Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Lars Balle Johansen
Hold 2020 hf ma LJ (hf ma LJ)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro
Titel B Vækstmodeller
Titel C Lineære sammenhænge
Titel D Eksponentielle sammenhænge
Titel E Potenssammenhænge
Titel F Trigonometri
Titel G Deskriptiv statistik + sandsynligheder
Titel H Funktioner revisited

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Som litteratur er anvendt Kernestof Mat 1 hf


Regnehierarki
Brøkregneregler
Ligninger
Potensregneregler

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Vækstmodeller

Hvad er en variabel?
Variabelsammenhænge
Forskellige væksttyper - en introduktion
Omvendt og ligefrem proportionalitet

Funktionsbegrebet
f(x)
Funktionsværdier og definitionsmængder
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Lineære sammenhænge


Betydning af a og b
a-formel + bevis
Grafen
Vækst
Regression
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksponentielle sammenhænge


Procent og fremskrivning
Indekstal
Gentagende fremskrivninger
Betydning af a og b
a-formlen
Grafen
Vækst
Fordoblings- og halveringskonstant + bevis
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Potenssammenhænge


Betydningen af a og b
a-formlen
Grafen
Vækst
Sammenhæng mellem fremskrivning for x og fremskrivning for y
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Trigonometri


Grundlæggende om trekanter
Areal vha. højden
Konstruktion af trekanter i GGB
Pythagoras
Sinus og Cosinus + definition og bevis for brug i retvinklede trekanter
Sinus-arealformlen + bevis
Sinusrelationerne + bevis
Cosinusrelationerne
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Deskriptiv statistik + sandsynligheder


Hyppigheder for grupperede og ugrupperede datasæt
Frekvens og kumuleret frekvens
Histogram
Sumkurve/trappediagram
Kvartilsæt
Boksplot

Fakultet
Permutationer
Kombinationer
Symmetrisker sandsynligheder
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Funktioner revisited

Repetition
Andengradspolynomiet
logaritmefunktionen grafisk
Parallelforskydning

Monotoniforhold
Hældninger

Regression
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer