Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Mads Bregnhøj
Hold 2020 ps/2g3g2vhf3vhf ps1 (2g3g2vhf3vhf ps1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A introduktion til psykologi inkl metode
Titel B det ondskabsfulde menneske
Titel C Barndommens fundament
Titel D Ungdom, senmodernitet og stress
Titel E eleven i klasseværelset

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A introduktion til psykologi inkl metode

introduktionsforløb: Dette korte forløb er ikke opgivet som selvstændigt forløb, men det faglige indhold indgår i de efterfølgende forløb som opgives til eksamen.

formål:

- at kunne inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
- at tilegne sig grundæggende metodiske overvejelser ifb. psykologiske undersøgelser (reliabilitet og validitet, rosenthaleffekt)
- at kunne identificere fordele og ulemper ved de gængse psykologiske metoder (interview, spørgeskema, lab. eksperiment og feltstudie)
- at kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologi

arbejdsformer:
lærerstyret undervisning
par- og gruppearbejde

Materiale:

Peder Nielsen, Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, 2002 side 1 (eksempler på psykologiske problemstillinger)

lærerkopi vedr. metodiske overvejelser ifm. naturvidenskabelige eksperimenter; 2 sider (observation vs laboratorie eksperiment, variable, reliabilitet og validitet, reproducerbarhed og generaliserbarhed, Hawthorne-effekt og rosenthal-effekt) + supplerende om kvalitative og kvantitative studier (interviews og spørgeskemaundersøgelser)

supplerende video: top 10 myter i psykologi; https://www.youtube.com/watch?v=vHhn7z6BA0w&t=2s (15min) fokus på forskellen mellem hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B det ondskabsfulde menneske

Dette forløb belyser hvorfor og hvordan mennesket under visse omstændigheder kan være ondskabsfulde. der er fokus på socialpsykologiske forklaringer, men også udviklingspsykologiske, kognitive, personlighedsmæssige og neurologiske vinkler inddrages til belysning af menneskets adfærd og tænkning.

psykologiske perspektiver: gruppepsykologiske processer, social indflydelse, normer, konformitet (informativ og normativ), lydighed, fordomme og stereotyper, betydningen af miljø samt kulturelle vilkår. mobning og digitale/sociale mediers indflydelse på mobning. empati-kredsløb, usikre tilknytninger, D-faktor, spejlneuroner, moralsk frakobling og social indlæringsteori.

metodiske forhold er inddraget iform af kritisk vurdering af eksperimenter. (variable, reliabilitet og validitet).

undervisningen har været delvist lærerstyret, der har dog også været klassediskussion, gruppearbejde og -oplæg, video, samt arbejdsspørgsmål og individuelt arbejde.
faglige mål (vurderingkriterier):
- evne til at kunne redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og kunne forholde sig kritisk hertil med et fagligt begrebsapparat
- at kunne identificere simple psykologiske problemstillinger i aktuelt stof og inddrage forskellige perspektiver til belysning af disse problemstillinger
- at kunne vurdere sociale/kulturelle faktorers indvirkning på menneskets handlinger og tænkning.
at kunne argumentere vha. et psykologi-fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde


Materiale:

psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen 2008 s. 347-350, 352-356, 373-376 (fokus især på Lebon, Asche, Milgram, Zimbardo, Sherif og gruppepsykologiske processer) + side 358-361 (mobning + uddrag om digital mobning taget fra I-bogen)
+ modellen over roller på side 364

psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen 2008 s 165-168 (top-down processer, kognitive skemaer og rosenthaleffekt)
psykologiens veje, Ole Shultz-Larsen 2008 s 387-389 (Gordon Allport- kontakt teorien) fokus på forhindring af etniske konflikter

afsnit taget fra I-bogen psykologiens veje: intergruppekonflikter; den realistiske konfliktteori og den sociale identitetsteori (Sherif og Tajfel/Turner) fra kap 21 (3 sider)

Ondskabens psykologi - Fravær af empati (Simon Baron-Cohen): af O.S Larsen. 2016 (4 sider)
Ondskabens psykologi - opvækstens betydning (C. Goldberg): af O.S Larsen. 2016 (2 sider)
Ondskabens psykologi - Moralsk frakobling (A. Bandura): af O.S Larsen. (4 sider)

"Imiterer du andres voldelige handlinger?" (tekst om Bobo-doll eksperimentet) (3 sider) (kilde:Kilde: Bandura, A., Ross, D. & Ross, S. A. (1961) Transmission of aggression through imitation of aggressive models. The Journal of Abnormal and Social Psychology, Bind 63, Hæfte 3, s. 575 - 582.)

artikler/cases:

små eksempler på moralsk frakobling - taget fra Ondskabens psykologi af Rolf Kuschel (2001) (1 side)

"forråelsen ramte også mig" af Jesper Sølund Hansen, politikken 15/5-2004 (1 side)

"14-årige Camilla bliver mobbet på nettet- Hvordan skal jeg stole på nogen igen?" (tv2.dk 19/3-2015) (2 sider)

"Undersøgelse af terrorister: Derfor dræber de uden moralske kvaler" af Kristian Sjøgren, videnskab.dk 26/5-2017 (4 sider)

"anm. Breivik og barndommen af Aage Borchgrevink, information 3/12-2012 (2 sider) (https://www.information.dk/debat/2012/12/forstaa-anders-behring-breiviks-had-samfundet-noedvendigt-soege-tilbage-tidligste-leveaar)

"Psykologer kortlægger menneskets mørke personlighedstræk" af Janni Brixen, det samfundsvidenskabelige fakultet, 17/9-2018 (3 sider)

"sådan kan ekstremister blive ex-tremister, Stine Rendrup Johansen, Politiken, 8/2-2016 (3 sider)

supplerende stof:
model over lydighed i forskellige lande samt kønsforskelle
model over spejlneuroner (taget fra I-bogen, psykologiens veje kap 7, afsnittet prosocial adfærd, nederst) 1 side

i alt 57 sider


video:

Asch Conformity Experiment (4min) + uddrag af Poul Martinsens - lydighedens dilemma (dansk version)
Bystander-effekten (https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac) (3 min)

Feature Film - The Stanford Prison Experiment (Documentary) (29min)

kritik af Stanford Prison experiment: Deadline: 25.juni 2018. fra 14.00 inde i afsnittet. (20 min)

Forskning på kanten - ondskab (29min)

TedxMidwest - Phil Zimbardo- Heroes (https://www.youtube.com/watch?v=BzRR3Mo4noU) (14 min)

øvelse:

forlist i stillehavet
test af D-faktoren (https://qst.darkfactor.org)
Chokoladeøvelse i kognitiv dissonans
test af fordomme: https://implicit.harvard.edu/implicit/user/agg/blindspot/indexrk.htm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Barndommens fundament

overordnet formål:
Det faglige mål med forløbet er at give eleverne indsigt i sund udvikling kontra omsorgssvigt og i forløbet arbejdes der med artikler, undersøgelser og cases.
Der undersøges forskellige perspektiver på barnets udvikling med fokus på flere udviklingspsykologiske teorier, herunder Erikson, Bowlby, Ainsworth, Harlow og Stern.
Som modstykke til teorier om den hensigtsmæssige udvikling er der arbejdet indgående med omsorgssvigt, resiliensprocesser og mønsterbrud, hvorunder arv, miljø og kønsforskelle er inddraget i diskussionen.


Materialer:

Kernestof:
psykologiens veje, Larsen. O.S, 2008 1.udgave -  side 73-75 (Erikson) side 96-100 (Bowlby+ Ainsworth)+ 122-124 (reaktioner på omsorgssvigt) samt uddrag om spejlneuroner (taget fra I-bogen psykologiens vej, kap 7, prosocial adfærd nederst) + side 287-288 (om Bourdieu´s kapitalformer- inddraget ifm mønsterbrud)

Ravn & Wolf 2015. "Fra celle til selfie" side 28-29 (Sterns teori med fokus på ansigtsduetter, affektiv afstemning og RIGér) introduktion til Stern og den moderne spædbarnspsykologi inddraget via side 80-81 i psykologiens veje

de 4 typer omsorgssvigt: http://neft.dk/omsorgssvigt.htm (1 side)
"Risiko og resiliens" fra I-bogen psykologiens veje kap 8 (6 sider)
"forskning om mønsterbrud" af Ulla søgaard, side 64-67 fra "mønsterbrud- forskning, teorier og eksempler) (4 sider)

artikler
: "øjenkontakt med spædbørn kan få hjernebølger til at svinge i takt" videnskab.dk 30/11-2017 (2 sider)
(link: https://videnskab.dk/naturvidenskab/oejenkontakt-med-spaedboern-saetter-hjerneaktiviteten-i-sync)
"kønshormoner styrer spædbarnets interesse for mennesker" - forskningsnyt fra psykologien 2003 (nr 9) (2 sider)
"tilknytningsstil hos voksne i lyset af deres barndom" - forskningsnyt fra psykologien, nr 12, 1999 s. 17-18 (2 sider)

supplerende stof:
lærerkopi: diskussion af Eriksons teori (kritik og metode) 1 side
lærerkopi: John Bowlby´s tilknytningsteori (fokus på indre arbejdsmodeller) 1 side
oversigt og psykens forsvarsmekanismer: http://neft.dk/forsvarsmekanismer.htm (der er kigget på fortrængning, rationalisering og benægtelse) (1 side)

cases:
Lene og Tanja (taget fra I-bogen psykologiens veje) 1 side
"Frederick Waters" side 123 i psykologiens veje (1 side)
små cases til eriksons teori 1 side
"ikke alene, men ensom, Maria Rørbæk, smvirke.dk. 1/8-2005 (2 sider)
"Du er grim og dum" af Lene Kjældgaard, BT.dk 15/12-2012 (4 sider)

samlet side antal: 44 sider

film:
mors lille dreng (1 afsnit) 41 min + mindre uddrag af jørn som barn og teenager fra afsnit 2 og 3 (10min)
min barndom i helvede (57 min)
"sådan udvikler du dit barns hjerne bedst" afsnit 1 28 min

supplerende videoer:
Konrad Lorenz - Science of animal behaviour (14 min) (https://www.youtube.com/watch?v=IysBMqaSAC8)
Mary Ainsworth - The strange situation (3min) (https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU)
Harlow´s studies on dependency in monkey´s (6min) (https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I)
Brains: Journey to resilience (8min) (https://www.youtube.com/watch?v=HJvDrT6N-mw)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ungdom, senmodernitet og stress

Note- forløb under nedlukning
Overordnet formål:

Dette forløb tager afsæt i ungdomsperioden i psykologisk perspektiv. Der er her fokuseret særligt på de genvordigheder unge kan have ift. identitetsdannelse, præstationspres og risikoadfærd i det senmoderne/digitale samfund.

Der er arbejdet indgående med unges udvikling universelt og under givne livsomstændigheder. Her er der fokuseret på en normal udvikling samt perspektiver ift. uhensigtsmæssige udviklingslinier, herunder udvikling af stress og depressioner, samt digitale/sociale mediers indflydelse her på.

Perspektiver på stress er belyst hvorunder personlighedsmæssige forskelle kort er inddraget.

slutteligt er det forsøgt at belyse hvorledes man kan imødekomme stress, hvilket forhåbentlig har givet eleverne et mere afslappet forhold til identitetsdannelse og uddannelse

faglige mål:
- at kunne redegøre for psykologiske teorier, undersøgelser og begreber
- at kunne argumentere fagligt og med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.
-at kunne vurdere betydning af kulturelle faktorers indvirkning på (unge) menneskers handlinger og tækning
- at inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
-at kunne formulere konkrete psykologiske problemstillinger i aktuelt stof.


Materialer:

Kernestof:
- Psykologiens veje, Ole S. Larsen (1.udgave 2008):

Side 281-296 og 298- 302 (ungdomsfasen i psykologisk optik, kapital og habitus, kulturel frisættelse, identitetsdannelse (Eriksson, Giddens og Gergen) socialkaraterer, uddannelse og ansvarspres.) 21 sider

Thomas Ziehe - Den narcissistiske socialisationstype (uddrag af "fra celle til selfie" F. Ravn og T.Wolf, 2015 side 98-99) (1 side)
Thomas Ziehe: Tre reaktionsmønstre hos unge i det senmoderne samfund (potensering, ontologisering og subjektivisering) taget fra "luk samfundet op" af Brøndum og Hansen side 74-78 ("sammenkogt" til 2 sider)

Erving Goffmann (frontstage-backstage) taget fra samfundsfag C, systime 2019 (https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=640) (1 side)

Ift. Eriksson er der ligeledes inddraget en engelsksproget model over 4 identitetsstatusser (identitetsopnåelse/helstøbt identitet, identitetsafprøvning/identitetsmoratorium, identitetsforudbestemmelse/identity foreclosure og identitetsforvirring/identity difussion) (1 side)

Stress livforandringer og arbejdsliv, psykologiens veje 2008 (1.udgave) s.399-407 (9 sider) fokus på ydre og indre årsager til stress.
Personlighedsmæssige forskelle inddraget ift stress: den risikovillige og den forsigtige type, Psykologiens veje, O.S. Larsen (2018) side 41-43 (3 sider) – fokus på modellerne side 42 og 43Artikler/cases:
uddrag fra Psyke og Logos, 2010 (side 316-317) (om unges alkoholkultur og risikoadfærd) (Oplevet subjektiv alder, kultur, køn og forældredynamik hos unge af Kristine Jensen de López & Giselle Christoffersen (1 side)
”Her er, hvad sociale medier gør ved unge – spoiler allert – instagram gør dig ulykkelig” 5/6-2018 – Frederik Kulager; afsnittet. Instagram styrker selvudfoldelsen, men forværrer ens kropsbillede (4 sider)
”Gymnasieelev: Hvor er jeg dog træt af at skulle være lækker” Lotte Foged, Politiken 16/3-2011 (1 side)
"Hvad kan man gøre når humøret er dårligt" Psykolog Nyt nr 17. 2006 s 34-35 (2 sider)
"Andres selfies giver dig lavere selvværd” Videnskab.dk 24/10-2016 (uddrag) (1 side)
"Ungdomsforskere: En moddriftsreform kan bidrage til øget trivsel blandt unge" Noemi Katznelson, Altinget.dk 29/10-2019 (2 sider)

Video

her kommer eliten" afsnit 1 og afsnit 3 (2x30 min)
De Perfekte Piger, dr1, 2015 (43 min)

Supplerende stof: video:

"forbrugersamfundet" af Svend Brinkmann, brugt som kritik af sampleradfærden (https://www.youtube.com/watch?v=QEeW1GU8CSo) (20 min)
Om likekulturen på sociale medier (via AAU-play) https://www.youtube.com/watch?v=5DE8TOVQrWs&feature=emb_logo (15 min)

rotteforsøg i stress taget fra: "stress" af Bobby Zachariae (https://www.youtube.com/watch?v=UmTV7yD6Cwo) (3min) set fra 9.30 til 12.00

Ialt ca. 59 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E eleven i klasseværelset

overordnet formål:
Dette forløb tager udgangspunkt i de psykologiske problematikker som elever møder i klasseværelset. Det er her arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan vi lærer og der her lagt fokus på teorier og undersøgelser om sociale, kulturelle, digitale og kognitive forholds betydning for læring og motivation.

opmærksomhedsprocesser er inddraget som supplement til en forståelse af de problematikker, eleverne møder i skolen vedr. fastholdelse af læring.
digitale forhold er belyst ved forklaringer omkring afhængighed af eks. mobiltelefon og manglende evne til multitasking

faglige mål:
- inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
-redegøre for og kritisk forholde sig til relevante psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
-anvende psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale medier
-vurdere betydningen af sociale, kulturelle og digitale forholds betydning for menneskers tænkning
-argumentere fagligt på en klar og præcis måde


Materiale:
O.S Larsen, Psykologiens Veje (2008) 1. udgave; side 127-130 samt 132-136 (klassisk og operant betingning)
I-bogen - Psykologiens veje (2021) kap 9 afsnittene social indlæringsteori og social-kognitiv læringsteori (fokus: Bobo-doll-eksperimentet og self-efficacy) (4 sider)

Piaget´s kognitive læringsteori (assimilation og akkomodation) taget fra I-bogen psykologiens veje (2021) kap 13. (1 side)
samt Vygotsky´s teori om nærmeste udviklingszone taget fra I-bogen psykologiens veje (2021) kap 13 (1 side)

"læringsstile" - taget fra I-bogen psykologiens veje (2021), kap 13 supplerende tekster (2 sider)

O.S Larsen, Psykologiens Veje (2008) 1. udgave; side 204-208 (vidensformer og undervisningsformer)

O.S Larsen, Psykologiens Veje (2008) 1. udgave; side 213-216 (motivationsprocesser)

"self-determination- theory" af Deci og Ryan. taget fra "undervisning der motiverer- en undersøgelse af tværfaglig kemi- og biologiundervisning på HTX af Hanne Møller Andersen. MONA 2010 (3) side 31-32 (2 sider)

"opmærksomheden" taget fra PsykC - grundbog til psykologi på C-niveau (2021) M.Riisager side 102-105 (fokus på selektiv opmærksomhed, switch-tasking og afhængighed)

"impulskontrol-skumbanantesten" taget fra Daniel Goleman - følelsernes intelligens 1997 side 122-124 (3 sider)

Læring-Motivation- "kan ros for at være intelligent være skadeligt? J. Hannibal 2010 (4 sider)

artikel: "nysgerrige børn bliver mere intelligente" Thomas Nielsen - forskningsnyt fra psykologien 2003 (1 side)

mindre uddrag fra: https://netdoktor.dk/sundhed/hjerneiform.html (afsnittet "hjernen udvikles hele livet" (om hippocampus, amygdala og hukommelse) (1 side)


cases/artikler:
uddrag af "hjælper du dit barn med ALT?" - (https://www.alt.dk/boern/curling-hjaelper-du-dit-barn-med-alt) (2 sider)
"Ipad i undervisningen øger børns indlæring markant" - C. Bennike, information.dk 13/5-2015 (2 sider)
"på facebook under forelæsningen" Randi Starrfelt, Magasinet P 17/3-2018 (1 side)

video:
Behaviorisme i klasseværelset: https://www.youtube.com/watch?v=sRc9Noz80ko&t=144s (20min)
konstruktivisme i klasseværelset: https://www.youtube.com/watch?v=yoTdojKImb4&t=417s (10min)
skinnerbox (https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0) (1.30 min)
modelindlæring (https://www.youtube.com/watch?v=dmBqwWlJg8U) (3.30 min)
skumfidus-testen; (https://www.youtube.com/watch?v=Yo4WF3cSd9Q) 4.30 min)
did you see the gorilla? (https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo) (1 min)

Fuckr med din hjerne- Ekstrem hukommelse, fra DR3 (2013) (30min)


samlet sideantal 46 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer