Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Camilla Harkjær Hansen
Hold 2018 BI/y (1y BI, 2y BI, 3y BI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kost og diabetes
Titel B Barnløshed
Titel C Innovationsprojekt 1g
Titel D Mikroorganismer og fødevareproduktion
Titel E Strandengen og havet
Titel F Doping og idrætsfysiologi
Titel G Klassisk genetik
Titel H Genregulering
Titel I DNA-teknologi
Titel J Corona og andre infektionssygdomme
Titel K Økotoksikologi
Titel L Bioinformatik
Titel M Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Kost og diabetes

I forløbet Kost og diabetes har vi været igennem følgende:

- Opbygning og nedbrydning
- Næringsstoffer i føden
- Kostråd
- Fordøjelsessystemet
- Appetitregulering
- Hormonsystemet  
- Insulin
- Glykæmisk indeks
- Blodsukkermåling
- Diabetes

Øvelser:
- Kostanalyse
- Spytamylases nedbrydning af stivelse
- Blodsukkermåling

Antal sider ialt: 52
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Spytamylases nedbrydning af stivelse 18-12-2018
Blodsukker og glykæmisk indeks 07-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Barnløshed

Igennem forløbet om barnløshed har vi været igennem:

- Kønsorganer hos mænd og kvinder
- Cellecyklus
- Celledelinger / meiose og mitose
- Forplantningsstategier
- Kønshormonreguleringen
- Æg- og sædcelles rejse til befrugtning
- Fra befrugtning til fødsel
- Prævention
- Kønssygdomme
- Kunstig befrugtning og inseminering

Øvelser:
- Undersøgelse af sædcellers aktivitet

Ekskursion:
- Besøg på Fertilitetsklinikken med fokus på kunstig befrugtning og inseminering.

Antal sider ialt: 39
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ornesædcellers aktivitet 27-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Innovationsprojekt 1g

Fokus har været på bæredygtighed og FN verdensmål. Her skulle eleverne være være med i et tværfagligt innovations projekt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Mikroorganismer og fødevareproduktion

I forløbet om mikroorganismer og fødevareproduktion har vi været igennem:

- Celler, herunder pro- og eukaryote celler
- Mikroorganismers opbygning
- Mikrobiel vækst og vækstkurve
- Proteiner og enzymers struktur og funktion
- Enzymaktivitet og enzymregulering
- Bakterier i fødevareproduktionen

Øvelser:
- Bakterier i omgivelserne
- Ciderproduktion
- Molekylær gastronomi (samarbejde med kemi)

Antal sider ialt: 26 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksamensopgave 29-04-2019
Repetition 02-06-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Strandengen og havet

I forløbet Strandengen og havet har vi været igennem følgende:

- Energi og livsytringer i økosystemet.  
- Fotosyntese og respiration
- Producenter og konsumenter
- Transpiration og transport af næringsstoffer og vand i planter.  
- Fødekæder og fødenet
- Energioverførelse i fødekæder
- Strandengen og havet som økosystem
- Eutrofiering af havet
- Succession
- Kulstofkredsløbet
- Regulering af en populationsstørrelser og udvikling i en bestand (matematisk model)
- Kvælstofkredsløbet
- Fosforkredsløbet

Eksperimenter:
- Energiomsætningen hos melbillelarver og kornsnog
- Fotosyntese og respiration

Ekskursion:
- Skaldyrscenteret på Mors:
     1) Filtrering af blåmuslinger
     2) Måling af makroalger
     3) Zoologisk feltundersøgelse i fjorden
     4) Transektanalyse på strandengen


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Energiomsætning 12-09-2019
Fotosyntese og respiration 03-11-2019
N-fiksering (eksamensopgave) 15-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Doping og idrætsfysiologi

I forløbet Doping og idrætsfysiologi har vi været igennem følgende:

- Blodkredsløbet, hjertet og blodtryk
- Lungekredsløbet og vitalkapacitet
- Hjertekarsygdomme
- EPO og bloddoping
- Træning i højderne og iltbindingskurverne
- DNA og proteinsyntesen
- Muskler i kroppen og deres energiomsætning
- Kulhydraters intermediære stofskrifte
- Hjernen, nervesystemet, nervecellens opbygning og aktionspotentiale

Eksperimenter:
- Blodtryk i forhold til kropsposition
- Vitalkapacitet
- Undersøgelse af pluksæt og hjerte
- Isolering af DNA fra løg
- Nerveledningshastighed
- Citronsyreindhold i drikkevarer (samarbejde med kemi)

Ekskursion:
- Ekskursion til Århus Universitet i samarbejde med idræt.
   1) Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr (biologi)
   2) Måling af muskelstyrke (idræt)
   3) Direkte måling af VO2 max (idræt)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EPO og bloddoping 22-11-2019
10-20-30-træningsmetoden 08-12-2019
Maksimal iltoptagelseshastighed 26-01-2020
Tudseforsøg + VO2max 28-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Klassisk genetik

Forløbet Klassisk genetik er afviklet virtuelt.
I forløbet Klassisk genetik har vi været igennem følgende:

- Nedarvningsmønstre for monogene egenskaber
- Togensnedarvning og polygen arv
- Krydsningsskemaer og stamtavler
- Kromosommutationer og genmutationer
- Arv og miljø
- Populationsgenetik og Hardy-Weinberg ligevægt
- Evolution og artsdannelse

Eksperimenter:
- Blodtypebestemmelse
- Smager/ikke smager
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Iberisk skovsnegl 10-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I DNA-teknologi

I forløbet DNA-teknologi har vi været igennem følgende:

- Rekomblnant DNA-teknik
- Restriktionsenzymer og plasmider
- Transformation af plasmider og selektion
- PCR
- Gelelektroforese
- Retsgenetiske undersøgelse
- Sekventering af DNA
- Kloning af pattedyr
- CRISPR-cas9

Eksperiment:
- Plasmidoprensning med mikrosøjle
- Transformation af E. coli med plasmidet pUC 18
- Gelelektroforese
- Antistoftest Corona (til forløbet om Corona og andre infektionssygdomme).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hypofysehormoner og Alzheimers sygdom 07-09-2020
Stamceller og LH-receptordefekt 21-09-2020
Rapport plasmidoprensning og transformation 09-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Corona og andre infektionssygdomme

I forløbet om Corona og andre infektionssygdomme har vi været igennem følgende:

- Virus opbygning og klassifikation
- Coronavirus' opbygning og livscyklus
- Virus epidemier
- Mutationer og vacciner
- Immunforsvaret
- Gram negativ og gram positive bakterier
- Antibiotikaresistens

Projekt:
- Infektionssygdomme

Eksperimenter:
- Antibiotika resistente bakterier i kæledyr (projekt for Københavns Universitet).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Indavl hos hugorme 26-10-2020
Ebola og sygdommen antitrypsinmangel 09-11-2020
Hornfisk 16-11-2020
Ficolin-3 og Pyrogener 30-11-2020
Urmælk 14-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Økotoksikologi

Forløbet Økotoksikologi er afviklet virtuelt.
I forløbet Økotoksikologi har vi været igennem følgende:

- Arktiske fødekæder
- Hormonforstyrrende stoffer
- Kønsforvirring
- Stoffers giftighed
- Mikroarray teknikken
- Tungmetaller og enzymer

Formidlingsopgave:
- Hormonforstyrrende stoffer

Eksperiment:
- Påvisning af alkohol som giftstof
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Bioinformatik

I forløbet Bioinformatik har vi arbejdet med følgende:

- Slægtskaber
- Bioinformatik
- Stamtræer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Iontransport i neuroner 08-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer