Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Mads Hvam Bjerregaard
Hold 2020 Sa/3vhf (3vhf Sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Velfærdsstaten og coronakrisen
Titel B Sociale bevægelser og identitetspolitik
Titel C Migration, EU og højrepopulisme
Titel D Bæredygtig udvikling og klimakamp
Titel E Ulighed
Titel F Dansk demokrati og politik 2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Velfærdsstaten og coronakrisenHvordan bliver den danske økonomi påvirket af coronakrisen? Hvilken rolle spiller coronapandemien i andre lande  på Danmarks økonomi? Hvilken finanspolitik fører Danmark for at bekæmpe de økonomiske problemer, som coronapandemien forårsager? Hvorfor bruger EU også finanspolitik, til at bekæmpe coronapandemien? Hvilken betydning har det, at man har en bestemt velfærdsstats type for, hvordan man kommer igennem coronakrisen? Hvad er Keynesianisme og hvorfor bruger man den under økonomiske kriser? Hvilke konsekvenser har økonomien under corona for den danske velfærdsstat i fremtiden?


Faglige mål
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger

Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.


Kernestof

Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt
Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.Metode
Komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.


Begreber:
Universel velfærdsstat
Eksport
Økonomiske mål
- Overskud på offentlige finanser
- Overskud på betalingsbalancen
- Lav inflation
- Lav arbejdsløshed
- Økonomisk vækst
Økonomiske konjunkturer
Ekspansiv finanspolitik
Kontraktiv finanspolitik
Keynesianisme
Ledighed
Det økonomiske kredsløb
Prisdannelse
Det frie marked
Planøkonomi
Blandingsøkonomi
Statsgæld
Målkonflikter i økonomi
EUs fællesløsninger med ECB (European Central Bank)
Interdependens
Danmarks vigtigste samhandelspartnere.

Grundbogsstof:
Brøndum, P. og Banke Hansen, T. Luk samfundet op! 2. udgave Columbus 2015 s.149-185
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Sociale bevægelser og identitetspolitik


Hvad er identitetspolitik? Hvilke områder beskæftiger identitetspolitik sig med? Hvorfor opstår identitetspolitik? Hvilke grupper føler sig undertrykte? Hvad kan man gøre ved disse problemer? Skaber identitetspolitik polarisering?Faglige mål:

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger

Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.Kernestof:

Identitetsdannelse og socialisering
Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.

Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd
Magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Begreber
Identitet
Identitetspolitik
Singulærlæsere
Symptomallæsere
Identitetspolitiske områder
Universalisme
Tribalisme
Moderne vs. traditionelle værdier
Feminisme
Systematisk, institionel- og diskursiv undertrykkelse
Intersektionalitet
Anerkendelsesstrategien
Dekonstruktionsteorien
Poststrukturalisme
Flydende kønsidentitet
Privilegier
Kulturimperialisme
Stereotyper
Manglende repræsentativitet
Kulturel appropriation
Falsk bevidsthed
Polarisering
Black Lives Matter
#Metoo
Opgør med politisk korrekthed
Struktur-Aktør

Litteratur
Berg Carlsen, M. Populisme og identitetspolitik, Columbus 2020 s.97-147
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Migration, EU og højrepopulisme


Hvad er EU? Hvilke forskellige opfattelser er der af EU? Hvordan foregår EU samarbejdet? Hvilke udfordringer har EU samarbejdet? Hvad er migration? Hvilke internationale aftaler er der om migration? Hvordan udfordrer migration EU samarbejdet? Hvorfor opstår er anti-europæiske populistiske partier?Faglige mål:
anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere
samfundsmæssige problemstillinger
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder
statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold.
̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.


EU
Frontex
Grænser
Integrationsteorier
Dublin-traktaten
Schengen
Flygtninge og immigranter
Højrepopulisme
Asyl
FNs flygtningekonvention
Omfordeling af flygtninge
Aftalen med Tyrkiet
Victor Orban
Migration
Ruter til Europa
Push og pull
Humanitære organisationer - NGOer
Nærområder
Fort Europa
Grænsekontrol
Marshallhjælp til nærområder
Flygtningekonventionen

Litteratur
Vormsby, S. Flugten til Europa, Systime 2021, kap.1-5.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Bæredygtig udvikling og klimakamp

Hvad er klimaforandringer for noget? Hvordan påvirker klimaforandringer det globale samfund? Hvordan søger særligt den Europæiske Union og ikke mindst Danmark at forholde sig til klimaforandringerne?

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksono-miske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
- identitetsdannelse og socialisering
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt
- globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
- komparativ, kvantitativ og kvalitativ metodeBegreber:
Ekspansiv finanspolitik i klimapolitikken
Kontraktiv finanspolitik i klimapolitikken
Doughnut økonomi
Neoliberal økonomi
Økonomiske mål
IPAT-ligningen
Kuznet-kurven
Bæredygtighed
Det økonomiske kredsløb
Forholdet mellem natur og økonomi.
Markedes usynlige hånd
Prisdannelse
Virkning af afgifter
Eksternaliteter(Efficienstab
Livsstil
Maslows behovspyramide
Senmoderne samfund
BNP
Vækst
Grøn vækst
NGO
Interesseorganisation
Aktører
Segmenter
Earh Overshoot Day
Interesser
Prisoners dilemma
Regulering
COP25

Litteratur
Hasselbalch, M. og Helt Knudsen, M. Klima og bæredygtighed, Columbus 2021, kapitel 2 og 4.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Ulighed

Hvad er ulighed? Hvilke forskellige syn er der på ulighed? Hvilke typer af ulighed er der? Hvad betyder ulighed for det enkelte menneske? Hvad skaber ulighed? Hvordan bekæmper man ulighed? Er ulighed et problem? Hvor stor er uligheden i Danmark? Er der forskel på hvor i Danmark uligheden er størst? Hvad er sociale klasser? Hvad kendetegner klasserne? Hvorfor er samfundet inddelt i sociale klasser? Hvilke muligheder har de forskellige klasser? Hvordan er uligheden i andre lande? Hvordan kan staten begrænse ulighed?


Kernestof:

-identitetsdannelse og socialisering
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode


Faglige mål:

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler

- formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksono-miske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.Ulighed
Retfærdig ulighed
Uretfærdig ulighed
Ulititarisme
Absolut fattigdom
Relativ fattigdom
Ginikoefficient
Omfordeling
Ulige deltagelse i samfundet
Klassesamfund
Underklasse
Middelklasse
Overklasse
Geografisk ulighed
Social Arv
Bourdieu Habitus, livsstil, felt og kapitaler
Udkantsdanmark
Piketty
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer