Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Annika Voss Rasmussen, Hanne Lundø
Hold 2018 DA/abc (1abc DA, 2abc DA, 3abc DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundlæggende tekstanalyse
Titel B DHO - har særskilt forløbsbeskrivelse
Titel C Oplysningstid
Titel D Medieforløb Dokumentarfilm og mockumentary
Titel E Romantikken
Titel F Det moderne gennembrud
Titel G Nyhedsforløb
Titel H Realismer og modernismer i dansk litteratur

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundlæggende tekstanalyse

Formålet med dette forløb er at udstyre eleverne med en værktøjskasse, som de kan udvælge værktøjer fra, når de skal analysere noveller. Eleverne bliver med andre ord mere metodebevidste og kan derved arbejde mere fokuseret med tekstmaterialet.
Dette forløb skulle også gerne skærpe elevernes kritiske læsesans, idet der gentagne gange arbejdes med og brydes med genreforventninger og genrekoder.
Formålet med forløbet er naturligvis at træne eleverne i analyse og fortolkning af tekster.
Elever har arbejdet med folkevisegenren - her især til riddervisen, men også nyeste tendenser i dansk litteratur. I folkevisesammenhæng har lærte begreber været:
- formelsprog
- syrebadsteknik
- adfærdsbeskrivende stil
- epanastrofe
- isocolon


Primærlitteratur / folkeviseintro:
Torbens datter
Ebbe Skammelsøn

Litteraturhistorisk baggrund:
- Den nye litteraturhåndbog: udleverede kopier om folkeviselitteraturen/kopier om folkeviser fra Litteraturhåndbogen
- Kjær-Hansen & Bertelsen: Litteraturhistorien, Systime 2012, 25-32, Grundbog
- Litteraturens Veje, 58-62

Kernestof:
Materiale:
1. modul:
Begreb om dansk (overskrifter): ”Et spørgsmål om genre”, ”Hvad forventer vi?” ”Fakta og fiktion”, ”Fortællinger opfattes som en fiktionskode”, ”Faktakoder som virkemiddel i fiktion”, ”Faktatekster og faktakoder”, ”Fiktive tekster og fiktionskoder”, ”Epik”, ”Lyrik”, ”Drama”, 15 sider
Artikel: ”Velkommen indenfor” i Nordjyske, 15. september 2013, 1 side
Sys Bjerre: Malene, 2008, 1 side

2. modul:
Marie Lund Klujeff: Novelle, 2002, 1 side
Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Novellen mellem roman og kortprosa, 1 side
Helle Helle: ”Mit arbejde” i Biler og Dyr, 2000, 0,25 side
Hans Otto Jørgensen: Gamle Åge, 2001, 0,25 side
Chris Macy: Som to skibe, 1995, 0,25 side
Ernest Hemingway: Til salg: Babysko, 0,25 side

Modul 3:
RUC: ”Tomme pladser - et koblingspunkt mellem tekst og læser”, 0,5 side
Tendenser i tidens litteratur: ”Knaphed og minimalisme”, 3 sider
Helle Helle: ”En stol for lidt” i Rester, 2 sider

Modul 4:
Begreb om dansk (overskrifter): ”Personer”, ”Personers ydre karakteristik”, ”Personens indre karakteristik”, 4 sider
Naja Marie Aidt: ”Som man kender hinanden” i Tilgang, 1995, 3 sider

Modul 5:
Håndbog til dansk (overskrifter): 3.3 ”Fortæller”, ”Synlig eller skjult fortæller”, ”Synsvinkel”, ”Fortællertyper”, ”Jegfortæller”, ”Personalfortæller”, ”Alvidende fortæller”, ”Observerende fortæller”, 8 sider
Begreb om dansk (overskrifter): ”Fortællemåder”, 4 sider

Modul 6:
Hjemmebrygget ark om den upålidelige fortæller, 2 sider
Mads Brenøe: ”Det har ikke spor med sex at gøre” i Det har ikke spor med sex at gøre, 1998, 5 sider

Modul 7:
Håndbog til dansk (overskrifter): ”Synsvinkel”, 5 sider
Katrine Marie Guldager: ”En skilsmissehistorie” i København, 2004., 4 sider

Modul 8:
Jesper Wung Sung: ”De tre veninder” i Og havet klapper, 2000, 3 sider
Ark om billedsprog og semantiske skemaer: http://www.almensprogforstaaelse.dk/downloads/billedsprog.pdf, 5 sider

Modul 9
Begreb om dansk (overskrifter): ”Socialt miljø”, ”Fysisk miljø”, 3 sider
Karen Blixen: ”Babettes Gæstebud” (uddrag), 1950, 3 sider

Modul 10:
Katrine Marie Guldager: "Nørreport" fra København, 5 sider

Skriftlig aflevering:
Sidsel Falsig Petersen: ”Heavy Metal”, 2012, 2 sider, "Indbrud" (12 sider)  fra novellesamlingen København

Værklæsning: Katrine Marie Guldager København (2004), ca 113 sider

Læst i alt: ca. 270 sider- sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik
- kommunikationsanalyse
- tekster fra 1900-tallet, herunder realistiske og modernistiske tekster
- tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år
- mindst en tekst fra hver af forfatterne: Karen Blixen, Klaus Rifbjerg
- genrebegreber
- litteraturteori og litterær metode
- fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Oplysningstid

Oplysningstiden

Formål: Oplysningstiden med fokus på: Hvilken betydning har oplysningstiden for os i dag?

Faglige mål:
Vi arbejder med sprogiagttagelse og skriftlig formidling.
Eleverne skal tilegne sig og demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund.
Vi analyserer, fortolker og perspektiverer fiktive og ikke-fiktive tekster.


Kernestof:
Kant: Hvad er oplysning?
Brorson: Åh Jesu, min brudgom, livsagligste ven
Holberg: Jeppe paa Bjerget (uddrag)
Holberg: Erasmus Montanus (værklæsning)
Film: En kongelig affære
Litteraturhistorien på langs og på tværs, Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen, Systime, 2014, side 59-60+239-245

Supplerende stof:
Artikel om Kant: https://www.religion.dk/etik/kant-er-stadig-relevant

Menneskerettighedserklæringen på internettet

Brug litteraturhistorien, Mimi Sørensen og Mads Rangvid, Systime, 2017, (ibog)

https://www.information.dk/kultur/2016/09/kalder-postfaktuelle-samfund-lige-saa-godt-kaldes-demokrati?lst_srs

www.rokokoposten.dk

Håndbog til dansk, Ole Schulzt Larsen, Systime, 2015-2016

ca. 300 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Medieforløb Dokumentarfilm og mockumentary


Formål med forløbet er at skærpe elevernes analytiske tilgang til dokumentarfilm. Udover mediehistorie, beskæftiger vi os med filmiske virkemidler, fakta- og fiktionskoder og genrer i filmverden.
Vi ser tre ret forskellige dokumentarfilm og en mockumentary. Klassen skal selv fremstille korte dokumentarfilm for at blive mere bevidste om de filmiske virkemidler og de kunstneriske overvejelser, der ligger bag.

Krydsfelt (kopieret kompendium s. 268-280)
www.gymndansk.dk
For at træne fakta- og fiktionskoder: norsk kortfilm "Svart Hvit" på DVD´en til "Krydsfelt"
Mirror: https://vimeo.com/68317658 (Er også på "krydsfelt" DVD´en.)
Beths dagbog: www.filmstriben.dk (cpr nr uden bindestreg, eller på "Krydsfelt" DVD´en)
My Love: www.filmcentralen.dk
Mockumentary (Klovn) www.youtube.com
Håndbog til dansk (4.udgave) s. 228-237 og 325-334

ca. 250 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Romantikken

Romantik og romantisme

Faglige mål:
• analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster
• dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden –
• demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
• demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
• udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

Kernestof:
Oehlenschläger: Morgenvandring
Staffeldt: Indvielsen
Grundtvig: Moders navn er en himmelsk lyd (Modersmaalet)
Blicher: Sildig opvaagnen (værklæsning)
H.C. Andersen: Skyggen
Emil Aarestrup ”Paa Sneen”
Kierkegaard: af Forførerens Dagbog (moderne omskrivning af Merete Pryds Helle)

Supplerende:
Litteraturhistorien på langs og på tværs af Barbara Kjær-Hansen, Tinne Serup Bertelsen, Systime, 2014-2016
Med tiden af Maja Bødtcher-Hansen og Mischa Sloth Carlsen, Gyldendal, 2012
Brug litteraturhistorien, ibog, Systime, 2018
Marie Key: Se nu herhen

ca. 200 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Det moderne gennembrud

Eleverne har stiftet bekendtskab med Georg Brandes og dennes syn på Danmarks forældede litteratur. I den forbindelse har vi talt om, hvordan Brandes m.fl. vil gøre op med romantikkens forældede litteratur og livssyn.  Vi har diskuteret hans synspunkter og sat Herman Bang, og J.P. Jacobsen i relation til Brandes' krav til litteraturen: "At den sætter problemer under debat". Derudover har vi diskuteret begreberne naturalisme, impressionisme og realisme, for såldes at kunne sammenligne og adskille periodens centrale ismer

Formål:
1) at kunne dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster og ikke-litterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser
2) at kunne dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne og disse værkers samspil med internationale strømninger
3) at kunne  demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Kernestof
• naturalisme, herunder bl.a. Herman Bang og Henrik Pontoppidan
• mindst ét [værk] fra 1800-tallet
• litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger i relation til de læste tekster og med udblik til internationale strømninger.

Litteratur:
Kernestof:
Bang, Herman : Frøkenen (i Falkenstjerne dansk litteratur 2, 1990, Gjellerup & Gad)
Bang, Herman : Impressionisme. En lille Replik. Brev til Erik Skram. 1890  (i Krydsfelt antologi, 2011, Gyldendal)
Brandes, George : AF: Indledning til Emigrantlitteraturen (i Falkenstjerne dansk litteratur 2, 1990, Gjellerup & Gad)
Jacobsen, J.P. : AF: Darwins Theori
Mill, John Stuart : AF: Kvindernes Underkuelse
Pontoppidan, Henrik: ”Den Gamle Adam”
Pontoppidan, Henrik : Naadsensbrød (i Falkenstjerne dansk litteratur 2, 1990, Gjellerup & Gad)
Skram, Amalie : AF Forraadt 1892 (bln.vufintern.dk/Dansk/TEKSTER/amalie-skram-af-forraadt.doc)
Schack, May: “Fra barnekammer til brudeseng” (artikel)
Talehandlingsteori fra Håndbog til dansk
Transaktionsanalyseteori fra Håndbog til dansk

Litteraturhistorien på langs og på tværs, kapitel om det moderne gennembrud, 91-111

Værk:
Henrik Ibsen: Et dukkehjem (udleveret bog, ca 100 sider)

ca. 150 sider i alt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Nyhedsforløb

Der er i dette forløb fokus på, at eleverne skal opnå kendskab til og analysefærdighed inden for især skrevne nyhedsmedier i danskfaget. Faglige fokuspunkter for forløbet vil være:

1. Fakta- og fiktionskoder
2. Nyhedskriterier
3. Nyhedstrekanten
4. Journalistiske genrer: Særligt fokus på reportagen (herunder den klassiske reportage, featuren og new journalism), men også kronikken og baggrundsartiklen
5. Centrale analyseværktøjer til at analysere skrevne tekster (Toulmin, stilistik, grammatik, opbygning m.m.)
7. Analyse af journalistisk sprog (særligt stilistik, signalord, idiomer, billedsprog, redundans m.m.)
8. Layout

Fokusområder:
Mediebegrebet, nyheder og nyhedskriterier, reportagegenren, fiktions- og faktakoder, analyse af medier.


Materiale:

TEORI:
Håndbog til dansk: sider 197-222 (medieanalyse)
  
Avisreportagens udvikling; sider: 7-14
  Uddrag af Lisbeth Borker m.fl:  ”Avisreportagen – Fra Cavling til Sabroe”, Dansklærerforeningen


AVISARTIKLER

Schmidt, L. Anders: "Derfor viser Islamisk Stat makabre film med fanger, der bliver slået ihjel"; sider: 1-3
         Artikel fra Politiken.dk (11. marts 2015)

Raabæk, Christina: "Reportage: Fri hash får 1.g'erne til at vågne"; sider: 1-4
  Artikel fra Politiken.dk (5. januar 2015)

Buch, Camilla: "Du skal kende min ungdom, Inger Støjberg"; sider: 1-4
  Kronik fra Information.dk, 12. september 2016

Andersen, Claus Elholm: "Et nyt liv uden Facebook", 26. maj 2012 Jyllands-Posten Sektion 1 Side 20

Cavling, Henrik: "Jens Nielsens Henrettelse."; sider: 1-5
        Fra Politiken, 9/11, 1892: http://www.ejail.dk/pdf/jensnielsen/13_Cavling_om_Jens_Nielsens_%20henrettelse_Politiken.pdf

Bang, Herman: ”Branden”

Alsing, Lene: "Angsten er der stadig"; sider: 1
  Fra: Jydske Vestkysten, 17/3 2013

Sabroe, Morten: "Et svin i Berlin"; Sider 1-5
        Rejsereportage fra Information, 1/1 1990

ca. 100 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Realismer og modernismer i dansk litteratur

Dette forløb spænder over et bredt materiale, der tematiserer skiftene mellem realisme og modernisme op gennem litteraturhistorien. Forløbet tager udgangspunkt i Johannes V. Jensen, der kan siges at være den første ”ægte” modernist. Herefter læses et væld af både lyriske og prosaiske tekster, hvorved elevernes genrebevidsthed skærpes, idet de hele tiden er nødt til at forholde sig til de genrekoder, der præsenteres i teksterne. Vi analyserer tekster fra det folkelige gennembrud, mellemkrigstiden og efterkrigstiden. I 60’erne læser vi bl.a. konfrontations-modernisme, og vi læser minimalistiske tekster fra 1990'erne og 00'erne.

Kernestof:
Kjær-Hansen, Barbara  & Bertelsen, Tinne Serup : Litteraturhistorien på langs og på tværs, 2012, Systime, side 112-169 (60 sider)

Tidlig modernisme:
Jensen, Johannes V.: Paa Memphis Station (i Falkenstjerne dansk litteratur 3, 1990, Gjellerup & Gad)

Det folkelige gennembrud:
Aakjær, Jeppe: ”Jens Vejmand” (i Falkenstjerne dansk litteratur 3, 1990, Gjellerup & Gad)
Nexø, Martin Andersen: ”Lønningsdag”

Mellemkrigstiden - Ekspressionismen:
Fillipo Marinetti: Det futuristiske manifest (i Mellemkrigstiden - litteratur, kunst, historie, økonomi)
Emil Bønnelycke: Aarhundredet (i Krydsfelt antologi, 2011, Gyldendal)
Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (i Mellemkrigstiden - litteratur, kunst, historie, økonomi)

Efterkrigstiden (heretica):
Hansen, Martin A.: ”Høstgildet” (i Falkenstjerne dansk litteratur 3, 1990, Gjellerup & Gad)

60’er-litteratur:
Rifbjerg, Klaus: "Konfrontation" (værklæsning, ca. 80 sider)
Panduro, Leif: ”Tur i natten”, 1965 (faecher.lernnetz.de/faecherportal/index.php?DownloadID=2190)
Seeberg, Peter: “Hullet”’

Minimalisme:
Helle, Helle: "Film"
Helle, Helle: "En stol for lidt"

Nyeste tids modernisme:
Adda Djørup: "Titanic" 2015

Supplerende litteratur:
”Ateistisk eksistentialisme” :
https://e-learn.sdu.dk/bbcswebdav/users/paedsekr/TP12/Fagenes%20samspil/Materiale%20-%20SRP.%20SSO%20mv./SRP/Eksistentialisme.pdf
Om ”Albert Camus’ Sisyfos-myte”:
http://www.jernesalt.dk/sende37meningen.asp

ca. 350 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer