Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Flemming Stubkjær Hüttel, Hans Henning Work, Kristian Paaskesen, Thomas James Pheasant
Hold 2018 HI/lmx (1lmx HI, 2lmx HI, 3lmx HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Græsk oldtid
Titel B Aztekerriget og den spanske erobring
Titel C Mellemkrigstid/DHO og besættelsestid i DK (Udgår)
Titel D Renæssancen og reformationen
Titel E Den europæiske ekspansion og imperialisme
Titel F Tyskland i det 20. århundrede
Titel G Fra fattighjælp til velfærdsstat
Titel H Epidemiernes historie
Titel I Danmarks internationale placering
Titel J Revolution(er): Den franske revolution (udgår)
Titel K Kronologi/repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Græsk oldtid

Græsk oldtid
Vi har i dette forløb undersøgt den græske oldtid med særlig fokus på bystaternes periode i Grækenland. Foruden en generel gennemgang af perioden og kulturen undersøgte vi også hhv. Athen og Spartas forfatninger og samfund og undersøgte forskellene og lighederne. Ligeledes gennemgik vi de vigtigste begivenheder i græsk historie: minoisk og mykensk tid, bystaternes periode, perserkrigene, borgerkrigene og til slut den makendonske erobring af de græske bystater. Vi afsluttede forløbet med en kort gennemgang af Alexander den Store.

Klassen har desuden arbejdet med fiktion som historieformidling med filmen 300 af Zach Snyder (2007)

Faglige mål
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Aztekerriget og den spanske erobring

Aztekerne og den spanske erobring:
Vi har i forløbet arbejdet med de mesoamerikanske højkulturer med særlig fokus på Aztekerriget. Herudover har vi haft fokus på aztekerne og den spanske erobring. Hvordan var kulturmødet og/eller kultursammenstødet mellem den europæiske civilisation og "den nye verden", herunder inddragelse af opdagelsesrejser, renæssance og kolonitiden.

Faglige mål
– gøre rede for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

Grundbogsmateriale:
- Finn Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring, s. 18-53
- Film: Apocalypto (2006) af Mel Gibson

Kernestof:
- Indtil 1453: samfundenes tilblivelse
- Verden uden for Europa
- 1453-1776: Nye verdensbilleder
- Renæssancen
- Kolonisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Mellemkrigstid/DHO og besættelsestid i DK (Udgår)

Mellemkrigstiden og DHO
Elever har arbejdet med Mellemkrigstiden i dette års DHO. Eleverne har skrevet DHO (4-6 sider) ud fra en af fire nedenstående problemformuleringer. Der har været stort fokus på stilladsering og progression ift. elevernes DHO-arbejde med flere delafleveringer af disposition, redegørelse og analyse samt en afsluttende samlet aflevering af DHO'en.

I historiefaget har undervisningens fokus været på elevernes skrivning af en redegørelse. Herunder har eleverne arbejde med økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Følgende emner er berørt: Ideologiernes kamp, Wall-street krakket og krisetid i 1930'erne, antidemokratiske tendenser, kanslergadeforliget, fascisme, nazisme, konservatisme, socialdemokratisme, socialisme, opdragelse og skolevæsen samt 1. verdenskrig. Eleverne har derved arbejdet med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen, som kan anvendes i redegørelsen. Derudover har eleverne arbejdet med forskellige øvelser, så de kunne reproducere historien fx en redegørelses-øvelse, for at få overblik over perioden.

Materiale: Frederiksen m.fl. - Grundbog til Danmarkshistorien af Peter Frederiksen s. 182-207 (2012) samt valgfrie artikler på faktalink omk. Mellemkrigtiden (https://faktalink.dk/titelliste/mell)

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling

Opgaveformuleringer:

Fascisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne "Fascisme" af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens "Det danske forkestyre", hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.
Analyser og fortolk de to sange: Lauritz Skovs "De danske rebeller" samt J.E.P: "Her er vi Konservative", og placer sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen

Nazisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes "Parlamentarisme", hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.
Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: "Umbabumba" eller "Manden fra gaden: Karl' i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930'erne.

Opdragelse og skolevæsen:
Redegør for tanker i Mellemkrigstiden om opdragelse og skolevæsen. Du skal inddrage teksten Johann Kirsten: "Nationalsocialistiske skoletanker", Folkeskolen, 1933, hvor du bl.a. skal gøre rede for forbindelsen mellem de abstrakte idealer og den praktiske pædagogik, som teksten anbefaler.
Analyser og fortolk uddraget af Hans Scherfigs "Det forsømte foraar", 1940 med hovedvægt på opdragelse og skolevæsen.

Økonomisk krise:
Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930'erne. Du skal inddrage Bertil Dahlgaards beretning fra 1950, hvor du bl.a. skal gøre rede for hans syn på Kanslergadeforliget. Ligeledes skal du inddrage Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923 og redegøre for deres forslag til håndtering af den økonomiske krise
Analyser og fortolk de to tekster, Harald Herdal: "Det frugtbare had" og Mogens Klitgaard: "Der sidder en mand..." med hovedvægt på arbejdsløsheds-situationen.


Besættelsestiden i DK
Mellemkrigstiden og DHO blev rundet af med et forløb om Tysklands intentioner med at besætte Danmark, samarbejdpolitik og samarbejdspolitikkens sammenbrud, mangelsituation, rationering, maksimalpriser og det offentlig liv samt retsopgøret under og efter besættelsen. Vi sluttede forløbet af med at se filmen Hvidstengruppen samt en diskussion af modstands-folkenes drivkraft samt konsekvenserne.

Materiale:
Nedenstående hjemmesider af fra ibogen Danmark tider og temaer af Carl-Johan Bryld fra Systime:
Tyskland besætter Danmark: https://danmark.systime.dk/index.php?id=622
Økonomiske vilkår: https://danmark.systime.dk/index.php?id=625
Det offentlige liv: https://danmark.systime.dk/index.php?id=626
Samarbejdspolitikken april 1940 til august 1943: https://danmark.systime.dk/index.php?id=627
Modstandsbevægelsen og samarbejdspolitikkens sammenbrud: https://danmark.systime.dk/index.php?id=628
Besættelsens afslutning: https://danmark.systime.dk/index.php?id=629
Ellen Nielsen - fiskerkonen der blev modstandskvinde: https://danmark.systime.dk/index.php?id=645

Hvidstengruppen (Film)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Renæssancen og reformationen

De faglige fokuspunkter i dette forløb har været:
1)Renæssancen, dens baggrund, ideologi og resultater, på forskellige områder.
2)Svækkelsen af den pavelige kirkes autoritet og indflydelse.
3)Reformationen, dens baggrund, teologi og gudstjeneste.
4)Reformation, modreformation og bondeoprør.
5Reformationens forløb i Danmark.
6)Europæisk storpolitik og trediveårskrigen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Den europæiske ekspansion og imperialisme

De faglige fokuspunkter i dette forløb har været:
1)Den europæiske ekspansion, dens baggrund og årsager.
2)De centrale opdagelsesrejser.
3)Portugisernes handelsimperier i øst, de spanske erobringer i vest.
4)Andre magter blander sig, international spænding og krig.
5) Imperialismen som epoke; med særlig fokus på de vestlige stormagters kapløb om erobring af Afrika. Herunder erobringens faser, dens årsager og forudsætninger.

Materiale:

Kompendium med følgende indhold:

- Bo Beier Thorup : Perioden 1870 – 1914. Imperialismens epoke (2008)
Henrik Skovgaard Nielsen : Den hvide mands byrde (1982), afsnittene om erobringens faser, og Ideologer, conquistadorer og politikere
- Thomas Eriksen og Torunn Sørheim : kultur og race (2006), s. 41-43           
Søren Mørch : Den hvide mand og hans byrde (Den ny Danmarkshistorie (1982), s. 262-264
- Adam Hochschield : Kong Leopolds arv (2001), ca 7 siders uddrag  
- Per Kühlmann : Indien (1991) s.12-46

Film/TV:

Engelsk dokumentarserie "Racismens historie" (2), 2007
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Tyskland i det 20. århundrede

Dette forløb blev afviklet som optakt til klassens studietur til Berlin, som blev aflyst pga. coronakrisen. Sidste halvdel af forløbet er af samme årsag afviklet som virtuelundervisning. Forløbet haft følgende fokuspunkter:
1. Verdenskrig og fredsslutning
2. Mellemkrigstid
3. Nazismen som ideologi
4. 2. verdenskrig og holocaust
5. Den kolde krig: Deling af Europa
6. De to tyske stater
7. Ideologiernes kamp
8. Murens fald og den kolde krigs afslutning
9. Tysklands genforening + genforeningsproces
10. Historiebrug

Materiale:

Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914, Systime 2006-10, s. (46-51; 89-93; 96-100; 104-110; 153-158)

Illustreret Videnskab: Historie 13, 2009, s.44-49

Folkedrab.dk (Temaarbejde vedr. Holocaust)

Kildetekster:
- Præsident Wilsons 14. punkter (Tale til kongressen 8.1.1918)
- Clemenceaus tale i Versailles 7.5.1919
- Grev Brockdorff-Rantzaus svartale
- Hitler om førerprincip (Uddrag af Mein Kampf)
- Hitler om racelæren (Uddrag af Mein Kampf)
- Nazistpartiets partiprogram 1920
- Nürnberglovene 1935
- Winston Churchills Jerntæppetale, marts 1946
- Statistik over tyske flygtninge fra DDR + uddrag af østtysk samt vesttysk historiebog vedr. opførelsen af Berlinmuren (Johan Bender: Stormagtspolitikken 1945-1982, s. 35-37)

Film/TV/Spil:

- YouTube video: Første Verdenskrig forklaret på 1. minut af historiker Asser Amdisen (8.7.2019)
- Video: Baggrund: Den kolde krig
- Dilemmaspil: Vil du flygte fra DDR
- Film: Good bye. Lenen (2003)
- Musik: Rammstein: "Deutschland"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Fra fattighjælp til velfærdsstat

Særlige fokuspunkter i dette forløb har været:

- Fattighjælp
- Hjælp til selvhjælp (Værdigt/uværdigt trængende)
- Socialreformen 1933 (Kanslergadeforliget)
- Forsørgelse og forsikring
- Almisse eller ret til hjælp
- Den økonomiske verdenskrise i 1930'erne
- Velfærdsstaten - for og imod
- Jordskredsvalg og oliekrise
- De politiske partier og velfærdsstaten
- Konkurrencestaten
- Danmarks eksistensberettigelse i fortid og fremtid.

Grundbog:
Lars Andersen m.fl.: Fra verdenskrig til velfærdsstat, Gyldendal 2006, s. 48-74 (Fokus 3)

Artikler:
Christopher Azrouni og Mattias Tesfaye: Debat om (L)egoland, Politiken, 4.6.2011.

Dokumentar:
DR-dokumentar: Danske Drømme: (Tømmermænd 1:10), der omhandler 1972-73
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Epidemiernes historie

Som et led i dette forløb har indgået et tværfagligt samarbejde med biologi og eleverne har arbejdet skriftligt med emnet som et trin i den skriftlige progressionsplan (FF-forløb). I forbindelse med dette forløb var klassen på en ekskursion til Steno Museet i Aarhus, som havde en udstilling om epidemier.

Eleverne har arbejdet med epidemier i antikken, middelalderen, renæssancen, koloniseringen, industrialiseringen, 1. verdenskrig og op til nyere tid. I forløbet har eleverne arbejdet med skiftende syn på sygdomsforklaringer, behandlingsmetoder og staters rolle i forbindelse med forskellige epidemier.

Faglige mål:
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
- opnå indsigt i,hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
- formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
- formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:

:- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- globalisering
- historiebrug og formidling
- historiefaglige teorier og metoder.

Materiale:

- Jacob Eberhardt: Verdenshistoriens største epidemier, Forlaget Fadl 2016, s. 161-176
- Artikel fra Videnskab.dk (Af Ole Sonne): Antikkens lægevidenskab, marts 2018
- Artikel fra Politikken Kaare Skovmand, Forskere: Columbus bragte syfilis til Europa, 15/1 2008
- Artikel fra videnskab.dk af Gunver Lystbæk Vestergård, Columbus frikendt for syfilis-import 26/10 2010
- Artikel fra DR2 af Malene Steen Nielsen Flagga,  Vaccination -Bekæmp sygdomme med sygdomme
Artikel: Videnskaben slår fast: Vælg kolera frem for pest af Mads Zacho Teglskov 14/2 2014
Artikel fra DR2 af Malene Steen Nielsen Flagga,  Penicillin -Effektivt middel mod mange slags infektioner
- Bog: Overblik (Verdens historien i korte træk af Ulrik Grubb m.fl. (afsnit om Høj og senmiddelalderen) s. 56-64
- Bog: Fokus 2 af Inge Andriansen af s. 14-16
- Bog: Grundbog til Danmarkshistorien af Knud Ryg Olsen m.fl ( afsnit om Befolkningseksplosion og sociale problemer) s. 154-156

TV-udsendelse: Døden tager de unge - historien om den spanske syge, DR-dokumentar 2018.
Interview med filosoffen Anders Fogh Jensen: Om corona og epidemiernes historie: https://www.filosoffen.dk/videoer/samfund/sundhed-og-aktivitet/om-corona-og-epidemiernes-historie-louisiana/

- Kilde: Hippokrates (Om lægekunsten, fra: ”Blod, slim og galde")
- Kilde: Usama om frankisk lægekunst (ca. 1170)
- Kilde: Bocaccio: Uddrag af Dekameron (ca. 1348-53)
- Kilde: Uddrag af Jøderne og pesten af Jacob von Könighofens (1346-1420)
- Kilde: Christian IV's reces, 1625 og 1643
- Kilde: Christiern Morsing: En liden bog om pest (1552)
- Kilde: Da Vincis anatomiske tegninger
- Kilde: Thomas Hariot "En kort og sand beretning om det nyopdagede land Virginia om varerne og de indfødte beboeres natur og væremåde (London 1590
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Danmarks internationale placering

Forløbet vil fokusere på Danmarks udenrigspolitik i perioden fra 1864 frem til i dag. Hvilke tankesæt og realpolitiske forhold har i et historisk perspektiv ligget til grund for Danmarks udenrigspolitik? Hvilke kontinuitetstræk og evt. brudflader kan aflæses at have fundet sted?

Grundbogstekst:

Lars Andersen m.fl.: Fra verdenskrig til velfærdsstat, Gyldendal 2010, kap. 5. (Dog ikke kilder s. 151-162)

Artikler:

Den store danske: Udenrigspolitik: https://denstoredanske.lex.dk/udenrigspolitik

Tekster:
- Gustav Rasmussen om Atlantpagten (Tale til Folketinget feb. 1949)
- Thorkil Kristensen om Norden mellem Øst og Vest (Indlæg i Dagbladet Information, jan. 1949)
- Danmarks valg (Teksten blev bragt i Dagbladet Information, jan 1949 - teksten er forfattet af en række tidligere ikke-kommunistiske medlemmer af modstandsbevægelsen.
- Francis Fukuyama: Historien er slut, 1989 (uddrag)

Film og spil:

- Danmarkshistorien.dk Dilemmaspillet 9. april: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dilemmaspillet-9-april/?no_cache=1&cHash=ec608daf250c030774e5140d82719aae
-TV-udsendelse: Dags dato: Mænd af ære (2005)
- DRTV: Historien om Danmark, afsnit 10: Velfærd og kold krig.
- Interview med Uffe Ellemann-Jensen om afslutningen på Den kolde krig (40 min.): https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=208
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Revolution(er): Den franske revolution (udgår)

I dette forløb om revolution(er) har der været fokus på den franske revolution i tidsrummet fra slutningen af 1780'erne til Napoleons magtovertagelse - dog med klart hovedvægt på den historiske udvikling i årene 1789-1793. Der har været fokus på følgende:

- Bagvedliggende årsager til revolutionens opståen
- Det franske samfund i 1700-tallet - Stændersamfund
- Oplysningstid og idealer
- Menneskerettighedserklæring
- Historiebrug, historieforklaringer og historiesyn

Grundbogsmateriale:

Inge Adriansen m.fl.: Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal, s. 61-65 + s. 71-75
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Systime 2008-10, s. 211-221

Artikler:

Den store danske om revolution + J-Kurve
Faktalink: Udtræk vedr. oplysningstidenen

Kilder:

- Menneskerettighedserklæringen, 1789
- Den amerikanske uafhængighedserklæring, 1776

TV/Film/Musik:

- Coldplay: Viva la Vida
- La Marseillaise
- Trailer til filmen "Marie Antoinette (2006): https://www.youtube.com/watch?v=yBWyKRoh98U
- Dokumentar "French Revolution Documentary" (De første 20 min.), YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Emhk-O0ufWE

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Kronologi/repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer