Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Mads Hvam Bjerregaard
Hold 2018 SA/r (1r SA, 2r SA, 3r SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Velfærdsstatens udfordringer I
Titel B Politik, demokrati og medier I
Titel C Klimakamp, bærdedygtig udvikling og økonomi
Titel D Ulighed
Titel E Feminisme, Metoo og ligestilling
Titel F Illiberalt demokrati, EU og migration
Titel G Velfærdsstatens udfordringer II
Titel H Trumps USA I
Titel I Trumps USA 2
Titel J En ny verdensorden?
Titel K Danmarks internationale placering
Titel L Politik, demokrati og medier II

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Velfærdsstatens udfordringer I


Hvad er afgørende for god økonomi? Hvad er de økonomiske mål? Hvordan påvirker konjunktursvingninger Danmark? Hvilke behov har mennesker og hvordan bliver de opfyldt? Hvilken rolle spiller marked, stat og civilsamfund i at opfylde behov? Hvem er Danmarks vigtigste samandelspartnere? Hvad betyder eksport for beskæftigelsen? Hvad betyder tidligere pensionsalder for samfundsøkonomien? Hvilke udfordringer har Danmark ifb. med en aldrende befolkning? Hvordan kan man løse problemerne med en aldrende befolkning?


Begreber:
Arbejdsudbud
Behovspyramide
Betalingsbalance
Bruttonationalprodukt (BNP)
Bæredygtig økonomi
Cirkulær økonomi
Det civile samfund
Udbud/efterspørgsel
Ekspansiv finanspolitik
Eksport/Import
Betalingsbalance
Inflation
Konjunktursvingninger
Konkurrenceevne
Marked
Stat
Planøkonomi
Signalsystem
Markedsmekanisme
Økonomiske kredsløb
Strukturpolitik
Økonomisk vækst
Demografisk udfordring
Differentieret pension
Korporativ Velfærdsmodel
Universel Velfærdsmodel
Residual Velfærdsmodel
Progressivt skattesystem
Multinationale selskaber
Outsourcing
Økonomisk globalisering

Grundbogsstof
Brøndum, P. og Banke, Hansen, T Luk samfundet op! 2. udgave Columbus 2015 s.149-191 og s. 192-196 og s. 207-210.


Artikler:

Kjærgaard, J. Kirkens korshær om børne-fattigdom: Vi ser rå fattigdom piopio.dk 6. november 2018
Hvidtfeldt, F. Ensomheden er voksende i Randers i Randers onsdag 14. november 2018
Ekewald, M Black Friday udvander tilliden til detailhandlen i Politiken 19. november 2018
Skarum, S. 10 pct. Af tilbuddene til Black Friday kan være fup i Politiken 22. november 2018
Bøgeskov, L. Nøgletal: Mangel på arbejdskraft i flere sektorer Dansk industri 3. kvartal 2018
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/3/nogletal-mangel-pa-arbejdskraft-i-flere-sektorer/
Søby Jensen, K. og Kjær, C. Der kommer 40.000 pakker fra Kina om dagen www.tv2.dk  10. februar 2018
http://livsstil.tv2.dk/forbrug/2018-02-01-danmark-drukner-i-pakker-fra-kina-der-kommer-over-10-millioner-om-aaret

Kumar, P. GDP is no longer an accurate measure of economic progress. Here's why weforum.org 13. november 2018
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/forget-gdp-for-the-21st-century-we-need-a-modern-economic-measure/

Hols, E. Her er hovedpunkterne I finanslovsaftalen Altinget.dk 2. december 2018
https://www.altinget.dk/artikel/her-hovedpunkterne-i-finanslovaftalen

Arbejderbevægelsens erhvervsråd Danmark kommer til at mangle faglærte 4. marts 2016
https://www.ae.dk/publikationer/danmark-kommer-til-at-mangle-faglaerte

Buch, D. Socialdemokratiet vil indføre differentieret pension www.tv2.dk 22. januar 2019
http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-01-22-socialdemokratiet-vil-indfoere-differentieret-pension

Pedersen, R. Forstå Industri 4.0 på fem minutter Ingeniørforeningen 5. december 2018.
https://ida.dk/viden-og-netvaerk/temaer/industri-40/forstaa-industri-40-paa-5-minutter/

Malacinski, L. Sidste Last i Weekendavisen 7. september 2018

Lykkeberg, R. Afsløringerne af de filippinske chauffører i Padborgviser det værste ved EU Information 5. november 2018.
Ritzau Norsk hotelkonge: Google undergraver velfærdssamfundet dr.dk 29. januar 2019.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/norsk-hotelkonge-google-undergraver-velfaerdssamfundet

Østergaard, M. En magtdemonstration i uansvarlighed Berlingske 29. januar 2019.
Borre, M., Reinwald, T.,  Glud Munksgaard, P. »Socialdemokratiet spiller hasard med landets fremtid« – S-udspil møder massiv kritik for usikker økonomi Berlingske 22. januar 2019.
Socialdemokratiet Ny ret til tidlig folkepension
https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/folkepension/
Stokholm, C. Manglen på arbejdskraft kalder på politisk ansvarlighed Dansk arbejdsgiverforening 30. januar 2019.

Herss, J. Differentieret pensionsordning er både bureaukratisk, usolidarisk og dyr Information 25. januar 2019.
Hvidbjerg Kristensen, M Værdig før færdig: Lad os få en differentieret pensionsalder! 21. december 2018
https://piopio.dk/vaerdig-foer-faerdig-lad-os-faa-en-differentieret-pensionsalder

Korsager Nielsen, M. Vred læge opstiller seks dilemmaer fra sundhedsvæsnet: Kun én politiker ville svare konkret www.dr.dk 4. februar 2019.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/vred-laege-opstiller-seks-dilemmaer-fra-sundhedsvaesnet-kun-en-politiker-ville-svare

Draborg, Eva Sundhedsøkonom: Flere ældre er ikke skyld i stigende udgifter. Altinget 1. februar 2017

Statistik:

Stenholt Engmann, T. Hvordan bruger det offentlige 1000 kr? DST 21. august 2017
DST Store virksomheder står for halvdelen af eksporten i NYT fra Danmarks statistik 1. november 2018.
Jaquet, N. 'Bemærkelsesværdig' tendens: Østeuropæere rejser hjem igen Ugebrevet A4 5. maj 2018
DST Befolkningsfremskrivninger 2018-2060 i Nyt fra Danmarks statistik 8. maj 2018.
Samfundsstatistik 2016, tabel 1.1 s. 4, tabel 14.12 s.70 15.2 s.71 tabel 15.4 s.72,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Politik, demokrati og medier I


Hvad er demokrati og hvordan er det politiske system indrettet? Hvor meget betyder ideologi i politik? Hvorfor skifter partier standpunkter  og hvordan vinder man et valg? Hvilke skillelinjer er der i dansk politik? Er medierne virkelig den fjerde statsmagt? Hvad betyder sociale medier for demokratiet? Hvad får vælgere til at stemme på forskellige partier og hvad kan få marginalvælgere til at skifte parti?

Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale for-hold.

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anven-de viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersø-gelser
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, her-under ligestilling mellem kønnene.
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
- globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
- kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersø-gelser samt systematisk behandling af forskellige typer data


Begreber
Ideologi
Liberalisme
Socialisme
Socialliberalisme
Konservatisme
Fordelingspolitik
Værdipoolitik
Politiske skillelinjer
Vælgeradfærd
Partiadfærd
Medialisering
Molins model
Downsmodel
Meninsmålinger
Statistisk usikkerhed
Medier
Priming
Den politiske dagsorden
Parlamentarisme
Negativ parlamentarisme
Positiv parlamentarisme
Spærregrænse
Deltagerdemokrati
Konkurrencedemokrati
Forholdstalsvalg
Flertal i enkeltmands kredse
Valgkredse
Partier
Politisk kompas
Vælgerbase
Klasseparti


Grundbogsstof: Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christensen, Aage Frandsen, Rune Valentin Gregersen: PolitikNu, Systime

Luk samfundet op s. 127-132.

Folketinget Folketingsvalg
https://www.ft.dk/da/Folkestyret/Valg%20og%20afstemninger/Folketingsvalg

Hare, H. P. V-profil om svensk regeringsdannelse: »Det er udemokratisk«, Jyllands Posten 11.01 2019.
Ritzau, Overblik: Tyskland har ventet på en ny regering i 136 dage, Berlingske 07.02 2018.

Hoffman-Hansen m.fl. Overblik: Partierne i Danmark, Kristeligt Dagblad 5. maj 2019.

Lange, L. Her er det nye politiske kompas, Altinget.dk  26.09 2016.
Stubager, R., Møller Hansen, K., Callesen, K., Leed, A., Enevoldsen, C. Danske vælgere 1971-2015, april 2016.

Bendtsen, R. Sådan stemmer danskerne efter indkomst og uddannelse, Finans.dk 09.06 2015.

Kvalvik, K. Køn, indkomst og geografi: Her er vælgernes vigtigste dagsordener Altinget.dk 16.01 2018.
Holst, E. Dansk Folkeparti har mistet 59.000 vælgere siden januar Altinget.dk 14. marts 2019.
Redder, H. Blå blok er langt bagud - men hvor mange vælgere kan egentlig flyttes i en valgkamp? www.tv2.dk 18.03 2019
Dennis Kristensen: Rasmus Paludan angriber ytringsfriheden, Ræson  21.04 2019.

Krarup. M. Paludans voldsmænd skal ikke belønnes, Berlingske 22.04 2019.
Holst, E. Mere end 180.000 vælgere har forladt blå blok siden sidste valg Altinget.dk 23.04 2019
Trier Mogensen, L. Rasmus Paludans parti Stram Kurs bliver en bombe i valgkampen, Information 27.04 2019.
Larsen, T. Da Mette Frederiksen foretog et historisk skifte i udlændingepolitikken, Berlingske 21.04 2019.

Udsendelser:
DR2, Deadline 11.01 2019.
Engdal, H. Forstå politik på 2 minutter https://vimeo.com/245212761
P1 debat, Demokratisk dannelse? 12.03 2019.

Statistik
Asmussen, B. m.fl. Vælgerstatistik 2016 s.38-40.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Klimakamp, bærdedygtig udvikling og økonomi

Hvad er klimaforandringer for noget? Hvordan påvirker klimaforandringer det globale samfund? Hvordan søger særligt den Europæiske Union og ikke mindst Danmark at forholde sig til klimaforandringerne?

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksono-miske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
- identitetsdannelse og socialisering
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt
- globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
- komparativ, kvantitativ og kvalitativ metodeBegreber:
Bæredygtighed
Det økonomiske kredsløb
Forholdet mellem natur og økonomi.
Markedets usynlige hånd
Prisdannelse
Virkning af afgifter
Eksternaliteter
BNP
Vækst
Grøn vækst
Lineær Regression
NGO
Interesseorganisation
Aktører
Statistisk usikkerhed
Habitus  - Bourdieu
Kapitaler - Bourdieu
Segmenter
Individuelt, lokalt, nationalt, regionalt, globalt niveau.
Diskurs
Interesser
Prisoners dilemma
Regulering
Administrative indgreb
Miljøpolitik
Levevilkår
Økonomiske instrumenter
Forureningskvoter
Tilskud
Årsag og virkning
Konkurrenceevne
Grænseoverskridende miljøproblemer
Klimapolitik

Grundbogsstof:
Kureer, H. Økonomi NU
Økologisk økonomi


Artikler

Overshootday.org

Heiberg, M. Tantholdt i Mumbai: Når regnen kommer, løber dette ud i havet, tv2.dk 14.04 2019.

Bach, C. Markedet skal drive den grønne omstilling, Information. 12.07 2018.
Dinesen, A. Markedet og individet løser ikke klimakrisen. Det gør den stærke stat, Jyllands posten, 18.03 2019.
Svendsen, A, Danske billetpriser i top: Så meget er priserne steget på tog og busser, dr.dk, 19.08 2019.
Ritzau, Dansk Folkeparti vil gøre den kollektive trafik gratis, dr.dk, 18.08 2019.

Sommerand, M. Korrespondent har lige besøgt Amazonas: 'Der lugter af bål, dr.dk 22.08 2019.
Secher, M. Tonsvis af plastikaffald forsvinder: - Man bilder folk ind, at det bliver genanvendt, tv2.dk 23.08 2019.
Ritzau Klimarådet om CO2-regnskab: Danskerne må ændre livsstil, dr.dk, 30.04 2019.
Ritzau Mette Frederiksen vil forbyde gratis plastikposer, dr.dk, 24.08 2019.
Thomsen, P. Ekspert om polsk nej til EU-klimamål: Den grønne bølge er ikke nået til Polen, dr.dk, 21.06 2019.
Domino, S. Erhvervslivet lancerer stor klimaplan: Begrænser Co-2 udslip og skaber jobs. Berlingske 16.09 2019.


Andre aktiviteter:;

Besøg af klimaaktivist Astrid Cecilie Budolfsen (Extinction Rebellion)
Besøg i det grønne uddannelsesrum i Aalborg (September 2019)
Forhandlingsspil om klimatopmødet i FN (Climateroads)
Statistik


Lundø, M. Profil af den økologiske forbruger, dst.dk 08.02 2016.
Asmussen, B. m.fl. Samfundsstatistik 2018 s.70-74.
Film

Broch-Lips, C. 25-årig kvinde lever efter principper om 'Zero Waste' laver alle sine gaver selv, Tv2 Echo, 04.03 2019.
Tv-Avisen: Hele verden taler Thunberg , dr.dk 24.09 2019.
DR Debatten, Klima - snak eller handling 03.07 2019.
The Prisoner's Dilemma - The Game Theory of Decision-Making - Extra Credits
https://www.youtube.com/watch?v=K5TRstDfQDg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ulighed

Ulighed - Globalt, regionalt og nationalt.

Hvad er ulighed? Hvilke forskellige syn er der på ulighed? Hvilke typer af ulighed er der? Hvad betyder ulighed for det enkelte menneske? Hvad skaber ulighed? Hvordan bekæmper man ulighed? Er ulighed et problem? Hvor stor er uligheden i Danmark? Er der forskel på hvor i Danmark uligheden er størst? Hvad er sociale klasser? Hvad kendetegner klasserne? Hvorfor er samfundet inddelt i sociale klasser? Hvilke muligheder har de forskellige klasser? Hvordan er uligheden i andre lande? Hvordan kan staten begrænse ulighed?


Kernestof:

-identitetsdannelse og socialisering
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode


Faglige mål:

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksono-miske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.


Økonomisk vækst
Skat
Afgift
Regressive afgifter
Ulighed
Retfærdig ulighed
Uretfærdig ulighed
Ulititarisme
Absolut fattigdom
Relativ fattigdom
Ginikoefficient
Omfordeling
Ulige deltagelse i samfundet
Klassesamfund
Underklasse
Middelklasse
Overklasse
Geografisk ulighed
Social Arv
Bourdieu Habitus, livsstil, felt og kapitaler
Aktør-Struktur
Piketty
De gule veste
Nozick
Rawls
Kapitalen i det 21. århundrede
Arveafgift
Working poor
Ind i Samfundet s.18-24.
PolitikNu s.270-276


Nu er der igen en målestok for fattigdom i Danmark, dr.dk 25.07 2018 https://www.dr.dk/nyheder/politik/nu-er-der-igen-en-malestok-fattigdom-i-danmark

Thykier, M. Nyt tilskud til børnefamilier genantænder fattigdomsdebat. Politiken 5. september 2019.
Borre, M. Skipper frygter statsministerens planer for fattige:”Det er en forsimplet måde at se fattigdom på”, Berlingske, 15.10 2019.
Svendsen, E. Kendt erhvervsmand: Vi skal ikke være kede af, at uligheden vokser, Berlingske, 18.01 2019.
Vestergaard, M. Flere unge bryder igen den sociale arv - vestjyder gør det stadig bedst Jyllandsposten 07.11 2015.

Asmussen, B. Så meget er uligheden steget i Danmark, Magtogpenge.dk, 26.05 2019.
Foss, R. Det ulykkelige meritokrati, Weekendavisen, 04.10 2019.
Sachs, J. Sociale revolter i rige byer er et tegn i tiden, Information, 07.11 2019.
Plough, A. Gul regn fra en grå himmel, Information 07.11 2019.
Mosbech, H. Verdens mest omtalte økonom har en løsning på, hvordan vi fikser økonomien. Her er den. Zetland.dk, 24.09 2019.
Andersen, L. Arveafgift er sund fornuft – også økonomisk, ae.dk, 09.09 2019.

Coogan, S. Labour varsler opgør med de rigeste briter, dr.dk, 19.11 2019.

Websites
Klassesamfund.dk

Video
Cepos Hvor mange fattige findes der i Danmark? 7. maj 2019 https://www.youtube.com/watch?v=NQAm2S5O7CI
Cepos. Derfor Skader en Tredobling af Arveskat Familie-ejede Virksomheder 11.11 2019.

Enhedslisten Pernille spørger statsministeren om børnefattigdom 11. december 2018 https://www.youtube.com/watch?v=NQAm2S5O7CI
Debatten: Fattig i Danmark? S2019E26 https://www.dr.dk/drtv/episode/debatten_-fattig-i-danmark_132788
Dr,dk En syg forskel afsnit 1 23.05 2016 https://www.dr.dk/drtv/episode/en-syg-forskel_103173
Deadline om Piketty, Dr.dk 12.12 2014.

Statistik
Danmarks Statistik Indkomstforskellene vokser fortsat 13.11 2018.
Danmarks Statistik Relativ fattigdom juni 2018 (opdateret 2019)
Danmarks statistik, Gini-koefficient, februar 2019.
Bjerregaard, M. I Aalborg øst dør de lige så tidligt som i Pakistan 22. maj 2016 https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-i-aalborg-oest-doer-de-lige-saa-tidligt-som-i-pakistan
Kvinder i politik Danmarks Statistik 2018.

Kvinder og løn Danmarks Statistik 2018.
Social- og indenrigsministeriets nøgletal.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Feminisme, Metoo og ligestilling

Hvad er feminismens forskellige bølger? Har vi ligestilling i Danmark? Hvilken effekt på forholdet mellem kønnene har #metoo? Hvorfor har kvinder lavere løn? Er det struktur eller aktør? Hvad er meritokrati? Hvad vil det betyde hvis man fik kvindekvoter?

Faglige mål

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser


Kernestof

Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Begreber
Kvindekvoter
Meritokrati
1,2,3 og 4. bølge feminisme
Smalt og bredt politik begreb
Eastons politikbegreb
Marxistisk politik begreb
Feministisk politik begreb
Identitetspolitik
Dekonstruktion
Binærkønsopfattelse
Queerfeminisme
Aktør-Struktur
Strukturel magt
Diskursiv magt
Repræsentation
Stereotyper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Illiberalt demokrati, EU og migration


Hvad er EU-samarbejdet? Hvad får lande ud af at være med i EU-samarbejdet? Hvordan fungerer EU-systemet? Hvilke udfordringer har EU lige nu? Hvorfor er der i øjeblikket et pres på EUs ydre grænser? Hvilke konflikter og samfund sender flygtninge mod Europa? Hvordan er EU forpligtet til at håndtere flygtninge? Hvorfor giver Dublinsystemet interne problemer mellem EU-landene? Hvilke problemer er der for EU, ved at indgå aftaler om flygtninge med lande som Tyrkiet og Libyen? Er det muligt for EU at løse flygtningesituationen med en ny "Marshallhjælp"? Er det nødvendigt at lave Fort Europa? Hvorfor opstår der store konflikter mellem Øst- og vesteuropa ift. flygtningesituationen?

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale for-hold.
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

- globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin


Begreber

EU
EUs politiske system - Eastons model
EU kommisionen
EU parlamentet
Overstatsligt samarbejde
Schengensamarbejdet
Det indre marked
Integrationsteorier
Intergovermentalisme
Føderalisme
Neofunktionalisme
Flygtningekrise
Flygtninge - Push og pull
Dublinforordningen
Tvungen omfordeling af flygtninge
Tyrkietaftalen
Fort Europa
Marshall-hjælp til Afrika
Demografisk udvikling i Afrika
Danske EU-forbehold
Frontex
Menneskesmugling
Flygtninge konventionen
Illegale migranter
Suverænitet - formelt og reelt


Vormsby, S. Flugten til Europa, I-bog, Systime 2019 Kap. 3 og 4.
Branner, H. Det politiske Europa, Columbus


Europa kommisionen Public opinions 06 2019 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/31/groupKy/188

Folketingets EUoplysning Kampen om budgettet 03.02 2020 https://www.eu.dk/da/politikker/eus-budget/kampen-om-budgettet
Ryborg, O. Kampen om brexitmillarderne bliver blodig 28.01. 2020 https://www.dr.dk/nyheder/udland/ole-ryborg-kampen-om-brexit-milliarderne-bliver-blodig?cid=soc_facebook_drnyheder_post_3hi0yjjm&fbclid=IwAR0VkWXq0XvrvktETSP7SIKTvjrmYeMlD5kc_wggxWy05haOZ6USylpFFlI
Ryborg, O. Hvorfor vil Frederiksen ikke betale mere til EU? Forstå den store budgetstrid. 28.01 2020 https://www.dr.dk/nyheder/udland/hvorfor-vil-frederiksen-ikke-betale-mere-til-eu-forstaa-den-store-budget-strid?cid=soc_facebook_drnyheder_post_tkvh86f8&fbclid=IwAR0_q7F_aMsBfE_VIIsNiBUcIF2x9hQ732x-O8HPWL_jMuVwqeUCqpX10O4
Dansk flygtningehjælp Asyl i Danmark https://flygtning.dk/danmark/asyl/asyl-i-danmark
Frontex Migratory Map 2019. https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
Soll Sunde, L. Podcast - Tag pulsen på Europa - Grækenland http://tagpulsenpaaeuropa.dk/tag-pulsen-paa/graekenland/#del5
Fauerholdt, C. EU-topmøde om budgetforhandlinger slut uden resultat 21.02 2020 https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-02-21-eu-topmoede-om-budgetforhandlinger-slut-uden-resultat
Jerichow, A. Tyrkiet truer EU med nye bølger af syriske flygtninge Politiken 08.09 2019
Folketingets EU oplysning Asyl og migration i EU i Fremtidens EU November 2018
Møller, P. Kun kolossal vækst kan holde afrikanerne hjemme Mandag Morgen 17.06 2018.
Toft, T. Man må beskytte sig mod indvandring, selvom det lyder brutalt Information 21.09 2016.
Udenrigsministeriet Analyse af migration og flygtningebevægelser til Europa 03 2016 s.41-49.

Film
Vice News Heres what the Europeans did to stop Migrants from coming 19.03 2019 https://www.youtube.com/watch?v=iBKKpZNHp-E
BBC EU'sgrænsekrise

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Velfærdsstatens udfordringer II


Hvorfor skader en pandemi som corona samfundsøkonomien? Hvordan tager den danske stat lån til at dække underskud med? Hvilke økonomiske mål rammes af målkonflikter i forbindelse med coronapandemien? Hvilke finanspolitiske tiltag bruger politikerne til at få Danmark igennem coronakrisen? Hvordan klare rDanmark den sammenlignet med andre lande?

Statsobligationer
Monoeksportører
Den globale arbejdsdeling
Forsyningskæder
Keynesianisme
Erhvervspakke
Mulitiplikator
Ulititarisme/Nyttemoral
Globalisering
WTO
Outsourcing
Samhandel

dr.dk/p1 Følg pengene: Hjælpepakke som middel mod Corona 11.03 2020 https://www.dr.dk/radio/p1/foelg-pengene/foelg-pengene-2020-03-11
Frank, L. Halløj i risikosamfundet Weekendavisen 13.03 2020 https://www.weekendavisen.dk/2020-11/24spoergsmaal/halloej-i-risikosamfundet?utm_source=social&utm_medium=fb_reactivation&utm_content=trafik_boost&utm_campaign&ns_fee=AL-180129-CP-MALEDIT1SR&fbclid=IwAR2hju2PfMEos9sikwBlU-gLkerKzrxub7x4Ey62Mmp_MKvnxvmO9pyunGg
dr.dk Genstart: Iran - massegrave i et lukket land 24.03 2020 https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-40
dr.dk Genstart: Italiens nyttesløse nødråb 26.03 2020
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-34
Nielsen, M. 55 milliarder i coronahjælp på syv dage - er statskassen pludselig blevet bundløs? www.tv2.dk 18.03 2020 https://nyheder.tv2.dk/2020-03-18-55-milliarder-i-coronahjaelp-paa-syv-dage-er-statskassen-pludselig-blevet-bundloes
Bennikke, C. Det smukke ved coronakrisen: »Vi lukker økonomien ned for at redde millioner af mennesker, som stort set er økonomisk uproduktive« Information 19.03 2020
Nielsen, M. B. Følg regnestykket; Et enkelt coronamenneskeliv koster det samme som et supersygehus. Berlingske 20.03 2020
Olsen, K. W. Corona kan koste 50000 danske arbejdspladser Dansk Industri 17.03 2020  https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/3/corona-kan-koste-50.000-danske-arbejdspladser/
Pedersen, B. Nye verdensbilleder vokser ud af corona-pandemien Kristeligt Dagblad 14.03 2020
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Trumps USA I


Hvad er den amerikanske drøm? Hvordan har globaliseringen påvirket den amerikanske middelklasse? Hvad er det der gør, at Kina er bedre til at producere visse varer end USA? Hvilke komparative fordel ehar Kina ift. USA? Hvordan påvirker krisen i den amerikanske middeklasse politikken i USA? Hvorfor tror nogle i middelklassen at Donald Trump kan vække den amerikanske drøm til live? Hvorfor rammer coronaepidemien socialt skævt i USA?

Faglige mål
Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå

Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologiKernestof
Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf

Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.


Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin. '

Statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.


Begreber
Komparativ metode - most similar og most diffrent
Den amerikanske velfærdsstat (sygesikring)
Økonomiske kredsløb
Globalisering af økonomi
Handel
Ekspansiv finanspolitik
Rustbæltet
Konkurrenceevne
Residual velfærdsstat
Middelklasse
Den amerikanske drøm
Oplevelsesøkonomi
Faktorer der begrænser det private forbrug (multiplikatoreffekt)
Investeringer (multiplikatoreffekt)
Efterspørgsel
Uddannelsesstruktur
Donald Trump
Prisdannelse
Aktør
Struktur
Politiske skillelinjer
Polarisering
Fox News
Lobbyister
Confirmation Bias
Politiske ekkokamre
Republikanere
Demokrater
To partisystem

Økonomi NU s.227-235, 244-248

Amercan Factory Netflix
Horisont Corona; Kaihai og Ting - 53 dage de aldrig glemmer
Horisont Staten overvåger borgerne - i kampen mod corona
US Healtcare system explained
DRs nyhedspodcast genstart: Ikke fem potter olie værdArtikler
I USA gifter folk sig for at være forsikrede: ”Folk er meget, meget bekymrede”
6,6 millioner har mistet deres arbejde på en uge
27,5 millioner amerikanere uden sygesikring er en tidsindstillet coronavirusbombe
Sorte amerikanere har større risiko for at dø af corona ”nævn en sygdom og jeg har den”
Bie, U. USA's økonomiske krise er meget mere end en virus Berlingske 25. april 2020

Statistik
John Hopkisn university Corona statistik https://coronavirus.jhu.edu/us-map
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Trumps USA 2

Hvad er identitetspolitik og sociale bevægelser? Er USA et strukturelt racistisk samfund? Hvorfor er USA blevet så polariseret? Er mennesker i udgangspunktet tribalister? Hvordan kan sorte i USA blive mere inkluderet i samfundet?

Faglige mål:
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof
Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier

Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

Begreber

Black Lives Matter
Sociale bevægelser
Privilegie (hvidt)
Privilegieblindhed
Politivold
Identitet
Identitetspolitik
Identitetspolitik er splittende
Identitetspolitik er retfærdig
Aktør-struktur
Inklusion
Social ulighed
Defund the Police
Law and Order
Krænkelse
Diskurser
Strukturel racisme
Makro-, meso og microniveau.
Normer
Ciskønnet
Repræsentativitet
Meritokrati
Universalisme
Kulturel appropriation
Safe Space
Racialiseret

Grundbog
Sociologi s.17-33.

Artikler
DR Tema: Black Lives Matter
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tema/black-lives-matter
Friisberg, G. Identitetspolitik og sociale bevægelser, gf.dk, 24.10 2018.
Sørensen, R. Hvad taler vi om, når vi taler om identitetspolitik? Information 09.11 2018.
Sonne, F. Hvad er strukturel racisme? Og findes strukturel racisme i Danmark?Videnskab.dk, 22.06 2020.
Fearrington, J. Hvide privilegier? Weekendavisen, 11.06 2020.
Bugge, M.Til alternativ pride går hvide bagerst: 'Det er bare på sin plads' dr.dk 22.08 2020.
Libak, A. Sandheden er ikke sort eller hvid, Weekendavisen, 29.07 2020.
Krasnik, M. Adskildt falder de, Weekendavisen, 24.08 2020.
Libak, A. Mennesket er et stammevæsen af natur, Weekendavisen, 27.05 2020.
Mørk, M. Analytiker om nye protester i USA: - En gave til Trump, tv2.dk, 26.08 2020.

Cohn, N. og Quealy, K. How Public Opinion Has Moved on Black Lives Matter, New York Times, 10.06 2020.


Udsendelser
DR Deadline 07.06 2020.
P1 debat: Racisme og revolution? 02.06 2020.

Statistik
Multiracial adults who were perceived as white were less likely to have experienced discrimination, Pewresearch, 18.08 2020.

About One-in-Four U.S. Hispanics Have Heard of Latinx, but Just 3% Use It, Pewresearch, 11.08 2020.

People shot to death by U.S. police, by race 2017-2020. Statista.org.


Prevalence rate of violent crime, by race/ethnicity U.S. 2014-2019. Statista.org 15.09 2020.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J En ny verdensorden?

Er USA stadig verdens eneste supermagt? Er Kina ved at udfordre USAs monopol på at være supermagt? Hvad er de forskellige stærke landes mål i verden? Er verdens lande samarbejdende eller konkurrenter?

Faglige mål
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold


Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser


Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Kernestof

Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik

Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.


Begreber
Verdensorden - Unipolær, bipolær, multipolær
Arena
FN
NATO
Interdependens
Realisme - Mearsheimer
Idealisme - Joseph Nye
Den engelske skole
Hard power
Soft Power
Smart Power
Power transition
Power difussion
Aktører
Stater
Fukuyama - End of History
Huntington - civilisationernes sammenstød

Grundbog
Branner, H. Globalpolitik, Columbus 2013 s.7-61 og s.97-147
Østergaard, C. m.fl International PolitikNU, i-bog, Systime  afsnit 5.2 om Indien.

Reuters, Trump vil trække 10.000 mand ud af Tyskland, dr.dk, 15.06 2020.
Libak, A. Trump normaliserer amerikansk udenrigspolitik, Berlingske, 30.09 2018.
Halken, T. EU skal blive en selvstændig supermagt – ellers bliver Europa kørt over, Ræson, 27.01 2020.
Jørgensen, A. En frossen konflikt blusser op: Over 80 dræbt i kampe om omstridt bjergregion. Dr.dk, 29.09 2020.
Jazrawi, T. Stormagter kæmper om Middelhavets gas og olie i Libyen, Globalnyt.dk, 25.06 2020.
Heurlin, B. USA pisker en stemning op, men der er ingen grund til at frygte Kinas militære maskine, Information, 20.02 2020.
Gøtsske, M. Kina vil bruge den nye silkevej som en økonomisk klemme på Europa. Information, 04.08 2020.

Karner, L. Kina vil følge silkevejen til en ny verdensorden. Information, 27.07 2020.

Hebsgaard, T. USA trækker sig fra verden. Kan FN udfylde noget af hullet?Zetland.dk 23.01 2019.
Karner, L. Kina er utilfreds med verdensordenen og vil skabe en ny i sit eget billede. Information. 27.07 2020.
Ritzau, USA og Indien styrker alliancen vendt mod Kina, Berlingske, 27.10 2020.

Udsendelser
Financial Post, Trump vs World: Americas Strategy of Disengagement, 25.06 2018.  https://www.youtube.com/watch?v=L8YE2loYStE
Fox News, China has a 'bloodlust' and wants to use their new weapons: Gordon Chang.
https://www.youtube.com/watch?v=BiiZnmB_JqM
Ted Talk, Joseph Nye om Global Power shifts
https://www.ted.com/talks/joseph_nye_global_power_shifts
Deadline med Mearsheimer, dr.dk, 14.04 2018.
Clement kalder jorden: Hvor starter 3. verdenskrig. Dr.dk. 20.10 2020.

Websites
Fragile States Index
https://fragilestatesindex.org/indicators/c1/

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Danmarks internationale placering


Hvordan opfører Danmark som småstat sig i verden? Kan Danmark præge verden eller må Danmark blot tilpasse sig? Hvilke midler har Danmark til at agere i verden? Hvordan sørger Danmark for egen sikkerhed? Særligt nu da USA mister interessen for Europa? Hvordan sikrer Danmark som en lille åben økonomi, at Danmark får fordele af globaliseringen?

Faglige mål

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder


Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå

Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

Kernestof
Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik

Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.
Begreber
Værdibaseret udenrigspolitik
Danmark som småstat
Prægning og tilpasning
Blød magt
Hård aktivisme
Blød aktivisme
Sikkerhedspolitiske mål
Udenrigsøkonomiske mål
Idepolitiske mål
Danmark og Kina
Determinanter
Kapabiliteter
Instrumenter
NATO
EU
Åben økonomi
Ulandsbistand

Branner, H. Global Politik, Columbus 2013 s.177-214

Hannestad, A. Danmark og Indien indgår kæmpestor grøn aftale, som har været utænkelig indtil for nylig. Politiken, 29.09. 2020.
Forsvarets Efterretningstjenste; Risikovurdering 2020. 10. december 2020. (Projektarbejde)

Breitenbauch, H. Hvad nu hvis Danmark øger forsvarsbudgettet til to procent? En sondering af mulighederne for at styrke dansk innovation og forsvarsevne, Københavns universitet, 31. januar 2019.
Forsvarsministeriet, Danmark i NATO.
Jørgensen, L. Kina-kender: Har Kinas pandadiplomati lukket munden på Danmark?, Altinget.dk 04.04 2019.

Andersen, K. Jeppe Kofod: Derfor skal Danmarks nye udenrigsstrategi hvile på socialdemokratiske værdier, Altinget.dk 11.09 2020.
Libak, A. Kamp fra hus til hus. Weekendavisen, 02.12.2020.
Bruhn, M. Lektor i sikkerhedsstudier: EU skal følge Sinatra-doktrinen i Arktis. Altinget.dk, 02.12 2020.

Danidas strategi 2030 https://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/


Medier
»Cordua & Steno«: Skal Danmark føre en mere kontant politik over for Kina?, Berlingske, 19.11 2020.

Horisont: Dansk IS-tilhænger fortryder intet. Dr.dk, 24.11 2020.
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-dansk-is_tilhaenger-fortryder-intet_221077

Statistik:
Danida Open Aid
https://openaid.um.dk/da/sectors/?Y=2015
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Politik, demokrati og medier II


Begreber
Algoritmer
Sociale medier
Betaling med data.
Polarisering.
Diskurs.
Vinkling.
Medier 4. statsmagt.
Vagthund.
Jagthund.
Hyrdehund
Redningshund
Gatekeeper
Traditionelle medier udfordret.
Medialisering.
Nyhedskriterier
Den politiske dagsorden
Spin - offensivt og defensivt.
Priming
Framing
Grundbogsstof: Kensby, J., Pedersen, A. og Brøndum, P. Politikbogen, i-bog, Columbus 2017. Kapitel 7.Artikler
Jensen, L. FN's generalsekretær 'ualmindeligt bekymret' over sociale mediers magt, dr.dk, 28.01 2021.
Jorsal, T. Myanmars hær til at blokere for Facebook efter militærkup, dr.dk, 04.02 2021.
Jonassen, A. Makrelmadder og håndbold-jubel: Er politikernes brug af sociale medier et problem?  Dr.dk, 20.02 2021.
Nedergaard, P. Farven på Mette Frederiksens tøj er ikke tilfældigt. Kristeligt Dagblad, 02.03 2021.

Udsendelser:
Clement kalder jorden, Twitter mod Trump. Dr.dk. 12.01 2021.
Orlowski, J. The Social Dilemma,2020 netflix.
Deadline - det endelig opgør med Facebook? Dr.dk, 21.02 2021.


Statistik
Engmann, T. Hver ellevte dansker læser primært nyheder på sociale medier, dst.dk, 22.05 2019.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer