Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Jarl Paulsen
Hold 2020 sa/y (1y sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Tema 1: Social arv i den danske velfærdsstat.
Titel B Tema 2: Politik, politisk deltagelse og medier
Titel C Tema 3: Samfundsøkonomi og velfærd
Titel D Tema 4: Sociologi i det senmoderne samfund
Titel E Klar til eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Tema 1: Social arv i den danske velfærdsstat.

*****
OBS generel coronainfo om det samlede forølb

Holdet er hovedsageligt læst efter nødbekendtgørelse og forløbet har været præget af coronanedlukning i tre henseender:
1) Der er læst mindre supplerende stof end ellers - kernestoffet er prioriteret.
2) Det har ikke været muligt at lave udadrettede aktiviteter på nær en enkelt kvartersanalyse som start på sociologiforløbet.
3) Det har ikke været muligt at lave et selvstændigt projekt.

Skolens ledelse er gjort bekendt med disse omstændigheder.
Det er angivet under de enkelte forløb, om de er påvirket af nedlukning.

*******Via indsigt i centrale sociologiske begreber og teorier samt viden om politiske ideologier og den danske velfærdsstatsmodel skal eleverne i forløbet blive i stand til at undersøge over årsagerne til sociale arv og diskutere mulighederne for mønsterbrud i den danske velfærdsstat.

Forløbet afsluttes med en prøveeksamen i samfundsfag c

I forløbet fokuseres på følgende faglige mål og kernestof:

  

Faglige mål

Eleverne skal kunne

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer.

undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold.

undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre.

undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler.

formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber.

argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

  

Kernestof

Sociologi

identitetsdannelse og socialisering

sociale og kulturelle forskelle.

Politik

politiske partier i Danmark og politiske ideologier

Økonomi

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund

Metode

kvantitativ og kvalitativ metode.


Anvendt materiale

Bering, Maria: Da sikkerhedsnettet brast, JyllandsPosten, 13/4 2007

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op!, 3. udgave, Systime 2017, side 30-38, 67-74, 95-104, 108-115, 201-208.

Burhøi, Peter: USA bryder social arv lige så godt som Velfærdsdanmark, Berlingske 28/6 2016

DR: En vej - to verdener 2016 (TV dok. om sociale skel i to nabolag i Århus)

DR: Min barndom i helvede 2012 ((TV dok om Lisbeth Zornig Andersens opvækst under svære vilkår)

Ejrnæs, Morten: Kritik af social arv, https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=348

Lausten, Siddik: Velfærdsstaten gjorde mig til mønsterbryder - pas godt på den, Politiken 25/4 2015

Søgaard, Ulla: Mønsterbrud – teorier, forskning og eksempler, Billesø & Baltzer 2016, side 16-17, 34-35.

Winding, Jørgen: Basissamf.dk 4. udgave, Systime 2013-14, side 32-39Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Tema 2: Politik, politisk deltagelse og medier

***OBS: Forløbet er delvis læst under coronanedlukning*** derfor mindre supplerende stof end ventet

I forløbet er der særligt fokuseret på følgende faglige områder:

De tre hovedideologier og deres forgreninger
Partier
Partityper
Partiadfærd herunder Downs, Strøms og Molins model
Vælgeradfærd og vælgertyper herunder issuevoting, classvoting, medianvælgere og marginalvælgere
Fordelings- og værdipolitik
Eastons model for politik
Den parlamentariske styringskæde
Lovgivningsprocessen
Demokratiformer og demokratiopfattelser
Politiske deltagelsesmuligheder herunder grundloven og statistikker om forskellige gruppers deltagelse
Ligestilling mellem kønnene i forhold til politisk deltagelse

Faglige mål:

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.

formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge

formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

Kernestof:

Politik:

politiske partier i Danmark og politiske ideologier politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng

̶̶̶̶pollitiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Samf 14.12 14-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Tema 3: Samfundsøkonomi og velfærd

***OBS: Forløbet er i sin helhed læst under coronanedlukning***

I forløbet er der særligt fokuseret på:
Planøkonomi, blandingsøkonomi og markedsøkonomi
Laissez-faire-begrebet
Samfundsøkonomiske mål
Finans-. penge- og strukturpolitik
Konsekvenserne af den økonomiske globalisering
De tre velfærdsmodeller
Klemmerne på den universelle velfærdsmodel
Straminigsstrategien og udvidelsesstrategien


Faglige mål:

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold

undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet behandle problemstillinger i samspil med andre fag

demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

Kernestof:

Økonomi

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Metode

kvalitativ og kvantitativ metode.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tema 4: Sociologi i det senmoderne samfund

***OBS: Forløbet er hovedsageligt læst under coronanedlukning***

I forløbet er der særligt fokuseret på:

Det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund
Social differentiering
Socialkarakterer (myren, sneglen og kamæleonen)
Socialklasser
Socialgrupper
Udsatte grupper - herunder hjemløse
Bourdieus teori om kapitaler, habitus, felt, doxa og symbolsk vold
Giddens teori om refleksivitet og selvboigrafisk identitetsdannelse
Ziehes teori om de tre orienteringsmekanismer
Becks teori om risikosamfundet
Rosas teori om accelerationssamfundet
Ligestilling mellem kønnene i uddannelse og job.

Faglige mål:

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre

demonstrere viden om fagets identitet og metoder formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge

formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

Kernestof:

Sociologi:

identitetsdannelse og socialisering sociale og kulturelle forskelle.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Samfundsfag 16-4-21 16-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Klar til eksamen

I forløbet repeteres politiske ideologier, Molins model, partityper, issuevoting, økonomiske politikker samt velfærdsmodeller. I øvrigt fokuseres der på selve eksamensbegivenheden ved hjælp af prøveeksamen og visning af "Ved det grønne bord"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer