Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Mariagerfjord Gymnasium
Fag og niveau Skriftlige opgaver -
Lærer(e)
Hold 2018 SRP/lmx (MU/EN) (1lm SRP1 (DHO), 2lm SRP2 (FF-okt), 2lm SRP4 (SRO), 3lm SRP5 (MU/EN))

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mellemkrigstid/DHO og besættelsestid i DK (Udgår)
Titel B #3 DHO
Titel C Unges sundhedsvaner i region Nordjylland
Titel D SRO: Punkmusikken eller naturstoffer
Titel E FF-forløb, nov. 3g

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mellemkrigstid/DHO og besættelsestid i DK (Udgår)

Mellemkrigstiden og DHO
Elever har arbejdet med Mellemkrigstiden i dette års DHO. Eleverne har skrevet DHO (4-6 sider) ud fra en af fire nedenstående problemformuleringer. Der har været stort fokus på stilladsering og progression ift. elevernes DHO-arbejde med flere delafleveringer af disposition, redegørelse og analyse samt en afsluttende samlet aflevering af DHO'en.

I historiefaget har undervisningens fokus været på elevernes skrivning af en redegørelse. Herunder har eleverne arbejde med økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. Følgende emner er berørt: Ideologiernes kamp, Wall-street krakket og krisetid i 1930'erne, antidemokratiske tendenser, kanslergadeforliget, fascisme, nazisme, konservatisme, socialdemokratisme, socialisme, opdragelse og skolevæsen samt 1. verdenskrig. Eleverne har derved arbejdet med relevante begivenheder og forklaringer på udviklingen, som kan anvendes i redegørelsen. Derudover har eleverne arbejdet med forskellige øvelser, så de kunne reproducere historien fx en redegørelses-øvelse, for at få overblik over perioden.

Materiale: Frederiksen m.fl. - Grundbog til Danmarkshistorien af Peter Frederiksen s. 182-207 (2012) samt valgfrie artikler på faktalink omk. Mellemkrigtiden (https://faktalink.dk/titelliste/mell)

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiebrug og -formidling

Opgaveformuleringer:

Fascisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne "Fascisme" af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens "Det danske forkestyre", hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.
Analyser og fortolk de to sange: Lauritz Skovs "De danske rebeller" samt J.E.P: "Her er vi Konservative", og placer sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen

Nazisme:
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på nazismen. Du skal inddrage Cay Lembckes "Parlamentarisme", hvor du bl.a. skal gøre rede for forfatterens syn på parlamentarisme og nazisme.
Analyser og fortolk enten uddraget fra Soyas: "Umbabumba" eller "Manden fra gaden: Karl' i forhold til nazismens rolle i Danmark i 1930'erne.

Opdragelse og skolevæsen:
Redegør for tanker i Mellemkrigstiden om opdragelse og skolevæsen. Du skal inddrage teksten Johann Kirsten: "Nationalsocialistiske skoletanker", Folkeskolen, 1933, hvor du bl.a. skal gøre rede for forbindelsen mellem de abstrakte idealer og den praktiske pædagogik, som teksten anbefaler.
Analyser og fortolk uddraget af Hans Scherfigs "Det forsømte foraar", 1940 med hovedvægt på opdragelse og skolevæsen.

Økonomisk krise:
Redegør for den økonomiske krise i Danmark i 1930'erne. Du skal inddrage Bertil Dahlgaards beretning fra 1950, hvor du bl.a. skal gøre rede for hans syn på Kanslergadeforliget. Ligeledes skal du inddrage Socialdemokratiets Valg- og Arbejdsprogram, 1923 og redegøre for deres forslag til håndtering af den økonomiske krise
Analyser og fortolk de to tekster, Harald Herdal: "Det frugtbare had" og Mogens Klitgaard: "Der sidder en mand..." med hovedvægt på arbejdsløsheds-situationen.


Besættelsestiden i DK
Mellemkrigstiden og DHO blev rundet af med et forløb om Tysklands intentioner med at besætte Danmark, samarbejdpolitik og samarbejdspolitikkens sammenbrud, mangelsituation, rationering, maksimalpriser og det offentlig liv samt retsopgøret under og efter besættelsen. Vi sluttede forløbet af med at se filmen Hvidstengruppen samt en diskussion af modstands-folkenes drivkraft samt konsekvenserne.

Materiale:
Nedenstående hjemmesider af fra ibogen Danmark tider og temaer af Carl-Johan Bryld fra Systime:
Tyskland besætter Danmark: https://danmark.systime.dk/index.php?id=622
Økonomiske vilkår: https://danmark.systime.dk/index.php?id=625
Det offentlige liv: https://danmark.systime.dk/index.php?id=626
Samarbejdspolitikken april 1940 til august 1943: https://danmark.systime.dk/index.php?id=627
Modstandsbevægelsen og samarbejdspolitikkens sammenbrud: https://danmark.systime.dk/index.php?id=628
Besættelsens afslutning: https://danmark.systime.dk/index.php?id=629
Ellen Nielsen - fiskerkonen der blev modstandskvinde: https://danmark.systime.dk/index.php?id=645

Hvidstengruppen (Film)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B #3 DHO

Forløbsbeskrivelse, DHO

Kernestof
- Tekster fra Mellemkrigstiden samt forskelligt arbejdsmateriale herom
Lærerbogsmateriale
- Litteraturhistorien - på langs og på tværs
- Litteraturens Veje
- Håndbog til dansk
Faglige mål
- Eleverne skal lære at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
- Eleverne lærer at beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber
- Eleverne lærer at opbygge og strukturere en arbejdsproces omkring det at skrive en større skriftlig opgave
- Eleverne skal dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- Eleverne lærer at anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
- Særligt lærer eleverne at anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
- Analyse, fortolkning og perspektivering af fiktive og ikke-fiktive tekster
- At demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
- At navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier
- Demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
- Undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.
Tekstudvalg
- Faktalink-artikel om Mellemkrigstiden
- Udvalgt materiale fra Litteraturens Veje
- Udvalgt materiale fra Litteraturhistorien - på langs og på tværs
- Udvalgt materiale fra Håndbog til dansk
- Dokumentaren Digte, divaer og dogmebrødre
- Uddrag af Hans Scherfigs Det forsømte forår
- Laurits Skovs De danske rebeller
- J.E.P’s Her er vi konservative
- Harald Herdals Det frugtbare had
- Uddrag af Mogens Klitgaards Der sidder en mand i en sporvogn
- Soyas Umbabumba
- Artiklen Manden fra gaden: Karl fra KU’s magasin
- Hans Kirks Daglejerne
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Unges sundhedsvaner i region Nordjylland

Emne: Unges sundhedsvaner i Region Nordjylland
Fag: Matematik, Engelsk, Biologi
Problemformulering:
Find relevant materiale i Sundhedsprofilen 2017 - Region Nordjylland om unges sundhed.
Behandl dit materiale med statistiske begreber og fremstillinger samt biologisk viden, med henblik på at kunne illustrere, hvor der er behov for en vaneændring hos unges sundhedsvaner.
Diskuter, hvilke konsekvenser det har for individets sundhed, hvis ikke der bliver lavet en vaneændring.
Kom med et kreativt/nyskabende/innovativ forslag til, hvordan man kan fremme unges sundhed ved at ændre unges sundhedsvaner. Forslaget skal præsenteres for repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune med henblik på at blive implementere i kommunen.
Ekstern samarbejdspartner: Anders Ring (Mariagerfjord kommune ”Så letter vi”)
Produkt: Mundtlig formidling af innovativt løsningsforslag + udvidede talepapir. Efterfølgende feedback af lærerne og Anders Ring.


Faglige mål og kernestof matematik:
Deskriptiv statistisk:
- Statistik skal i matematik betragtes og forstås bredt, nemlig som et område, der giver rammerne og principperne for hele processen omkring dataindsamling, modellering, analyse og konklusion, hvor begrebet repræsentativitet spiller en afgørende rolle.
- Eleverne skal for simple datasæt (afhængigt af om det er diskret eller grupperet) kunne bestemme og fortolke begreberne hyppighed, frekvens, kumuleret frekvens, middelværdi, fraktiler, median og øvrige kvartiler samt maksimum og minimum, og de skal kunne tegne og aflæse på boksplot og sumkurve.
- Eleverne skal kunne beskrive og sammenligne grafiske repræsentationer med brug af ovennævnte deskriptorer samt simple spredningsbegreber som kvartilbredde, variationsbredde og den instrumentelt beregnede stikprøvespredning (standardafvigelse). Desuden skal de kende begrebet ’outlier’, og de skal kunne forklare, hvad man forstår ved en højre- eller venstreskæv fordeling i et datasæt. I samarbejdet med andre fag kan de grafiske repræsentationer søjlediagram og cirkeldiagram desuden være nyttige redskaber.

Matematiks bidrag i projektet:
- Indsamle og bearbejde data, der kan hjælpe med at analysere tendenser i samfundet.
- Data findes i ”Sundhedsprofilen 2017”.
- Fokus på unges vaner for at kunne afdække, hvor det særligt vil give mening at forsøge at skabe en vaneændring, således unge lever sundere.
- De matematiske værktøjer skal således i spil tidligt i projektet i forbindelse med at afdække og undersøge, hvor eleverne vil arbejde videre med deres innovative ide. Det kunne være indbyggerne i region Nordjyllands fordeling ift. hvorvidt de selv vurdere at have et godt helbred (afsnit 2 i Sundhedsprofilen). Men det kunne også være mere konkret ift. mental sundhed, kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet mm (afsnit 4 i Sundhedsprofilen).
Faglige mål og kernestof biologi:
- makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiner.
Eleverne skal kunne anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger.
Eleverne skal kunne anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.
Eleverne skal kunne formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.

Biologis bidrag i projektet:
- Baggrundsviden om kost og sundhed kan hjælpe med til at afdække problemer ved unges sundhedsvaner.
- Vurdere konsekvenser for individet og samfundet ved usund kost og andre usunde vaner.
- Faglig formuleringer både mundtligt og skriftligt, således der er underbygget argumenter
- Biologi i er således i spil gennem hele projektet.
I opstartsfasen som støtte til matematik i afdækningen af unges sundhedsvaner, og lokalisering af en evt. løsning.
I hele forløbet vil biologi kunne bidrage med faglig viden om unges sundhed, og konsekvenser af usund livsstil, som kan være baggrund for stillingtagen ift. løsningsforslaget.
I slutfasen hvor løsningen skal formidles bidrager faget med faglige begreber, som underbygger elevernes argumentationer.

Faglige mål og kernestof i engelsk
- Behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Eleverne skal kunne anvende relevante sproglærings- og kommunikationsstrategier.
Eleverne skal kende og anvende principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng

Engelskfagets bidrag til projektet
Engelskfaget er især i spil i slutfasen af projektet, og spiller mest af alt en metodisk rolle. Faget skal bidrage til at kvalificere formidlingen af det innovative løsningsforslag. Det betyder, at fagets kulturområde ikke kommer i spil i dette projekt, men i højere grad fagets metodiske principper som sprog og kommunikationsfag. Eleverne skal kende og arbejde med forskellige kommunikationsformers styrker og begrænsninger, og vælge en form, som passer til projektets egenart og modtager.
Indhold
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D SRO: Punkmusikken eller naturstoffer

For musik og engelsk:
Vi ser på det kulturelle, sociale og politiske klima i Storbritannien i 1970’erne med særligt fokus på ungdomskulturen.
Punkmusikken som stilgenre karakteriseres mhp lyd, udtryk, tekst, form og melodik.

Der arbejdes med dokumentarer, artikler og punkmusik-numre. Særligt fokus er der på God Save the Queen af The Sex Pistols.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

For Biologi og kemi

Naturstoffer
Vi ser på vigtige kemiske forbindesler, som findes i naturen og som kan undersøges i laboratoriet. Fokus bliver indragelse af det biologi- og kemifaglige og fagenes metoder i relation til de udvalgte stoffer. Da laboratoriet er lukket anvendes forsøgsvideoer i den eksperimentelle del af arbejdet.
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E FF-forløb, nov. 3g

Dette forløb har fokus på værket 'Songs of Travel' med tekst af Robert L. Stevenson og musik af R. Vaughan Williams. I fagene har man forud for forløbet arbejdet med redegørelse for periode og biografi, såvel som faglig analyse af tekst og musik.
I dette forløb er der fokus på at formulere og udføre det øverste taksonomiske niveau i en opgaveformulering, og arbejde med diskussion og vurdering af værket og dets samtid. Opgaven løses individuelt, og der arbejdes med mundtlig præsentation

Musik
Faglige mål:
-anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i mundtlig og skriftlig analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer
̶ sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ opsøge, bearbejde og kritisk anvende fagrelevant kildemateriale
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof
-satser, større musikalske værker og numre fra væsensforskellige perioders og genrers musik gennem tiderne og på tværs af kulturer, herunder vestlig kunstmusik
̶  musikhistoriske og musikkulturelle forhold gennem tiderne, herunder danske
̶  musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori med henblik på anvendelse i musikalsk analyse og udsættelse
- tekster med relation til den udvalgte musik.
Materialer
Vaughan Williams: Travel Songs, Boosey & Hawkes, 1904
Uffe Englund, Metoder til analyse, Systime, 2008
Orla Vinther, AT TOLKE ET DIGT
Personal Testimony: How I was drown to the Songs of Travel, af William M Adams, i Journal of the RVW Society, No.25 October 2002 EDITOR Stephen Connock

Engelsk
Faglige mål:
-gøre rede for indhold og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
-analysere og fortolke ældre engelske tekster med relevant faglig terminologi og metode
-perspektivere tekster litteraturhistorisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
-orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
-behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag
-demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
-tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive tekster, her poesi
-faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
-væsentlige strømninger i britisk litteraturhistorie
-væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritanien.

Materiale:
Robert Louis Stevenson: Songs of Travel and Other Verses (uddrag på 3 digte)
Fields of Vision 1, section A ‘What is Poetry’ p 4-22
A Short History of Literature in English, kap 3 ‘Romanticism’ p 24-39
Romanticism and the Philosopy of Travel, af Rosalind Buckton-Tucker (2010)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Diskussion, flerfagligt forløb 18-11-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer