Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Anders Just Schade, Jeppe Lund Nielsen, Kasper Ploug Jepsen
Hold 2020 nf/p (1p nf, 1p nf bi, 1p nf ge, 1p nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til biologi - cellen
Titel B Vores dyrebare drikkevand - geografi
Titel C Intro til kemi
Titel D Vores dyrebare drikkevand
Titel E Vores dyrebare drikkevand - biologi
Titel F Energi, klima og bæredygtighed - geografi
Titel G Klima og bæredygtighed - biologi
Titel H Klima og bæredygtighed
Titel I Mikrobiologi og bioteknologi - biologi
Titel J Sundhed - biologi
Titel K Syrer og baser
Titel L Sundhed - hvordan kan vi måle sundhed - geografi
Titel M Sundhed - alkoholer og fedtstoffer
Titel N Mad - geografi
Titel O Redox

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Vores dyrebare drikkevand - geografi

Forløbet omhandler vand i geografisk kontekst og omhandler følgende geofaglige elementer:

- Vandets kredsløb
- Porøsitet og permeabilitet
- Grundvandsdannelse og grundvandsforurening herunder forureningstyper
- Vandmiljøforurening herunder vandløbsbeskrivelse (kvantitativ/kvalitativt)
- Landbrugets gødningsforbrug
- Vandløb herunder vandløbets stadier og vandløbets vandføring.


Eksperimentelt arbejde:
- Vandnedsivning (Porøsitet og permeabilitet)
- Vandføring i å
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Intro til kemi

Intro til kemi i gymnasiet.
Det periodiske system og grundstoffer.
Laboratoriesikkerhed.
Observationsøvelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Vores dyrebare drikkevand

Intro til vand, molekyler, ioner og ionforbindelser, opløselighed, fældningsreaktioner, vandforurening og vandanalyse.
Intro til kemisk mængdeberegning (stofmængde, molarmasse, masse, stofmængdekoncentration, volumen, enheder).


Eksperimentelt:
Fældningsreaktioner
Nitratindholdet i vand
Calciumindholdet i drikkevand
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Osmose 01-10-2020
Vandnedsivning 05-10-2020
Fældningsreaktioner 20-10-2020
Rapport over vandføringsøvelse 26-10-2020
Nitratindholdet i vand 30-10-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vores dyrebare drikkevand - biologi

I forløbet blev der arbejdet med:
Fotosyntese og respiration
Fødenet
vandløb og sø som økosystem
Nedbrydning
Vandløbsorganismers og deres tilpasning
Forurening

Eksperimentelt: Faunaundersøgelse at Nørresø og dens tilløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Energi, klima og bæredygtighed - geografi

Forløbet omhandler klima og global opvarmning og beskæftiger sig med følgende geografiske elementer:

- Energi - kilder, forbrug og anvendelse
- Oliedannelse herunder olievinduet og kildebjergart, reservoirbjergart og sejlbjergart, oliereserver, olieressourcer.
- Global opvarmning: Drivhuseffekt,temperaturudvikling og drivhusgasudvikling
- Konsekvenser ved den globale opvarmning på Golfstrømmen og gønlandspumpen herunder strålingbalancen.
- Konsekvenser ved den globale opvarmning på vandstanden - herunder albedo
- Konsekvenser ved den globale opvarmning på monsundannelsen - herunder trykdannelse og opvarmning af jord/vand
- Projektarbejde med inddragelse af alternative energikilder som løsning på den globale opvarmning.

Øvelser i forløbet:
- Klimabalje
- Illustration af grønlandspumpen og golfstrømmen
- Øvelse med albedo
- Opvarmning af jord og vand
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Klima og bæredygtighed - biologi

I forløbet blev der arbejdet med:
Kulstofs kredsløb
Fotosyntese og respiration
Fødevareproduktion og landbrug

Eksperimentelt: Fotosyntese og respiration

Vi arbejdede med artiklen "Varmere klima giver mere iltsvind"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Klima og bæredygtighed

Kemi:
Organisk kemi, carbonhydrider, alkaner, alkener, alkyner, navngivning, kemiske og fysiske egenskaber for alkanerne: Substitution, addition, forbrænding, udledning af drivhusgasser.

Forsøg:
Molarmassen af lightergas.
Organiske reaktioner: Addition, substitution, forbrænding.
Klimabaljeforsøg med geografi.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fotosyntese og respiration 27-11-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Mikrobiologi og bioteknologi - biologi


I forløbet er der arbejdet med

- DNAs opbygning og funktion
- Proteinsyntesen (biologiens centrale dogme, transkription, translation og den genetiske kode)
- Enzymers opbygning og funktion samt enzymaktivitetens afhængighed af temperatur og pH
- Mikroorganismers vækstfaktorer
- Principper i gensplejsning
- Mutation

Eksperimentelt arbejde:
- Isolering af DNA fra løg

- Fedtfordøjelse (Forsøg med Lipase, galdesalte og fløde) Forsøget blev lavet i slutperioden efter corona nedlukning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Sundhed - biologi

Forløbet foregik virtuelt

I forløbet er der arbejdet med:

Næringsstoffer i føden, herunder opbygningen af kulhydrater, fedt og protein
Fordøjelsessystemets opbygning og funktion
Kostråd og energiindholdet i de forskellige næringsstoffer
Glykæmisk index (GI)
Diabetes type 1 og 2
Hjerte og lunger
blodkredsløbets opbygning og funktion
Motion
Kondition

Eksperimentelt arbejde:
-Watt maks. test
-blodsukkerforsøg (foregik i et kemimodul)
(((-måling af puls og blodtryk)))

Alle forsøg blev gennemført efter corona nedlukningen og ikke under selve forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 52 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Sundhed - hvordan kan vi måle sundhed - geografi

Forløbet arbejder med hvordan sundhed og forskelle i sundhed kan måles og forklares globalt og nationalt. Forløber arbejder med følgende geografiske elementer:

- Den demografiske transitionsmodel med fokus på sundhedsforbedringernes påvirkning på fødsels- og dødsrate
- Befolkningspyramider
- Dødsårsager - herunder exogene og endogene sygdomme.
- Økonomiske og erhvervsmæssige faktorer, der kan sundhedstilstanden i et land herunder BNP, HDI og Fourasties model.
- KRAM-undersøgelsen i Danmark

Hele forløbet er afviklet virtuelt

Øvelser i forløbet:
- Lav din egen befolkningspyramide
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Sundhed - alkoholer og fedtstoffer

Alkoholer, ølbrygning (teoretisk), salt i fødevarer, fedtstoffers opbygning og kemiske egenskaber, triglycerider, blandbarhed, grad af mættethed.

Eksperimentelt:
Saltindholdet i brød - titreranalyse
Fedtindholdet i wienerbrød - blandbarhed/opløselighed
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Befolkningspyramider 08-02-2021
Terminsprøve 02-03-2021
Sundhed og salt i fødevarer 11-03-2021
Indtaling - fedtstoffers opbygning og kemi 08-04-2021
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Mad - geografi

Forløbet arbejder med mad og specifikt med spørgsmålet, om vi kan producere nok mad til 9 mia. mennesker. Forløbet har arbejdet med følgende geofaglige elementer:

- Solindstråling og årstider
- Nedbørsdannelse og nedbørstyper
- Klima og plantebælter
- Befolkningsudvikling herunder begreberne fødselsrate, dødsrate og Malthus' teori.
- Bæredygtighedsbegreber herunder miljømæssigt råderum, bæreevne, klimaaftryk og FNs Verdensmål
- Landbrugets udvikling i forhold til produktion og økonomi herunder mekanisering, automatisering og specialisering.

Forløbet er delvist gennemført virtuelt

Følgende øvelser er lavet i forløbet:
- Solindstråling
- Luftfugtighed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer