Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Jesper Kaj Skov, Jørn Skoven Pedersen
Hold 2020 fy/x (1x fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Bølger og lys
Titel C Universet
Titel D Eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Bølger og lys

Orbit C 3. udg. s. 83-91, 134-156, 172-180, 187

- grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart
- det elektromagnetiske spektrum, fotoner og atomers absorption og emission af stråling
- fysiske egenskaber ved lyd og lys

Bestemmelse af bølgelængde for laserlys
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Universet

Orbit C 3. udg. s. 218-236, 238-269

- grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, herunder Universets udvidelse
- Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener

Bestemmelse af forskellige emissionsspektre - specielt Solens og en hydrogenlampes
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksamen

Tilladte hjælpemidler: Bog, noter på papir og computer, forsøgsvejledninger, journaler, rapporter o. lign.


4.2. Prøveform

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en bredt formuleret opgave inden for de områder, holdet har arbejdet med. Opgaven skal indeholde et ukendt bilag, der kan være grundlag for perspektivering af opgavens emne. Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestoffet og det supplerende stof. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold. Bilag må genbruges i forskellige opgaver efter eksaminators valg.
Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven.
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Benyttet apparatur, som er relevant for opgaven, skal være til rådighed i forberedelses- og eksaminationslokalet. Eksaminationen former sig som en faglig samtale mellem eksaminand og eksaminator, hvor det perspektiverende bilag inddrages. Som hovedregel inddrages både teoretiske og eksperimentelle elementer i eksaminationen.


4.3. Bedømmelseskriterier

Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden i den faglige samtale:
- kan inddrage relevante og væsentlige fysiske elementer
- viser fortrolighed med faglige begreber, modeller og metoder som redskaber til at følge en faglig argumentation
- kan redegøre for og analysere resultater fra eksperimentelt arbejde
- kan perspektivere faglig indsigt.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.


Eksamensspørgsmål:

1 Energiomsætning
Forklar begreberne effekt og nyttevirkning.
Du kan komme ind på forskellige typer af energiformer.
Inddrag et eller flere relevante forsøg (f.eks. ”Nyttevirkning af elkedel”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


2 Energiformer
Forklar begreberne energi og energiomsætning.
Du kan komme ind på effekt og nyttevirkning.
Inddrag et eller flere relevante forsøg (f.eks. ”Blyhagl”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


3 Termisk energi
Forklar begreberne termisk energi og varmekapacitet.
Du kan komme ind på andre energiformer og energiomsætning.
Inddrag et eller flere relevante forsøg (f.eks. ”Isens specifikke smeltevarme”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


4 Optik
Forklar begreberne refleksion og brydning.
Du kan komme ind på generelle bølgeegenskaber og lys.
Inddrag et eller flere relevante eksperimenter (f.eks. ”Refleksion-brydning”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


5 Bølger
Forklar de grundlæggende bølgeegenskaber og fysiske egenskaber ved lyd og lys.
Du kan komme ind på refleksion og brydning.
Inddrag et eller flere relevante eksperimenter (f.eks. ”Bestemmelse af bølgelængde for laserlys”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


6 Lys og atomer
Forklar begreberne foton, absorption og emission.
Du kan komme ind på generelle bølgeegenskaber og spektre.
Inddrag et eller flere relevante eksperimenter (f.eks. ”Bestemmelse af forskellige emissionsspektre”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


7 Solsystemet
Forklar forskellige naturfænomener ud fra Jorden som planet i solsystemet.
Du kan komme ind på afstandsbestemmelse til stjerner.
Inddrag et eller flere relevante eksperimenter (f.eks. ”Bestemmelse af forskellige emissionsspektre”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


8 Universet
Forklar afstandsbestemmelse til stjerner og galakser.
Du kan komme ind på Jorden som planet i solsystemet.
Inddrag et eller flere relevante eksperimenter (f.eks. ”Bestemmelse af forskellige emissionsspektre”)
Kom ind på følgende bilag i samtalen:


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer