Skemahåndtering og sygemeldinger
Det forventes, at alle medarbejdere står til rådighed på alle arbejdsdage inden for den normale arbejdstid. På BG har vi dog valgt at bevare en relativt høj grad af fleksibilitet, således at den enkelte medarbejder har mulighed for at anvende og placere sin arbejdstid mest effektivt i forhold til både tid og rum. Udgangspunktet for tilstedeværelsen på skolen er således det daglige skema i Lectio. Skemaet lægges halvårligt i en fast struktur, men der ændres løbende i det daglige skema for at optimere skemaet i forhold til elevernes hverdag og skolens drift. For at understøtte fleksibiliteten er det vigtigt, at alle medarbejdere tjekker beskeder o.lign på skolens administrative systemer mindst én gang i døgnet på hverdage.

Lærerens opgaver ift. skemaet:
- Holder sig løbende orienteret i eget skema i Lectio med henblik på (bl.a.) skemaændringer. Der vil under normale forhold være en 14 dages periode med forudsigelighed i skemaet. Ændringer inden for dette interval varsles ved besked til de berørte.
- Indgiver ønsker om skemaændringer, så tidligt det lader sig gøre og senest 3 uger før ændringen skal træde i kraft (jf. ovenstående). Dette gælder eksempelvis ved ønsker om feriefridage, kurser, ekskursioner, omsorgsdage mm. Jo flere lektioner/dage en ændring vedrører, desto tidligere bedes læreren henvende sig til ledelsen med ønsket, således at alle parter, som en ændring måtte vedrøre, får rimelige frister og arbejdsbetingelser. Der kan naturligvis forekomme undtagelser i særlige tilfælde. Bemærk i denne forbindelse at der ikke kan bevilges fravær til mere end 2 lærere fra samme stamklasse på samme dag ("først til mølle"-princippet).
- Retter henvendelse til en uddannelsesleder, hvis man opdager dobbeltbookninger, fejl eller manglende oprettelser inden for skemaets kommende 3 uger.
- Indgår i dialog med uddannelseslederen, hvis en skemaændring giver uforudsete vanskeligheder.
- Indgår i dialog med uddannelseslederen om, hvordan aflyste eller manglende lektioner kan afvikles (”indhente” årsnormen).

Lærernes rettigheder og pligter ift. skemahåndtering:
- Lærerne må selv foretage skemaændringer i Lectio, når ændringerne er uden skemamæssig ulempe for eleverne.
- Alle ændringer foretaget af lærere skal være foretaget i Lectio så tidligt som muligt dog senest kl. 15:00 dagen før ændringerne træder i kraft (dog undtagelse ved sygdom). Alle skemamæssige ændringer foretaget af lærere skal i Lectio fremstå som ”Ændret” (grøn farve)
- Lærerne må gerne bytte lektioner indbyrdes, flytte lektioner eller oprette lektioner (for eksempelvis at sikre årsnormen) i Lectio.
- Hvis en lærer ønsker permanente ændringer i det faste skema, kan det alene ske efter aftale med skemalægger, der ligeledes forestår ændringen i Lectio.
- Hvis en lærer ønsker at aflyse undervisning generelt eller flytte undervisning for at skabe skemafri dage, hvor læreren ikke står til rådighed på skolen, kan det alene ske efter aftale med en uddannelsesleder.
- En lærer skal oprette "anden aktivitet" i skemaet, hvis man er indisponibel inden for den normale arbejdstid, dvs. hvis man holder møde, skal til lægen eller lignende (brug ikke "privat aftale", da den kun kan ses i eget skema). Hvis man som lærer benytter ”Anden aktivitet” i skemaet til at disponere privat arbejdstid, f.eks. ”rettedag” eller ”privat”, så bør man kun oprette denne type aktivitet én gang ugentligt. Aktiviteten betyder ikke, at man ikke kan indkaldes til møde eller lignende, men den betyder, at der vil blive taget hensyn til den ved skemajusteringer og øvrig planlægning fra ledelsens side.

Lærerens opgaver ift. lektier, skriftlige opgaver og studieplaner
- Lektier anføres i skemapositionen i Lectio og bør lægges ind umiddelbart efter den foregående lektion - og dermed senest kl. 15 (evt. lidt senere, hvis man har 5. lektion) dagen før lektiens anvendelse.
- Semesterplanen for skr. opgaver i de enkelte fag skrives i Lectio inden henholdsvis d. 31/8 og d. 31/1. Klassens team koordinerer herefter stamklassernes opgavefordeling på semestret. Efter koordineringen skal opgaverne som udgangspunkt ikke flyttes af faglæreren, idet teamets koordinering står og falder med, at afleveringsplanen er konstant. Hvis enkelte skr. afleveringer skal flyttes (pga. sygdom, aflysninger el. lign.), er det lærerens ansvar, at flytningen ikke generer den øvrige koordination.
- Præcise opgaveformuleringer indskrives af læreren i Lectio i rimelig tid og senest en uge før afleveringsfristen. Alle besvarelser skal uploades og leveres tilbage i Lectios opgavemodul.
- Læreren må ikke afmærke Lectio-feltet "Afsluttet", før opgaven er godkendt som fyldestgørende og tilbageleveret/evalueret med den pågældende elev. Læreren må ikke benytte feltet "Skal ikke afl".
- Læreren skønner efter opgavefristens udløb, om eleven har anvendt den normerede elevtid til opgaven. Afleverer eleven noget, men ikke tilstrækkeligt til at læreren vil acceptere, at der er brugt den normerede elev- eller kursisttid, sættes fraværet for opgaven efterfølgende til 50 % sammen med en kort anvisning i elevnoten af, hvad der skal tilføjes, for at opgaven kan godkendes som afleveret.
- Afleveres opgaven efter fristens udløb, markeres opgaven som Afl. Fr. 0 %, og i elevnoten skrives ”Afleveret for sent”. Opgaven rettes "reduceret" og afleveres tilbage efter senest 14 dage.
- Opgaverne rettes hurtigst muligt og leveres med evaluerende kommentarer (og evt. karakter) tilbage til eleverne i god tid, inden den næste opgave skal afleveres, således at eleverne får størst muligt udbytte af lærerens kommentarer og kan anvende dem i kommende opgaver. Læreren skal dog altid aflevere opgaven tilbage senest 14 dage efter opgavens afleveringsfrist.
- Udfylde de enkelte holds studieplaner i overensstemmelse med de krav, der er foreskrevet i bekendtgørelserne.

Særligt ift. sygemeldinger
Sygemelding foretages telefonisk til gymnasiets kontor mellem 8.00-8.15 (98 82 27 22). Lærerne bør så vidt muligt og så tidligt som muligt aflyse den 1. lektion den følgende dag i Lectio i tilfælde af sygdom o. lign. Lærernes sygemeldinger skal dog stadig ske telefonisk til kontoret.

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.