Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Signe Klara Hansen
Hold 2020 Bi/Natur (Bi Natur)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Vandmiljø
Titel B Kost, energi og sundhed
Titel C Forplantning og genetik
Titel D Enzymer
Titel E Neurologi
Titel F Cellebiologi og mikroorganismer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Vandmiljø

Vi har i forløbet haft fokus på:
- Grundlæggende økologi, herunder biotiske og abiotiske faktorer, økosystemers opbygning og interaktioner
- Grundlæggende cellebiologi
- Fotosyntese og respiration
- N-kredsløbet
- Søen som økosystem,  herunder eutrofiering af søer, kilder til forurening og metoder til genopretning
- Samarbejde med matematik om udviklingen i ørredbestanden i Hald Sø målt ud fra antal gydebanker i de tilløbende vandløb
- Limfjordens miljø, miljømuslinger samt klimaændringernes betydning for miljøtilstanden i vores farvande

Eksperimentelt arbejde / feltarbejde:
- Forsøg med fotosyntese og respiration hos vandpest
- Bestemmelse af respiration hos kornsnog
- Ekskursion til Hald Sø og tilstødende vandløb med fokus på forureningshistorien og iltning af søen samt vandløbsrestaurering
- Ekskursion til dambrug og dissektion af ørred
- Påvisning af termoklin og haloklin vha. forsøg med grønne isterninger
- Ekskursion til Skaldyrscenteret på Mors hvor vi udførte clearance-forsøg med muslinger, indsamlede og mikroskoperede plankton, bestemte abiotiske faktorer i vandet og undersøgte dyrelivet på lavt vand
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ekskursion til Mors 25-09-2020
Blåmuslinger som grisefoder 02-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kost, energi og sundhed

Vi har i forløbet haft fokus på:
- Næringsstoffer i føden med fokus på kulhydrater
- Fordøjelsessystemets opbygning og funktion
- Blodsukkerregulering og glykæmisk indeks
- Diabetes
- Stofskifte mellem måltiderne, herunder reaktioner i kroppen ved sult
- Kredsløbets opbygning og funktion, herunder blodtryk og hjerte-kar-sygdomme
- Træning, kondition og doping
- Åndedrætssystemet, transport af ilt og kuldioxid, iltbindingskurver

Eksperimentelt arbejde / feltarbejde:
- Forsøg med spytamylases nedbrydning af stivelse
- Bestemmelse af glykæmisk indeks for forskellige fødevarer
- Bestemmelse af puls og blodtryk
- Watt max test
- Undersøgelse af hjerte, lunger og andre organer fra en gris
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EPO og vitalkapacitet 04-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forplantning og genetik

Vi har i forløbet haft fokus på:
- Opbygning af DNA, Det centrale dogme og den genetiske kode
- Mitose og meiose, herunder typer og betydning af genmutationer og kromosommutationer
- Nedarvning: recessiv, dominant og kønsbundet nedarvning, co-dominans og manglende dominans
- Gentests og etiske overvejelser i forbindelse hermed
- Fosterdiagnostiske tilbud og etiske overvejelser i forbindelse hermed
- Evolution, herunder menneskets udvikling
- Kønsorganer, kønshormoner og hormonregulering, testikulært dysgenesesyndrom og fertilitet, befrugtning, graviditet  og prævention  
- Genetik hos mikroorganismer og antibiotikaresistens
- Indavl


Eksperimentelt arbejde / feltarbejde:
- Isolering af DNA fra løg (hjemmeeksperiment under nedlukning)
- Blodtypebestemmelse (hjemmeeksperiment under nedlukning)
- Mikroskopi af sædceller
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Øvelse med piberensere og perler. 17-02-2021
Genetikopgaver 19-02-2021
Indavl hos hugorm 23-04-2021
Hormonforstyrrende stoffer 01-06-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Enzymer

Vi har i forløbet haft fokus på:
- Enzymers opbygning og funktion, herunder betydningen af pH og temperatur


Eksperimentelt arbejde / feltarbejde:
- Fremstilling af yoghurt
- Enzymforsøg med katalase
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Neurologi

Vi har i forløbet haft fokus på:
- Nervesystemets opbygning
- Neuronets opbygning og nerveimpulsen
- Synapsen, herunder hæmmende og fremmende synapser, agonister og antagonister
- Nervesystemet og rusmidler
- "Ædru hjerneskade": alkohols indvirkning på hjernen samt begrebet kindling

Eksperimentelt arbejde / feltarbejde:
- Forsøg med koffeins indvirkning på puls og reaktionsevne (hjemmeeksperiment under nedlukningen)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Neurologiopgaver 01-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Cellebiologi og mikroorganismer

Vi har i forløbet haft fokus på:
- Celler og membrantransport, herunder osmose
- Gæring og vækst af mikroorganismer
- Koens fordøjelsessystem, herunder klimapåvirkning
- Mikrobiologiske arbejdsmetoder eksemplificeret ved mutagen-test
- Biokemiske processer, fotosyntese og respiration


Eksperimentelt arbejde / feltarbejde:
- Kvalitativt osmoseforsøg med gær og kvantitativt osmoseforsøg med kartofler
- Gæringsforsøg
- Alternativ Ames test
- Mikroskopi af gærceller og blod samt osmoseforsøg med blod.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gæring og bakterievækst 14-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer