Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Skriftlige opgaver -
Lærer(e)
Hold 2018 SRP/r (1r SRP1 (DHO), 2r SRP2 (FF-okt), 2r SRP3 (Rejse), 2r SRP4 (SRO), 3r SRP5)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A DHO: Mellem krige
Titel B DHO - Mellemkrigstiden
Titel C Flerfagligt forløb 2g, uge 40-41
Titel D Trump's America
Titel E Trumps USA I
Titel F FF-forløb, nov. 3g

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A DHO: Mellem krige

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B DHO - Mellemkrigstiden

Elever har arbejdet med Mellemkrigstiden i dette års DHO. Eleverne har skrevet DHO (4-6 sider) ud fra en af fire nedenstående problemformuleringer. Der har været stort fokus på stilladsering og progression ift. elevernes DHO-arbejde med flere delafleveringer af disposition, redegørelse og analyse samt en afsluttende samlet aflevering af DHO'en.

I historiefaget har undervisningens fokus været på elevernes skrivning af en redegørelse. Herunder har eleverne arbejde med økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Følgende emner er berørt: Ideologiernes kamp, Wall-street krakket og krisetid i 1930'erne, antidemokratiske tendenser, kanslergadeforliget, fascisme, nazisme, konservatisme, socialdemokratisme, socialisme, opdragelse og skolevæsen samt 1. verdenskrig. Eleverne har derved arbejdet med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen, som kan anvendes i redegørelsen. Derudover har eleverne arbejdet med forskellige øvelser, så de kunne reproducere historien fx en redegørelses-øvelse, for at få overblik over perioden.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling

Opgaveformuleringer:

Fascisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne "Fascisme" af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens "Det danske forkestyre", hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.
Analyser og fortolk de to sange: Lauritz Skovs "De danske rebeller" samt J.E.P: "Her er vi Konservative", og placer sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen

Nazisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes "Parlamentarisme", hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.
Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: "Umbabumba" eller "Manden fra gaden: Karl' i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930'erne.

Opdragelse og skolevæsen:
Redegør for tanker i Mellemkrigstiden om opdragelse og skolevæsen. Du skal inddrage teksten Johann Kirsten: "Nationalsocialistiske skoletanker", Folkeskolen, 1933, hvor du bl.a. skal gøre rede for forbindelsen mellem de abstrakte idealer og den praktiske pædagogik, som teksten anbefaler.
Analyser og fortolk uddraget af Hans Scherfigs "Det forsømte foraar", 1940 med hovedvægt på opdragelse og skolevæsen.

Økonomisk krise:
Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930'erne. Du skal inddrage Bertil Dahlgaards beretning fra 1950, hvor du bl.a. skal gøre rede for hans syn på Kanslergadeforliget. Ligeledes skal du inddrage Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923 og redegøre for deres forslag til håndtering af den økonomiske krise
Analyser og fortolk de to tekster, Harald Herdal: "Det frugtbare had" og Mogens Klitgaard: "Der sidder en mand..." med hovedvægt på arbejdsløsheds-situationen.


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Flerfagligt forløb 2g, uge 40-41

I forløbet arbejdede vi med gymnasiepræsten som eksterne aktør. Målet var at gøre eleverne bekendte med gymnasiepræsten og dennes virke på gymnasiet. I engelsk blev der undervist i kommunikationsmodeller- og analyse samt retoriske virkemidler. I religion blev eleverne undervist i kristendommen - nærmere bestemt forskellene på katolicismen og protestantismen med særligt fokus på præsternes opgaver og rolle i de to kristendomstyper. Der blev til slut afviklet en fremlæggelse, hvor eleverne præsenterede deres løsninger på, hvordan gymnasiepræsten kunne blive introduceret til de nye 1.g-elever.
Innovationsforløb.
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Trumps USA I


Hvad er den amerikanske drøm? Hvordan har globaliseringen påvirket den amerikanske middelklasse? Hvad er det der gør, at Kina er bedre til at producere visse varer end USA? Hvilke komparative fordel ehar Kina ift. USA? Hvordan påvirker krisen i den amerikanske middeklasse politikken i USA? Hvorfor tror nogle i middelklassen at Donald Trump kan vække den amerikanske drøm til live? Hvorfor rammer coronaepidemien socialt skævt i USA?

Faglige mål
Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå

Behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologiKernestof
Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf

Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.


Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin. '

Statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.


Begreber
Komparativ metode - most similar og most diffrent
Den amerikanske velfærdsstat (sygesikring)
Økonomiske kredsløb
Globalisering af økonomi
Handel
Ekspansiv finanspolitik
Rustbæltet
Konkurrenceevne
Residual velfærdsstat
Middelklasse
Den amerikanske drøm
Oplevelsesøkonomi
Faktorer der begrænser det private forbrug (multiplikatoreffekt)
Investeringer (multiplikatoreffekt)
Efterspørgsel
Uddannelsesstruktur
Donald Trump
Prisdannelse
Aktør
Struktur
Politiske skillelinjer
Polarisering
Fox News
Lobbyister
Confirmation Bias
Politiske ekkokamre
Republikanere
Demokrater
To partisystem

Økonomi NU s.227-235, 244-248

Amercan Factory Netflix
Horisont Corona; Kaihai og Ting - 53 dage de aldrig glemmer
Horisont Staten overvåger borgerne - i kampen mod corona
US Healtcare system explained
DRs nyhedspodcast genstart: Ikke fem potter olie værdArtikler
I USA gifter folk sig for at være forsikrede: ”Folk er meget, meget bekymrede”
6,6 millioner har mistet deres arbejde på en uge
27,5 millioner amerikanere uden sygesikring er en tidsindstillet coronavirusbombe
Sorte amerikanere har større risiko for at dø af corona ”nævn en sygdom og jeg har den”
Bie, U. USA's økonomiske krise er meget mere end en virus Berlingske 25. april 2020

Statistik
John Hopkisn university Corona statistik https://coronavirus.jhu.edu/us-map
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F FF-forløb, nov. 3g

Forløbet er kørt indenfor rammerne af temarammen Dansk udenrigspolitisk aktivisme siden 1990'erne og i forlængelse heraf Danmarks mulige positionering i årene fremover. Fagene Samfundsfag og Historie har været repræsenteret.
Samfundsfag har benyttet teorier om småstater, verdensorden, hegemoni, idealisme og realisme.
Forløbet er tilrettelagt som en mini-srp, hvor alle taksonomiske indgår. Særligt fokus har ligget på diskussionsdelen.
Forløbet endte ud med mundtlige fremlæggelser.
Der indgik metodiske overvejelser.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
FF Diskussion 22-11-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer