Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Tommy Steindorff Jacobsen
Hold 2019 Ma/d (1d Ma, 2d Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Retvinklede trekanter
Titel B Polynomier
Titel C Vækstmodeller
Titel D Lån og opsparing
Titel E matematisk modellering
Titel F Mere om funktioner
Titel G Indledende sandsynlighedsregning
Titel H Sandsynlighedsregning og hypotesetest
Titel I Differentialregning
Titel J Vektorregning
Titel K Analytisk plangeometri
Titel L Forløb#10

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Vækstmodeller

Opsamling på lineære modeller. Eksponentielle udviklinger og potensudviklinger - herunder 2-punktsformler samt karakteristiske vækstegenskaber, halvering/fordobling osv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Lån og opsparing

En stor del af forløbet er gennemført som virtuel undervisning.

Simpel procent- og rentesregning, renteformlen, gennemsnitlig procentvækst, indekstal, annuitetsopsparing og annuitetslån.
Projekt om privatøkonomi.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E matematisk modellering

Sideløbende med forløb om lån og opsparing har vi haft 4 moduler (virtuelt) med eksempler på matematisk modellering.
Det første eksempel var epidemimodellering foranlediget af Coronakrisen (dels opstilling af eksponentiel start på epidemiforløbet samt SIR-modellen - herunder opstilling af regnealgoritme (ikke differentialligninger men snarere differensligninger))
Det andet eksempel var aflevering om profitmaksimering af kantinens salg af nudler på baggrund af vores kendskab til funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Mere om funktioner

Forløbet er gennemført virtuelt.
Definitions- og værdimængde for funktioner, monotoniforhold, sammensatte og omvendte funktioner, gaffelfunktioner, logaritmefunktioner (herunder bevis for logaritmeregneregler), trigonometriske funktioner, parallelforskydning af grafer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Indledende sandsynlighedsregning

Gennemført som virtuel undervisning.
Udfaldsrum, hændelse, permutationer og kombinationer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Sandsynlighedsregning og hypotesetest

Binomialfordeling, binomialtest,

Samarbejde med samfundsfag - databehandling af spørgeskemaundersøgelse om unges trivsel og brug af sociale medier, herunder deskriptive fremstillinger samt kursorisk omkring chi^2 uafhængighedstest (2x2 tabeller).
Flerfagligt forløb med idræt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Differentialregning

tretrinsregel og differentiation af elementære funktioner, brug af regneregler, fortolkning af differentialkvotienter og væksthastighed, monotoniforhold og optimering.

Besøg på AAU - cand oecon. Miniprojekt om Lafferkurve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Vektorregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Analytisk plangeometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#10

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer