Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Mads Bregnhøj, Nick Holmen Sander
Hold 2020 ps/2p (2p ps)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den mangfoldige psykologi
Titel B Krop, køn og identitet
Titel C Lille menneske - store udfordringer
Titel D Ondskab
Titel E Motivation og læring

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den mangfoldige psykologi

I dette korte introforløb vil eleverne blive introduceret til den mangfoldige psykologi. Her får eleverne et kort introduktionsforløb til de forskellige retninger inden for psykologien samt dets metoder. Der arbejdes med casen "Lena" fra Psykologiens Veje.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Krop, køn og identitet

I dette forløb skal eleverne arbejde med forskellige teorier og synspunkter på køn og kønsforskelle. Eleverne skal i forlængelse heraf arbejde med identitetsteori og strømningerne i det senmoderne samfund.

Hovedteori:
Ole Schultz Larsen, 1. udgave (2008): Psykologiens veje: 26-36, 166-168, 284-286, 296-298 (19 s.)
Undersøgelse om kønsstereotyper (1,5 s.)
Thomas Ziehe: det senmoderne samfund (3,7 s.)
Anthony Giddens: det refleksive selv + narrativ identitet (3,6 s.)
Kønsidentitet (2,7 s.)

Artikler:
Christian Gerlach (2017): "Det ved vi (ikke) om kønsforskelle i hjernen" Videnskab.dk - forskerzonen (4 s.)
Eldrid Borgan (2019): "Hvilken effekt har andres feriebilleder på din sommer?" Videnskab.dk (3 s.)
Ida Irene Bergstrøm (2019): "Han, hun eller hen? Brug af ordet 'hen' resulterede i mere inkluderende holdninger" Videnskab.dk (3 s.)
Sara Maarup Thomsen (2016): "Interkønnet, ciskønnet og queer: Kan du finde rundt i de 30 kønsbegreber?" Kristeligt dagblad (2,5 s.)

Dokumentarer:
DR1 (2016): "Når 2 køn ikke er nok", episode 1 (6 s.)
TV2 (2006): "Menneskedyret 2" (24 min - 4 s.)
Tværs på DR3 (2020): "Amalie er intet uden andre" (7 s.)

Sider læst i alt: 60 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Lille menneske - store udfordringer

I dette forløb skal eleverne arbejde i dybden med børns udvikling ud fra forskellige synspunkter. Her vil der være fokus på den kognitive, sociale og personlighedsmæssige udvikling hos børn. Forløbet afrundes med fokus på omsorgssvigt og resiliens.

Bøger:
Ole Shultz-Larsen (2008): Psykologiens veje Systime 96-100, 113-115, 120-121, 122-124, 288-289 (15 s.)
Celle til selfie (i-bog): den gode omsorg (2 s.), Daniel Stern (2,5 s.)

Artikler:
Gitte Svanholm og Kristina E. Young (2006): "Hittebørn sørger længe over deres tab" Kristeligt dagblad (1 s.)
Maria Rørbæk (20159: "I kan gøre en kæmpe forskel" Socialpædagogen (1,7 s.)
Roberta Montanari (2011): "Vis mig dit ansigt, og jeg skal fortælle dig, hvem du er" (uddrag - 1 s.)
"Hvad er din tilknytninsstil?" i "Undersøgelser i psykologi" (i-bog) (2,8 s.)

Dokumentarer:
TV2 dok (1998/2008): "Er du mors lille dreng?" (41 min - 6 s.)
TV2 dok (2017): "Mors dreng på egne ben" (uddrag - 30 min - 5 s.)
DR1 (2018): "Mød dit urmenneske - forældre og børn" (44 min - 6 s.)

Prøveeksamen (2,2 s.):
Øjenkontakt med spædbørn får hjernebølgerne til at svinge i takt, University of Cambridge, 30. november 2017.  Videnskab.dk Redaktionen
Casen Katja i: Tidligt følelsesmæssigt skadede børn, Mette Krag, Pædagogisk psykologisk rådgivning, Nr. 4-5, 1997.

Sider læst i alt: 45 s.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ondskab

Dette forløb belyser hvorfor og hvordan mennesket under visse omstændigheder kan være ondskabsfulde. der er fokus på socialpsykologiske forklaringer, men også udviklingspsykologiske, kognitive, personlighedsmæssige og neurologiske vinkler inddrages til belysning af menneskets adfærd og tænkning.

faglige mål:
- evne til at kunne redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og kunne forholde sig kritisk hertil med et fagligt begrebsapparat
- at kunne identificere simple psykologiske problemstillinger i aktuelt stof og inddrage forskellige perspektiver til belysning af disse problemstillinger
- at kunne vurdere sociale/kulturelle faktorers indvirkning på menneskets handlinger og tænkning.
at kunne argumentere vha. et psykologi-fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde

fagligt indhold:
Psykologiens veje, O.S Larsen. 1.udgave side 347 - 350 (om massehypnose + grupper), 352 -  353 (egengruppe og fremmedgruppe), 363-364 (om rollebegrebet), side 373-376 (autoritet og lydighed) + skema over kulturelle forskelle i lydighed (fra Ondskabens psykologi) side 387-388 (kontakt-teorien)
side 354 (Rober´s Cave) side 106 (om spejlneuroner)
side 166-168 (social perception, stereotyper)

Psykologiens veje, I-bog, kapitel 24 - Ondskab: opvækstens betydning (Goldberg), fravær af empati (Baron-Cohen), moralsk frakobling (Bandura)

cases:
små historier om moralsk frakobling; taget fra "ondskabens psykologi" af Kuschel & Zand (2001) (1 side)

øvelser:
lærerproduceret øvelse (tænker du som en terrorist!) (1 side) (produceret ud fra; https://videnskab.dk/kultur-samfund/undersoegelse-af-terrorister-derfor-draeber-de-uden-moralske-kvaler)

videoklip:
Stanford Prison experiment (https://www.youtube.com/watch?v=L_LKzEqlPto) (fokus på dehumanisering og deindividualisering) ( 30 min)
Forskning på kanten - ondskab (29min) (fokus på minimalgruppe-eksperimentet, flertydighedstollerence og open og closed-mind)
BoBo-doll forsøget: https://www.youtube.com/watch?v=dmBqwWlJg8U&t=2s (3min)
uddrag fra "lydighedens dilemma" af Poul Martinsen (10 min)
Bystander-effekten (https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac) (4min)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Motivation og læring

overordnet formål:
Dette forløb tager udgangspunkt i mennesket som lærende væsen og de problemer som elever møder i skolen vedr. læring og (manglende) motivation. Det er her arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan vi lærer. teorier om sociale, kulturelle, digitale og kognitive forholds betydning for læring og motivation er inddraget.

teori om multi-tasking og opmærksomhedsprocesser er ligeledes inddraget som supplement til en forståelse af de problematikker eleverne møder i skolen vedr. fastholdelse af læring.

faglige mål:
- inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
-redegøre for og kritisk forholde sig til relevante psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
-anvende psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale medier
-vurdere betydningen af sociale, kulturelle og digitale forholds betydning for menneskers tænkning
-argumentere fagligt på en klar og præcis måde

Note: Dette forløb har delvist bestået af virtuelle timer grundet corona-krisen!.

kernestof:
O.S Larsen, Psykologiens Veje (1.udgave) side 127-130 og 132-136 (klassisk og operant betingning) 140-141 (Social indlæringsteori) (Pavlov, Skinner, Thorndyke og Bandura)
Bandura suppleret med nyere tekst fra I-bogen- psykologiens veje kap 9: (afsnittet social indlæringsteori samt social kognitiv læringsteori (fokus på model-indlæring og selv-efficacy) (2 sider)

O.S Larsen, Psykologiens veje (1.udgave) side 204-210 (vidensformer og undervisningsformer samt Vygotsky)
samt side 213-216 om motivationsformer)

"læringsstile" supplerende tekst fra I-bogen psykologiens veje kap 13 (2 sider)

Piaget´s kognitive læringsteori (assimilation og akkomodation) taget fra I-bogen psykologiens veje kap 13 (uddrag fra afsnittet "læringsformer"). (1 side)

"self-determination- theory" af Deci og Ryan. taget fra "undervisning der motiverer- en undersøgelse af tværfaglig kemi- og biologiundervisning på HTX af Hanne Møller Andersen. MONA 2010 (3) side 31-32 (2 sider)

Psyk C - M. Riisager (2021) s. 102-106 (om opmærksomhedsprocesser, multitasking og opgaveskift) (4 sider)

"impulskontrol-skumbanantesten" taget fra Daniel Goleman - følelsernes intelligens 1997 side 122-124 (3 sider)

Læring-Motivation- "kan ros for at være intelligent være skadeligt? J. Hannibal 2010 (4 sider)

artikel: "nysgerrige børn bliver mere intelligente" Thomas Nielsen - forskningsnyt fra psykologien 2003 (1 side)


case:
uddrag af "hjælper du dit barn med ALT?" - (https://www.alt.dk/boern/curling-hjaelper-du-dit-barn-med-alt) (2 sider)

samlet sidetal: 39 sider.

video:
skinnerbox (https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0) (1.30 min)
modelindlæring (https://www.youtube.com/watch?v=dmBqwWlJg8U) (3.30 min)
skumfidus-testen; (https://www.youtube.com/watch?v=Yo4WF3cSd9Q) 4.30 min)
behaviorism in the classroom (https://www.youtube.com/watch?v=sRc9Noz80ko&t=9s) (de første 11 min)
constructivism in the classroom (https://www.youtube.com/watch?v=yoTdojKImb4&t=417s) (6 min)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer