Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Skriftlige opgaver -
Lærer(e)
Hold 2018 SRP/abc (1abc SRP1 (DHO), 2abc SRP2 (FF-okt), 2abc SRP3 (Rejse), 2abc SRP4 (SRO), 3abc SRP5)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mellemkrigstiden/DHO og besættelsestiden i DK
Titel B DHO - har særskilt forløbsbeskrivelse
Titel C Amerikanske samfundsforhold og statistik
Titel D Protestbevægelser: Samf, spansk, fransk og tysk
Titel E The Empire is Falling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mellemkrigstiden/DHO og besættelsestiden i DK

Mellemkrigstiden og DHO
Elever har arbejdet med Mellemkrigstiden i dette års DHO. Eleverne har skrevet DHO (4-6 sider) ud fra en af fire nedenstående problemformuleringer. Der har været stort fokus på stilladsering og progression ift. elevernes DHO-arbejde med flere delafleveringer af disposition, redegørelse og analyse samt en afsluttende samlet aflevering af DHO'en.

I historiefaget har undervisningens fokus været på elevernes skrivning af en redegørelse. Herunder har eleverne arbejde med økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Følgende emner er berørt: Ideologiernes kamp, Wall-street krakket og krisetid i 1930'erne, antidemokratiske tendenser, kanslergadeforliget, fascisme, nazisme, konservatisme, socialdemokratisme, socialisme, opdragelse og skolevæsen samt 1. verdenskrig. Eleverne har derved arbejdet med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen, som kan anvendes i redegørelsen. Derudover har eleverne arbejdet med forskellige øvelser, så de kunne reproducere historien fx en redegørelses-øvelse, for at få overblik over perioden.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling

Opgaveformuleringer:

Fascisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne "Fascisme" af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens "Det danske forkestyre", hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.
Analyser og fortolk de to sange: Lauritz Skovs "De danske rebeller" samt J.E.P: "Her er vi Konservative", og placer sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen

Nazisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes "Parlamentarisme", hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.
Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: "Umbabumba" eller "Manden fra gaden: Karl' i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930'erne.

Opdragelse og skolevæsen:
Redegør for tanker i Mellemkrigstiden om opdragelse og skolevæsen. Du skal inddrage teksten Johann Kirsten: "Nationalsocialistiske skoletanker", Folkeskolen, 1933, hvor du bl.a. skal gøre rede for forbindelsen mellem de abstrakte idealer og den praktiske pædagogik, som teksten anbefaler.
Analyser og fortolk uddraget af Hans Scherfigs "Det forsømte foraar", 1940 med hovedvægt på opdragelse og skolevæsen.

Økonomisk krise:
Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930'erne. Du skal inddrage Bertil Dahlgaards beretning fra 1950, hvor du bl.a. skal gøre rede for hans syn på Kanslergadeforliget. Ligeledes skal du inddrage Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923 og redegøre for deres forslag til håndtering af den økonomiske krise
Analyser og fortolk de to tekster, Harald Herdal: "Det frugtbare had" og Mogens Klitgaard: "Der sidder en mand..." med hovedvægt på arbejdsløsheds-situationen.


Besættelsestiden i DK
Mellemkrigstiden og DHO blev rundet af med et kort forløb om Tysklands intentioner med at besætte Danmark, samarbejdpolitikken, mangelsituation, rationering, maksimalpriser og det offentlig liv under besættelsen. Vi sluttede forløbet af med at se filmen Hvidstengruppen samt en kort diskussion af modstands-folkenes drivkraft samt konsekvenserne.

Materiale:
Tyskland besætter Danmark: https://danmark.systime.dk/index.php?id=622 (Systime ibog af Carl-Johan Bryld)
Økonomiske vilkår: https://danmark.systime.dk/index.php?id=625 (Systime ibog af Carl-Johan Bryld)
Det offentlige liv: https://danmark.systime.dk/index.php?id=626 (Systime ibog af Carl-Johan Bryld)
Samarbejdspolitikken april 1940 til august 1943: https://danmark.systime.dk/index.php?id=627 (Systime ibog af Carl-Johan Bryld)
Hvidstengruppen (Film)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B DHO - har særskilt forløbsbeskrivelse

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Amerikanske samfundsforhold og statistik

Udvælg et felt i det amerikanske samfund, som ser ud til at kunne forbedres. Find statistikker og tal, som viser nogle synlige problematikker - og kom med innovative løsningsforslag. Giv en vurdering af hvor godt løsningsforslaget er.
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Protestbevægelser: Samf, spansk, fransk og tysk

SPANSK
I forbindelse med SRO-forløbet har vi arbejdet med reaktioner på den spanske krise i 2007/8.
I den forbindelse har eleverne læst teksten:

Acampada en Sol og Ocupar fra bogen Voces de Protesta af Aday Polo Iglesias og Anja Wilkens af forlaget Gyldendal 2013
Desuden har vi ser filmen Perdiendo el norte, film af Oriol Capel m.fl, 2015 og arbejdet med opgaver til denne

FRANSK
Som optakt til SRO har 2gFR gennemført et forløb over 13 moduler '#2: Les gilets jaunes', hvor kernestoffet har været:
• TV-udsendense: Horision: Stéphanie og de gule veste,S2019:E13,  https://www.dr.dk/drtv/episode/horisont_-stephanie-og-de-gule-veste_97865#!/,autoplay=true
• Oversigtsartikel: Les "gilets jaunes": 5 dates pour comprendre, 09.12.2018, https://www.1jour1actu.com/
• Video med underviser transkription af teksten: Compilation de didéos du 17 novembre 2018, https://www.youtube.com/watch?v=1Y_dx6RO2HM
• Tekst: L'annulation, Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/annulation/
• Tekst: Les "foulards rouges", Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/les-foulards-rouges/
• Tekst: Le discours de Macron, Franskportalen, hhttps://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/le-discours-de-macron/
• Tekst: Le grand débat national, Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/le-grand-debat-national/
• Tekst: Les "gilets jaunes" à bout de souffle, Franskportalen, https://www.franskportal.dk/fransk-samfund/les-gilets-jaunes/a-bout-de-souffle/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E The Empire is Falling

The Empire is Falling

Det britiske imperium: En kolonimagts storhed og fald

I 3g er der et obligatorisk flerfagligt forløb. Fagene var udvalgt til historie og engelsk. Samlet set har eleverne i dette forløb arbejde med det britiske imperiums udviklingshistorie og fald (En kolonimagts storhed og fald) med inddragelsen af nutidens fjernelse, ødelæggelse og vandalisering af historiske monumenter og statuer. I historie har eleverne arbejder med Englands kronkolonier og bosættelseskolonier fra 1500tallet til Imperialismens storhedstid og frem til WW1. Fokus har til dels også været på datidens videnskabelige racisme og nutidens strukturelle racisme.

Faglige mål (historie):
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
- opnå indsigt i,hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof (historie):
- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
- stats-og nationsdannelser, herunder Danmarks
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer  - politiske og sociale revolutioner
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- globalisering
- historiebrug og formidling
- historiefaglige teorier og metoder.

Materialer (historie):
Bog: Storbritanniens historie - fra Britannia til Brexit af Steen Christophersen s. 52-75 + 100-111
Bog: Empire. How Britain made the Modern World (2004) af Niall Ferguson, (afsnit: Hvordan Storbritannien skabte den moderne verden)  s. 365-366
Film: Victoria & Abdul (Stephen Frears, 2017).
Kilde: Joseph Chamberlain om imperialismen og arbejderne, 1893
Artikel fra Information: Skamløst forsvar for imperialisme 27/6 2006
Artikel fra videnskab.dk: Historiker om Kina: Tre grunde til, at imperier ikke overlever så længe som tidligere 4/12 2014

Faglige mål (engelsk):
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
̶ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
̶ perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske,
kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
̶ orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige
informationskilder
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof (engelsk):
̶ tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
̶ et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
̶ faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
̶ væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre
engelsksprogede regioner.
Kernestoffet udgøres af autentiske, ubearbejdede engelsksprogede tekster, der med få undtagelser skal tage udgangspunkt i eller kunne sættes i forbindelse med fagets kulturområder.

Materialer (engelsk):

How to Write about Africa af BINYAVANGA WAINAINA, orginally published in "Granta 92" (2005)
In Defense of Empire af Robert Kaplan, the Atlantic, 2014
It’s time to be honest about Britain’s story—and come to terms with the reality of empire af David Olusoga, Prospect Magazine, Decmber 10, 2019
"Rhodes Must Fall in Oxford Founding Statement", Rhodes Must Fall: The Struggle to Decolonise the Racist Heart of Empire, Zed Books Ltd, The Foundry, 2018
“Ignorance Must Fall” af Princess Ashilokun (2016), Rhodes Must Fall: The Struggle to Decolonise the Racist Heart of Empire, Zed Books Ltd, The Foundry, 2018


Opgaveformulering til det flerfaglige-forløb:
Redegør for Storbritanniens udvikling til imperialistisk stormagt op til 1. Verdenskrig. Gør dernæst rede for briternes selvopfattelse under imperialismen ud fra selvvalgte kilder.
Analyser og fortolk “Ignorance Must Fall” af Princess Ashilokun (2016).
Diskuter hvorledes fortid, nutid og fremtid italesættes i dagens debatter om strukturel racisme set fra en postkolonial vinkel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer