Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Skriftlige opgaver -
Lærer(e)
Hold 2018 SRP/e (1e SRP1 (DHO), 2e SRP2 (FF-okt), 2e SRP4 (SRO), 3e SRP5)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A DHO - Mellemkrigstiden
Titel B FF-forløb uge 40-41
Titel C Den Amerikanske drøm og social ulighed
Titel D FF-forløb, nov. 3g

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A DHO - Mellemkrigstiden

Elever har arbejdet med Mellemkrigstiden i dette års DHO. Eleverne har skrevet DHO (4-6 sider) ud fra en af fire nedenstående problemformuleringer. Der har været stort fokus på stilladsering og progression ift. elevernes DHO-arbejde med flere delafleveringer af disposition, redegørelse og analyse samt en afsluttende samlet aflevering af DHO'en.

I historiefaget har undervisningens fokus været på elevernes skrivning af en redegørelse. Herunder har eleverne arbejde med økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Følgende emner er berørt: Ideologiernes kamp, Wall-street krakket og krisetid i 1930'erne, antidemokratiske tendenser, kanslergadeforliget, fascisme, nazisme, konservatisme, socialdemokratisme, socialisme, opdragelse og skolevæsen samt 1. verdenskrig. Eleverne har derved arbejdet med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen, som kan anvendes i redegørelsen. Derudover har eleverne arbejdet med forskellige øvelser, så de kunne reproducere historien fx en redegørelses-øvelse, for at få overblik over perioden.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling

Opgaveformuleringer:

Fascisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne "Fascisme" af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens "Det danske forkestyre", hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.
Analyser og fortolk de to sange: Lauritz Skovs "De danske rebeller" samt J.E.P: "Her er vi Konservative", og placer sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen

Nazisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes "Parlamentarisme", hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.
Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: "Umbabumba" eller "Manden fra gaden: Karl' i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930'erne.

Opdragelse og skolevæsen:
Redegør for tanker i Mellemkrigstiden om opdragelse og skolevæsen. Du skal inddrage teksten Johann Kirsten: "Nationalsocialistiske skoletanker", Folkeskolen, 1933, hvor du bl.a. skal gøre rede for forbindelsen mellem de abstrakte idealer og den praktiske pædagogik, som teksten anbefaler.
Analyser og fortolk uddraget af Hans Scherfigs "Det forsømte foraar", 1940 med hovedvægt på opdragelse og skolevæsen.

Økonomisk krise:
Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930'erne. Du skal inddrage Bertil Dahlgaards beretning fra 1950, hvor du bl.a. skal gøre rede for hans syn på Kanslergadeforliget. Ligeledes skal du inddrage Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923 og redegøre for deres forslag til håndtering af den økonomiske krise
Analyser og fortolk de to tekster, Harald Herdal: "Det frugtbare had" og Mogens Klitgaard: "Der sidder en mand..." med hovedvægt på arbejdsløsheds-situationen.Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B FF-forløb uge 40-41

Titel på forløbet: Multiplikatoreffekten.
Den overordnede opgave:
Det tværfaglige forløb er overordnet med fokus på det innovative aspekt. Bl.a. derfor er problemformuleringen udarbejdet af underviserne. For at jeres produkt bliver innovativt beder vi jer forholde jer til følgende spørgsmål:
- Hvad fortæller modellen og modellens komponenter os noget om?
- Hvad kan vi bruge modellen til?
- Hvilken rolle spiller de forskellige komponenter i modellen?
- Hvordan kan vi benytte os af modellen, så den fortæller os noget om forskelle mellem lande?
- Hvilke udfordringer bør deres hensyn til ved brug af multiplikatoren?
o Kom her ind på fordele og ulemper ved brug af multiplikatoreffekten
o Overvej ALTID om der er de samme fordele og ulemper i de to sammenlignede lande

Problemformulering
Hvilke effekter forbindes med multiplikatoreffekten i 2 udvalgte EU-lande, og hvordan kan modellen bruges som et led i strategien om at opfylde de økonomiske målsætninger i EU’s 2020-plan? (DK samt et valgfrit EU-land)

Samfundsfag:
Multiplikatoreffekten (fordele >< ulemper, redegørelse, forståelse samt direkte og dynamiske effekter)
EU's 2020 plan / 2020 strategi
   Konkurrenceevne og beskæftigelse
   Økonomisk, social og territorial samhørrighed
   Bæredygtig vækst: naturressourcer
   Sikkerhed og medborgerskab
   Et globalt Europa
   Forvaltning/Administration
   Kompensationer
Direktiver og Forordninger i EU
Overstatsligt og Mellemstatsligt samarbejde
Gennemskue og analysere EU-budgettet
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Den Amerikanske drøm og social ulighed

Overordnet:
Den videnskabelige basis model. Herunder følgende:
Hvad er dit spørgsmål?
Hvad vil du undersøge og hvorfor?
Formulér en problemformulering og evt. en række konkrete underspørgsmål til denne.
Hvad vil du gøre for at finde svaret på dit spørgsmål?
Hvilke teorier og begreber vil du inddrage? Hvilke metoder vil du bruge?
Hvorfor kan du undersøge dit spørgsmål på den måde?
Forklar hvorfor metoden er egnet til dit projekt – og måske hvorfor du har valgt lige netop den metode i stedet for en anden
Hvad er svaghederne ved måden, du vil undersøge dit spørgsmål på?
Hvilke begrænsninger - og muligheder - ser du ift. de deltagende fag i relation til emnet?

Repetition af beskrivelse/redegørende, undersøgelse/analyse/sammenligning og diskussion/vurdering/perspektivering
Introduktion til "den gode problemformulering"

Eleverne har valgt imellem 3 forskellige opgaver:
1. "Den Amerikanske drøm og ulighed i USA"
2. "USA's velfærdsstat og coronakrisen"
3. "Ligestilling i USA"

Samfundsfag:
Metode (kvantitativ, kvalitativ og komparativ)
Samfundsvidenskabelig metode
Ulighed (forståelse, måling og definering) og Retfærdighed
Velfærdsstatsbegreber og Velfærdsstatsmodeller
Forhold mellem stat, marked og civilsamfund
Køn og ligestilling
Feminismens bølger

Engelskfaglig metode:

Ikke-fiktion:
Kommunikationsanalyse (pentagonet: afsender, modtager, emne, omstændigheder, sprog, intention)​
Til analyse af sproget:​
- Argumentationsanalyse (påstand, belæg, hjemmel m.m)​
- Diskursanalyse (nodalpunkt, ækvivalenskæde, antagonismeforhold)​
- retoriske virkemidler
- Analyse af appelformer (etos, patos, logos – et resultat af sproglige virkemidler)​

Fiktion:
Filmanalyse (ifm. filmen On the Basis of Sex)
Nykritisk analyse (som en del af filmanalysen)
Sociohistorisk analyse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D FF-forløb, nov. 3g

Forløbet er kørt indenfor rammerne af temarammen 1. verdenskrig. Fagene engelsk og historie har været repræsenteret.
Forløbet er tilrettelagt som en mini-srp, hvor alle taksonomiske indgår. Særligt fokus har ligget på diskussionsdelen.
Forløbet endte ud med mundtlige fremlæggelser.
Der indgik metodiske overvejelser.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Disposition for diskussionen 19-11-2020
FF opgave 23-11-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer