Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Henrik Dalgaard Gyenes
Hold 2018 SA/v MatPolit (1v SA MatPolit, 2v SA MatPolit, 3v SA MatPolit)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ideologier, partier og det politiske system
Titel B Unges identitetsdannelse i det senmoderne
Titel C Velfærdsstatens fremtid og udfordringer
Titel D Udenrigspolitik i det 21. århundrede
Titel E Integration og social differentiering
Titel F Et Europa i krise? EU-systemet og samarbejde
Titel G Dansk UP i en verden af udfordringer og muligheder
Titel H USAs udfordringer og fremtid
Titel I International økonomi og globalisering
Titel J Det sociale menneske

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ideologier, partier og det politiske system

Gennem viden om grundlæggende politologiske begreber samt en forståelse af det danske politiske system har eleverne analyseret og diskuteret den ideologiske kamp om den politiske magt i det danske politiske system. Eleverne skal desuden kunne identificere ideologien bag politiske udsagn og tekster, samt kunne analysere vælgeradfærd, partiadfærd og partityper under inddragelse af forskellige faglige teorier. I den forbindelse har undervisningen herforuden inddraget grundlæggende teori og begreber om demokrati, demokratisering og menneskerettigheder.
Teorier og begreber:
- Eastons model
- Styreformer (autokrati, teokrati, demokrati)
- Demokratiformer (direkte vs. Repræsentativt)
- parlamentarisme vs. Præsidentialisme.
- Politiske ideologier (Liberalisme, socialliberalisme, socialisme, socialdemokratisme, kommunisme, konservatisme, nykonservatisme)
- Politiske skillelinjer (Inglehart)
- Vælgeradfærd – Medianvælgerteori, Kernevælger, Marginalvælger, issue voting, class voting, vælgersegmenter
        (Minerva-model)
- Partiadfærd (Molin, Down, Strøm)
- Partityper (Klassepartiet, catch-all partiet)
- Valg og politisk deltagelse
- Regeringsdannelse og lovgivninsprocessen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Unges identitetsdannelse i det senmoderne


I det følgende har klassen arbejdet med temaet "Ung i det senmoderne", for derved at definere og undersøge hvilke faktorer, som har indflydelse på unges identitetsdannelse og socialisation i det senmoderne samfund. Forløbets sigte har været at give de studerende en indsigt i, hvad der kendetegner dels det senmoderne samfund og identitetsdannelsen heri, og dels at se nærmere på dette samfunds fordele og ulemper. Vi har således arbejdet med temaer såsom familien i det senmoderne, kropsdyrkelse, selviscenesættelse, frisættelsens bagsider, individets orientering og håndtering af det senmoderne. I den forbindelse har klassen ligeledes foretaget en kvalitativ undersøgelse af indentitetsdannelsen og socialisationens forskelle på tværs af samfundstyper. Denne viden er herefter blevet sat i forbindelse med Giddens og Ziehes begrebsapparat.

Problemstillinger:
• Hvordan har socialisationsprocessen forandret sig fra det traditionelle samfund til det senmoderne samfund?
• Hvilken betydning har forandringen for Unges identitetsdannelse i dag; herunder normdannelse og socialiseringens arenaer, unges trivsel, synet på kroppen, køn, sociale medier og syn på sig selv i en konkurrencestat.

Faglige mål:
• Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
• Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
• Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 1 - konkurrencestat og identitetsdannelse 17-03-2019
Opgave 2 - sammenligning 22-04-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Velfærdsstatens fremtid og udfordringer

I dette forløb har eleverne arbejdet med og diskuteret indretningen af det nuværende og fremtidige ”gode samfund”. Undervisningen har i den forbindelse undersøgt og diskuteret, hvordan dagens og fremtidens samfund bør indrettes, hvilke prioriteringer der bør tages, samt hvilke redskaber de centrale aktører har til rådighed til løsningen og håndteringen af velfærdsstatens interne og eksterne klemmer/udfordringer. Forløbet inddrager herunder politologiske aspekter fra forrige forløb om det politiske system og politiske ideologier. Eleverne har afslutningsvis arbejdet med formuleringen og besvarelsen af opstillede og egne problemstillinger. I forlængelse af ovenstående har eleverne derfor stiftet bekendtskab med følgende begreber og teorier.
- Maslows behovspyramide. Civilsamfund, stat, marked, Velfærdsmodellerne, De økonomiske mål og økonomiske sammenhænge (udbud, efterspørgsel, arbejdsløshed, inflation, konkurrenceevne, betalingsbalance), Det økonomiske kredsløb, Finanspolitik, pengepolitik, strukturpolitik og valutapolitik, Velfærdsstatens interne klemmer

Faglige mål:
- Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.
- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber


Kernestofområder:
- Økonomi
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 2 - Diskussion 07-06-2019
Opgave 4 - Velfærdsstat 01-09-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Udenrigspolitik i det 21. århundrede

Undervisningsbeskrivelse
I forløbet "Udenrigspolitik i det 21. århundrede" har de studerende beskæftiget sig med og undersøgt et bredt udsnit af forskellige empiriske og teoretiske problemstillinger inden for feltet International Politik. Mere specifikt har klassen arbejdet med spørgsmålet om fremtidens verdensorden og konsekvensen af et stærkere Kina. Dette er gjort på baggrund af de realistiske skoler (offensiv og defensiv), Konstruktivismen, den liberalistiske tradition (svag og stærk), den engelske skole og IPØ's tilgang til det internationale system og internationale samfund. I den forbindelse har vi beskæftiget os med problemstillinger såsom:

- Hvordan agerer stater og hvilke interesser har betydning for deres adfærd? (fokus på magtbegreber i IP).
- I hvilken grad eksisterer et internationalt samfund og hvilken rolle spiller normer og institutioner heri?
- Nye trusler og disses indflydelse på staters adfærd og fremtidens konflikter.
- Hvilken rolle spiller kulturforskelle i international politik
- Bevæger verden sig mod en ny verdensorden og i hvilken grad vil en udvikling herimod foregå fredeligt?

Klassen har endvidere afsluttet forløbet med ved hjælp af et Modul United Nations setup, at diskutere og finde mulige løsninger på det iranske atomspørgsmål.

Kernestof: International politik:
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
- komparativ metode og casestudier

Forløbets faglige mål:
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 5 - politiske skillelinjer 29-09-2019
Opgave 6 - Kina og USA 10-11-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Integration og social differentiering

I dette forløb har eleverne arbejdet med politiske, sociologiske og økonomiske perspektiver på et af samfundets mest omdiskuterede spørgsmål og skillelinjer; indvandring og integration i Danmark. Klassen har således forsøgt at belyse indtegrationsprocessens udvikling i Danmark; herunder løsning på eventuelle politiske, sociale og økonomiske udfordringer i forbindelse hermed.

Formålet har været at træne elevernes evne til at belyse et genstandsfelt fra forskellige faglige og teoretiske perspektiver.

Eleverne har desuden sigtet mod at forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre. Dette er gjort samtidig med at undervisningen har sigtet mod at udvikle elevernes evne til at foretage nuancerede og teoretisk funderet argumentioner vedrørende spørgsmålet om indvandring og integration.

Herudover har elever trænet evnen til at opstille og operationalisere hypoteser, samt efterfølgende at foretage en selvstændig research og test heraf.

Eleverne har blandt andet arbejdet med: Honneths anderkendelsesteori, Social differentiering, økonomisk, social og diskursiv marginalisering, Hofstedes løgdiagrammer og kulturdimensioner, Molin, Strøm, Class-voting, Issuevoting, Marginalvælgerteori.

Faglige mål:
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

behandle problemstillinger i samspil med andre fag
demonstrere viden om fagets identitet og metoder

behandle problemstillinger i samspil med andre fag
demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:

- identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i for-skellige lande, herunder Danmark
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ekstra opgave den 29.11 29-11-2019
Opgave 7 - Social mobilitet 15-12-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Et Europa i krise? EU-systemet og samarbejde

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dansk UP i en verden af udfordringer og muligheder

Dette forløb skal ses som andel del af forløbet ”Udenrigspolitik i det 21. århundrede” men retter i stedet blikket mod småstatens udenrigspolitiske adfærd, muligheder og handlerum i international politik. Eleverne har i dette forløb undersøgt hvad som kendetegner dansk udenrigspolitik dels i forhold til EU og dels i forholdet til relevante stormagter. I den forbindelse har vi diskuteret hvilke muligheder og begrænsninger, som er forbundet med Danmarks ageren i en globaliseret verden i det 21. århundrede bestående af blandt andet nye trusler og konflikter. Vi har i denne diskussion behandlet de danske udenrigspolitiske mål og midler til opnåelse danske interesser.  Formålet med forløbet har været at gøre eleverne i stand til at lokalisere og forstå sammenhænge mellem globale og europæiske forhold og dansk udenrigspolitik, samt at gøre eleverne i stand til at foretage en diskussion omkring, de udfordringer som Danmark står overfor samt hvordan disse håndteres.

Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
-forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
-demonstrere viden om fagets identitet og metoder
-på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof:
-aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
-mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
-globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 9 - Dansk udenrigspolitik 28-08-2020
Opgave 10 - dansk UP Notat 09-10-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H USAs udfordringer og fremtid

I dette forløb har de studerende arbejdet med det amerikanske samfund politisk og sociologisk. Formålet har været at give eleverne en forståelse af forskellen mellem indretningen af det amerikanske og danske politiske system; herunder forskellige demokratiformer, magtfordelingen mellem de politiske magtinstanser, partisystemer mm. Formålet herved har været at gøre eleverne i stand til at føre en faglig diskussion om fordele og ulemper ved det amerikanske politiske system og demokrati.

Herudover har klassen arbejdet med vælgeradfærdsteori og præsidentvalget 2020, for herved at undersøge udfaldet af valget og vælgertendenser i forbindelse hermed. I forlængelse heraf, har klassen undersøgt den demokratiske tilstand i USA og diskuteret med udgangspunkt i, teori om demokratisk transition, hvorvidt USA bevæger sig mod autoritære tendenser. i den forbindelse har vi undersøgt årsager og konsekvenser af den politiske polarisering i USA.

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 12 - Demokrati 06-12-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I International økonomi og globalisering

I følgende forløb har eleverne arbejdet med temaet vækst og globalisering. I den forbindelse har eleverne stiftet bekendtskab med centrale makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkninger, målkonflikter, politiske og økonomiske styringsprincipper, vækstparadigmets forhold til bæredygtighed samt den danske og internationale økonomis muligheder og udfordringer i en globalisereret verden. I forlængelse af sidstnævnte har eleverne arbejdet med globaliseringsprocessen, forskellige syn herpå samt dens politiske og økonomiske konsekvenser.
Formålet har dels været at tilegne eleverne en viden og forståelse for, hvordan stater kan skabe økonomisk vækst, hvilke økonomiske og politiske styringsredskaber de er i besiddelse af samt hvilke prioriteringsudfordringer stater på forskellige velstandsniveauer står over for i en globaliseret verden. I den forbindelse har vi arbejdet med aspekter som:
- Homo Economicus
- Udbud og efterspørgsel
- Elasticiteter
- Eksternaliteter og markedsfejl
- Produktionsmulighedskurven og Solows vækstmodel.
- Multiplikatoreffekten.
- Økonomiske mål og konflikter.
- Økonomiske sammenhænge
- Finans (Keynes), penge (Friedman), valuta, struktur (Solow) og indkomstpolitik og udbudsteori.
- Bæredygtighed – Kuznets miljøbelastningskurve, Borgerløn, deleøkonomi, cirkulær økonomi.
- International økonomi og dennes fordele (eks. komparative fordele, gravitationsteori, faktorudrustning)
- International økonomis ulemper og udfordringer – herunder IPØ (Merkantilisme og Verdens-systemteori).
- Økonomisk integrationsproces og EU.
- Globaliseringstrilemmaet ift EU
- Pessimistisk, optimistisk og skeptisk tilgang til globaliseringsprocessen - Nationalstaten i en globaliseret verden

Faglige mål:
-undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
-formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
-påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Kernestof:
-makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring natio-nalt, regionalt og globalt.
-globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 13 - Corona Økonomi 22-01-2021
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Det sociale menneske

Forløbet har introduceret eleverne for sociologiske problemstillinger og teorier forbundet med overgangen fra modernitet til senmodernitet. Der har særligt været fokuseret på undersøgelse af meningstab og marginalisering - herunder tilslutning til ontologiserende fællesskaber. I den forbindelse har klassen arbejdet undersøgende med at forstå de udfordringer og muligheder, som individet står over for i et hastigt udviklende accellerationssamfund samfund. Forløbet blev afsluttet med en synopsisøvelse, samt en bysociologisk undersøgelse.  Følgende begreber og teorier har dannet udgangspunkt for undersøgelserne
- Socialisationsprocesse
- Identitetsdannelse
- Social arv
- Social mobilitet
- Social differentiering
- Struktur-aktør-teori
- Marxistisk sociologi
- Max Weber om meningstab, rationalitetens jernbur, affortryllelse og genfortryllelse
- Jürgen Habermas om livsverden og systemverden
- Ferdinand Tönnes om Gemeinschaft og Gesellschaft
- Anthony Giddens om aftraditionalisering’
- Ulrich Beck om risikosamfundet
- Bourdieu om kapitaler, habitus, felt, doxa og symbolsk vold
- Thomas Ziehe om kulturel frisættelse og orienteringsmekanismer
- Nichlas Luhmann om systemteori
- Hartmut Rosa om accelerationssamfundet
- Zygmunt Baunman

Kernestof:
-identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i for-skellige lande, herunder Danmark
-samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur
- kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersø-gelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

Faglige mål:
-anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
-anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
-forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
-demonstrere viden om fagets identitet og metoder
-formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 16 - BLOKDAG 20-04-2021
Undersøgelse bysociologi 17-05-2021
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer