et emne inden for skolevæsnet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Evolutionspsykologi

I dette forløb har vi undersøgt mennesket ud fra en evolutionspsykologisk tilgang. I den forbindelse har undersøgt:

- hvorfor er mennesket et social væsen
- hvorfor der er opstået altruisme,
- hvilke dilemmaer altruisme indeholder,
- hvordan sociale medier og menneskets hjerne spiller sammen.
- sidst har vi undersøgt kritikken af evolutionspsykologi.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer