Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Brian Saugberg, Susanne Rosen Wind
Hold 2018 DA/e (1e DA, 2e DA, 3e DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Humor
Titel B København - et novelleforløb (VÆRK)
Titel C Erasmus Montanus. Oplysningstid, periode & VÆRK
Titel D ERASMUS M. - sproglig vinkel & videoproduktion
Titel E Nyheder, Dokumentargenrer og reality (MEDIEVÆRK)
Titel F Romantikken i tekst og billeder - dengang og nu.
Titel G Økodigte & Klimadiskurs
Titel H Spiddet med ord (om sprog og kommunikation)
Titel I Navigere i medielandskabet
Titel J Avisen
Titel K Psykoanalyse og Eksistentialisme
Titel L Det moderne gennembrud og det folkelige
Titel M Mesterværker - med mere psyko-eksistens
Titel N Forløb#7
Titel O Forløb#13
Titel P Forløb#14

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Erasmus Montanus. Oplysningstid, periode & VÆRK

Holbergs drama/komedie: Erasmus Montanus opført på Århus Teater 1/3-19 (Christian Lollike), udvalgte nedslag og uddrag fra stykket & undervisningsmaterialet fra Århus teater.

Litteraturhistorisk baggrund om oplysningstiden: rationalisme, oplysning, rettigheder

Supplerende stof: Filmen 'En Kongelig Affære.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D ERASMUS M. - sproglig vinkel & videoproduktion

Forløbet lægger en sproglig vinkel på forløbet Erasmus Montanus Oplysningstid, periode & værk.
Der arbejdes med sproghandlinger, høflighedsprincippet, facework og transaktionsanalyse i tekstuddrag fra Lollikes bearbejdelse, som vi så på Århus teater.
I grupper fremstilles videodramatiseringer af udvalgte scener, hvor de 4 begreber inddrages og desuden beskrives i en skriftlig aflevering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Nyheder, Dokumentargenrer og reality (MEDIEVÆRK)

Vi lever i en medieverden, hvor selviscenesættelse og den gode (men ikke nødvendigvis sande!) historie er i fokus. Den klassiske reportage er forvandlet til dokudrama og reality og nyhedskriterierne er under forandring. Hvor går grænsen for formidlingen, hvor skelner vi mellem dokumentar og fiktion, hvad sker der med genrerne og koderne (fakta, fiktion & faktion) indenfor nyhedsformidling, dokumentar og reality.
Vi skal arbejde med avisernes og de sociale mediers nyhedsformidling og se på dokumentarens udvikling fra et ideal om den observerende dokumentar over den dybdeborende dokumentar frem mod realitygenren.

Fokusområder:
Mediebegrebet, nyheder og nyhedskriterier, nyhedstrekanten, tv-dokumentaren, fakta- og fiktionskoder, analyser af filmiske virkemidler i dokumentar- og realitygenrer.

Baggrundsmateriale:
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk – litteratur, sprog, medier. Systime 2015
Gitte Horsbøl, Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed. Fra nyheder til reality.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Romantikken i tekst og billeder - dengang og nu.

Romantik i litteratur, kunst og samfund i Danmark 1800-1870 & i dag.
Optakt: Hvad er romantik & romantisk kærlighed?
SKAM, sæson 3: Isaks skjulte homofili versus Noora i SKAM 2
Nyplatonismen: dualisme, splittelse, natur og Kviums naturkreds.
Schack von Staffeldt: Indvielsen
Universalromantikken: moneisme, natur, ånd.
Adam Oehlenschlager: Morgenvandring
Nationalromantikken: national identitet og idyllisk virkelighed i billeder.
Malerier: C.A. Lorentzen, 1809: ”Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanis d. 15. juni 1219”
Mathilde Fenger, 2011: ”Transition - de danske styrkers indsats i Afghanistan”
J. Th. Lundbye: ”Efterårslandskab. Hankehøj.” 1847 og ”Landskab ved Arresø”
Og musik: H.C. Andersen: I Danmark er jeg født.
Danskhed i dag: Isam B: I Danmark er jeg født, Natasja: Gi’ mig Danmark tilbage.
FILM: Grisen - snak om danskhed og argumentation.
Poetisk realisme: Steen Steensen Blicher: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog
Romantisme: erotik, sanselighed, splittelse, dødelighed
Emil Aarestrup: ”Angst” og ”På sneen”.
H.C. Andersen: Skyggen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Økodigte & Klimadiskurs

NATURLYRIK & KLIMAKRISEPOESI
Thøger Larsen: Den danske sommer (1914)
Halfdan Rasmussen: Skillingvise (1970)
Michael Strunge: Plasticsolen (1981)
Fra: Vi folder drømmens faner ud (1981)
Eske K. Mathiesen: Det er næppe til ære for mig
Fra: Edderkoppen (2013)
Theis Ørntoft: Jeg længes mod et før og et efter
Fra: Digte 2014
Rasmus Nikolajsen: og regnen falder på mig.
Trykt i Dagbladet Informations særtillæg om klimalitteratur fredag den 4.10.2019.
Yahya Hassan: KNÆL FOR MONSUNEN
Fra: Yahya Hassan II, 2019

KLIMADISKURS:
Tanken er at læse om diskursanalyse i dansk i uddrag fra iBogen  https://diskurs.systime.dk/
Og gennemgå de vigtigste aspekter.
Derefter at anvende diskursanalyse på Greta Thunbergs tale https://solidaritet.dk/i-handlede-ikke-i-tide/  og evt. andre artikler eller film med klimadiskurs.
Afslutningsvis er hensigten at samle op via et mediemæssigt og diskursanalytisk perspektiv på reklamefilmen fra Koberg: https://www.youtube.com/watch?v=pqzzI0cNAMM
Vi åbnede forløbet med ved at se på samme film med de to perspektiver: litterært/indholdsanalytisk perspektiv og sprogligt/kommunikationsanalytisk perspektiv.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Spiddet med ord (om sprog og kommunikation)

FORMÅL:

Forløbet skal bidrage til både at udvide elevernes dannelseshorisont og at styrke deres evne til at håndtere informationer, gå bag om ordene og forstå disses indhold og nuancer. Kritisk-analytisk sans og beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk fremmer elevens muligheder for at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, globalt orienteret samfund.

Det sproglige stofområde
Det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte såvel som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang.
Her arbejdes blandt andet med:
– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik
– argumentationsanalyse
– retorisk analyse
– kommunikationsanalyse.
(Visuelle udtryksformer - medier)
Eleverne skal kunne:
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber
– dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
- analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier

Lærebogsstof:
Krydsfelt
Begreb om dansk
Det sproglige i dansk

Værk: Debatten
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Navigere i medielandskabet

Præsentation af medieforløbet:
Kære elev! I en hastigt forandrende (medie)verden vil du inden for rammerne af dette forløb støde på en langt række af de medieprodukter, der tegner dagens mediebillede. Flere af de tekster (tekster i bredeste forstand) vil du ha stiftet bekendtskab med i din fritid. Dvs., at vi har at gøre med en parallel skole, dvs. det, du beskæftiger dig med uden for skolen, kommer på bordet i undervisningen. Det drejer sig ikke om, at danskundervisnigen nu skal til at lade den elite kritik hagle nedover de produkter, som unge i forskellig grad er storforbrugerne af. Man kommer imidlertid ikke udenom, at der vil blive diskuetres kvalitet. Husk på, at vi i dagligdagen (be)dømmer utallige gange - hvad er godt og skidt. Primært handler det dog om at kultivere jeres oplevelse og refleksion over mediebilledet. Der er tale om bevidsthedsprodukter, der dels afspejler samfundsmæssige tendenser og den moderne mentalitet. Nyhedsdækning skal vi naturligvis ligeså omkring - navnlig fænomenet vinklinger.


Faglige mål:

Eleverne skal kunne:

–   udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

–   beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber

–   dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed

–   analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden


–   demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber

–   demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoderMediemæssige perspektiver

Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.

Her arbejdes metodisk med:

–   kommunikationsanalyse

–   medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler

–   analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge

–   produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

Sproglige perspektiver

Her undersøges med en sproganalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper

Her arbejdes metodisk med:

–   sproglig analyse, fortolkning og vurdering

–   retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer og argumentation

– produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdighed i dansk

Lærebogsstof:
’Håndbog til dansk’ – Ole Schultz Larsen
’Dansk – stx’ – Henrik Poulsen
’Begreb om dansk’ – Darger, Hansen og Nielsen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Avisen

Lærebogstof:
Håndbog til dansk af Schlutz Larsen
Dansk STX af Henrik Poulsen

Mediemæssige perspektiver

Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.

Her arbejdes metodisk med:

–   kommunikationsanalyse

–   medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler

–   analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge


Sproglige perspektiver

Her undersøges med en sproganalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder litterære tekster, argumenterende tekster og taler. Der trækkes på elevernes viden fra almen sprogforståelse.

Her arbejdes metodisk med:

–   sproglig analyse, fortolkning og vurdering

–   retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer og argumentation2.1. Faglige mål

Eleverne skal kunne:

–   udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

–   beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber

–   dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed

–   analysere, fortolke og perspektivere ikke-fiktive tekster i alle medier

–   demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber

–   demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Psykoanalyse og Eksistentialisme

Litterære perspektiver

Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.

Her indgår:
–   tekster fra 1900-tallet og efter 2000, herunder realisme og modernisme

Lærebogsmateriale:
Litteraturportalen
Fra Runer til Graffiti
Textanalyse.dk

Eleverne skal kunne:

–   udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og skriftligt

–   analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster

– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden

– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund


–   demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Det moderne gennembrud og det folkelige

Lærebogstof:
Fra Runer til Graffiti
Krydsfelt

Forløbsbeskrivelse – Det moderne gennembrud og folkelige gennembrud
–   tekster 1800-tallet, herunder naturalisme
–   tekster fra 1900-tallet, herunder realisme

Kanonforfattere:
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Martin A. Nexø

Faglige mål:
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
– demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
Her arbejdes metodisk med:
–   litteraturanalyse og -fortolkning
–   anvendelse af relevante litterære metoder
–   litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer
–   tekster gennem kreative arbejdsprocesser.

Diverse malerier
Værklæsning: Henrik Pontoppidan – Fra hytterne’
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Mesterværker - med mere psyko-eksistens

Lærebogsstof:
Litteratursiden
Krydsfelt
Fra runer til graffiti

Tekster:
Folkevise
Norsk/svensk
Joh. V. Jensen
Tom Kristensen
Karen Blixen
Martin A. Hansen
Grundtvig


Litterære perspektiver

Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.

Her indgår:

–   tekster fra tiden før 1700

–   tekster fra 1700- og 1800-tallet, herunder fra oplysningstid, romantik, romantisme og naturalisme

–   tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme– fra dansk litteraturs kanon læses mindst én folkevise samt mindst én tekst af hver af forfatterne N.F.S. Grundtvig, Johannes V. Jensen, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen

Her arbejdes metodisk med:

–   litteraturanalyse og -fortolkning

–   anvendelse af relevante litterære metoder

–   litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer

–   tekster gennem kreative arbejdsprocesser.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:

–   udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt


–   dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund

– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed

– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed

–   analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden

– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund–   demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoderIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Forløb#13

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Forløb#14

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer