Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Innovation C
Lærer(e) Bente Herred Hansen
Hold 2020 in/Inno (in Inno)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Forretningsmodeller og værdiskabelse
Titel B Forløb#6 Udvikl Hald Sø
Titel C Forløb#8 Socialt entreprenørskab
Titel D Forløb#7 Kreativitet og foretagsomhed
Titel E Forløb#5 Egen idé - forretningsplanen
Titel F Forløb#2 Behov og muligheder
Titel G Forløb#4 Samfundsmæssige forhold
Titel H Forløb#3 Samarbejde og organisering
Titel I Forløb#9
Titel J Forløb#10

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Forretningsmodeller og værdiskabelse

Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018
Kap. 1, 2 og 4
Kap. 1. Introduktion til innovation
- Innovationsbegrebet, Schumpeters definition
- Innovationsformer:
- produktinnovation
- procesinnovation
- markedsinnovation
- råvareinnovation
- organisatorisk innovation
- Invention, innovation, diffusion, definitioner
- Innovationstragten overordnet
- Pentathlon-modellen
- Hvorfor en innovationsstrategi?

Kap. 2. Grundbegreber
- Kreativ destruktion – Schumpeter
- Radikale og inkrementelle innovationer samt eksempler herpå
- Grader af innovation (innovationshøjde)
- Innovationsformer: - produktinnovation
- procesinnovation
- markedsinnovation
- råvareinnovation
- organisatorisk innovation
- serviceinnovation
- forretningsmodelinnovation
- Værdibegrebet: værdi, opfattet værdi
- pain, job to be done, value proposition, jury


Kap. 4 Entreprenørskab
- Entreprenør eller iværksætter
- Hvad er forudsætningerne for at blive en god iværksætter
- Betydningen af at have et bagland
- Forskellige former for entreprenørskab: entreprenørskab, intraprenørskab, socialt- og/eller miljømæssig entreprenørskab, intraprenørskab i offentlige eller private virksomheder
- Syv arketyper, hvad er drivkraften (motiver for at blive iværksætter
- Bjergbestigeren
- Legebarnet
- Idealisten
- Globalisten
- Arvingen
- Forretningsmanden
- Overleveren
- Innovationskompetence:
- kreativitetskompetence
- handlekompetence
- navigationskompetence
- samarbejdskompetence
- kommunikationskompetence
- Entreprenørskab, og netværk
- heterogene netværk (dem iværksætteren har en stærk relation til, oftest nogen man kender)
- homogene netværk (dem iværksætteren har en svag relation til)

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel B Forløb#6 Udvikl Hald Sø

Kap. 6. Jobs, pain, value proposition og jury
- Innovation til kunder
- Pain, job to be done
- Value proposition
- Jury
- Kobling mellem job, pain, value proposition og jury
Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018

Kap. 8. Brugerdreven innovation
- Brugerdreven innovation – fire tilgange: brugerinnovation, brugertest, brugerdeltagelse, udforskning af brugerne
- Samt metoder ved hver af de fire tilgange
- Set i forhold til eget projekt  
- Fire typer af brugerroller: lead users, eksperter, avancerede brugere, brugere
-Metoder og teknikker til undersøgelse af brugere feks. Kvalitative interviews, fokusgrupper, observation, personas
. Herudover Maslows behovspyramide, minerva, kompas mm.Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Forløb#8 Socialt entreprenørskab

Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018

Kap. 4 Entreprenørskab
- Entreprenør eller iværksætter
- Hvad er forudsætningerne for at blive en god iværksætter
- Betydningen af at have et bagland
- Forskellige former for entreprenørskab: entreprenørskab, intraprenørskab, socialt- og/eller miljømæssig entreprenørskab, intraprenørskab i offentlige eller private virksomheder
- Syv arketyper, hvad er drivkraften (motiver for at blive iværksætter
- Bjergbestigeren
- Legebarnet
- Idealisten
- Globalisten
- Arvingen
- Forretningsmanden
- Overleveren
- Innovationskompetence:
- kreativitetskompetence
- handlekompetence
- navigationskompetence
- samarbejdskompetence
- kommunikationskompetence
- Entreprenørskab, og netværk
- heterogene netværk (dem iværksætteren har en stærk relation til, oftest nogen man kender)
- homogene netværk (dem iværksætteren har en svag relation til)
Kap. 5. Samarbejde
- Team
- Teamets fem udviklingsfaser:
o Forming
o Storming
o Norming
o Performing
o Adjourning
- Team- og ledelsesroller
- Belbins ni teamroller:
- Tænkeroller: ideperson, analysator, specialist
- Sociale roller: koordinator, kontaktskaber, formidler
- Handleroller: opstarter, organisator, afslutter

- Teamroller i et innovationsforløb
- Adize’s lederroller: producenten, administratoren, entreprenøren, integratoren
- Konflikttrappen og konfliktløsning
- Samarbejdsaftale og exitstrategi
Ekstra:
- Test fra dansk teknologisk institut
- Fokus på hvad en dygtig iværksætter skal kunne
- Og fokus på egne kompetencer – også set i forhold til forskellige jobtyper


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel D Forløb#7 Kreativitet og foretagsomhed

Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018

Kap. 7. Udvikling og vurdering af idéer
- At få ideer
- Druckers otte kilder til nye ideer til innovation:
- det uventede
- inkongruens
- behov for nødvendige processer
- branche og markedsstruktur
- demografi
- ændringer i perception
- ny viden
- den gode idé
- Sarasvathys otte kilder:
- personlig tilfredshed eller utilfredshed
- markedsviden fra tidligere jobs
- hobbyer
- andre mennesker
- videreudvikling af eksisterende produkter
- nyheder
- afslag fra arbejdsgiver
- kunder
- Tre perspektiver på ideudvikling: Out-side-in, inside-out, samspilstankegangen
- Divergens, konvergens, harmonika-modellen
- Ideudviklingsmetoder: associationsmetoder, brainstormingsmetoder
- Idevurdering: argumenter for og imod, idescreening, job, pain, value proposition og jury, risiko og gevinst mm.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel E Forløb#5 Egen idé - forretningsplanen

Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018

NB: her har en stor del af forløbet været virtuelt, derfor overlap mellem nogle af de øvrige forløb, og forløbet med egen idé.

Kap. 6. Jobs, pain, value propotion og jury
- Innovation til kunder
- Pain, job to be done
- Value proposition
- Jury
- Kobling mellem job, pain, value proposition og jury

Kap. 7. Udvikling og vurdering af idéer
- At få ideer
- Druckers otte kilder til nye ideer til innovation:
- det uventede
- inkongruens
- behov for nødvendige processer
- branche og markedsstruktur
- demografi
- ændringer i perception
- ny viden
- den gode idé
- Sarasvathys otte kilder:
- personlig tilfredshed eller utilfredshed
- markedsviden fra tidligere jobs
- hobbyer
- andre mennesker
- videreudvikling af eksisterende produkter
- nyheder
- afslag fra arbejdsgiver
- kunder
- Tre perspektiver på ideudvikling: Out-side-in, inside-out, samspilstankegangen
- Divergens, konvergens, harmonika-modellen
- Ideudviklingsmetoder: associationsmetoder, brainstormingsmetoder
- Idevurdering: argumenter for og imod, idescreening, job, pain, value proposition og jury, risiko og gevinst mm.

Kap. 9. Procesmodeller i innovation
- tre tilgange: causation, effectuation, mix
- stage gate modellen, faser, go, kill, hold
- åben og lukket innovation
- crowdsourcing

Kap. 10. Diffusion
- Hvad er diffusion – spredning
- Diffusion på brancheniveau, Plc-kurver, teknologisk s-kurve, gæringsmodellen
- Adoptanter – definition, og typer:
- Innovatører
- Tidlige tilsluttere
- Tidlige flertal
- Sene flertal
- Efternølere
- At bryde kløften
- Seks faktorer der fremmer/hæmmer innovation: relative fordele, observerbarhed, testbarhed, kompatibilitet, kompleksitet, opfattet risiko
- DisruptionKap. 11. At arbejde med strategi
- Virksomhedens strategiske arbejde, hvad er strategi, tilgange; causation eller effectuation
- Vision, mission, mål og swot, pest/pestel, værdikæden
- Konkurrencestrategier: omkostningsleder, differentiering, omkostningsfokus, differentieringsfokus
- Virksomhedens evne til innovation: passive, reaktive, strategiske, kreative
- Tre innovationsstrategier: prisdreven, brugerdreven eller forskningsdreven
- Immaterielle rettigheder: patent, brugsmodel, design, varemærke, ophavsret
- Opfindelseshøjde
Herudover:
- B2B og B2C
- 4 P’er

Kap. 12. Forretningsmodeler
- Hvad er en forretningsmodel?
- Business model canvas, dens byggesten, udfordringer
- Typer af forretningsmodeller: socialøkonomiske, cirkulære
- Vision og strategi
- Herudover: bl.a. minerva, maslow, geomatic, blue ocean

Kap. 13. Go-to-market strategier (meget kort)
- Diffusion og go-to-market
- Konkurrencemæssige ulemper og fordele ved nye virksomheder
- Konkurrencestrategi (Porter)

Kap. 14. Forretningsplan og økonomi
- Forretningsplan – formål – hvorfor lave en forretningsplan og indhold, jeres store projekt: egen idé
- Budgetter (hvorfor et budget?), typer: driftsbudget, etableringsbudget, likviditetsbudget, finansieringsplan  NB: kun behandlet meget overordnet
- Finansieringsformer, crowdfunding, investorer, lån hos banker, business angels, vækstfonden

Supplerende materialer:
- Løvernes hule
- Artikler
- Hjemmesider mm.

Kap. 15. Entreprenørskab på samfundsniveau
- Økonomisk velstand, BNP
- Drivere bag økonomisk velstand
- Økonomier: faktordrevne, effektivitetsdrevne, innovationsdrevne

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel F Forløb#2 Behov og muligheder

Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018

Kap. 8. Brugerdreven innovation
- Brugerdreven innovation – fire tilgange: brugerinnovation, brugertest, brugerdeltagelse, udforskning af brugerne
- Samt metoder ved hver af de fire tilgange
- Set i forhold til eget projekt  
- Fire typer af brugerroller: lead users, eksperter, avancerede brugere, brugere
-Metoder og teknikker til undersøgelse af brugere feks. Kvalitative interviews, fokusgrupper, observation, personas
. Herudover Maslows behovspyramide, minerva, kompas mm.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel G Forløb#4 Samfundsmæssige forhold

Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018

Kap. 3. Tre former for bæredygtighed
- Bæredygtighed: økonomisk, social, miljømæssig
- Lineær og cirkulær økonomi
- Sommerfuglemodellen
- Principper for cirkulær økonomi
- Den tredobbelte bundlinje

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Lærerstyret undervisning
Titel H Forløb#3 Samarbejde og organisering

Grundbog:
Innovationsgrundbogen C, Kristian Philipsen m.fl., Systime 2018

Kap. 5. Samarbejde
- Team
- Teamets fem udviklingsfaser:
o Forming
o Storming
o Norming
o Performing
o Adjourning
- Team- og ledelsesroller
- Belbins ni teamroller:
- Tænkeroller: ideperson, analysator, specialist
- Sociale roller: koordinator, kontaktskaber, formidler
- Handleroller: opstarter, organisator, afslutter

- Teamroller i et innovationsforløb
- Adize’s lederroller: producenten, administratoren, entreprenøren, integratoren
- Konflikttrappen og konfliktløsning
- Samarbejdsaftale og exitstrategi
Ekstra:
- Test fra dansk teknologisk institut
- Fokus på hvad en dygtig iværksætter skal kunne
- Og fokus på egne kompetencer – også set i forhold til forskellige jobtyper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel I Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#10

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer