Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Lisbeth Gad Knudsen
Hold 2020 sa/yz (1yz sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Køn og ligestilling
Titel B Dansk politik og demokrati
Titel C Velfærd i en corona-økonomi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Køn og ligestilling

Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.
     -  Magtbegreber Iris Youngs to dimensioner - magt som undertrykkelse og magt som empowerment
     -  Rettigheder og pligter. Statsborgerskab vs. medborgerskab (civile rettigheder, politiske rettigheder, sociale
        rettigheder). Værnepligt og undervisningspligt.
     -  Feminismens fire bølger
     -  Judith Butlers definition af køn som noget man performer.
     -  Ligestilling ml. kønnene: formel og reel ligestilling.
     -  Undersøge aktuelle politiske beslutninger. Lovgivningsprocessen, aktører og globale påvirkninger
     -  Ligestilling, herunder reel og formel.
Sociologi: identitetsdannelse og socialisering
     -  Normer, roller, rollekonflikter, social kontrol
     -  Faktorer der påvirker identitetsdannelsen: familien, institutioner, venner, uddannelse, arbejde, køn, sociale
        medier mm

o Politisk meningsdannelse: Hal Koch og Habermas (gensidig forståelse og herredømmefri samtale), adfærd på sociale medier.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dansk politik og demokrati

Teori og begreber, forløbet har arbejdet med:

- Politiske ideologier; socialisme, liberalisme, konservatisme. Herunder forgreningerne, socialliberalisme, nationalkonservatisme og socialkonservatisme.
- Sammenligning af ideologier ud fra: menneskesyn, samfundsopfattelse, statens rolle
- Fordelingspolitik og værdipolitik. Højre-venstre skala.
- Undersøgelse af partiernes principprogrammer og deres placering i fht. fordelings- og værdipolitik.
- Issue-voting
- Kulturelle forskelle, herunder:  jeg- og vi-kultur, national identitet, sammenhængshængskraft og integration
- Integrationsformer: assimilation, segregation, pluralistisk integration
-  EU's indflydelse på  integration i DK.
- Eastons politik-model
- Direkte og repræsentativt demokrati
- konkurrence - og deltagelsesdemokrati
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Velfærd i en corona-økonomi

Teori og begreber, der er blevet arbejdet med i forløbet:

- Økonomi: velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- Velfærdsmodeller: universel, selektiv og residual
- Velfærdsprincipper for staten: politisk styring, skattefinansiering, omfordeling
- Velfærdsprincipper for markedet: udbud og efterspørgsel bestemmende for pris og produktion
- Velfærdsprincipper for civilsamfundet: frivillighed
- Velfærdsprincipper i samspil ml de tre: brugerbetaling, udlicitering, privatisering, forsikringsordninger, og valgfrihed.
- Velfærdstrekanten: stat, marked, civilsamfund
- Velfærdsstatens udfordringer: forsørgerbyrden, forventningspresset og den øgede individualisering.
- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål,  økonomiske styringsinstrumenter, markedsmekanismen.
- Sektorer og økonomiske sammenhæng ml. dem i det økonomiske kredsløb. Herunder, hvad der er god økonomi (de økonomiske mål)
- De fire konjunkturfaser.
- Økonomiske styringsinstrumenter: økonomisk politik (finanspolitik mm) samt styring af markedet (afgifter og tilskud)
- Maslows behovspyramide.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer