Retningslinjer i forhold til skemaændringer, lektier, opgaver og sygemeldinger
Det forventes, at alle medarbejdere står til rådighed på alle arbejdsdage inden for den normale arbejdstid. På BG har vi en relativt høj grad af fleksibilitet, således at den enkelte medarbejder har mulighed for at anvende og placere sin forberedelsestid mest effektivt i forhold til både tid og rum. Udgangspunktet for tilstedeværelsen på skolen er således det daglige skema i Lectio. Skemaet lægges halvårligt i en fast struktur, men der ændres løbende i det daglige skema for at optimere skemaet i forhold til elevernes hverdag og skolens drift. For at understøtte fleksibiliteten er det vigtigt, at alle medarbejdere tjekker beskeder o.lign på skolens administrative systemer mindst én gang i døgnet på hverdage.

Lærerens opgaver ift. skemaet:
- Holder sig løbende orienteret i eget skema i Lectio med henblik på (bl.a.) skemaændringer og mødeindkaldelser. Der vil under normale forhold være en 14 dages periode med forudsigelighed i skemaet. Ændringer inden for dette interval varsles ved besked til de berørte.
- Indgiver ønsker om skemaændringer, så tidligt det lader sig gøre og senest 3 uger før ændringen skal træde i kraft (jf. ovenstående). Dette gælder eksempelvis ved ønsker om feriefridage, kurser, ekskursioner, omsorgsdage mm. Jo flere lektioner/dage en ændring vedrører, desto tidligere bedes læreren henvende sig til ledelsen med ønsket, således at alle parter, som en ændring måtte vedrøre, får rimelige frister og arbejdsbetingelser. Der kan naturligvis forekomme undtagelser i særlige tilfælde. Bemærk i denne forbindelse at der ved bevillingen tages hensyn til, at klasserne ikke rammes uhensigtsmæssigt af for mange fraværende lærere. (Der bevilges efter "først til mølle"-princippet).
- Retter henvendelse til en uddannelsesleder, hvis man opdager dobbeltbookninger, fejl eller manglende oprettelser inden for skemaets kommende 3 uger.
- Indgår i dialog med uddannelseslederen, hvis en skemaændring giver uforudsete vanskeligheder.
- Indgår i dialog med uddannelseslederen om, hvordan aflyste eller manglende lektioner kan afvikles (”indhente” årsnormen).

Lærernes rettigheder og pligter ift. skemahåndtering:
- Lærerne må selv foretage skemaændringer i Lectio, når ændringerne er uden skemamæssig ulempe for eleverne. Dvs. at eleverne ikke må få færre end 3 lektioner på en dag, ikke for mange 6. lektioner på en uge, ingen hultimer og ingen uhensigtsmæssige dobbeltlektioner etc.
- Alle ændringer foretaget af lærere skal være foretaget i Lectio så tidligt som muligt og senest kl. 15:00 dagen før ændringerne træder i kraft (dog undtagelse ved sygdom). Alle skemamæssige ændringer foretaget af lærere skal i Lectio fremstå som ”Ændret” (grøn farve)
- Lærerne må gerne bytte lektioner indbyrdes, flytte lektioner eller oprette lektioner (for eksempelvis at sikre årsnormen) i Lectio (se dog regel vedr. skemafri dage nedenfor).
- Hvis en lærer ønsker permanente ændringer i det faste skema, kan det alene ske efter aftale med skemalægger, der ligeledes forestår ændringen i Lectio.
- Hvis en lærer ønsker at aflyse undervisning generelt eller flytte undervisning for at skabe skemafri dage, hvor læreren ikke står til rådighed på skolen, kan det alene ske efter aftale med en uddannelsesleder.
- En lærer skal oprette "anden aktivitet" i skemaet, hvis man er indisponibel inden for den normale arbejdstid, dvs. skal til lægen eller lignende (brug ikke "privat aftale", da den kun kan ses i eget skema). Hvis man som lærer benytter ”Anden aktivitet” i skemaet til at disponere rettetid, skal der stå ”Rettetid” i overskriften og ikke ”Privat”. Man må max oprette denne type aktivitet én gang ugentligt. Aktiviteten betyder ikke, at man ikke kan indkaldes til møde eller lignende, men den betyder, at der vil blive taget hensyn til den ved skemajusteringer og øvrig planlægning fra ledelsens side.

Arbejd-selv/virtuelt arbejde
I tilfælde hvor læreren ikke har mulighed for at være fysisk til stede på skolen (ved sygdom, barns sygdom, kurser og lignende), kan undervisningen erstattes af enten arbejd-selv-timer eller virtuel undervisning.
Arbejd-selv-timer aftales med uddannelseslederen for den pågældende klasse. Denne sørger for, at der bliver registreret fravær. Læreren sørger for, at der ligger en opgave, der uploades i slutningen af timen (opgavemodulet, 0% fordybelsestid). Læreren bruger sin ikke-benyttede tilstedeværelsestid (dvs. ca 70 minutter) til at kigge besvarelserne igennem.
Virtuel undervisning kræver, at læreren er virtuelt til stede og kontaktbar. Dvs. enten i Lectio, elektronisk fællesdokument eller lignende. Læreren fører selv fravær på baggrund af dialog med eleverne, men sørger forinden for at orientere uddannelseslederen for den pågældende klasse.


Lærerens opgaver ift. lektier, skriftlige opgaver og studieplaner
- Lektier anføres i skemapositionen i Lectio og bør lægges ind umiddelbart efter den foregående lektion eller senest samme dag ved skoledagens afslutning.
- Semesterplanen for skr. opgaver i de enkelte fag skrives i Lectio inden henholdsvis d. 31/8 og d. 31/1. Klassens team koordinerer herefter stamklassernes opgavefordeling på semestret. Efter koordineringen skal opgaverne som udgangspunkt ikke flyttes af faglæreren, idet teamets koordinering står og falder med, at afleveringsplanen er konstant. Hvis enkelte skr. afleveringer skal flyttes (pga. sygdom, aflysninger el. lign.), er det lærerens ansvar, at flytningen ikke generer den øvrige koordination.
- Præcise opgaveformuleringer indskrives af læreren i Lectio i rimelig tid.  En tommelfingerregel for ”rimelig tid” er mindst 14 dage til større opgaver (4-5 fordybelsestimer) og mindst en uge til mindre opgaver (1-3 timer). Alle besvarelser skal uploades og leveres tilbage i Lectios opgavemodul.
- Læreren må ikke afmærke Lectio-feltet "Afsluttet", før opgaven er godkendt som fyldestgørende og tilbageleveret/evalueret med den pågældende elev. Læreren må ikke benytte feltet "Skal ikke afl".
- Læreren skønner efter opgavefristens udløb, om eleven har anvendt den normerede fordybelsestid til opgaven. Afleverer eleven noget, men ikke tilstrækkeligt til at læreren vil acceptere, at der er brugt den normerede fordybelsestid, sættes fraværet for opgaven efterfølgende til 50 % sammen med en kort anvisning i elevnoten af, hvad der skal tilføjes, for at opgaven kan godkendes som afleveret.
- Afleveres opgaven efter fristens udløb, markeres opgaven som Afl. Fr. 0 %, og i elevnoten skrives ”Afleveret for sent/Initialer”. Opgaven rettes "reduceret" og afleveres tilbage efter senest 14 dage.
- Opgaverne rettes hurtigst muligt og leveres med evaluerende kommentarer (og evt. karakter) tilbage til eleverne i god tid, inden den næste opgave skal afleveres, således at eleverne får størst muligt udbytte af lærerens kommentarer og kan anvende dem i kommende opgaver. Læreren skal dog altid aflevere opgaven tilbage senest 14 dage efter opgavens afleveringsfrist.
- Løbende at udfylde de enkelte holds studieplaner i overensstemmelse med de krav, der er foreskrevet i bekendtgørelserne.

Kommunikation
Kommunikation med elever foregår i Lectio. Kommunikation med lærere, studievejledere, ledelse, TAP’er etc foregår i skolekom, med mindre der er tale om kommunikation om skemaændringer. Disse skrives i Lectio. Kommunikation OM elever foregår i klassernes konferencer i skolekom, hvis det har relevans for flere af elevens lærere/klassens lærere.


Særligt ift. sygemeldinger
Sygemelding foretages telefonisk til gymnasiets kontor mellem 8.00-8.15 (98 82 27 22). Lærerne bør så vidt muligt og så tidligt som muligt aflyse den 1. lektion (ved dobbeltlektioner 1. og 2. lektion) den følgende dag i Lectio i tilfælde af sygdom o. lign. Lærernes sygemeldinger skal dog stadig ske telefonisk til kontoret.
Ledelsen marts 2019

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.