Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Marie Larsen, Peter Møller Westergaard
Hold 2019 DA/r (1r DA, 2r DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Familierelationer og intro til dansk
Titel B Spoken word
Titel C Retorik og argumentation i politiske taler
Titel D Det moderne gennembrud
Titel E Skyggesider
Titel F Podcastdokumentarer
Titel G Portræt og selvbiografi
Titel H Krænkelser og normbrud
Titel I Nyheder og dokumentar
Titel J Dannelse og litteratur
Titel K Kommunikations- og samtaleanalyse
Titel L Forbehold

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Familierelationer og intro til dansk

Det tematiske forløb ”Familierelationer” dækker over cirka 13 moduler. Forløbet har som formål at introducere eleverne for danskfaget, herunder intro til et begrebapparat/forskellige analysefokus, som vil vil anvende i deres gymnasietid. Det fælles tema for teksterne er familierelationer. Forløbets materiale spænder over forskellige teksttyper (illustrationer, novelle, romanuddrag, avisartikel, tv-reklame, satirevideo og dokumentarudsendelse).
Vi arbejder undervejs metodisk med danskfaglige analyseværktøjer som billedanalyse, personkarakteristik, miljøkarakteristik og fortællertyper.

Kernestof:
- Gustaf Munch-Petersen: "Til mine forældre" (digt) (1932)
- Jens Blendstrup: "Gud taler ud" ((uddrag) (2005)
- Katrine Marie Guldager: ”Voksne mennesker kan godt tale om sex” (2009)
- Peder Frederik Jensen: "En falden verden" (2014) (5år)
- DR: "Familien fra lærkevej", sæson 1, episode 1 (2016): https://www.dr.dk/drtv/episode/familien-fra-laerkevej_51520

Supplerende materiale:
Reklame, billede: “Har du talt dine æg i dag” (ifm. fertilitetskampagne fra Københavns kommune, maj 2016)
Reklame, video: “Do it for mom” (Spies-reklame) https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3K01g
satirevideo: “Det passer aldrig med børn” https://www.youtube.com/watch?v=a31ScwXpKqk (en del af ”Knald for Danmark-show fra DR, oktober 2015)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Personkarakteristik 19-08-2019
Dansk I - Familie 18-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Spoken word

Forløbet ”Spoken word” har et særligt fokus på sprog og skriftlighed. Vi har haft værket "Galmandsværk" som omdrejningspunkt for forløbet og har læst dette som et værk. Særligt har teksten "Når jeg drikker" været i analytisk fokus. De øvrige tekster er blevet analyseret af respektive grupper.

Metoder:
- sproglig analyse (analyse af lyrik, herunder digtets situation, ydre og indre komposition, kommunikationssituation, sprogstil og sproglige virkemidler)
- sproget i performancen, nemlig det nonverbale (kropssprog, mimik osv.) og ekstraverbale sprog (intonation osv.)
- kreativ skrivning: Eleverne har undervejs i forløbet også prøvet kræfter med at skrive deres egne digte.

Gruppeanalyser af Galmandsmærk-tekster:
- "Kaffe" (Fatima, Daniel, Hagar og Clara)
- "Fregner" (Rasmus, Simon, Andreas, Mikkel + Emma, Sofie og Laura)
- "Undergang #4"/"Begravelse" (Sarah og Sabrina + Ingrid, Anne, Signe D)
- "Galmandsværk" (Frederik)
(resten af eleverne nævnes ikke pga. fravær til analysearbejdet/ fremlæggelser af analyserne)

Kernestof:
Grænsen Nået (2017): "Galmandsværk" (Værk1)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejd-selv - Spoken word 30-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Retorik og argumentation i politiske taler

I forløbet arbejdes med den mundtlige udtryksfærdighed - særligt med talegenren som omdrejningspunkt og med den politiske tale som tema. Med udgangspunkt i talen skal eleverne præsenteres for, hvordan talen fungerer i forskellige kontekster. Forløbet fokuserer på at give eleverne kendskab til argumentation, stilistik, appelformer, retorik, kommunikation og talegenrer. Forløbet munder ud i, at eleverne i gruppe som aflevering skriver en politisk tale, som de som en del af afleveringen samtidigt fremfører på video. Dermed bliver eleverne også præsenteret for, hvad god mundtlighed er.

Kernestof:
- Dronningens nytårstale 2018
- Lars Løkke Rasmussens afskedstale på Venstres landsmøde 2019
-       Dronningens tale om coronasituationen, 16. marts 2020.

Supplerende stof:
- Talegenrer: Den informative tale, den politiske tale og lejlighedstalen
- Ciceros pentagram og retorik
- Afsnittet om "Disposition" og ”Toulmins Argumentationsmodel”, fra: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier; e-bog, Systime, kapitel 4.9 og 4.10
- Appelformer, fra: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier; e-bog, Systime, fra kapitel 4.9
- Retoriske stilfigurer: troper og figurer
- Kampagnevideo fra Sundhedsstyrelsen (2010) (”Stoplinjen Øjne”: https://www.youtube.com/watch?v=W3adTv8gI0k)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Det moderne gennembrud

Dette forløb er i en større sammenhæng del af et fællesfagligt HO-forløb med historie, hvor det overordnede emne var "Industrialiseringen i 1800-tallet".

Forløbet giver i første omgang en introduktion til perioden via DRs 1800tallet på Vrangen (sæson 2, episode 2) og et fokus på Brandes budskab om at sætte problemer under debat. Dernæst vendes blikket mod de forfattere, der sætter problemer under debat – både de, der så at sige ser problemerne udefra og ind (Amalie Skram, Herman Bang og Henrik Pontoppidan) og de, der omvendt ser problemerne indefra og ud (Martin A. Nexø og Aakjær).
I løbet af forløbet bliver eleverne således præsenteret bredt for det moderne gennembruds litteratur: fra skildringer af udfordringerne mellem kønnene - det borgerlige ægteskab og de stille kvindelige eksistenser - til socialrealistiske skildringer af proletariatets levevilkår på landet. I forløbet inddrages altså også det folkelige gennembrud, men eleverne er ikke trænet i at skelne de to gennembrud.
Undervejs i forløbet har vi også analyseret noget af tidens kunst.

Kernestof:
• Amalie Skram: Lucie (Romanuddrag) (1888) (no)
• Herman Bang: ”Frøkenen” (Novelle) (1883)
• Henrik Pontoppidan: ”Naadsensbrød” (Novelle) (1887)
• Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag (En Idyl)” (Novelle) (1900)

Supplerende stof:
• DR-dokumentar: Sæson 2, episode 2: ”1800-tallet på vrangen: Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner, 1864-1880” (22-04-07).
• Kort citat fra Georg Brandes: ”Indledningen til Emigrantlitteraturen”
• Gammel stumfilmsklip af Georg Brandes, der træder på talerstolen på Københavns Universitet: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/georg-brandes-forelaeser
• Illustrationer:
    o     "Udslidt" (1889) af H. A. Brendekilde
    o     "Summus jus summa injuria. Barnemordet" (1886) af Erik Henningsen
    o     "Fra Burmeister og Wains Jernstøberi" (1885) af Peder Severin Krøyer
    o     "Italienske Landsbyhattemagere" (1880) af Peder Severin Krøyer
    o     ”Sat ud” (1892) af Erik Henningsen
    o     ”En såret arbejder” (1895) af Erik Henningsen
    o     ”En dreng møder døden” (årstal ukendt) af H. A. Brendekilde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Skyggesider

Overskriften for dette tematiske - ”Skyggesider” - skal forstås som menneskets skyggesider. Titlen for forløbet ville kunne tolkes på forskellige måder, vi har lagt en vinkel, der ser på skyggesider som noget uhyggeligt, og vi læser de forskellige tekster med motivet om dobbeltgængeren for øje. Temaet italesættes gennem primærmateriale, der genremæssigt dækker over eventyr, novelle, myte, digt og (dokumentarisk) podcast. Derudover vil supplerende materiale om ”das Unheimliche” og dobbeltgængermotivet blive inddraget til at give faglig dybde og teoretisk baggrundsviden for forløbet. Forløbets materiale spænder fra 1847 til 2019 med et formål om at drage pointer ift. temaernes varige aktualitet.

Kernestof:
- H. C. Andersen ”Skyggen” (1847) (eventyr)
- Emil Aarestrup: ”Paa Sneen” (1838) (digt)
- Johannes V Jensen ”Vinternat” (1908) (myte)
- Peter Seeberg: ”Patienten” (1962) (novelle)
- Third Ear: ”Dobbeltgænger” (2015) (dokumentarisk podcast) http://thirdear.dk/arkiv/dobbeltgaenger/ (MEDIEVÆRK - teksten indgår også som en del af kernestoffet i forløbet "Podcastdokumentarer") (værk2)

Supplerende materiale:
- Teori om dobbeltgængemotivet
- Jordon Peele: ”US” (2019) (gyserfilm)
- Forskellige illustrationer af ”das Unheimliche“
- ”Johannes V. Jensen - Fra spleen til sundhed” i: Litteraturens veje (Systime.dk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Podcastdokumentarer

Forløbet løber over 9 moduler af 90 minutters varighed. Forløbet er blevet afholdt som overvejende virtuelt forløb. Forløbet er et genreforløb. Forløbet er karakteristisk ved, at det starter som en afslutning på forløbet ”Skyggesider”. I "Skyggesider"-forløb læstes nemlig til slut en podcastdokumentar, og denne blev bindeleddet mellem de to forløb. Forløbets materiale dækker over forskellige typer af podcastdokumentarer. Mens ”Dobbeltgænger” har træk fra detektivfortællingen og personfortællingen, har ”Det er giftigt at være alene” træk fra personfortællingen, den tematiske fortælling (og i mindre grad miljøfortællingen). ”Vilde piger” er i overvejende grad en miljøfortælling. Den poetiske fortælling har vi derfor ikke beskæftiget os med, ud over at eleverne kender til typen helt overordnet.

Kernestof:
- Third Ear: ” #034 Dobbeltgænger” (2015) http://thirdear.dk/arkiv/dobbeltgaenger/ (VÆRKLÆSNING)
- Baglandet: ”Det er giftigt at være alene” (2017) https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2019-04-12
- Baglandet: ”Vilde piger” (2018): https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2017-09-01

Supplerende materiale:
- Teori om dokumentarpodcasten som genre (fra Håndbog til dansk), herunder viden om:
         --> podcastdokumentarens genretræk
         --> de forskellige typer af podcastdokumentarer: detektivfortællingen,
              personfortællingen, miljøfortællingen, den tematiske fortælling og den poetiske
              fortælling.
         --> podcastens virkemidler: komposition, klipning, spænding og fremdrift, lyd og musik,
              sproget, stemmerne, fortællerne, fremstillingsformerne
- Oversigt over fakta- og fiktionskoder (fra Håndbog til dansk)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fri opgave, virtuel undervisning 07-05-2020
Fakta- og fiktionskoder i podcast 13-05-2020
Videoproduktion, "Dobbeltgænger" 13-05-2020
"Det er giftigt at være alene" 15-05-2020
Vilde piger 03-06-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Portræt og selvbiografi

Et forløb med tekster der har fokus på at fortælle historier om det levede liv, i biografier, selvbiografier og autofiktion.
Med udgangspunkt i såvel fakta- som fiktionstekster har vi analyseret hvordan man fremstiller andre og sig selv i de forskellige genrer. Vi har kigget på fakta- og fiktionskoder, på læsekontrakter, herunder dobbeltkontrakt, på miljøets betydning for et menneskes liv, samt på hvordan man med genren autofiktion kan arbejde med fiktion og fakta i forhold til selvportrættet, og dermed udfordre grænserne for hvad man kan med en erindringsfortælling.

Kernetekster:
"Jeg ejer ikke en stump herretøj" (Interview: Ole Steen Mortensen) (artikel) Berlingske Tidende 050807.
"Forfatter til biografi: Bent Fabricius-Bjerre var levende Danmarkshistorie" (artikel) gaffa.dk 280720.
"Prolog" af Morten Pape: Planen (2015) )5år)
Af Christina Hesselholdt: Hovedstolen (1998)
Thomas Korsgaard: Hvis der skulle komme et menneske forbi (roman, 2017) (roman, værk3) (5år)
"Lillebror om debutantforfatter: "Det er usandt og for groft"" (artikel) Politiken 090217

Desuden havde vi forløb på skriftlighed: Eleverne skulle skrive en prolog til deres egen selvbiografi (som i Planen) med fokus på at lave en litterær beskrivelse af det miljø de kommer fra.
Desuden skrev de en analyserende artikel med udgangspunkt i Kapitel 10 i selvsamme roman Planen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Krænkelser og normbrud

Et forløb med historisk læsning. Nedslag i forskellige litteraturhistoriske perioder, med fokus på tekster der illustrerer og problematiserer krænkelser og normbrud i de forskellige perioder. Krænkelser og normbrud som også er relevante i vores samfund i det 20. og 21. århundrede. Bl.a. havde vi i forbindelse med Holberg-teksten særligt fokus på ytringsfrihed og (selv-)censur, fx i forbindelse med besættelsen og nutidens diskussion om Muhammed-tegningerne.

Middelalder: Forhold mellem individ og slægt, krænkelse af slægten
Oplysningstid: Censur og ytringsfrihed
Romantik og romantisme: Forbudt kærlighed og seksualitet, ægteskabsbrud.

Kernetekster:
Ebbe Skammelsøn (folkevise)
Torbens datter (folkevise)
Ludvig Holberg: Epistel 395 (censur)
Poul Henningsen: Man binder os på mund og hånd (digt, 1940)
Adam Oehlenschläger: Den hemmelige røst (digt, 1811)
B.S Ingemann: Nattevandrerinden (digt, 1813)
Christian Winther: Skriftestolen (novelle, 1843)
St. Blicher: Sildig Opvaagnen (novelle, 1829) (værk4)

Supplerende tekster:
Krænkelsesguide: Følg disse fire trin, så er du altid på den sikre side (artikel, Information, 010419) Link: https://www.information.dk/debat/2019/03/kraenkelsesguide-foelg-fire-trin-saa-altid-paa-sikre-side

Undervejs arbejdede vi med skriftlighed, bl.a. med at udfordre censuren ved at træne hvordan man skriver sandheden mellem linjerne, så censuren ikke fanger det. Desuden skrev klassen en analyserende artikel om Ingemanns Nattevandrerinden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Nyheder og dokumentar

Afviklet som både fysisk og virtuel undervisning.
Et forløb om dokumentar og nyhedsformidling. Der er fokus på både dokumentarfilm og -tekster, herunder den skrevne genre "fortællende journalistik". Der har især været fokus på mødet mellem fakta og fiktion i disse genrer. Desuden har vi arbejdet med nyhedsformidling, den visuelle på tv og den skrevne, både som nyheder og reportagen. Vi har analyseret en Tv-Avisen, både forløbsanalyse og analyse af virkemidler og nyhedskriterier i de forskellige indslag.
Vi har arbejdet kreativt/produktivt med genren, bl.a. ved at lave egne små dokumentarfilm fra skolen i forskellige genrer, og ved at lave skreven journalistik (reportager), hvor eleverne med ord skulle agere øjne og ører fra en scene. I forhold til skreven journalistik har vi også kigget på fagets professionsrettede perspektiver.

Kernetekster:
Peter Anthony: The Man Who Saved the World (dokumentarfilm, 2014) (værk5)
Christian Sønderby Jepsen: Side om side (dokumentar kortfilm, 2008)
Af Puk Damsgaard: Hvor solen græder (journalistisk roman, 2014)
Hanne Mølby Henriksen: Bruderov (Weekendavisen, 260805)
Bo Søndergaard: De har ventet fem måneder på et kram (Politiken, 280920). Link:https://politiken.dk/udland/art7898571/Det-er-fem-m%C3%A5neder-siden-Gilda-holdt-om-sin-far.-S%C3%A5-fandt-personalet-et-plastikforh%C3%A6ng

Henrik Cavling: Jens Nielsens Henrettelse (reportage, 1892)
Tv-Avisen kl 18.30, 1. februar 2021 (værk6)


Supplerende tekster:
Af Gitte Horsbøl m.fl. Den iscenesatte virkelighed. Systime 2008, pp 40-52 samt 88-90.
Håndbog til dansk. Medieanalyse af dokumentarfilm. Dokumentargenrer.
Om fortællende journalistik: https://www.gymdansk.dk/fortaeligllende-journalistik.html
Om reportagen: https://www.gymdansk.dk/den-klassiske-reportage.html
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Dannelse og litteratur

Afviklet som både fysisk og virtuel undervisning.
Forløbet tog udgangspunkt i en diskussion af begrebet "dannelse", som defineret af Grundtvig og Jan Sonnergaard.
Vi har således læst 20. århundredes forfattere, herunder en række kanonforfattere, med henblik på at kigge på om og hvordan læsning og diskussion af teksterne kunne bidrage til elevernes dannelse.
Fokus har været på temaer og retninger i det 20. århundrede, herunder socialrealisme og modernisme/eksistentialisme, og teksterne er set i forhold til den samtid de er skrevet i.

Kernetekster:
NFS Grundtvig: Oplysning (digt, 1839)
Tom Kristensen: Angst (digt, 1928)
Pär Lagerkvist: Ångest (digt, 1916) (sv)
Tom Kristensen: Henrettelsen (digt, 1922)
Tove Ditlevsen: En æggesnaps (novelle, 1948)
Martin A. Hansen: Roden (novelle, 1955)
Peter Seeberg: Hullet (novelle, 1962)
Klaus Rifbjerg: Engang (digt, 1965)
Jan Sonnergaard: Bananfluerne (novelle, 2003)
Pia Juul: Opgang (novelle, 2001)

Supplerende tekster:
Interview med Jan Sonnergaard i Politiken om dannelsesbegrebet, og hvordan dannelsen er kommet under pres i vores tid.
Link: https://politiken.dk/debat/art5593902/Det-dumme-er-blevet-folkeligt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Kommunikations- og samtaleanalyse

Et forløb med fokus på samtalen i forskellige sammenhænge: I litteraturen, på de sociale medier, i debatprogrammer. Samtaler mellem politiske modstandere, mellem ægtefolk, mellem køn, mellem ukendte osv. Vi har analyseret samtaler og kommunikation med udgangspunkt i en række redskaber og fagbegreber: Kommunikationsmodellen, høflighedsprincipper, samarbejdsprincipper, direkte og indirekte sproghandlinger, undertekst, sproglige roller, Facework.

Vi har bevæget os rundt om tekster i forskellige genrer: noveller, drama, sociale medier, tv-debat mv., for at se hvordan samtaler og kommunikation udfolder sig i disse forskellige sammenhænge. Desuden har vi i forløbet arbejdet med remediering, ved at omskrive en scene fra Hedda Gabler til novelle, podcast og lade Hedda udtrykke sig på sociale medier.

Kernetekster:
Helle Helle: Globryllup (novelle, 2000)
Henrik Ibsen: Hedda Gabler (drama, uddrag) (1890) (no)
Ernest Hemingway: Kat i regnvejr (novelle, 1925)
Karen Blixen: Kardinalens første historie (uddrag, fortælling) (1958)
21Søndag 31.03.2019 (tv-debat mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, hvor vi undersøgte brugen af Facework)
Mette Frederiksens Facebook-profil

Oplæg om udvalgte SoMe-profiler og hvordan disse profiler skaber deres "face".

Supplerende tekster:
Håndbog til dansk: Afsnit 4.12 om Kommunikationsanalyse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forbehold

Pga. nedlukningen og situationen omkring virtuel undervisning er der følgende forbehold i forhold til læreplanen:

Eleverne på holdet har ikke læst et værk i tilknytning til deres fagpakke.
Ligeledes har klassen kun arbejdet med remediering i et begrænset omfang.

Ellers har nedlukningen ikke haft betydning for andre ting i forhold til læreplanen, ligesom dette ikke vil få betydning i forhold til afvikling af eksamen.
Indhold
Omfang Estimeret: 0,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer