Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Maja Kieffer Pedersen
Hold 2020 sa/x (1x sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb: Identitetsdannelse - hvem er jeg?
Titel B Ideologier og partier i Danmark
Titel C Deltagelse i det danske demokrati
Titel D Dansk økonomi i en coronatid
Titel E Velfærdsstatens udfordringer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb: Identitetsdannelse - hvem er jeg?

Centrale begreber og teorier:
- normer, sociale roller og social kontrol
- socialisering, primær, sekundær, dobbeltsocialisering
- typer af identiteter og grupper
- kulturelle forskelle, identitet og integrationstyper
- branding og image i cyberspace
- det traditionelle, moderne og senmoderne samfund
- Giddens' teori og begreber om det senmoderne samfund
- Bourdieus teori om habitus og kapitaler samt den heraf afledede Minervamodel
- social arv
- social mobilitet
- mønsterbryderKernestof:
- identitetsdannelse og socialisering
- sociale og kulturelle forskelle

(dækker reelt 13 moduler)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Ideologier og partier i Danmark

Gennemført delvist virtuelt.

Kernestof:
- politiske partier i Danmark og politiske ideologier

Centrale begreber og teorier:
- ideologibegrebet (regressiv, progressiv og legitimerende)
- liberalisme (ikke fokus på bogens skelnen mellem klassisk og økonomisk liberalisme)
- konservatisme
- socialisme (kun meget overfladisk omkring kommunismen)
- ideologiske forgreninger
- den fordelingspolitiske og værdipolitiske højre-venstre skala
- de danske partier og fordelingen i rød og blå blok
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Deltagelse i det danske demokrati

Hele forløbet har været virtuelt.

Kernestof:

- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
- politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Centrale begreber og teorier:
- forskellige styreformer
- direkte og repræsentativt demokrati
- teorier om hhv. konkurrence- og deltagelsesdemokrati
- magtbegreber
- magtens tredeling
- politiske deltagelsesmuligheder (partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser)
- klassepartier/catch-all partier
- kernevælgere/marginalvælgere
- lovgivningsprocessen - de fire faser og 3 behandlinger
- mindretals- og flertalsregering
- EUs indflydelse på lovgivningen
- politisk deltagelse - medborgerskab, rettigheder og pligter (Marshalls medborgerskabsbegreb)
- politiske forbrugere og hverdagsmagere
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Dansk økonomi i en coronatid

Gennemført stort set virtuelt.

Centrale teorier og begreber:

- markedsmekanismen (udbud, efterspørgsel --> pris)
- de økonomiske mål
- forskellige typer arbejdsløshed
- det økonomiske kredsløb
- de forskellige konjunkturer
- finanspolitik - kontraktiv og ekspansiv - fordele og ulemper
- pengepolitik - kontraktiv og ekspansiv - fordele og ulemper (og begrænsninger)
- strukturpolitik (herunder stramnings- og opkvalificeringsstrategien)

Kernestof:
Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Velfærdsstatens udfordringer

Gennemført delvist virtuelt

Kernestof:
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund

Centrale teorier og begreber:
- serviceydelser og overførsler
- progressivt skattesystem
- de tre velfærdsmodeller - herunder statens, markedets og civilsamfundets rolle
- velfærdsstatens udfordringer (interne og eksterne)
- mulige løsninger (nedskærings- og udvidelsesstrategien)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer