Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Martin Sand Madsen
Hold 2017 DA/l (1l DA UDDATA, 3l DA UDDATA, 4l DA UDDATA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro og portætinterview
Titel B Dokumentarfilm
Titel C Reklamer
Titel D Land og by i litteraturen
Titel E Nyhedsformidling
Titel F Retorik og argumentation
Titel G Renæssance, barok og oplysningstid
Titel H Diskursanalyse
Titel I Romantikken
Titel J Det moderne gennembrud
Titel K Sportslyrik
Titel L Realisme og modernisme i d. 20. århundrede
Titel M Værklæsning, Mount København
Titel N Kortfilm

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro og portætinterview

I dette forløb er eleverne blevet introduceret til danskfagets 3 søjler, litterære genrer, samt taksonomiske niveauer. Endvidere har vi brugt noget af tiden på at tale om gensidige forventninger til gymnasiet generelt og dansk specifikt.

I forbindelse med turen til Slette Strand har vi arbejdet med den første skriftlige opgave - portrætartiklen. Opgaven er baseret på et interview eleverne har lavet med hinanden
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Portrætartikel 17-09-2017
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dokumentarfilm

Med udgangspunkt i bogen 'Forløb i medier' af Kate Marvig Ravn og Ole Ravn er eleverne blevet introduceret til de grundlæggende begreber, der kendetegner dokumentarfilmsgenren. Vi er især gået i dybden med fakta- og fiktionskoder og gået grundigt til værks ift. de enkelte genrer. Forløbet blev afsluttet med at vi Christian Sønderby Jepsens 'Testamentet'
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Reklamer

I dette forløb er vi gået i dybden med reklameanalyse. Primært med udgangspunkt i trykte reklamer. Undervisningsmaterialet stammer fra 'Håndbog i dansk'. Vi er kommet omkring følgende:

-Laswells kommunikationsmodel
- Billedanalyse. Komposition, farver, symbolik, Det gyldne snit.
- Tekstanalyse. Intertekstualitet, tekstanalyse (retoriske virkemidler og argumentation), appelformer
- Storytelling
- AIDA modellen
- Maslows behovspyramide
- Gallups kompasmodel

Forløbet endte ud I et gruppearbejde, hvor hver gruppe skulle arbejde sig slavisk igennem reklamebilleder og efterfølgende præsentere deres resultat på klassen
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Nyhedsformidling

Med udgangspunkt i 'Ryd forsiden' og 'Håndbog i Dansk' har vi i dette forløb arbejdet os grundigt igennem nyhedsgenren. Både i billeder, men primært i tekst. Med udgangspunkt i aviser er vi kommet omkring følgende:

- De 5 nyhedskriterier
- Nyhedstrekanten
- Hey, you, see, so-modellen
- Det journalistiske sprog
- Den ydre komposition/layout
- New journailsm. Herunder fakta og fiktionskoder
- Feature
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Retorik og argumentation

Klassen har arbejdet med retorik og argumentation med særligt fokus på analyse af politiske taler og valgvideoer.

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk

Fokuspunkter: Det retoriske pentagram, de tre appelformer, de tre talegenrer, sproglige virkemidler (gentagelser, værdiladede ord, billedsprog mm.) Toulmins argumentationsanalyse (påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Romantikken

I dette forløb er vi gået i dybden med romantikken som den modsatrettede pendulsvingning i forhold til oplysningstiden. Følelsen afløser fornuften - naturvidenskaben nedtones som pejlemærke til fordel for kunsten og i særdeleshed poesien. Det nationale kommer i fokus og der sker en idyllisering af det hjemlig - familien og det trygge. Til sidst i perioden har vi kigget på bagsiden af medaljen hvor interessen vender dig mod menneskets skyggesider - herunder løgn, svig og død.
Forløbet har primært været orienteret om litterære nedslag knyttet til:

Universalromantik (Monisme og dualisme)
Nationalromantik
Biedermeier og poetisk realisme
Romantisme

Som afslutning på forløbet har vi arbejdet med Blichers fortælling 'Sildig Opvaagnen' (Værklæsning) som kursisterne har omskrevet til en sensationsorienteret nyhedsartike
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Det moderne gennembrud

Forløbet giver i første omgang en introduktion til perioden via film, Brandes tale og litteraturhistorisk tavlegennemgang. Dernæst vendes blikket mod de forfattere, der sætter problemer under debat – både de, der så at sige ser problemerne udefra og ind (Ibsen, Bang, Pontoppidan) og de, der omvendt ser problemerne indefra og ud (Nexø og Aakjær). I løbet af forløbet bliver eleverne således præsenteret bredt for det moderne gennembruds litteratur: fra skildringer af det borgerlige ægteskab som en institution til socialrealistiske skildringer af proletariatets levevilkår på landet. I forløbet er naturalismen, som den kommer til udtryk hos Jacobsen, også blevet behandlet.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Sportslyrik

Forløbet har givet eleverne viden om, hvordan sport kan være en del af kunsten med særligt fokus på digtgenren. Herunder er følgende tilgange bragt i spil:

Refleksion over samspillet mellem krop, sport og lyrik
Indblik i strømningen vitalisme og tekster fra perioden

Anvendelse af danskfaglige begreber til sproglig analyse af lyrik om sport
o Herunder viden om metafor, besjæling, personifikation, symbol
o Herunder viden om forskellen på episk og lyrisk digtning
o Herunder (simpel) viden om rimmønstre og fravær af rim

Læsning af et lyrisk værk
Skrivning af lyrik selv
Indblik i sammenhængen mellem kropskultur og fascisme i 1920'erne og 1930'ern
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Realisme og modernisme i d. 20. århundrede

Med udgangspunkt i bogen 'Realismer og modernismer' indeholder forløbet en række realistiske og modernistiske nedslag i det 20. århundredes litteratur. Forløbet starter ud med en introduktion til realismer, derefter en belysning af overgangen mellem modernisme og realisme, hvorefter blikket primært rettes mod modernistiske tekster. Forløbet afsluttes med et nedslag i samtidslitteraturens realisme. På den måde er det hensigten, at eleverne får indsigt i forskellige modernistiske tendenser, som de i grove træk kan sætte op mod div. realistiske tendenser.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Værklæsning, Mount København

Vi har læst Mount København som værk med udgangspunkt i en vurdering af om romanen er en utopi eller dystopi
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Kortfilm

Med udgangspunkt i Richard Raskins teori om de 7 parametre har kursisterne arbejdet med kortfilm. Endvidere har vi ud fra plotpoint-modellen undersøgt hvordan den underliggende struktur kan have betydning for den måde vi som beskuere opfatter filmens centrale tematik. Forløbet afsluttes med gruppefremlæggelse af ialt 6 forskellige kortfilm
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer