Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Julie Overgaard Mark
Hold 2019 En/x (1mx En, 2x En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Evil (årsprøve emne for 1m)
Titel B Flerfagligt forløb januar 2020
Titel C Black Voices (Årsprøve emne for 1m)
Titel D American Values (værklæsning) (Virtuelt forløb)
Titel E India
Titel F Minimalism - from Hemingway to Carver:
Titel G The Romantic Age

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Evil (årsprøve emne for 1m)

Forløbet evil har til formål at udfordre elevernes verdenssyn, at diskutere disse og derved øge deres ordforråd:
- Første forløb efter grundforløbet og det har derfor været eleverne tryghed med det mundtlige der har været i fokus.
- beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk.
- Yderligere har forløbet haft til hensigt at introducere eleverne til analyse af forskellige genrer.

Eleverne er i starten af forløbet blevet introduceret til fire typer af ondskab beskrevet af den norske filosof Lars Svendsen (supplerende stof). Dette for at have en fælles terminologi til efterfølgende diskussioner og forståelse. De fleste tekster er taget fra forløbet Evil fra Wider Context. En tilføjelse til elevernes terminologi er også sket gennem artikel Bad or Mad, hvor eleverne skulle inddrage disse begreber i deres forståelse af evil.

Tekster:
Bad or mad (wider context - article)
Suffer the little children - excerpt Stephen King
The lesson - Roger McGough (poem)
Killing child at zoo - Bret Easton Ellis (excerpt from a novel, Wider context)
Darkly dreaming Dexter, chapter 1 from a novel - Jeff Lindsay
Born of Man and Woman (Short story Wider Context)
Dexter, episode 1, season 1.(TV series)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Flerfagligt forløb januar 2020

Fokus på raceproblematik i USA.

Faglig læsning og arbejde med kvalitativt og kvantitativt materiale som karrierelæring. Hvad kan det bruges til i gymnasiet, på en videregående uddannelse og evt. job.
I engelsk specifikt har der været fokus på analyse af non-fiction, især retorisk analyse af taler, som kan være anvendeligt i videre uddannelse.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Assignment 1 24-01-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Black Voices (Årsprøve emne for 1m)

Forløbet har til formål at give eleverne en forståelse for USA’s historie med særligt fokus på afroamerikanere. Med startpunkt i slavehandlen arbejder forløbet sig op gennem tiden for til sidst at skulle diskutere situationen for afroamerikanere i USA i dag. Forløbet følger emnerne fra bogen Black Voices af Bianca Erlich-Møller og Mathilde Thomsen, hvorfor forløbet også har mange tekster med fra netop denne bog. Forløbet indeholder mange forskellige tekstgenrer, for generelt at træne elevernes analyseevner inden for de forskellige genrer.

Yderligere bliver forløbet kombineret med forskellige grammatiske emner:
• Substantivers tal (pluralis, tællelighed, kollektiver)
• Kongruens
• Do-omskrivning
• Genitiv

Tekster:
Slaves are prohibited to read (law text)
Reward poster
Excerpt 12 years a slave.
Separate but equal – information text p.60-63
Scrub Me Mama with a Boogie Beat: https://www.youtube.com/watch?v=FUYarKCTvIk  (cartoon)
Strange fruit sunget af Billie Holiday (song/poem)
I am a man – information text p. 96-98
Excerpt ‘I have a dream’ Martin Luther King (speech)
The Help, 2011, Tate Taylor (film)
Post-racist America? Information text p.140 -143
Ted Talk: How to raise a black son in Amerika (speech)
Between Good and Ghetto. African American Girl and Inner-city Violence. (non-fiction text)
American High School (episode 1, dokumentar)
After you my dear Alphonse (basis for all written assignments) Shirley Jackson  (short story)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D American Values (værklæsning) (Virtuelt forløb)

Eleverne skal i dette forløb læse et selvvalgt værk. Værket skal være af en amerikansk forfatter da bogen skal læses med henblik på amerikanske værdier og hvordan disse kommer til udtryk i det valgte værk. Forløbet kommer til at fungere som en ’book club’ hvor eleverne skal præsentere deres værk til de andre elever. Der er derfor fokus på mundtlighed og træning af analytiske evner. Yderligere, da halvdelen af holdet er B-niveau trænes der også summary i dette forløb da der naturligt lægges op til dette ift. forløbets format.

Tekst:
American Beliefs and Values, Fiedler et all,  fra America In Close-up, Longman 1990
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E India

Følgende forløb har hovedsageligt taget udgangspunkt i bogen 'Narrating India' af Katrine Brøndsted.
Fokus har være kort på Indiens historik i forbindelse med uafhængighed af England og fremadrettet. Der har været forsøgt at sætte fokus på forskellige aspekter i det indiske samfund. En del af forløbet har yderligere fokuseret på reklameanalyse.

Kernestof:
Fagtekst: Indian Independence and Partition (med tilhørende videoer fra  The Day India Burned focusing on Satish Gujral)
Speech: “A Tryst with Destiny” by Jawaharlal Nehru
Short story: Cold calling by Chuck Palahniuk

Pigmentocracy:
- Informationstekst fra Narrating India
- Artikel: Dark is beautiful: https://www.theguardian.com/inequality/2017/sep/04/dark-is-beautiful-battle-to-end-worlds-obsession-with-lighter-skin
- Videoer:
o (Real Talk About Fair Skin) https://youtu.be/u-jNG6LSDJ0
o (VOX: Why the market for skin whitening is growing) https://www.youtube.com/watch?v=Cjzvvgmg1NU&feature=youtu.be
Film: Lion (2016) instruktør: Garth Davis

Teori ift. Analyse af reklamer:
- Laswell's model of communication
- The AIDA(S) Model

Sekundær:
Being Indian – ”Delhi on Chai”  https://www.youtube.com/watch?v=Am_hnXPb9SQ
Vocabulary - quizlet: https://quizlet.com/487456532/narrating-india-introductory-vocabulary-flash-cards/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Minimalism - from Hemingway to Carver:

Minimalism - from Hemingway to Carver:

Forløbet omhandler minimalisme, dette gennem arbejdet med tekster af Hemingway og Carver. Forløbet påbegyndes med en teoretisk tekst om de kendetegn, som er at finde i minimalistiske tekster, hvorefter der arbejdes med tekster af Hemingway. Sidste halvdel af forløbet består af arbejde med tekster af Carver. Forløbet afsluttes med et selvstændigt gruppearbejde samt en præsentation heraf.

Gennem forløbet trænes elevernes analytiske evner - dette med henblik på eksamen. Andre fokuspunkter er minimalismens kendetegn, litterære begreber samt træning i perspektivering til andre tekster.

Læste tekster:
1) Jeremy Robert Bailey: ´Mining for Meaning: A Study of Minimalism´, teoretisk baggrundsmateriale, afsnit 2: 2010
2) Ernest Hemingway: ´Cat in the Rain´, novelle: 1925
3) Ernest Hemingway: ´A Day´s Wait´, novelle: 1933
4) Ernest Hemingway: ´Hills Like White Elephants´, novelle, 1927
5) Ernest Hemingway: ´Mr and Mrs Elliot´, novelle 1924
6) Raymond Carver: ´Popular Mechanics´, novelle: 1988
7) Raymond Carver: ´The Idea´, novelle: 1981
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G The Romantic Age

THE ROMANTIC AGE

Forløbet behandler ´The Romantic Age´ som litterær strømning. Vi tager udgangspunkt i de samfundsmæssige forhold, som periodens tekster på mange måder er en reaktion imod. Herefter arbejdes med tekster fra forskellige genrer, herunder digte, billeder og noveller. Forløbet afsluttes med filmen ´The Picture of Dorian Gray´. Gennem hele forløbet trænes litterære begreber, periodens særlige kendetegn og de analytiske evner. Gennem forløbet arbejdes der først med tekster, som udviser karakteristika fra den tidlige del af perioden. Herefter sker der en gradvis forskydning mod den mere dystre, sene del af perioden. På baggrund af teksternes kendetegn bliver eleverne således i stand til at sandsynliggøre en given teksts tidsmæssige og kontekstuelle placering. Tekstmaterialet stammer for en stor dels vedkommende fra antologien Fields of Vision, Longman: 2011. Øvrigt tekstmateriale er udleveret til eleverne.

Læste tekster:

1: William Wordsworth: ´The Tables Turned´, digt
2: William Wordsworth: ´I Wandered Lonely As a Cloud´, digt
3: William Wordsworth: ´We Are Seven´, digt
4: Mary Shelley: ´Frankenstein´ uddraget: ´A Sudden Light Broke in upon Me´, roman.
5: Edgar Allan Poe: ´The Raven´, novelle
6: Edgar Allan Poe: ´The Tell-Tale Heart´, novelle
7: Oliver Parker: ´The Picture of Dorian Gray´, film: 2009

Tilladte elektroniske hjælpemidler:
Gyldendals Røde Ordbog
Ordbogen.com
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer