Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Berit Andersen
Hold 2020 sa/x (1x sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb: Social arv i en velfærdsstat
Titel B Forløb 1: Magten i Danmark
Titel C Forløb 2: Fordelingen af goder i Danmark
Titel D Forløb 3: Ung i det senmoderne samfund
Titel E Repetition og eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb: Social arv i en velfærdsstat

Via indsigt i centrale sociologiske begreber og teorier samt viden om politiske ideologier og den danske velfærdsstatsmodel skal eleverne i forløbet blive i stand til at undersøge over årsagerne til sociale arv og diskutere mulighederne for mønsterbrud i den danske velfærdsstat.

Forløbet afsluttes med en prøveeksamen i samfundsfag c

Faglige mål
Eleverne skal kunne
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre
- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Sociologi
- identitetsdannelse og socialisering
- sociale og kulturelle forskelle.
Politik
- politiske partier i Danmark og politiske ideologier
Økonomi
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
Metode
- kvantitativ og kvalitativ metode.

Anvendt materiale
- Bering, Maria: Da sikkerhedsnettet brast, JyllandsPosten, 13/4 2007
- Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op!, 3. udgave, Systime 2017, side 30-38, 67-74, 95-104, 108-115, 201-208.
- Burhøi, Peter: USA bryder social arv lige så godt som Velfærdsdanmark, Berlingske 28/6 2016
- Ejrnæs, Morten: Kritik af social arv, https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=348
- Lausten, Siddik: Velfærdsstaten gjorde mig til mønsterbryder - pas godt på den, Politiken 25/4 2015
- Søgaard, Ulla: Mønsterbrud – teorier, forskning og eksempler, Billesø & Baltzer 2016, side 16-17, 34-35.
- Winding, Jørgen: Basissamf.dk 4. udgave, Systime 2013-14, side 32-39
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb 1: Magten i Danmark

Forløbet er afviklet delvist virtuelt.

Forløbet har til formål at give eleverne indsigt i grundlæggende politologiske begreber samt en forståelse af det danske politiske systems opbygning, herunder opbygningen af det danske demokrati. Eleverne skal være i stand til at identificere de forskellige ideologier og partiernes ideologiske baggrund, analysere vælger- og partiadfærd samt inddrage mediernes rolle i den politiske magtkamp. Afslutningsvist er der arbejdet med udfordringerne for det danske demokrati, herunder hvilken betydning EU har for det politiske system.

Kernestof:
̶  Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
̶  Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
̶  Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb 2: Fordelingen af goder i Danmark

Forløbet er afviklet udelukkende virtuelt.

Forløbet har til formål at give eleverne indsigt i de tre velfærdsmodeller; den universelle, den selektive og den residuale. Eleverne har herunder undersøgt udfordringerne for den universelle velfærdsstat, hvorfor eleverne er blevet indført i basale økonomiske sammenhænge, fordelingen af samfundets goder samt den demografiske udvikling i Danmark.

Kernestof:
- Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb 3: Ung i det senmoderne samfund

Forløbet har til formål at give eleverne indsigt i det senmoderne samfunds karakteristika samt hvilke konsekvenser denne periode har for unges identitetsdannelse og socialisering. Gennem en teoretisk indgangsvinkel (Giddens, Ziehe, Beck, Rosa, Goffman og Bourdieu) undersøges konsekvenserne ved at vokse op i det senmoderne samfund, herunder med en empirisk undersøgelse af unges trivsel og mistrivsel. Forløbet er afsluttet med en undersøgelse af, hvorvidt der er ligestilling i DK samt hvilken betydning køn har på identitetsdannelsen.

Kernestof:
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle
- Ligestilling mellem kønnene
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Repetition og eksamenstræning

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer