Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Skriftlige opgaver -
Lærer(e)
Hold 2018 SRP/d (1d SRP1 (DHO), 2d SRP2 (FF-okt), 2d SRP4 (SRO), 3d SRP5)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A optakt til mellemkrigstid og DHO
Titel B DHO: Mellemkrigstiden
Titel C Sandsynlighedsregning og statistik
Titel D Identitet i de sociale mediers tid
Titel E Den amerikanske drøm og social ulighed
Titel F FF-forløb nov. 3g

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A optakt til mellemkrigstid og DHO

faktalink
Broby-Johansen:Bordelpige dræber ufødt & Odalisk skønhed
K. Abel: Sangen om LArsen
PH: Nytårsønsker
div. artikler om det seksuelle spm.- fra Sex & samfund, 1930'erne
Tom Kristensen: Nat i Berlin
Ditlevsen: De evige tre
H. Møller: Bør førerprincippet accepteres (Landboværnet, 1934)
Lembcke: Parlamentarismen (Nationalsocialisten, 1931)
"Det parlamentariske fallitbo" fra NSP
Digtere, divaer og dogmebrødre, ep. 3 - 1930-45
Henning Henningsen: Fremmed kunst og dansk kunst
u.a.: For kvinder er valget let
Gustaf Munch-Petersen: Til mine forældre
billeder: Max Bechmann: Natten, Van Gogh: Stjernehimmel, Salvador Dali (uden titel), Rene Magritte; Dette er ikke en pibe
Srivebogen (Krogh m.fl.) s. 73-79 om respons (om at skrive større opgaver). Ud over arbejde med respons, så hurtigskrivning, mind-map, disposition, tema-analyse)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B DHO: Mellemkrigstiden

Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Sandsynlighedsregning og statistik

grundlæggende sandsynlighedsregning, binomialfordeling og binomialtest, konfidensintervaller, chi^2-test
Tværfagligt samarbejde med samfundsfag ifm. projekt om unge og sociale medier. Indsamling af autentiske data - mere præcist 976 respondenter på spørgeskema omkring unges brug af sociale medier og eventuel sammenhængd med trivsel/stress/ensomhed. Databehandling i form af deskriptiv visualisering samt chi^2 uafhængighedstest.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Identitet i de sociale mediers tid

Eget dokument om identitetsdannelse og ulighed i livschancer, baseret på:
Teksten er baseret på følgende kilder:
Benny Jacobsen red: Sociologi og modernitet, Columbus 2008.
Giddens, Anthony: ”Modernitetens konsekvenser”, Hans Reitzels 1994.
Giddens, Anthony: ”Modernitet og selvidentitet”, Hans Reitzels 1996.
Henrik Friis Madsen http://samfnu.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne7/t_hfm_ungdomskultur.pdf  
15 minutes of fame http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/1402/1/15%20minuts.pdf
Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk samfundet op!, Columbus 2011

Artikler:
Fear of missing out på sociale medier, www.kommunikationsforum.dk onsdag d. 22. maj 2013
Eksperter om unges trivsel: Det perfekte er det nye normale, Politiken 27. SEP. 2014
Et liv med portfolio, 28. april 2017 Weekendavisen
Flere unge bliver ramt af depression, 15. august 2016 Kristeligt Dagblad
Det er alt for let at få diagnosen depression, WWW.DR.DK 25. AUG. 2016
Familieforsker: »Vores generations største problem er, at vi ikke har magtet at stille krav til vores børn«, 29. maj 2017 B.dk
Ja, sociale medier gør os ensomme, 7. marts 2017 B.dk af Malthe Sommerand
Her er, hvad sociale medier gør ved unge (spoiler alert: Instagram gør dig ulykkelig), 5. juni 2018 Zetland af Frederik Kulager
Digitale børn: Snapchat giver mange unge stress, Politiken 3. december 2017 af Jonas Pröschold
http://www.rockwoolfonden.dk/artikler/den-sociale-arv-har-konsekvenser-hele-livet/
Begrebet social arv skader mere end det gavner 18. november 2006 Kristeligt Dagblad
Brinkmann: Vi skal vende angsten for at gå glip af noget til glæden ved at gå glip af noget
Kristelig Dagblad 9. september 2017
http://www.experiencejomo.com/manifesto


Kernebegreber:

Ziehe – Kulturel frisættelse, ontologisering, subjektivisering, potensering og formbarhed
Giddens – Aftraditionalisering, individualisering, rene forhold, refleksivt moderne, udlejring af sociale relationer, adskillelse af tid og rum samt rene forhold
Bauman – flydende modernitet
Socialisering – primær og sekundær, stedsbestemt
Identitet
Tönnies - Gemeinschaft og Gesellschaft
Ervind Goffman - Backstage vs. Frontstage:
Lasch – narcisismens kultur
Konkurrencestat
FOMO og JOMO
Alain de Bottom - Status angst
Axel Honneth - Anerkendelse
Hartmut Rosa - Højhastighedssamfund
Ehrenberg - Det udmattede selv
Bourdieu - kapitaler, habitus og felt
Social arv (negativ og positiv)

Kernestof:
- kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling
af forskellige typer data
- komparativ metode og casestudier
- statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.
- identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
- samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare
og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer
og modeller med brug af digitale hjælpemidler

OBS! Forløbet var stærkt forankret i et samarbejde med matematik. Omdrejningspunktet var en selvindsamlet spørgeskemaundersøgelse (knap 1000 respondenter) under unges brug af sociale medier og konsekvenserne heraf.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Den amerikanske drøm og social ulighed

Samfundsfag:
Som optakt til SRO-forløbet har klassen gennemgået forløbene "Velfærd på amerikansk - en forfaldshistorie?" og "Kampen om præsidentposten - i det delte USA".
I engelsk har klassen i 1.g arbejdet med emnet 'American Frontier' samt retorisk analyse og dette bygger denne SRO videre på.

Opgaveformuleringer til SRO-opgaven

Opgaveformulering 1:
- Der ønskes en redegørelse for relevant samfundsfaglig teori med fokus på den amerikanske velfærdsmodel og dennes indflydelse på de sociale forhold i USA.

- I forlængelse af redegørelsen ønskes en retorisk analyse af Barack Obama’s tale ’President Obama on inequality (transcript)’ (2013) hvor der bl.a. er fokus på hvordan Obama belyser, at den amerikanske drøm er under pres.  

- På baggrund af redegørelsen og analysen diskuteres og vurderes det, hvilke sociale udfordringer som USA står overfor i Corona-krisen og fremadrettet? Inddrag her artiklen ‘Inequalities of US health system put coronavirus fight at risk, experts say’(Amanda Holpuch. The Guardian. 28.02.2020).

Opgaveformulering 2:

- Der ønskes en redegørelse for amerikanske værdier, den amerikanske drøm og udfordringer med den sociale mobilitet på baggrund af forskellige socialgrupper i USA

- I forlængelse af redegørelsen ønskes en retorisk analyse af Joe Bidens kampagnevideo og Anand Giridharadas’ “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided” med henblik på den amerikanske drøm og social ulighed.

- På baggrund af redegørelsen og analysen diskuteres og vurderes de amerikanske socialgruppers vilkår i det amerikanske samfund og hvorvidt den amerikanske drøm fortsat er mulig at opnå.


Artikler mm.

Taler og andre briefings fra The White House:
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/

Tale: President Obama on social inequality:
https://www.politico.com/story/2013/12/obama-income-inequality-100662

Ted Talk: Anand Giridharadas’ “A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided” : https://www.ted.com/talks/anand_giridharadas_a_tale_of_two_americas_and_the_mini_mart_where_they_collided/discussion?c=902614

Campaign video - Joe Biden:
https://www.youtube.com/watch?v=VbOU2fTg6cI

Tale Mitt Romney’s speech at the RNC: https://www.foxnews.com/politics/transcript-of-mitt-romneys-speech-at-the-rnc

Tale: Donald Trump Annonuncement speech https://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ Video: https://www.youtube.com/watch?v=apjNfkysjbM

Donald Trumps indsættelsestale
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/

Artikel fra Pew research center: U.S. Inequality on the rise: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/12/05/u-s-income-inequality-on-rise-for-decades-is-now-highest-since-1928/

Artikel fra Social Science research Council: Are We Having the Right Discussion about Inequality in the Twenty-First Century? https://items.ssrc.org/are-we-having-the-right-discussion-about-inequality-in-the-twenty-first-century/

Fact sheet fra Stanford center on poverty and inequality: 20 Facts About U.S. Inequality that Everyone Should Know
https://inequality.stanford.edu/publications/20-facts-about-us-inequality-everyone-should-know

Artikel fra Intelligencer. Inequality Is Rising Across the Globe-and Skyrocketing in the U.S.
http://nymag.com/intelligencer/2017/12/inequality-is-rising-globally-and-soaring-in-the-u-s.html

Data report: Who’s poor in America? 50 years into the ‘War on Poverty,’ a data portrait
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/01/13/whos-poor-in-america-50-years-into-the-war-on-poverty-a-data-portrait/

Artikel fra The Boston Globe: Is the American dream dead, deferred, or just different? https://www.bostonglobe.com/business/2019/08/27/american-dream-dead-deferred-just-different/ixGfismZ5FeVs44X7H7NSM/story.html
Artikel fra The New York Times: The American Dream is Alive and Well: https://www.nytimes.com/2019/02/05/opinion/american-dream.html
Artikel fra The Balance: The End of the American Dream Was It a Myth, Is It Dead, or Simply Evolving?
https://www.thebalance.com/the-end-of-the-american-dream-3306006

Artikel fra Economic Innovation Group: Is the American Dream Alive or Dead? It Depends on Where You Look: https://eig.org/dcieop

Rapport fra The US Chamber of Commerce: The American Dream is not dead (But Populism could kill it): https://www.uschamber.com/sites/default/files/the_american_dream_is_not_dead.pdf

Artikel + nyhedsindslag fra CNBC: Why inequality isn't a problem
https://www.cnbc.com/2014/01/23/why-inequality-isnt-a-problemcommentary.html

Artikel fra The Hill: We must reject Trump’s Coup on The American Dream:
https://thehill.com/opinion/civil-rights/483935-we-must-reject-trumps-coup-on-the-american-dream

Artikel fra The Guardian: Is The American Dream really dead?
https://www.theguardian.com/inequality/2017/jun/20/is-the-american-dream-really-dead

Artikel fra CNBC: US income inequality continues to grow:
https://www.cnbc.com/2018/07/19/income-inequality-continues-to-grow-in-the-united-states.html

Artikel fra The balance: Income Inequality in America - Causes of Income Inequality
https://www.thebalance.com/income-inequality-in-america-3306190


Article: A Rise in Wealth for the Wealthy; Declines for the Lower 93%
http://www.pewsocialtrends.org/2013/04/23/a-rise-in-wealth-for-the-wealthydeclines-for-the-lower-93/

Youtube video: The Distribution of Wealth in the U.S.
https://www.youtube.com/watch?v=Gk5OJBry2ss

Article fra CNBC: US income inequality continues to grow
https://www.cnbc.com/2018/07/19/income-inequality-continues-to-grow-in-the-united-states.html

Artikel fra Forbes: Is There A Problem With Economic Mobility In The U.S.?
https://www.forbes.com/sites/markhendrickson/2014/01/31/is-there-a-problem-with-economic-mobility-in-the-u-s/#2dce8548660e

Artikel fra The Washington Post: The whys of increasing inequality: A graphical portrait:
https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2017/08/14/the-whys-of-increasing-inequality-a-graphical-portrait/?noredirect=on&utm_term=.f670cf5f2bdc

Tabeller: Eight charts on inequality in the US
https://ftalphaville.ft.com/2018/01/04/2197227/eight-charts-on-inequality-in-the-us/

Artikel fra hoover Institution: Income Inequality Isn’t The Problem
https://www.hoover.org/research/income-inequality-isnt-problem

Artikel fra The New Yorker. Richer and Poorer - Accounting for inequality.
https://www.newyorker.com/magazine/2015/03/16/richer-and-poorer

Artikel fra The New York Times: The United States of Inequality
https://takingnote.blogs.nytimes.com/2016/06/21/the-united-states-of-inequality/

Grafer og tabeller om inequality fra inequality.org: Income Inequality in the United States
me Inequality in the United States: https://inequality.org/facts/income-inequality/

Artikel i The Guardian: US household income back to pre-recession levels, census shows
https://www.theguardian.com/business/2018/sep/12/census-household-income-us-pre-recession-levels
Artikel fra World Economic Forum: What’s caused the rise in income inequality in the US?
https://www.weforum.org/agenda/2015/05/whats-caused-the-rise-in-income-inequality-in-the-us/

Article i The Atlantic: Resegregation of the American South: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/05/segregation-now/359813/

Artikel i Slate.com : A New Way to Talk About Poverty in Troy, New York
https://slate.com/culture/2014/07/brenda-ann-kenneally-documents-life-below-the-poverty-line-in-troy-york-in-her-documentary-project-upstate-girls.html

Report: Income inequality in the U.S. by state, metropolitan area, and county
https://www.epi.org/publication/income-inequality-in-the-us/?gclid=EAIaIQobChMIoenk_d_E3wIVg-J3Ch32eA4qEAAYASAAEgKmdvD_BwE

Article from Newsweek: ALABAMA HAS THE WORST POVERTY IN THE DEVELOPED WORLD, U.N. OFFICIAL SAYS.
https://www.newsweek.com/alabama-un-poverty-environmental-racism-743601

Artikel fra the New York Times: Income Inequality Is Costing the U.S. on Social Issues
https://www.nytimes.com/2015/04/29/business/economy/income-inequality-is-costing-the-us-on-social-issues.html

Hvad er fattigdom:
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/poverty/
https://www.nytimes.com/2001/05/26/arts/how-to-define-poverty-let-us-count-the-ways.html

Fattigdom i USA og Danmark:
https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_the_United_States
https://www.information.dk/indland/2019/02/forskere-integrationsydelsen-skabt-ny-fattigdom-danmark
https://politiken.dk/debat/art5801102/Ulighed-truer-dansk-%C3%B8konomi

Corona og USA:
Speech: President Trump addresses the nation on US response to coronavirus – 3/11/2020
https://www.youtube.com/watch?v=EnHo-eYJWg4

Artikel: Black Americans Face Alarming Rates of Coronavirus Infection in Some States
https://www.nytimes.com/2020/04/07/us/coronavirus-race.html

Artikel: America has no real public health system – coronavirus has a clear run
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/15/america-public-health-system-coronavirus-trump?CMP=Share_AndroidApp_Kopi%C3%A9r_til_udklipsholder&fbclid=IwAR2Y3TyX3xpwB1zilSGKKs8ecTE_NzwCDk-Mb5YucY5NkXFw-_UIQADAUBs


Artikel: Inequalities of US health system put coronavirus fight at risk, experts say: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/27/coronavirus-outbreak-us-healthcare-sick-leave

Artikel: Why I’d Rather Be in Italy for the Coronavirus Pandemic:
https://theintercept.com/2020/03/12/italy-coronavirus-united-states-preparedness/
Artikel: Coronavirus shines spotlight on US economic inequality: https://menafn.com/1099845924/Coronavirus-shines-spotlight-on-US-economic-inequality
Artikel: Total Cost of Her COVID-19 Treatment: $34,927.43
https://time.com/5806312/coronavirus-treatment-cost/?fbclid=IwAR2kAZWsKWz9Gj1dHpeY0SdolsA15QJ7_RDXm-NqRTHoQYW8T30d7wtg3rg

Pictures of American signs: 33 Signs From "Reopen" Protests Across The U.S. That Are 100% Real
https://www.buzzfeed.com/mjs538/signs-from-covid-19-reopen-protests-across?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbbuzzfeedfood&ref=bffbbuzzfeedfood&fbclid=IwAR3c5B4IWNh_QyPqZa5esBUGq0hf54QdVxKnGUNiagYv86rBHj7YEK4-ec8


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer