Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Fransk A
Lærer(e) Gitte Søgaard Andersen Ulstrup
Hold 2018 FR/c Glo-fransk (1c FR Glo-fransk, 2c FR Glo-fransk, 3c FR Glo-fransk)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Elementært fransk
Titel B Begyndersystem afsluttes, sprogskolerejse til Nice
Titel C L'amitié et la jeunesse
Titel D La famille incl. frankofont stof
Titel E La famille - incl. frankofont stof
Titel F La deuxième guerre mondiale - EKS
Titel G La précarité (l'inégalité sociale) EKS
Titel H Les contes et les contes africains EKS

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Elementært fransk

Indhold: Begyndersystem – elementært fransk

Formål: Formålet med forløbet er at eleverne:
• begynder at opbygge et ordforråd på fransk således at de bliver i stand til at føre små, korte samtaler - altså får begyndende mundtlig kommunikativ kompetence i fransk
• lærer om udtale således at de føler sig trygge ved at tale og udtaler forståeligt fransk
• indføres i elementer grammatik således at deres små samtaler så vidt muligt er grammatisk korrekte
* har særligt fokus på gloseindlæring, grammatik, samtalestrategi og fonetik
* får viden om Frankrig og frankofone lande med udgangspunkt i franske tekster og tekster på dansk
* får begyndende skriftlig kommunikativ kompetence i fransk
* får trænet strategier for sprogtilegnelse af et begyndersprog

Faglige mål: Eleverne skal kunne:
• lytte til og forstå talt fransk, både autentisk fransk (fra cd’en som hører til begyndersystemet) og fra læreren, når det tales langsomt og tydeligt, og det handler om kendte områder
• føre små samtaler om personrelaterede emner – dvs. introducere sig selv og stille spørgsmål til hinanden omkring dette
• læse korte, enkle tekster i begyndersystemet 'Franskbogen” (evt. med inddragelse af andre begyndersystemer hvis det er relevant) med skiftende fokus på forståelse af helheder og forståelse af detaljer
• tilegne sig og benytte viden om brugen af ordbøger og ordlister til indlæring af fremmedsprog
• arbejde både individuelt, i par og i smågrupper omkring grammatiske emner eller emner fra ”Franskbogen”
• synge på fransk – turde kaste sig ud i det selvom de måske ikke kender alle ord og lyde fra sangteksten
• spille små rollespil
• stifte bekendtskab med udtaleregler og grammatiske regler til brug i samtaler på fransk

Materialer:
• Vibeke Gade: "Franskbogen", 6. udgave, Systime, 2010
* Vibeke Gade: "Franskbogen - øvehæfte", 6. udgave, Systime, 2010
* Vibeke Gade: "Franskbogen - 2 cd'er", 6. udtage, Systime, 2010
• Små uddrag af tekster fra andre begyndersystemer (fx. Vibeke Gade: "Début 1", Systime, 2005 og Jutta Fitzner m.fl.: "Carte Blanche"
* Fransk Fonetik - hjemmelavet materiale
• Internettet (fx sange fra youtube med tal, Reanud, Gerald de Palmas, Yannick Noah mv.)
* lærerens indtaling (med pauser og plads til gentagelse) af læsestykkerne
* kort over Frankrig og over Paris
* Materiale i forbindelse med sprogskolerejse til Nice: kort (finde vej), samtaleark, info om Nice og Côte d'Azur


Metode:
• Forløbet tilrettelægges så der sker en progression i forhold til de formål og faglige mål jeg har opstillet – dvs. at jeg fx kræver at eleverne kan sige flere og flere sætninger med større og større ordforråd – både grammatisk og udtalemæssigt korrekt; at de er i stand til at gentage længere og længere sætninger; at de forstår længere og længere sætninger (autentisk fransk eller talt af mig), at de bliver bedre og bedre til ordopslag; at de tør være med til at synge og lave rollespil; at de ’slippes’ lidt løs fra den lærerstyrede undervisning over mod mere værkstedsundervisning.
• Arbejds- og undervisningsformer veksles således at der både foregår induktive og deduktive tilgange til stoffet, og således at der forekommer sekvenser med høj styring og sekvenser med lidt lavere styring. Der arbejdes på skift med organiseringsformerne klasse, gruppe, par og individuel
• Der veksles mellem forskellige læringsrum og undervisningsprincipper – således at eleverne oplever læreren som både træner, deltager, konsulent og skulptør – og undervisningen tilrettelagt som både værkstedsundervisning, klassedialog, gruppearbejde og tavleundervisning. Fokus vil dog være på tavleundervisning blandet med lidt værkstedsundervisning og klassedialog da eleverne selv har ytret ønske om disse principper. I forhold til den didaktiske trekant bliver en stor del af forløbet lærercentreret/-indholdsorienteret/formidlingsorienteret idet eleverne endnu ikke føler sig trygge ved at arbejde for lang tid ad gangen helt selvstændigt. De samspilsorienterede og elevcentrerede/læringsorienterede positioner vil også komme på banen ved individuelt arbejde og par/gruppearbejde – herunder værkstedsundervisning hvor de skal træne færdigheder.
• Der veksles mellem skriftlige og mundtlige arbejdsformer

Evaluering:
• Inden forløbet evalueres de hidtil introducerede arbejds- og organiseringsformer. Dette bruges til at benytte metoder i dette forløb som eleverne kan lide - herunder hvid prøve , klassegennemgange, smågrupper, gode tavlenoter, at både ord og lyde skrives på tavlen, højtlæsning få ord ad gangen som de gentager, god tid til lektier
• Der gennemføres løbende ’hvide prøver’ hvor eleverne testes i deres viden om især grammatik (summative evalueringer). Formative evalueringer finder jeg for tidligt at benytte
• Små skriftlige afleveringer med bl.a. oversættelse, delprøve I og delprøve II lignende opgaver

ESTIMERET SIDETAL: 70 SIDER
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 46,00 moduler
Dækker over: 46 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Begyndersystem afsluttes, sprogskolerejse til Nice

Formålet er at eleverne
- til at begynde med repeterer stof fra sidste år og derved kommer i gang igen med det franske
- fortsætter med at udbygge deres kommunikative kompetencer ved at udbygge ordforråd og sætningsopbygning, både i forhold til almindelige emner og til gambitter/idiomer på fransk således at de kan kommunikere i et lidt mere flydende og nogenlunde korrekt fransk
- fortsætter med at lytte til talt fransk om almene emner formidlet gennem forskellige medier - og får selvtillid ved at mærke at de forstår hvad der siges
- tør deltage i samtale og diskussion om almene og kendte emner
- læser med mere og mere fluency og korrekt udtale (højtlæsning), samt læser med større og større forståelse (indadlæsning)
- mundtligt kan præsentere og redegøre for handlingen i teksterne i et enkelt og sammenhængende fransk
- benytter viden om hvordan man lærer fransk, i det daglige arbejde
- kobler mundtligt og skriftligt fransk hvor det giver mening
- arbejder innovativt med sprogindlæringen
- introduceres til den nye skriftlige eksamensform i det daglige arbejde
- får afsluttet begyndersystemet (Vibeke Gades: "Franskbogen") og bliver 'klædt på' til at begynde emnelæsning
- bliver klædt på til sprogskolerejse i uge 41 - herunder at begå sig på skolen, hos familien, i det offentlige rum (au marché, à table, trouver son chemin, ma famille etc.)
- læser uddrag af "Rendez-vous à Nice" med fokus på kommunikativ kompetence og mødet med Nice inden sprogskolen (herunder Musée des Beaux Arts)
- arbejder med Hofstedes kulturelle dimensioner og løgmodel som del af sprogskolerejsen - dette afsluttes med mundtlige præsentationer af kulturelle forskellige og ligheder (på basis af Hofstedes modeller) mellem DK og FR, og en skriftlige overvejelser om samme i dagbogsform fra turen.


Kernestof:
Vibeke Gade: "Franskbogen" (2010)
Rendez-vous à Nice scene 11-12

Supplerende stof:
Youtube-klip
Små udklip fra andre begyndersystemer (fx "Carte Blanche", Début 3)
Rendez-vous à Nice: resumé af scene 1-10 og personkarakteristik

TILLADT ONLINE HJÆLPEMIDDEL (FREM TIL SKRIFTLIG EKSAMEN):
www.ordbog.gyldendal.dk
www.minlæring.dk (Franskgram og Franskgram Basis)
www.franskportal.dk

ESTIMERET SIDETAL: 65 SIDER
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 41,00 moduler
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C L'amitié et la jeunesse

Formålet med forløbet er
- at sikre en god overgang mellem begyndersystemet og emnelæsningen
- at eleverne hurtigt kommer i gang med at træne forskellige kommunikative sammenhænge - herunder lave referat og billedbeskrivelse
- at lave øvelser der lægger op til samarbejde omkring indsigt i franske unges hverdag og familieforhold - og på et mere overordnet plan fransksproget kultur og samfundsforhold (især omkring filmen)

Faglige mål: Eleverne skal
- forstå hovedindholdet når der tales fransk (via dvd'en) samt læse og forstå manuskripterne og de andre teksttyper
- udvide deres ordforråd om kendte og dagligdags emner, herunder især venskab, ungdomsliv og familieforhold
- deltage i samtale om teksterne/dvd'erne på et nogenlunde flydende fransk
- indføres i billedbeskrivelse og mundtligt præsentere en sådan for holdet
- udtrykke sig skriftligt på et nogenlunde fransk ved øvelser og stil om emnet
- reflektere over unges situation i andre fransktalende områder
- kunne samtale om egne og andres (= personer i læste tekster og sete seriers) familieforhold

Materiale:
Kernestoffet er Mette Bering m.fl.: "Quatre amis" (+ perspektivering til allerede læste scener i "Rendez-vous à Nice")
Desuden læses:
- "Jalouse pourquoi?" - un extrait d'un journal intime fra Véronique Lönnerblad m.fl.: "Quelle histoire", Liljeforlaget, 1988 (skriftlig aflevering)
- "L'amitié c'est essentiel" (artikel)

Estimeret sidetal: 20
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D La famille incl. frankofont stof

Formålet med forløbet er at eleverne
- fortsat udvikler deres evne til at deltage i samtale og diskussion om emnet - herunder anvender relevant terminologi (fx omkring familierelationer og deres egen familie)
- fortsat udvikler deres evne til at kommunikere på fransk om almene emner
- får indsigt i forskellige typer af familier og familieforhold - herunder reflekterer over fordele og ulemper ved forskellige typer af familier
- får indsigt i typiske familieforhold i Frankrig og fransktalende lande (især Algeriet) - og derved kan reflektere over forskelle og ligheder mellem vestlige og ikke-vestlige familiemønstre, samt over familieforhold i andre lande i forhold til Danmark generelt og deres egen familie specifikt

Faglige mål - eleverne skal kunne:
- forstå hovedindholdet i teksterne og de små videoklip samt kunne referere det mundtligt
- læse og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster fra både litterære og ikke-litterære genrer
- mundtligt præsentere deres familie-komposition i et klart og nogenlunde flydende fransk
- skriftligt udtrykke sig omkring familie og familieforhold i et enkelt og sammenhængende fransk
- oversætte en enkel dansk tekst omkring familieforhold til fransk
- analysere og fortolke litterære tekster - herunder være i stand til at give resumé, tale om personkarakteristikker og tema
- perspektivere de læste tekster til forhold i andre kulturer - især forskellen mellem islamiske familiemønstre over for vestlige.
- foretage billedbeskrivelser om billeder der omhandler familier og familierelationer

Anvendt materiale:
Fra Mette Bering og Mimi Sørensen: "La famille", Gyldendal, 2011:
- p. 25: le rôle de la famille?

Fra Kaj Heurlin: "En francais dans le monde", Haase, 1988:
- p. 31: La femme, doit-elle rester au foyer?

Fra Avantgarde 3 p. 20: "Ma famille"

Frankofont stof : La famille algérienne/musulmane: fokus på familieformer i forhold til franske/danske familiemønstre
1) Fra Jutta Fitzner og Trine Rhein-Knudsen: "Carte Blanche", Gyldendal, 2006: p. 97-101: "Française ou algérienne?"
2) Fra Kaj Heurlin og J. P. Weibrecht: "S'il vous plaît, s.v.p" Lilje Forlaget, 1976: p. 73: Khaled Khider, père de famille algérien
3) Fra "Par écrit": uddrag af Ali Ghalem: "Une femme pour mon fils"
4) "Je m'appelle" (cd med lytteøvelser): nr. 7 om Nawelle (une fille algerienne et la religion musulmane)
5) "Algérienne ou francaise?"
6) Fra "Franskbogen" kap. 36: Rachid Khabir"
7) Fra "Francais formidable 3": "En francais dans le monde" - "Moi, Fatima"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E La famille - incl. frankofont stof

Forløbet er færdiggørelsen af et forløb om la jeunesse, l'amitié et la famille der blev påbegyndt i 2.g, men ikke blev færdigt pga. corona-nedlukning og virtuel nødundervisning

Formålet med forløbet er at eleverne
- fortsat udvikler deres evne til at deltage i samtale og diskussion om emnet - herunder anvender relevant terminologi (fx omkring familierelationer og deres egen familie)
- fortsat udvikler deres evne til at kommunikere på fransk om almene emner
- får indsigt i forskellige typer af familier og familieforhold - herunder reflekterer over fordele og ulemper ved forskellige typer af familier
- får indsigt i typiske familieforhold i Frankrig og fransktalende lande (især Algeriet) - og derved kan reflektere over forskelle og ligheder mellem vestlige og ikke-vestlige familiemønstre, samt over familieforhold i andre lande i forhold til Danmark generelt og deres egen familie specifikt. Dette for at træne interkulturel kommunikativ kompetence (IKK)

Faglige mål - eleverne skal kunne:
- forstå hovedindholdet i teksterne og de små videoklip samt kunne referere det mundtligt
- læse og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster fra både litterære og ikke-litterære genrer
- mundtligt præsentere deres familie-komposition i et klart og nogenlunde flydende fransk
- skriftligt udtrykke sig omkring familie og familieforhold i et enkelt og sammenhængende fransk
- oversætte en enkel dansk tekst omkring familieforhold til fransk
- analysere og fortolke litterære tekster - herunder være i stand til at give resumé, tale om personkarakteristikker og tema
- perspektivere de læste tekster til forhold i andre kulturer - især forskellen mellem islamiske familiemønstre over for vestlige (fokus: IKK)
- foretage billedbeskrivelser om billeder der omhandler familier og familierelationer

Anvendt materiale til delen om '"La famille musulmane"
Fokus på familieformer i forhold til franske/danske familiemønstre
1) Fra Jutta Fitzner og Trine Rhein-Knudsen: "Carte Blanche", Gyldendal, 2006: p. 97-101: "Française ou algérienne?"
2) Fra Kaj Heurlin og J. P. Weibrecht: "S'il vous plaît, s.v.p" Lilje Forlaget, 1976: p. 73: Khaled Khider, père de famille algérien
3) Fra "Par écrit": uddrag af Ali Ghalem: "Une femme pour mon fils"
4) "Je m'appelle" (cd med lytteøvelser): nr. 7 om Nawelle (une fille algerienne et la religion musulmane)
5) "Algérienne ou française ?"
6) Fra "Franskbogen" kap. 36: Rachid Khabir"
7) Fra "Français formidable 3": "En français dans le monde" - "Moi, Fatima"
8) Fra "Les voix derrière le voile": "Mon voile et moi" (p. 53-54 l. 18)

Forløbet fylder ca. 15-20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F La deuxième guerre mondiale - EKS

Formålet med forløbet er at eleverne:
- opnår viden om jødernes forhold under 2. verdenskrig (historie/samfund) og kan læse denne viden ud af både litterære og ikke-litterære tekster
- arbejder i flerfagligt forløb 5 med historie omkring emnet - herunder lærer at lave og besvare en problemformulering og at holde mundtligt oplæg omkring konklusionen på undersøgelsen. Hovedproblemstilling: Hvordan undgår vi at antisemitisme udvikler sig i dag?

Faglige mål: Eleverne skal kunne:
- forstå hovedindholdet i tekster om emnet og deltage i samtale herom (vi har dog haft så få moduler at jeg ikke er sikker på at der vil være tale om et klart og nogenlunde flydende fransk)
- læse/se og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster fra både litterære og ikke-litterære genrer, herunder film og dokumentar
- mundtligt præsentere og redegøre for personkarakteristikker og handlingsforløb i tekster, og føre analyser ud i en tematisk fortolkning
- kort sætte læste tekster ind i et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv
- kort anvende det erhvervede kendskab til fransk historie og samfundsforhold i samtale på fransk og i arbejdet med emnet
- arbejde med både intensiv og ekstensiv læsning
- træne samtalekompetencer ud fra tekster og billeder om emnet
- opbygge ordforråd til samtale om emnet

- arbejde tværfagligt med historie om flerfagligt forløb (som forberedelse til SRP) ud fra den overordnede problemstilling: Hvordan undgår vi at antisemitisme udvikler sig i dag?

Anvendte materialer:
artikler:
"La France occupée 1940-44"
"Bombes sur la France I" Fra ’Passe Partout’ Lars Damjkær og Eva Kambskard, Munksgaard, 1990, s. 116
"L'enfer des camps de concentration" JDE 20/1 2005
"Le courage des enfants de la Shoah" JDE (2012)
"Léon, sauvé par Schindler" JDE 15/5 2014
„La tag qui fache“ JDE  28/2 2019

Fransk børnebog om 2. Verdenskrig (siderne « La France occupée, La France de Vichy, La Résistance, Le génocide »)

Dokumentar: "Je m'appelle Arlette, et j'ai survécu à Auschwitz" (arbejdsspørgsmål)

Film:
Rose Bosch: "La Rafle" (2009)
Louis Malle: 'Au revoir les enfants' incl. mange kapitler af manuskriptet

Supplerende stof:
Indledning til manuskriptet til "Au revoir les enfants" (s. 9-19)
"Vi var der for at dø", artikel i Berlingske 19. maj 2007 af Jeppe Bangsgaard - http://www.b.dk/kultur/vi-var-der-doe
forskellige artikler til emnet på dansk i forbindelse med flerfagligt forløb:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/historieprofessor-saadan-begyndte-joedehad-over-1000-aar-siden (DR.dk d. 13/11 2019)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/joediske-grave-i-frankrig-overmalet-med-hagekors (DR.dk d. 19/2 2019)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ekspert-hoejt-niveau-af-antisemitisme-i-frankrig (DR.dk d. 21/3 2012)
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE10997572/frankrigs-premierminister-vil-tage-kampen-op-mod-antisemitisme-dette-kan-ikke-ignoreres/ (jp.dk d. 9/11 2018)

ESTIMERET SIDETAL: 50
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G La précarité (l'inégalité sociale) EKS

FORLØBET HAR VÆRET VIRTUELT

Formålet med forløbet er at eleverne:
* får viden om aktuelle og centrale samfundsmæssige forhold i Frankrig
* møder emnet i forskellige både trykte og elektroniske medier; herved får mange perspektiver på det og bliver i stand til at sætte det ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge
* læser og forstår ubearbejdede fransksprogede tekster - herunder medietekster
* bliver i stand til at anvende det erhvervede kendskab til franske kultur- og samfundsforhold i samtale om emnet
* bliver i stand til at perspektivere den erhvervede viden til forhold til danske forhold
* stifter bekendtskab med personkarakteristik og andre relevante fiktionsanalyse-begreber, ligesom billedbeskrivelse og nyhedsartikelanalyse inddrages
* kan perspektivere forholdene for hjemløse med forhold for andre typer af 'précarité' i samfundet, fx 'les Roms'
* udvikler både lytte, læse, skrive og talekompetence

Faglige mål. Eleverne skal kunne:
* lytte til og forstå hovedindholdet i youtubeklip omkring hjemløse
* læse og forstå hovedindholdet i forskellige tekstgenrer om emnet
* lave billedbeskrivelse af billeder der kredser om emnet
* på et basalt niveau foretage litterær analyse, billedanalyse og sagprosaanalyse af teksterne - og sætte dem ind i kulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge
* anvende det erhvervede kendskab til franske kultur- og samfundsforhold i samtale om emnet
* perspektivere den erhvervede viden til danske forhold
* mundtligt og skriftligt præsentere emnet og tekster i relation til emnet på et klart og nogenlunde flydende fransk
* indføres i billedbeskrivelse og mundtligt præsentere en sådan for holdet (billeder der viser hjemløse-situationer)

Kernestof:
Der arbejdes ud fra både skønlitterære og sagprosatekster, youtubeklip og billeder.

Der læses primært artikler om emnet både fra 'Les SDF' og aktuelle avisartikler fra franske aviser online.
“Sous les ponts de Paris”
“Journée d’un clochard”

Fra internettet:
“Les restos du coeur” (3 textes)
“Sans domicile fixe”
“Que faire pour les SDF?”
“Le maire de New York se débarasse des SDF en les payant un billet d'avion”

Fra Début 3:
“Stéphane - une SDF de 30 ans…”
“Les SDF: Julie veut offrir le gîte et le couvert a des SDF” (læst ekstensivt som øvelse i ekstemporaltekst)
“Les ROMS: À la rencontre des Roms”
“Différences entre les Roms et les Tsiganes et les gens de voyage”
“Les Immigrés: Dans les pas d’un lycéen sans-papiers”

lytteøvelse: "C'est quoi être SDF?" http://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-etre-sdf/
lytteøvelse: "Le coiffeur des SDF" (+ transkription)


Sekundært:
La chanson “Les restos du coeur”
Des débuts de quelques articles (les 5 critéres, le triangle de la nouvelle)
Billeder af både hjemløse og sigøjnere - til mundtlig og skriftlig billedbeskrivelse og til perspektivering af forhold i Frankrig og andre fransktalende lande

IT:
It anvendes til informationssøgning, præsentationsgrafik ved oplæg og visning af youtube klip samt lytning til netbaserede radioprogrammer om emnet.

Evaluering:
Der foretages løbende evalueringer, bl.a. små lytteøvelser, ordforrådsøvelser og skriveøvelser. Desuden laver alle elever en billedbeskrivelse der præsenteres for holdet (mundtligt) og en delprøve I lignende opgave til emnet (skriftligt - Vejledende opgave 2015)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Les contes et les contes africains EKS

FORLØBET HAR VÆRET DELVIST VIRTUELT (OVER HALVDELEN AF MODULERNE VAR VIRTUELLE)

Fokus i forløbet er genrebevidsthed og mundtlighed. Vi læser og taler om eventyrgenren og forskellige eventyrtræk og arbejder metodisk med eventyranalyse. Desuden sammenligner vi eventyr på tværs af historiske og kulturelle grænser.

Formålet med forløbet er at eleverne:
- får indblik i genren 'eventyr' og i de forskellige træk der kendetegner eventyr fra forskellige fransksprogede kulturer
- bliver i stand til at kommunikere om emnet på et klart og nogenlunde flydende fransk
- skaber øget forståelse for andre kulturer og interkulturel kompetence
- bliver metodebevidste og kan arbejde med strukturalisme og psykoanalyse (meget overordnet)

Faglige mål: Eleverne skal:
- forstå hovedindholdet af eventyrene når de er formidlet via forskellige medier
- deltage i samtale og diskussion på et nogenlunde flydende franske om emnet - herunder anvende humanistiske teorier, metoder og modeller til eventyranalyse (strukturalistisk analyse med Greimas' aktantmodel, kontraktmodellen og modsætningspar + freudiansk analyse med personlighedsudviklingen)
- mundtligt præsentere og redegøre for indhold, form, tematik i et afrikansk eventyr
- analysere fransksprogede tekster i genren og sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og litterære sammenhænge
- sammenligne eventyr på tværs af kulturelle og historiske skel (Perrault contra Grimm)
- mundtligt præsentere en billedbeskrivelse af et billede (forestillende eventyrfigurer) for (dele af) holdet
- træne deres lytte-, læse- og samtalekompetencer ud fra tekster og billeder om emnet
- opbygge et centralt ordforråd til samtale om emnet

Anvendt materiale:

Fra Mette Bering og Mimi Sørensen: "Éntrées", kapitlet 'les contes' s. 6-21:
- Téléphone: Cendrillon
- Chapeau rond rouge
- L'oranger magique
- Pourquoi les roussettes dorment la tête en bas

Fra Charles Perrault: "Contes":
- Le petit chaperon rouge
- Cendrillon

Sammenlignende analyse;
Blanche Neige version originale
Blanche Neige version corse - 'Anguilina'

Korte afrikanske eventyr - til mundtligt oplæg
« Le premier qui parle »
« L’avare »
« L’ingratitude punie »
« La queue des animaux »

Supplerende stof:
Ppt. om afrikanske eventyr lavet på baggrund af http://www.contesafricains.com/ - fokus på genre (fx myte), struktur, tema, funktion

ESTIMERET SIDETAL: 35
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer