Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Pia Knudsen
Hold 2020 fy/a (1a fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Bølger

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi

Fagligt indhold:
- Energiformer
- Energiomdannelse, energikæder og energibevarelse
- Mekanisk energi, potentiel energi og kinetisk energi
- Elektrisk energi
- Termisk energi
- Specifik varmekapacitet, tilstandsformer, faseovergange, smelte- og fordampningsvarme
- Effekt
- Nyttevirkning
- Bæredygtig energi

Arbejdsformer:
- Tavlegennemgang
- Gruppearbejde og pararbejde
- Elevfremlæggelser af fagligt indhold og af opgaver
- Demoforsøg og elevforsøg

Journalforsøg:
- Bestemmelse af effekten af en hånd
- Bestemmelse af den specifikke varmekapacitet for et lod

Rapportforsøg:
- Bestemmelse af nyttevirkningen for hhv. en elkedel og en gryde uden låg. Forsøget blev udført under corona, hvor læreren lavede forsøget og eleverne noterede relevante data ned.

Materialer:
- Kapitel 2 i ”Luk fysikken ind- Fysik C” af Klaus Bruun Pedersen på nær s. 56-57 og s. 60-61
- Hæftet ”Bæredygtig energi” på nær s. 6-7.

Evaluering:
- Test efter forløbet
- Feedback på rapportforsøget om nyttevirkningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Bølger

Hele dette forløb er kørt virtuelt. Eleverne har derfor IKKE lavet forsøg selv, men har set forsøg på Google Meet og på videoer.

Fagligt indhold:
- De to bølgetyper: Tværbølger og længdebølger
- Bølgebegreber: Bølgelængde, amplitude, periode/svingningstid, frekvens
- Bølgeligningen
- Konstruktiv og destruktiv interferens
- Lys og lyd som eksempler på bølger
- Frekvensens og amplitudens betydning på vores opfattelse af lyd
- Dopplereffekt
- Gitterligningen
- Det elektromagnetiske spektrum
- Lys som bølger og partikler herunder Bohrs atommodel, emission, absorption og fotonenergi

Miniforsøg:
- Højtalere og interferens (corona - derfor på video)
- Hvad afhænger lydens tone og styrke af? (corona - derfor på video)
- Laserlys gennem et gitter (corona - derfor på video)

Rapportforsøg:
- Gitterligningen (corona - derfor på video)
- Lydens hastighed i luft ved stuetemperatur (corona - derfor på video)

Arbejdsformer:
- Tavlegennemgang på minitavle gennem Meet
- Opgaveregning
- Videoforsøg og demoforsøg på Meet
- Gruppefremlæggelser
- Virtuel undervisning

Materialer:
- "Luk fysikken ind - Fysik C" af Klaus Bruun Pedersen s. 77-84, 86-87, 92-98, 100-103, 109-113, 123-124, 126-128,133-135.

Evaluering:
- Feedback på rapportforsøget om gitterligningen
- Feedback på rapportforsøget om lydens hastighed i luft ved stuetemperatur
- Prøve efter afsluttet forløb (som dog blev udskudt pga. nedlukning)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer