Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Line Sten Thomsen
Hold 2020 ps/Force (ps Force)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ekstreme fællesskaber
Titel B Konflikt og krise
Titel C Efter krigen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ekstreme fællesskaber

Årets første forløb tager udgangspunkt i et tema om ”ekstreme fællesskaber” med et særligt fokus på grupper, stress og coping. ”Gruppen” er derfor det helt centrale begreb i dette tema. I forløbet ser vi på grupper på ”begge sider af uniformen”. Med dette menes der:
- ”De uniformerede grupper” fx Politiet og falckreddere.
- ”De mere ekstreme grupper” man som oftest møder i sin hverdag i uniform, fx hjemløse, hooligans- og bandemedlemmer.

Udover at belyse gruppe- og rollebegreber rettes der et særligt fokus på, hvordan ydre faktorer kan påvirke gruppens liv. Vi har i forløbet arbejdet med følgende socialpsykologiske begreber:

- Definition på en gruppe (Sherif)
- Massehypnose (Le Bon)
- Gruppetyper
- Konformitet (Asch’s stregforsøg)
- Gruppetænkning
- Gruppepolarisering
- Autoritet og lydighed (Milgram’s stødforsøg)
- Stanford Prison eksperimentet
- Dehumanisering / deindividualisering
- Rollebegreber (forventning, accept / distance, oplevelse / udførelse, tilskrevne / opnået, intrarollekonflikt, interrollekonflikt).

I forløbet har vi løbende et fokus på de akutte situationer, som ovenstående grupper kan opleve som en naturlig del af gruppens liv. Eleverne introduceres derfor også til begrebet ”stress” som et helt centralt element i dette tema. Vi ser nærmere på følgende spørgsmål:

- Hvad er stress?
- Hvilken forbindelse kan stress have til en gruppes liv?
- Hvilke psykologiske faktorer kan være med til at forklare, hvorfor et menneske oplever stress og hvordan vedkommende mestrer oplevelsen af stress?

Løbende er der fokus på, hvordan mennesker ansat i uniform både skal mestre egen og andres (fx kollegaer og patienter) oplevelse af stress. I en tværfaglig fagpakkedag sammen med idræt B er der fokus på teori-praksis kobling. Gennem forskellige udfordringer (fx rappelling og klatring) blev særligt begreberne akut stress, coping, konformitet, rollebegreber og kognitivt skema tydeliggjort og italesat.

Følgende begreber indenfor ”stress og coping” er blevet belyst:
- Lazarus’ definition på stress
- Akut stress og kronisk stress.
- Biologiske, psykologiske og sociale stressorer (herunder symptomer)

- Ydre faktorer:
o Kognitive krav
o Perceptuelle krav
o Emotionelle krav
o Manuelle og motoriske krav
o Kvantitative krav
o Psykologiske, fysiske og biologiske stressorer


- Indre faktorer
o Risikovillig og forsigtig type
o Pessimistisk og optimistisk forklaringsstil
o OAS (oplevelsen af sammenhæng)


Krav-kontrol modellen

Coping (problemfokuseret / emotionsfokuseret)

- Akut traumatisk krise: (skade, trussel, udfordring)
- Kriseforløb: chokfase – reaktionsfase – bearbejdningsfase - nyorientering

- PTSD
- Kognitivt skema

Slutteligt er eleverne blevet introduceret til ”kritisk stillingtagen” til hhv. teoriers, eksperimenters og dokumentarudsendelsers troværdighed og anvendelighed.

Supplerende materiale:
- DR3 dokumentar: "Ond, ondere, ondest", 2014, afsnit 1 og 6.
- Solomon Asch's stregforsøg i DR Dokumentar: "Flokdyr eller egotripper?", 2014.
- Milgram's lydighedseksperiment i DR Dokumentar: "Den menneskelige zoo", 2008, afsnit 3.¨
- DR-dokumentar: "Min krig - omringet af Taleban", 2014, afsnit 1.
- DR-dokumentar: "Mærket af krigen - Afghanistan-veteranerne taler ud", 2015.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel B Konflikt og krise

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Efter krigen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer