Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Brian Møller Rettig, Daniele Buccinna, Maria Sandhya Madsen, Thomas James Pheasant
Hold 2018 HI/yz (1yz HI, 2yz HI, 3yz HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Historie og kildeanalyse
Titel B Græsk oldtid
Titel C Aztekerriget og den spanske erobring
Titel D DHO - Mellemkrigstiden
Titel E Vikingetiden
Titel F Danmark som kolonimagt
Titel G Imperialisme og afkolonisering
Titel H Kina
Titel I Folkedrab
Titel J FF-forløb, nov. 3g
Titel K Genforeningen 1920
Titel L Kold krig og ny verdensorden

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Historie og kildeanalyse

Vi har arbejdet med historie som fag og gennem øvelser og artikler set på kildeanalyse, begreber og historiebrug.

Materiale:

Grundbog:
Larsen, H.B : Introduktion til historie, Systime 2005-2008, s.10-25 og s.30-37

Artikler:
Koldbye, Charlotte: Danmark er ikke et folkestyre (Videnskab.dk), fra 12. august 2008
Ejsing, Jens: For dansk til sverige, Berlingske Tidende, 10. sept. 2014
Sen, Somdeep: Statuer er et forsøg på at dominere samtiden, Information 16. sept. 2017

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Græsk oldtid

Vi har i dette forløb undersøgt den græske oldtid med særlig fokus på bystaternes periode i Grækenland. Foruden en generel gennemgang af perioden og kulturen undersøgte vi også hhv. Athen og Spartas forfatninger og samfund og undersøgte forskellene og lighederne. Ligeledes gennemgik vi de vigtigste begivenheder i græsk historie: minoisk og mykensk tid, bystaternes periode, perserkrigene, borgerkrigene og til slut den makedonske erobring af de græske bystater. Vi afsluttede forløbet med en kort gennemgang af Alexander den Store.

Klassen har desuden arbejdet med fiktion som historieformidling med filmen 300 af Zach Snyder (2007). Metodisk har der været arbejdet med årsagsforklaringer, kildekritik, og historiebrug.


Faglige mål
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

Kernestof
- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer

Materiale:
Grubb, Ulrik mf.: Overblik - verdenshistorie i korte træk. Gyldendal  2008, kap.21-29.
Kilder:
Bryld, Claus-Johan. Verden før 1914. Afsnittet om det gamle Grækenland, s.28-34.

Kilder:
Herodot og Thukydid, fra Antikkens styreformer til debat.pdf, s.25-31
Perikles om Athens forfatning (1).pdf
Xenofon om den spartanske opdragelse, s. 66-68).pdf

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Aztekerriget og den spanske erobring

Aztekerne og den spanske erobring
Vi har i forløbet arbejdet med de mesoamerikanske højkulturer med særlig fokus på Aztekerriget. Herudover har vi haft fokus på aztekerne og den spanske erobring. Hvordan var kulturmødet og/eller kultursammenstødet mellem den europæiske civilisation og "den nye verden", herunder inddragelse af opdagelsesrejser, renæssance og kolonitiden.

Faglige mål
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg

Materiale:
- Finn Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring, s. 19-53 + s. 61-70 og s. 73
- Film: Apocalypto (2006) af Mel Gibson
- Artikel: Har et stammesamfund ret til at blive ladt i fred? (Kristligt Dagblad 19/2 2019)
- Dokumentar om Aztekerriget, BBC

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ historiebrug og -formidling
̶ globalisering

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D DHO - Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden og DHO
Elever har arbejdet med Mellemkrigstiden i dette års DHO. Eleverne har skrevet DHO (4-6 sider) ud fra en af fire nedenstående problemformuleringer. Der har været stort fokus på stilladsering og progression ift. elevernes DHO-arbejde med flere delafleveringer af disposition, redegørelse og analyse samt en afsluttende samlet aflevering af DHO'en.

I historiefaget har undervisningens fokus været på elevernes skrivning af en redegørelse. Herunder har eleverne arbejde med økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Følgende emner er berørt: Ideologiernes kamp, Wall-street krakket og krisetid i 1930'erne, antidemokratiske tendenser, kanslergadeforliget, fascisme, nazisme, konservatisme, socialdemokratisme, socialisme, opdragelse og skolevæsen samt 1. verdenskrig. Eleverne har derved arbejdet med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen, som kan anvendes i redegørelsen. Derudover har eleverne arbejdet med forskellige øvelser, så de kunne reproducere historien fx en redegørelses-øvelse, for at få overblik over perioden.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling

Opgaveformuleringer:

Fascisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne "Fascisme" af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens "Det danske forkestyre", hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.
Analyser og fortolk de to sange: Lauritz Skovs "De danske rebeller" samt J.E.P: "Her er vi Konservative", og placer sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen

Nazisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes "Parlamentarisme", hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.
Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: "Umbabumba" eller "Manden fra gaden: Karl' i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930'erne.

Opdragelse og skolevæsen:
Redegør for tanker i Mellemkrigstiden om opdragelse og skolevæsen. Du skal inddrage teksten Johann Kirsten: "Nationalsocialistiske skoletanker", Folkeskolen, 1933, hvor du bl.a. skal gøre rede for forbindelsen mellem de abstrakte idealer og den praktiske pædagogik, som teksten anbefaler.
Analyser og fortolk uddraget af Hans Scherfigs "Det forsømte foraar", 1940 med hovedvægt på opdragelse og skolevæsen.

Økonomisk krise:
Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930'erne. Du skal inddrage Bertil Dahlgaards beretning fra 1950, hvor du bl.a. skal gøre rede for hans syn på Kanslergadeforliget. Ligeledes skal du inddrage Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923 og redegøre for deres forslag til håndtering af den økonomiske krise
Analyser og fortolk de to tekster, Harald Herdal: "Det frugtbare had" og Mogens Klitgaard: "Der sidder en mand..." med hovedvægt på arbejdsløsheds-situationen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vikingetiden

Vi har undersøgt forholdene omkring tilblivelsen af Danmark og danerne i vikingetiden fra ca. 800-1050. Vi har set på kilder til perioden, og på hvilken betydning det har for forståelsen af perioden. Derefter har fokus været rettet mod de forskellige samfundsgrupper, beboelse og Jellingdynastiet samt kristendommens indførelse. Endvidere har vi set på betydning af og årsager til vikingetogterne ud fra pull- and push faktorer som handel, berigelse og berømmelse samt bosættelse. Endelig har eleverne fået en forståelse af skiftende opfattelse af vikingerne fra midt 1800-tallet til i dag samt de mange forskellige former for historiebrug af vikingetiden i nutiden.

Faglige mål:
Fokus på de historieskabte forudsætninger for at kunne tale om et samlet dansk rige og et samlet dansk folkeslag, danerne
Vikingetogter
En samlet kongemagt og Jellingedynastiet
Kristendommen

Eleverne har arbejdet med følgende emner i modulerne:
Vikingetid 800-1050
Grundfremstilling - Vikingetid 800-1050
Landskab og bebyggelse
Den danske ekspansion
Nordboernes vikingetog
Klasse og køn: Høvding, bonde og træ
Kvinderne i vikingetidens
En samlet kongemagt og Vikingetidens afslutning med kristendommens indførelse


Materiale:
Kilder:
Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus") skikke ca. 922
Ottar om handel ca. 890Film:
The Saga Of Biorn
DR1 serie: ‘Historien om Danmark’, afsnit 3 (Vikingetiden).
Tinna Damgård-Sørensen om vikingeskibene
TV-serien, ’Vikings’, 1. sæson, afsnit 2

Eleverne har læst følgende hjemmesider:
https://danmark.systime.dk/index.php?id=128
https://danmark.systime.dk/index.php?id=191
https://danmark.systime.dk/index.php?id=192
https://danmark.systime.dk/index.php?id=195
https://danmark.systime.dk/index.php?id=196
https://danmark.systime.dk/index.php?id=129
https://danmark.systime.dk/index.php?id=234
https://danmark.systime.dk/index.php?id=704
https://danmark.systime.dk/index.php?id=131
https://danmark.systime.dk/index.php?id=232


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Danmark som kolonimagt

Fokus på kolonisering og afkolonisering.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Imperialisme og afkolonisering


Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.


Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ globalisering
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Kina

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ globalisering
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Folkedrab

Læses som flerfagligt forløb Hist og Mat med fokus på folkedrabet i Rwanda, men der vil også inddrages andre folkedrab i historie.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ globalisering
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Flerfagligt forløb 02-11-2020
Redegørelse 04-11-2020
Respons på redegørelse 09-11-2020
Sæt 4 15-11-2020
Sæt 5 13-12-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J FF-forløb, nov. 3g

Flerfagligt samarbejde Matematik og Historie om folkedrab i Rwanda.

Eleverne har forud for forløbet arbejdet med redegørelse og analyse i tilknytning til emnet.

Fokus for det flerfaglige forløb har været på "Diskussion", hvor eleverne har skullet trække tråde tilbage til deres redegørelser og analyser, og afleveret en skriftlig diskussion på 2-3 sider, som de har fået lærerrespons på.

Desuden har eleverne skulle fremlægge deres diskussion mundtligt, hvor de bl. a. har lavet et talepapir til fremlæggelsen.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Diskussion 19-11-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Genforeningen 1920

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Kold krig og ny verdensorden

Faglige mål:

– redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

– dokumentere viden om forskellige samfundsformer

– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid

– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne

– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden

– forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

– indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden

– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

– formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
– ideologiernes kamp

– afkolonisering

– Murens fald.

– europæisk integration

– nye grænser og konflikter.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer