Hjælp 17.194

2/6-2020

Stamdata, Elever, Rediger, Bevis, Manuelt: Der kan nu udstedes beviser for Studenerkursus v2.
Forside, Eksamen: Nu vises alle elevens/lærerens eksamener - også de aflyste. De aflyste vises med teksten "Aflyst". Herved kan eksamensaktive elever og lærere få adgang til deres rækkefølgeliste, selvom alle deres eksamener er aflyst.
Fraværsregistrering: Det er nu muligt for lærere at registrere fravær for alle lektioner på dagen. Før kunne der tidligst registreres fravær 60 minutter før aktivitetens starttidspunkt.
Fejl rettet, Eksamen, Opret prøvehold: I Større skriftlig opgaveterminer foreslås alle prøver nu oprettet som skriftlige (også selvom XPRS prøven er SAM/MDT). Bruges til oprettelse af SRP prøver til Netprøver.
Fejl Rettet, Ansøger konvertering, Region H: Fordelte ansøgere kan konverteres.
Stamdata, Hold verifikation, AMU: Der er indført advarsel, hvis ikke AMU priserne (fuld+justeret) stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Der findes nu ny funktion til at rette AMU priser på holdene, hvis priserne ikke stemmer overens med uddannelsesmodellen.
Stamdata, Opret/rediger Hold, AMU: Fuld og Justeret pris udfyldes nu automatisk for nye holdelementer.
17.193

28/5-2020

Stamdata, Rediger Hold, AMU: Det er nu muligt at se og redigere KvikDSNr og KvikNr på holdudbud. (KvikNr udfyldes ved første kørsel af EUDK indberetning).
Stamdata, Easy-synk: Der importeres nu KvikDSNr og KvikNr på amu hold.
17.192

27/5-2020

Fejl rettet, Eleve, Karakterer: Karakterer side fejlede, når elever er logger på.
Stamdata, Rediger hold, Eudk: Mulighed for at tjekke skolefag på holdplaceringer i eudk.
Rapportering, Hold, Elev-Holdelement placering: Tilføje feltet 'Symbol' til datakilden rapportering.
Stamdataverifikation, Hold: Fejl rettet, Skolepraktik giver ikke advarsel om at termin skal angives.
Fejl rettet, Fakturering, AMU: Den nye brug af takstkataloget til at udspecificere fakturalinier tog ikke højde for holdets skoledagskalender.
17.191

24/5-2020

Ingen versionsnoter.
17.190

24/5-2020

Ingen versionsnoter.
17.189

24/5-2020

Fejl rettet: Diverse sider fejlede.
17.188

24/5-2020

Stamdata, Ansøger: Optagelsesprøver registreres ikke længere på prøveterminsniveau, men på skriftlige prøvekomster.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning: Indtastning af manuelle linier fejlede.
Stamdata, Karaktertyper: Der udledes nu ikke længere automatisk karaktertypen ÅRS når fag har udmeldt STA - nu bruges ministeriets resultatformfag mere.
Stamdata, Karaktertyper: Faget 4854C Idræt får nu fjernet sin skriftlige STA og GST dimension udmeldt fra ministeriet, så der nu kun er mundtlig - hvorved vægtning m.m. bliver korrekt.
Stamdata, Rediger hold, Holdudbud: Sortering af holdelementer på AMU hold efter XPRS fag.
Fejl rettet, ansøger import: Import af ansøgere fejlede for nogle uddannelser.
Fakturering, AMU: Takstkataloget bruges nu til at udspecificere fakturalinier. Fuld og justeret på holdelement bruges ikke længere.
17.187

19/5-2020

Stamdata, Eksamensdatabasen: Det er nu muligt at hente en fil med alle webservice-kommunikationerne.
Stamdata, Rediger hold: Ny eudk-fane til synkronisering med Efteruddannelse.dk.
Karakterer: Der er nu understøttelse for den nye karakter '95' på 7 og 13 skalaerne.
17.186

18/5-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning: AMU Aktivitetsindberetninger til andre institutioner kan nu godkendes - før fik man ukendt fejl.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Detaljer: Der vises nu kolonne med konteringsformål.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Summeringer: Der vises nu kolonne med konteringsformål i rapporterne.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid, Summeringer: Ny rapport "Summering pr afdeling, konteringsformål og TMK".
Stamdata, Rapportering, Tilskudsberegning fuldtid: Tilføjet ny kolonne Konteringsformål.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Pakker modtagetfra efteruddannelse.dk som lå i fejl og derfor ikke var indlæst, kunne ikke matches til et hold mere hvis man havde skiftet holdidentifikator på holdet.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Tom værdi gyldig i Feltet til det gamle adgangsvej, når ved udstedelse af EUX Teknisk bevis.
17.185

14/5-2020

Fejl rettet, Stamdata, Navision stat integration, Hent kontodimensioner: Det tillades nu, at hent kontodimensioner tager op til 10 minutter.
Fejl rettet, Mange sider: Det var ikke muligt at vælge lærere/elever/hold/osv. i tekstfelter siden sidste release.
17.184

14/5-2020

Fejl rettet, Forside, Lærer: Der kunne opstå ukendt fejl, hvis en lærer var på et prøvehold uden elever.
Fejl rettet, Skemaer: Der kunne opstå ukendt fejl hvis der var prøvehold uden elever.
Eksamen, Termin, Beviser, FVU Prøvebevis: Ædringer i FVU prøvebevis efter ny UVM bagsideskabelon (coronaspecial).
Eksamen, Termin, Beviser, AVU: Ædringer i AVU bevis efter ny UVM bagsideskabelon (coronaspecial).
Stamdata, Easy synkronisering, AMU hold: Nye Amu hold får ikke længere sat Indberet til EUDK på hold der er sluttet før 1/1-2019.
Stamdataverifikation, Hold: Fejl rettet, Hovedforløb giver ikke advarsel om at termin skal angives.
17.183

14/5-2020

Skema, Eksamen: Eksamensbegivenheder markeret som Covid19 eksamener optræder nu som "aflyste" (rød gennemstregning).
Forside, Elever og lærere, Eksamen: Elevers eksamensbegivenheder markeret som Covid19 eksamener vises nu ikke i listen over eksamener.
Eksamen, Elev-rækkefølgeliste: Der markeres nu ud for Eksamenstype at eksamenen er "Aflyst Covid19" på begivenheder markeret med Covid19Eksamen.
Eksamen, Elev-rækkefølgeliste: Når elevrækkefølgelisten hentes fra elevens forside af en adminstrator, så vises rækkefølgelisten nu som eleven vil se den.
Eksamen, Hold-rækkefølgeliste: Der markeres nu under elevens navn, at eksamenen er "Aflyst Covid19" på elever markeret med Covid19Eksamen.
Skolehjem: Der kan nu masseoprettes bookninger for elevforløb.
Rediger Hold: Ny EUDK tab for hold der indberetter til Efteruddannelse.dk.
17.182

13/5-2020

Skolehjem: Ny felt "diæt" på bookninger.
Skolehjem: Ny datakilde "Skolehjemsbookning".
Fejl rettet, Ansøger, Import: Import af ansøgere på HTX fejlede.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Indberetning af medarbejdere og skolefagpåholdmedarbejdere er nu fjernet, idet efteruddannelse.dk alligevel ikke skal bruge disse data og udfaser funktionaliteten.
Eksamen, Offentliggørelse: Der kan nu laves fuld offentliggørelse af eksamener for GYM sommer 2020 ved at sætte Offentliggørelsestidspunkt 1. Restriktion om at dette tidspunkt tidligst måtte være 15/6 er nu fjernet.
17.181

11/5-2020

Stamdata, "Servicestatus": Tilføjet ny oversigt hvor diverse indberetninger m.m. vises, samt status for kørsler. F.eks. om der er dannet og indsendt statistik, samt hvornår. Funktionen findes som menupunkt: Stamdata -> Avanceret faneblad -> Servicestatus.
Offentliggørelse af protokol: Hvis en protokollinje har hold angivet, så bruges nu offentliggørelsesopsætning for holdets afdeling - før var det altid elevens afdelings offentliggørelsesopsætning.
Stamdata, Brevskabeloner: Betegnelse mergefield tilføjed til Elev-hold skabelone.
17.180

7/5-2020

Fejl rettet, Easy-synkronisering, Opdater AMU Aktivitet: Opdatering af ÅU-teams håndterer nu en meddelelse til ukendt aktivitetstype.
17.179

7/5-2020

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Bevistyperne "EUX Teknisk" og "EUX (pre-reform)" indberettes nu med uddannelsen 3311v2.
Anden aktivitetsliste: Tilføjet knap til masserederinger direkte fra oversigt.
Fejl rettet, Skolehjem: Masseoprettelse af bookninger for hold gav fejlsiden hvis holdet ikke havde tilskudsopsætningen iorden.
Skolehjem, Rediger hold, EUD: Ny kolonne der viser hvorvidt en elev har en skolehjemsbookning på holdet.
17.178

6/5-2020

Fejl rettet, EASY-synkronisering: Kan nu importere uddannelsesaftaler uden CVR-nummer.
Fejl rettet, Sammenlign tilskud AMU: Visning af værdier giver ikke længere fejl.
Fejl rettet, Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: EOP prøvehold kan overføres til mundtlige prøvehold.
17.177

6/5-2020

Eksamen, Offentliggørelse: Udgående censur i Sommer 2020 AGYM og EGYM offentliggøres nu automatisk den 11/5-2020 kl 12.00 på alle skoler.
Eksamen, Verifikation-Elever: Prøvefagsudtræk fra UVM modificeres nu, så alle udtræk til 7967A, 6673A, 6688A og 6650A Dansk skriftlig automatisk får indført et udtræk til prøveforekomst 1 (dette fjerner advarsler om at elevens prøve ikke er i udtrækket).
Eksamen, Skriftlige prøveforekomster: Hvis der ikke er angivet en prøveforekomst for 7967A, 6673A, 6688A eller 6650A Dansk vælges prøveforekomst 1 nu automatisk.
Fejl rettet, Bogdepot, Masseudskriv kvitteringslister: Reservetionsperiode korrigeret ved søgning på relevante studerende på Bogdepot.
Fejl rettet, Ansøger, Import: HTX-ansøgere i Region H kunne ikke oprettes hvis de eksisterede som STX.
Fejl rettet, Stamdataverifikation: Studieretnings kunne ikke qudledes for HHX sprog når fort.spr.B kombineredes med beg.spr.A i Kinesisk, Italiens eller Russisk.
Fejl rettet, Rediger AMU Enkeltfagsindberetning: Ansvarsområdefilter fejlede.
Stamdata, Elever, Rediger, Bevis, Manuelt: Opdatering af bagsidetekst for bevistypen EUX Merkantilt (1. del) før august 2017.
Fejl rettet, Easy-synkronisering: Opdatering af ÅU hold håndterer nu smartere udledning af holdets udbuds-uddannelse.
Fejl rettet, Ansøger, Upload: Ansøger xml'er kan uploades.
Fejl rettet, Anøger, Upload: Ansøger xml'er kan uploades.
Stamdata, Hold, Rediger AMU/ÅU hold: Det er nu muligt at se og skifte Hold Identifikator (bruges til efteruddannelse.dk).
Stamdata, Hold, Efteruddannelse.dk indberetninger: Nu fuld log på EUDK Hold indberetningsrækker.
Skolehjem, Rediger elev, Holdtilknytninger: "Skolehjem"-fluebenskolonnen er nu redigerbar, og udtrykker en intention om indkvartering af eleven isf. at vise om der findes en bookning.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: I listen over foreslåede elever og hold vises der en ny kolonne "Skolehjem ønsket".
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved modtagelse af unavngivne tilmeldinger kunne der opstå fejl, hvis firmaets navn var mere end 50 tegn.
17.176

4/5-2020

Eksamen, Opret Prøvehold, Dansk uddannelsen: De skriftlige eksamener på dansk uddannelsen kunne ikke oprettes.
17.175

1/5-2020

Eksamen, Udskrift, Eksamensaktivitetsoversigt: Covid19 eksamener fremgår nu ikke længere som "afholdende" prøver. Dvs de dobbeltbooker ikke længere og farvemarkerer ikke cellerne.
Skolehjem, Rediger bookning: Der kan nu ændres hold.
Skolehjem, Rediger bookning: Der er nu link til side med bookninger for eleven.
Skolehjem, Gantt-side: Husker nu valgt hold/elev/elevforløb og "Kun uplacerede"-fluebenet.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: Ved tilføjelse af bookninger udledes og vises skoleperiode med det samme.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: Skoleperiodekolonnen er nu redigerbar.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: Ny fluebenskolonne til angivelse af om bookningen udløser taxameter.
Skolehjem, Elevskolehjemssiden: I øen "Bookningsforslag" kan man ikke længere vælge skoleperiode og TMK.
Skolehjem, Massebookning for hold: Der kan nu massebookes for et hold, ligesom for en elev.
17.174

30/4-2020

Fejl rettet, Easy-synkronisering, Gem Hold-stamdata: Der synkroniseres nu fuld skolefagpåhold-periode ind (før blev perioden afkortet til at passe i lectios skoleår).
Fejl rettet, Stamdata, Holdtilknytninger: Brugervenlig fejlbesked ver oprettelse af holdelmenter for AMU/ÅU.
Fejl rettet, Eksamen, Indberetning af Prøveplaner: For elever uden studieretningsfag (f.eks. HF elever) dannes en fiktiv studieretning i indberetningen. I nogle tilfælde blev der brugt fag som ikke er lovlige i sommer 2020 terminen, og man kunne derfor få en datafejl når den blev indberettet.
17.173

30/4-2020

Stamdata, Rediger Lærer: Det er nu muligt at tilføje information om udgiftskontering for en lærer. Ny funktionalitet primært til EUD skoler.
Stamdata, Rediger Hold: Det er nu muligt at tilføje information om udgiftskontering for et hold. Ny funktionalitet primært til EUD skoler.
17.172

30/4-2020

Ansøger, Klageformular: GDPR oplysninger tilføjet.
17.171

29/4-2020

Ansøger, Fordeling: Ansøgninger med samme eksterne id kan ikke oprettes to gange inden for Region H fordelingsområdet.
Ansøger, Upload: Fejlbeskeder fra xml-validering vises til brugeren.
Eksamen, Offentliggørelse af AGYM og EGYM Sommer 2020: Det er nu muligt at bruge særlig offentliggørelse som ligger før maj 2020.
Eksamen, Masseopdatering af prøvehold: Tilføjet "Opdater prøveholdelevers SpecialOpsætning", så man nu kan masseopdatere til Covid19eksamen.
17.170

28/4-2020

Eksamen, Covid19: Offentliggørelse er nu ændret. Se mere info på eksamensadministration forside.
17.169

28/4-2020

Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Felt til optagelsesprøve var forkert navngivet.
Eksamen, Prøvehold, Masseopdatering: Man bruger bliver muligt at kunne tilvælge SRP, SOP og EOP som søgefilter ved fremsøgning af prøvehold til masseopdatering.
Fejl rettet, EDUP: Afhentning af beskeder gav fejl.
17.168

24/4-2020

Eksamen, Covid19: Det er nu muligt at markere en elevs eksamensbegivenhed som Covid19Eksamen. Se mere info på eksamensadministration forside.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabase: Indberetning af nye beviser fejlede.
Fejl rettet, Hold, Lærerere-Elever: Siden kan nu vises for AMU-hold med flere elev-tilknytninger fra samme elev.
Fejl rettet, Hold, Rediger, sletning: Kan slette hold, når der ikke er aktive eksamensbeviser i forbindelse med det.
Stamdata, Brevskabeloner: Kort Betegnelse mergefield tilføjed til Elev-hold skabelone.
Fejl rettet, Stamdata, Lovlige karakterkombinationer: Fag hvor der er udmeldt karaktertyper med forskellige karakterskalaer blev før fjernet som mulighed. Nu medtages de med de forskellige karakterskalaer.
17.167

20/4-2020

Ingen versionsnoter.
17.166

17/4-2020

Rapportering, Ansøger, Ansøger: Feltet 'Uddannelse' omdøbt til 'Elevtype' og nyt felt 'Uddannelse' tilføjet, således at 'Elevtype' og 'Uddannelse' nu afspejler brugen af ordene under ansøgers stamdata.
Fejl rettet, Aktivitetsplan, EUD AMU Overblik: tabelheader låses, blive fixed til top ved scroll.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, dagkalendere: Dagkalendere fejlede når de indeholdt perioder på kun én dag.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetning: Generering af SOP netprøve SX 2020 fejlede
Aktivitetsplan, EUD AMU Overblik: Aktivitetsplan indstillinger værdier kan huskes i bruger sessionen.
17.165

16/4-2020

Stamdata, Easy-integration, Opdater AMU hold: Ansvarsområde og skoledagskalender medtages nu i opdateringen.
Fejl rettet, Rapportering, Ansøger: Henviste ansøgere kom ikke med i rapporter.
Stamdata, Skema, SkemaNy: Det første starttidspunkt og det sidste sluttidspunkt for konsultationen vises i Skema Uge information.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, Log: SkolefagPaaHoldplaceringer rapporter genereres i Excel.
17.164

15/4-2020

Karakterer: Karakterer af typen GST fra uddannelsesmodellen kan nu bruges i Lectio.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, ABU: Beregn Fravaer funktionalitet tager ikke-duplikerede elementer.
Fejl rettet, Stamdata, Indberetning, AMU Enkeltfag: CPR vises igen ved indberetningsdetaljer og korrektioner vises kun ved supplerende indberetninger.
LogFiler, Adgangslog: IP adressen der blev logget var forkert (var altid Lectios loadbalancer IP adresse).
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU enkeltfag: Det er nu muligt at tilføje manuelle linjer.
Stamdata, Easy-integration, Rapporter: Stamdatarapport medtager nu ansvarsområde.
Stamdata, Easy-integration, Opdater hovedforløbshold: Ansvarsområde og skoledagskalender medtages nu i opdateringen.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU import af easy tilskud: Startdato blev importeret forkert (måneden blev læst forkert).
Fejl rettet, Aktivitetsplan, skemavisning: Normal visning viser kun 1 uge af gangen.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, Log: SkolefagPaaHoldplaceringer rapporter genereres med flere sheets, når indholdet overstiger de maksimale rækker, der er tilladt i Excel.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Diverse: Realkompetencevurdering giver ikke fejl ved sletning.
Fejl rettet, Easy-synkronisering, Elever: Nu indeholder studerendes navn en gyldig pladsudskiller, der fjerner alle tabulære tegn.
17.163

7/4-2020

Eksamen: Laerere der ikke har kompetencer med relevans for det proeveomraade indberetningen genereres for, ligesom det goeres for kompetenceindberetningen.
Opret opgave: Fejlbesked fortæller hvilket forløb en allerede eksisterende opgave med samme titel findes på.
Stamdata, Aktivitetsindberetning AMU enkeltfag: GUI tilrettelser.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Beviser for Pre-IB elever kan udstedes med årskarakter.
17.162

2/4-2020

Stamdata, Unilogin indberetning: Læreres holdtilknytninger medtages i indberetning.
Stamdata, EP fagvalg: Angivelsen 'kun som bifag' fjernet da den var misvisende
Stamdata, Beviser: Prøvebevis (gymnasielt) åbnet for pre-IB.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Diverse: Visning af info om UMO2 version.
Stamdata, Eksamensplanlægningsprogrammet: Officielle prøver kan ikke lægges 22. maj 2020 (fredag efter kr. himmelfart).
EASY-Synkronisering: Ny "Dag kalender" internal synkronisering i Lectio.
EASY-Synkronisering: Nu kan dagskalendere synkroniseres ind i Lectio.
EASY-Synkronisering: Nu medtages ansvarsområde også i eksporten.
Fejl rettet, Ansøger, fordeling: Visning af ansøgere fordelt til en ikke-første-prioritet fejlde på modtagerskolen
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Rediger, Aktivitetsinberetning, Tilskud beregnet: Handling ved 'rediger' på elevs tilskud rediger knappen.
Stamdata, EDUP: Ved forsøg på at annullere en sag efter periode er startet, bliver man nu spurgt om en annulleringsdato.
17.161

30/3-2020

Hold, Holdelement, Tilstededage: Masse-ændre Resultat selvom der allerede er en udfyldt værdi med confirmation meddelelse.
Ansøger: Rektorer kan kun se ønskestatistikker for fordelingsskoler i eget udvalg.
EUD aktivitetsplan: Afdelings Dropdown vises kun på skoler med afdelinger
Stamdata, Eksamensdatabasen: Indberetter overbygningsbeviser for HF og HF enkeltfag.
AMU, Beviser: Beviser før 1/1-2020 kan indberettes.
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Bevis: AVU elever med HFe- fag kan have bevis, ved udstedelse af Prøvebevis (Gymnasielt).
17.160

26/3-2020

Ingen versionsnoter.
17.159

25/3-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger, Hold, Skolepraktik: Der var fejl, da DS-afdelingens nummer i skolepraktik matchedes med EASY-P uddannelsesaftale-data.
17.158

25/3-2020

Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Valgfag på efterårssemestre der slutter i januar blev angivet som tagende tre semestre i stedet for et.
Eksamen, Indberetning af lærerfriholdelse: Ikke relevante anmærkninger om tidsforbrug fjernet.
LectioAPI: Demo til .net core kræver nu .net core 3.1 isf. 2.1. Eksisterende klientkode er upåvirket.
Stamdata, Bevistyper: Bevistypen "HF enkeltfag med overbygning v2" hedder nu "HF enkeltfag v2 med overbygning".
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, Hold: Der kunne nogle gange opstå ukendt fejl.
17.157

23/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Indlæs prøvefagsudtræk: GF2 elever kunne blokere for indlæsning af prøvefagsudtræk på EGYM.
Ansøger, Dubletter: Bedre info om årsag til at fletning ikke er muligt.
17.156

22/3-2020

Hold, Holdelement, Tilstededage: Masseudfyld Kursistresultat fra Tilstededage.
Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Datakilden "Taxameter fuldtid beregninger" medtog alle tilskudsberegninger. Nu medtages kun fuldtid.
Fejl rettet, Ansøger, Bilag: Filer blev ikke indlæst korrekt for ansøgere med uægte cpr-numre
Fejl rettet, Stamdata, EDUP: Klik på opret sag fra elevstamdata gav fejlsiden.
Eksamen, Censorkompetenceindberetning: For Optagelse prøveområdet indberettes ikke længere censurinstillinger.
Fejl rettet, Ansøger: Ugyldigt afgangsår på ansøgning forhindrede visning af ansøger
Hold, Holdelement, Tilstededage: Det er ikke muligt at ændre kursusresultat efter udstedelse af bevis i Tilstededage.
Fejl rettet, Easyintegration: Knappen "Opret elevforløb" kunne give fejlsiden.
17.155

18/3-2020

Fejl rettet, Stamdata, Elever, Eksamen: Ekstra tom siden fjernes, når du udskriver protokollinjer.
Ansøger, importer: Fanen 'Indlæses ikke' tilføjet.
Ansøger, importer: Info om tidligere slettede ansøgere tilføjet
Fejl rettet, Ansøger, Region H Fordelingsudvalg: Automatisk fordeling var blevet alt for langsom og gav timeout.
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: HTX elever får udtrækket nye teknikfagsfagkoder.
17.154

17/3-2020

Ingen versionnoter.
17.153

17/3-2020

Easyintegration: EUD GF1 og GF2 aktiviteter foreslåes nu som kombinationsfag-hold i stedet for individuelle hold pr. fag.
Fejl rettet, Asøger, dubletter: Fejl ved merge af dubletter
17.152

14/3-2020

Fejl rettet, Upload af filer: Hvis upload af en fil tog mere end 60 sekunder, så fik man fejlsiden. Dette er nu generelt ændret til 3 minutter.
Fejl rettet, Filer: Forbedret håndtering af filer, når der er mange brugere der samtidigt henter filer.
Eksamen, Udtræk: Fjernet anmærkninger på elever der ikke har nogen eksamener.
17.151

13/3-2020

Stamdata, Løn, Masseoprettelse: Fejler ikke længere ved støre oprettelser.
Fejl rettet, Bevisudstedelse: EUDGF2 og EUDHF-beviser kan udstedes med årskarakter.
Stamdata, Hold, Rediger, Vælg Fag: Nyt kolonne hedder "Lokation" tilføjes på Rediger hold siden, kun for hold kategorierne AMU og ÅU.
17.150

12/3-2020

Fejl rettet, Ansøger: Ansøger-prikker på kort vises.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetning: Man kunne modtage datafejl om at Læreren XXX ikke er tilknyttet et prøvehold, hvis et prøvehold var filtreret fra i indberetningen f.eks. fordi prøveholdet ikke var planlagt, og det var lærerens eneste prøvehold.
Fejl rettet, EDUP: Elevdatabeskeder der besvares af EASY med fejlkode "EASYA-033" betragtes nu ikke som fejlede.
Fejl rettet, EDUP: Afsendelse af beskeder fejlede.
Ungedatabasen: Visning af adviseringer fra ungedatabasen fjernet, da det aldrig er blevet brugt.
17.149

11/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Afleveringsprogram: Forsøg på løsning af opstartsproblem.
Fejl rettet, Eksamen, Udtræk: EUX udtræk inkluderer ikke længere EOP som en del af de 6 udtrukne fag.
Fejl rettet, Ansøger: Vejledernoter og præsentation indlæses på ansøgere.
17.148

11/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: EUX udtræk inkluderer ikke længere EOP som en del af de 6 udtrukne fag.
17.147

11/3-2020

Fejl rettet, Hold, Fravær: Nyt format i modulær kolonne, når du kopierer til Excel, og man undgår månedskonvertering.
Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: HTX elever får udtrækket nye teknikfagsfagkoder korrekt.
17.146

10/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Termin, Udtræk: 2.g'er fik ikke udtrukket C-niveau-fag efter rgl. 3.
Fejl rettet, Integration, Easy, Opdater, Hold Tilskud: Der vises en fejlmeddelelse, når skoleforløb indeholder mere end 1 periode.
17.145

10/3-2020

Stamdata, Hold, Rediger, Tilmedinger: "G1 Gennemført kursistresultat" felt er ikke pr-udfyldt længere, når man tilføjer ny fag på AMU Hold.
Eksamen, Termin, Udtræk: Fejl om at en elev er tilmeldt en prøve flere gange i aktuelle termin, kommer nu ikke længere for fag som ikke har noget med prøveområdet at gøre (primært at FVU fag gav fejl ved AGYM elever til prøver).
17.144

10/3-2020

Eksamen, Termin, Udtræk: A-niveau fag for Skilteteknikker er angivet korrekt.
17.143

10/3-2020

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Hvis der blev udløst bidrag med fag på tilskudsmærker der ikke tillader fag angivet, kunne man ikke danne en kladde - og man fik ikke en fejlbesked om hvor problemet lå. Nu gives fejlbesked allerede i tilskudsmotoren - og der kan derfor dannes kladde.
Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Information om Data til UVM er nu flyttet til eget faneblad.
Fejl rettet, Easy-eksport: Man kunne få fejl i easy-eksport ved upload til Lectio hvis filen var for stor. Nu er grænsen hævet.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamensoversigt: Enkelfag titel for Prøvebevis bevistype, når man masseudskrift af beviser for Elevtypen HF SOF beviser v1.
Eksamen, Termin, Udtræk: EUX-elevers EOP er angivet som obligatorisk.
17.142

10/3-2020

Stamdata, Rapportering, EASYP aftaler: Information om lærerstedet hentes nu fra eget praktiksted. Før blev informationen hentet fra EASYP aftalen.
Stamdata, Rapportering, Elev-holdelement: Optimeret for AMU kursist-tilmeldinger.
Ansøger, import: Importerede ansøgere manglede under fanen 'Klar til indlæsning'.
17.141

9/3-2020

Eksamen, Termin, Udtræk: Understøttelse af 2017-reform for udtræk til sidste termin for EUX-elever.
17.140

9/3-2020

Fejl rettet, Eksamen, Eksamensoversigt: Siden fejlede for elever elever med ny type udtræk.
Fejl rettet, Eksamen, Mulige prøver, HF Enkeltfag: Elever får nu alle afsluttede hold som prøve - før blev fag der hæves fjernet.
Ansøger, Dublethåndtering: Ekstra infotekst indsat.
Fejl rettet, EDUP: Når besked blev afvist af EDUP, blev fejlen ikke vist til brugeren.
17.139

5/3-2020

Fejl rettet, Performance: Webserveren begyndte at hænge.
Fejl rettet, Eksamen: Hentning af skabelon til opgaveformulering fejlede.
17.138

4/3-2020

Eksamen, Termin, Beviser, AVU Prøvebevis: Ædringer i AVU prøvebevis efter ny UVM skabelon.
Fejl rettet, Ansøger: Ønskestatistikker kan igen tilgås.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elever, Manuelt Bevis: HF EnkelfagV2 Engelsk beviser skulle ikke have Erhvervsområdeprojekt felt.
Eksamen, Termin, Beviser, Bevisforlag: Mulighed for at filtrere på en periode når man masseudskriver beviser.
Eksamen, Termin, Beviser, FVU Prøvebevis: Ædringer i FVU prøvebevis efter ny UVM skabelon.
17.137

3/3-2020

Fejl rettet, Fordeling, rejsetidsopslag: Stopklods lagt ind for antal opslag til Google.
Fejl rettet, Valgfagsverifikation: Optælling af timer på stx fejlberegnedes ved hævning til Kemi A eller Fysik A.
Ansøger, adresseopslag: Information om manglende land på ansøgere tilføjet ved forsøg på adresseopslag
Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger, Svendeprøvehold: Indberetning af svendeprøvehold medtager fuldt holdnavn (tekst 12 tegn).
17.136

2/3-2020

Stamdata, Hold: Søgning: Man kunne ikke søge efter hold med mellemrum i f.eks. betegnelse.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elever, Manuelt Bevis: HF Enkelfagv2 beviser format ændreing at udsted det med 4 sider.
Fejl rettet, Ansøger, Rediger Ansøger, Optagelsesprøve: Det er nu muligt at vælge optagelsesprøvetermin.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Hvis ansøgeren havde angivet et ugyldigt postnr, så fejlede integrationen. Nu sættes postnr til tom.
Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger: Nyt kolonne hedder "Hold" tilføjes til Indberetninger-gruppen med Svendeprøvehold navn.
Eksamen, Termin, Udtræk: Understøttelse af 2017-reform for udtræk til sidste termin.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Ansøgere med karakteren '85' fejlede.
Stamdata, EUD, EASY-P indberetninger: Ny kolonne, som hedder "Hold" er tilføjet til Indberetninger-gruppen og holdnavnet vises hvis type er lig med Svendeprøvehold.
Stamdata, Rediger lærer: Det er nu muligt at give censurkompetencer til optagelsesprøver 2020 terminerne.
17.135

27/2-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elever, Manuelt Bevis: HF EnkelfagV2 beviser skulle ikke have et eksamensprojekt og Erhvervsområdeprojekt felt.
Eksamen, Termin, Udskrift, Prøvehold, Oversigit: Dokumentation for mundtlig censur ved tilrettelse af udskriftsfilen 'oversigt' har et nyt format.
17.134

26/2-2020

Fejl rettet, Ansøger: Adgang til siden 'Ikke sendt til fordeling' fejlede.
Fejl rettet, Ansøger: Ansøgere kan indlæses selv om der mangler navne på værger.
17.133

25/2-2020

Fejl rettet, Ansøger: Overliggere oprettes uden extern id.
Fejl rettet, Ansøger: OutofSchool-ansøgere kan sendes til fordeling fra flere skoler.
17.132

25/2-2020

Fejl rettet, Performance: Webserveren begyndte at hænge.
17.131

24/2-2020

Fejl rettet, Ansøger: Hvis hentning af ansøger bilag fejlede pga ukendt ansøger hos optagelse.dk, så blev der ikke hentet bilag for flere ansøgere.
Fejl rettet, Ansøger: Når der blev hentet ansøgninger fra optagelse.dk, så blev alle ansøgninger for samme person (cpr) markeret til at skulle have hentet bilag. Nu markeres kun den ansøgning som har samme eksternid til at få opdateret bilag.
Fejl rettet, Tekstudtræk: Tekstudtræk til fritekstsøgning virkede ikke siden sidste release.
17.130

24/2-2020

Eksamen, Beviser: Når man har masseudstedt beviser får man nu mulighed for at hente de udstedte beviser.
Eksamen, Prøver, Digitale Prøver: Elever står nu i alfabetisk rækkefølge under digitale prøver.
Fejl rettet, Ansøger: Xml-valideringsadvarsel ved load af ansøger rettet.
Ansøger: Automatisk hentning af bilag sker nu også for tidligere års ansøgere.
17.129

20/2-2020

Stamdata, EUD Aktivitetsplan: Mulighed for overblik over skemastatus.
Eksamen, Automatisk framelding på eksamenprøvehold: Efter Stamdata->Udmeld elev, vil der automatisk blive undersøgt om eleven skal frameldes nogle af sine prøvehold.
Eksamen, Elever til prøve-indberetning: Fejl om at en elev er tilmeldt en prøve flere gange i aktuelle termin, kommer nu ikke længere for fag som ikke har noget med prøveområdet at gøre (primært at FVU fag gav fejl ved AGYM elever til prøver).
Stamdata, Hold: Nogle kolonner er nu fjernet fra oversigten for at gøre skærmbilledet mere simpelt, men kan vises igen ved markering af checkbox "Udvidet".
Stamdata, Hold: Søgning: Man kan nu søge med dato og periode. Hvis der er angivet dato (ddmmyyyy) eller periode (ddmmyyyy-ddmmyyyy) så medtages kun hold som er aktiver der.
Stamdata, EDUP: Der kan nu oprettes sager for elever uden adresse angivet i Lectio, hvis de til gengæld er slået op i CPR-registeret.
Stamdata, Fakturering: Fanebladet "Udstedte fakturaer" viser nu også NS-debitor-nr. i "Betaler"-kolonnen.
17.128

19/2-2020

Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold: Eksamensfanebladet på hold med forslag til underfag kunne fejle, hvis en elev havde været tilmeldt flere f.eks. EP hold.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Ansøger: Siden gav fejl, hvis seneste ansøger-xml ikke var helt valid.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold EUD: Ved tilføjelse af ny række i Svendeprøvedatoer opstod fejl.
Eksamen, Beviser: Åbning for gymnasielle prøvebeviser til elevtype HF SOC.
Stamdata, Rediger hold AMU, beviser: Når man udsteder beviser indeholder filnavnet på PDF'en nu holdets navn.
Ansøger: Ansøger har nu fået nyt felt med Ekstern ID, som indeholder ansøgningsid fra optagelse.dk.
Ansøger: Det er nu muligt at samme cpr nummer kan have flere ansøgninger i samme skoleår. Sammenkoblingen til optagelse.dk foregår nu på eksternid og ikke på cpr nummer.
Fejl rettet, Valgfag: Totalt timeantal medtæller ikke længere fag der er indeholdt i overfag.
17.127

11/2-2020

Stamdata, Dataslet, Dokumenter: Ny datasletter, som fjerner gamle holds dokument-tilnytninger (hold der er afsluttet for mere end 5 år siden).
Stamdata, Dataslet, Beskeder: Ny datasletter, som fjerner gamle holds besked-tilnytninger (hold der er afsluttet for mere end 5 år siden).
Fejl rettet, Fakturering: Tillægspriser på flere holdelementer fik tillægspris på hold til at blive gentaget for hver holdelementtilknytning.
Fejl rettet, Fakturering: For IDV-hold blev der på holdstamdatafaktureringsfanebladet vist to linier pr. elev, og faktureringssiden gav fejlsiden.
17.126

10/2-2020

AMU, Beviser: Kursistresultattekster opdateret.
Fejl rettet, Ansøger, Hent ansøgere fra optagelse.dk: Fejlede nogle gange.
Stamdata, Dataslet, Dokumenter: Ny datasletter, som sletter gamle elevers dokumenter (dokumenter som ikke er delt med andre).
17.125

7/2-2020

Ingen versionsnoter.
17.124

7/2-2020

Ansøger: Opdateret til optagelse.dk 2019 format.
Stamdata, Hold, Tilmeldinger AMU: Elever oprettet fra efteruddannelse.dk får nu en note om at de er oprettet fra efteruddannelse.dk.
17.123

5/2-2020

Applikationer: Der kræves nu at .NET 4.8 er installeret lokalt på maskinen.
Stamdata, Uddannelsesmodel, Fag: Der vises nu information om Evegrupper og evegruppetakster.
Stamdata, Ansøger, Fordeling: Opdateret ændrede institutionsnumre.
Forside, Eksamener og Terminsprøver: Information om offentliggørelse vises nu på afdelingsniveau (dvs elever og lærere ser kun offentliggørelsesinfo fra egen/egne afdelinger).
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: Viser forskelle ml. indberetning, samt oversigt over indberettede rækker.
Kontekstkort: Lidt forbedret placering af kontekstkortet.
Tekstbokse, MAC-browsere: Paste af punktopstillinger o.l. ind i tekstbokse gav ofte fejlsiden.
Stamdata, Fravaer, Indtastskriftling: Fejlbesked, Da ved angivelse af fritekst -karakterer på opgave.
Fejl rettet, ansøger: Nyeste ansøger fra optagelse.dk vises ved ansøger import
Stamdata, Elever, Obu: Nu Kan ændre dato for OBU undervisningsplan.
Eksamen, Offentligt tilgængelige undervisningsbeskrivelser: For sommerhold vises undervisningbeskrivelser nu fra 1/5-1/10. For vinterhold vises de fra 10/11-1/4.
Stamdata, Statistik AMU: Indberetning opdateret til nyt format: FKBMaal.GodkendtInstitution tilføjet.
Fejl rettet, Eksamen, Prøvehold: Elever som kan tilmeldes et prøvehold for et hold i en given termin, eksklusive dem, der blev droppet efter prøvehold dato.
17.122

29/1-2020

Fejl rettet, Karakter, Karaktertypers: Titlen i karaktertyper har altid beskrivelse ved klik på Anvend.
Fejl rettet, Prøve, Edit, Udskriv: Titlen i karakterliste (FVU) have altid overskriften "Bedømelsesliste, FVU".
Fejl rettet, ansøgere der er overliggere fra sidste år kan sendes til fordeling.
Stamdata, Brevskabeloner, Skabelon: Ved brevflet for ansøgere har feltkoder for værge.
Fejl rettet, Fakturering, IDV: Holdstamdatafaktureringsfanebladet viste elever to gange, og faktureringssiden kunne give fejlsiden.
Stamdata, Hold, Edit: Verifikation på om holdets og holdelementet start/slutdato er ikke gyldig i forhold til skoledagskalenderen.
17.121

27/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.120

27/1-2020

Beviser, Prøvebevis gymnasielt: Side 2 indeholder nu også cpr og navn.
Skemaimport, Tabulex: Understøtter nu 14 dage skemaer (dag 1-5 er man-fre uge1, men dag 6-10 er man-fre i uge2).
EDUP: Ved afsende af accept-besked sendes nu ikke længere automatisk elevdata.
Fejl rettet, Ansøger: Rediger ansøger kunne fejle, hvis personen var modtaget fra eller sendt til andre skoler i region H.
17.119

27/1-2020

EASY-Synkronisering, Elev-uddannelse: Tilføjet nyt filter: "Vis ikke elever med hovedforløbshistorik i Lectio".
EASY-Synkronisering, Opdater AMU tilmeldinger: Optimeret - Siden var blevet langsom.
Fejl rettet, Eksamen: Masseopdatering af periode på prøvehold var ikke muligt for skriftlige SAM prøvehold.
Eksamen, Generer elever til prøve: Hvis en lærer har ugyldigt cpr nummer, så vises det nu også på hvilket prøvehold/hold hvor læreren bliver brugt.
17.118

27/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.117

24/1-2020

Fejl rettet, Fagvalg: Krav for studieretningsfag er udgået.
17.116

24/1-2020

Fejl rettet, Verifikation af Stamdata: IDV-100003 Fag ikke-verificerede på mangel afsluttende termin.
Fejl rettet, Eksamen, Eksamenadministration, Prøvehold, Masseopdatering: Titelmeddelelse ændret til "Information" i info-boksen, når updatering Synopsis-prøvehold.
Fejl rettet, Bevisudstedelse: GF2-beviser udstedes med korrekt bekendtgørelse.
17.115

23/1-2020

Fejl rettet, Amu Bevis 2020: "kursusresultattyper U2" vil returnere "der var tilknyttet uddannelsen en" beskrivelse af bevis amu 2020.
Stamdata, Rappporter: Få tilføjet feltgruppen 'værge' til datakilden "Hold – Elev holdelement placeringer".
EDUP: Der kan nu ikke længere sendes annulleringsanmodning for sager hvor ens skole modtager eleven.
Fejl rettet, EDUP: Der sendes nu ikke automatisk svar på modtaget "accept af plads"-besked, hvis der er en annullering igang.
Uddannelsesmodel: UMO2 integration opgraderet fra version 1.4 til 1.5.
Fejl rettet, Fraværsbrev: CPR-nummer for værge printes i korrekt format.
Fejl rettet: Manglende tekst på EUX Merkantil-beviser
17.114

21/1-2020

Fejl rettet, Valgfag: Ikke medtagne protokollinjer indgår nu korrekt i undervisningstid under studieverifikation.
Fejl rettet, Valgfag: Ved valgfagstjek bliver brugeren oplyst om Latin-undtagelse for naturvidenskabelige fag.
Fejl rettet, Lærer, Opgaver: Alle tidligere prøvehold til bedømmelse vises når "Vis kun aktuelle" ikke er slået til.
Fejl rettet, Hold: AMU-hold med RKV-fag kræver ikke længere FKB.
Fejl rettet: Praktikpladser kan kun se deres elever for den skole de er logget ind som
Ekstra filtreringsmuligheder på EUD AUB indberetninger
Stamdata, Elev, OBU, Indstilling: Datafix - OBU undervisningsplan opdateret til indstilling i henhold til undervisningsplaner data.
17.113

20/1-2020

Eksamen: Alle prøvehold i større skriftlig opgave-terminer planlægges nu som skriftlige prøvehold (også selvom det er mundtlige/sam prøver).
Eksamen: SRP m.fl. hvor der er SAM eksamen, men hvor holdene er oprettet i SSO termin, håndteres nu som skriftlige eksamener og der kan derfor bruges elektronisk aflevering og opgaveformulering.
Stamdata, Elev, Bevis: Elevernes 'EOP fagvalg' er fremgå af EUX-elevernes eksamensbeviser.
Fejl rettet: SRP fagvalg for elever på studenterkursus.
Fejl rettet: Vægt af EOP, SOP og SRP blev ændret til 2 i uddannelsemodel.
Stamdata, Rediger hold: Tilføj elev kan nu også gøres ud fra CPR nummer (vælgeren indeholder nu cpr nummer).
Fejl rettet, Eksamen, Rediger eksamensbelastning: Annuller og Gem sendte ikke brugeren korrekt tilbage til læreroversigten når man havde brugt navigationspilene på Rediger eksamensbelastning.
17.112

17/1-2020

Stamdata, Studieverifikation, EUX: EOP kan erstatte SSO og EP for EUX elever.
Stamdata, Tilskud, SOF: SOF elever udløser nu tilskud efter GSK modellen.
Stamdata, Eksamen, Eksamensadministration, Beviser, Kriterier: Kan vælge EUD GF2 til at udstede eksamensbeviser inden for en bestemt termin.
Stamdata, Elevforløb, Opret Elevforløb: Intet forslag angivet i feltet "Lectio-Elevtype", når du opretter "Elevforløb".
Stamdata, EUD, beviser: Der kan nu udstedes gymnasielle prøvebeviser til EUX-elever.
Stamdata, Klasse, Adgangskoder: CPR-nummer fra studerendes adgangskodefil fjernet.
Fejl rettet, Fakturering: Fakturaoversigt gav fejlsiden, hvis en elev var tilknyttet elementer på et hold, med forskellige rekvirenter.
Fakturering: Faktureringsfanebladet på holdstamdata viser nu en række pr. tilmelding til holdet, isf. en pr. elev.
Fejl rettet, CVR-integration: Opslag af CVR- og p-nummerdata blev ikke foretaget for alle relevante skoler.
Ansøger: Åbnet for tilgang af ansøgere til 2020
Stamdata, Elev, OBU, Indstilling: Nyt felt hedder 'Undervisningsplan' tilføjes til Indstillinger-gruppen.
17.111

13/1-2020

Fejl rettet, Dokumentvælger: Gav fejlsiden.
17.110

13/1-2020

Ingen versionsnoter.
17.109

10/1-2020

Fejl rettet, Forløbsdeling: Visning af skabelonforløb fra anden skole gav fejlsiden.
17.108

10/1-2020

Stamdata, Hold, Beviser, AMU2020: Nogle tekstkorrektioner.
17.107

9/1-2020

EDUP: Efter modtagelse af uventet svarbeskedtype på annullerings-besked, kan man nu sende en ny annulleringsbesked.
17.106

9/1-2020

Stamdata, Hold: Evalueringsform for svendeprøver er obligatorisk.
Eksamen, Prøvehold, Automatisk framelding: Det er nu muligt at markere på eksamens-prøvehold, at elever automatisk skal frameldes, hvis de udmeldes af holdet (hele prøveholdet synkroniseres automatisk, når der sker elev-tilknytningsændringer på holdet).
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetninger: Igangværende elever som var startet for mere end 1 år siden og som aldrig har været indberettet til Easy-P fra Lectio, blev ikke indberettet. Nu oprettes/indberettes alle elever som har været aktive inden for det sidste år.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved indlæsning af opdatering, hvor opdateringen var et skift af startdato på en fag-tilmelding opstod ukendt fejl.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturaforslag: Fakturaforslag vises konsistent på tværs af billederne fakturaoversigt og fakturering.
Stamdata, Rapportering: Unikt navn brugt til at opbygge nye rapporter-filer.
Stamdata, Hold, Beviser, AMU2020: Sidefod indeholder fuldt navn, cpr nummer og sidetal.
17.105

8/1-2020

Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Rektors navn underskriver på AMU-bevis 2020.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, SOF VUC holdtilskud: SOF elever udløser nu bidrag som uddannelse 2995 i stedet for hfe 3015.
Fejl rettet, Stamdata, Elever, Bevis: Man kunne ikke fravælge protokollinier på bevis for AVU elev.
Stamdata, Karakterer: 6699- vægter nu 2.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Elever kan nu have flere beviser til AMU-bevis 2020.
17.104

7/1-2020

Fejl rettet, Ansøger, Kort: Kortet virkede ikke.
17.103

7/1-2020

Ansøger, Indlæs ansøger fra optagelse.dk: Eventkoordinator uddannelsen kan nu indlæses.
Karaktertyper: Eksamenstype projekt tilføjet.
Fejl rettet, uddannelsesmodel: 5774 tilføjet som valid fagkode for HF enkeltfag eksamensprojekt.
Fakturering, Opret faktura: Feltet "Beskrivelse 2" er fjernet: Det blev hverken rigtigt brugt af Lectio eller udfyldt.
Fakturering: Samlet fakturering fungerer nu også for IDV-hold: Elever der har samme cvr- eller p-nummer angivet på holdtilknytningen, kommer på samme faktura.
EDUP: Svar på elevdata og resultater sendes automatisk idet de indlæses.
EDUP: Svar på accept af anmodning sendes automatisk idet accepten modtages.
Forløb, Kopiering: Nu kan der kopieres aktivitetsindhold til forløb der har flere tilknyttede hold: Der bliver vist en hold-vælger, og materialer bliver oprettet på det valgte hold.
Fejl rettet, Spørgeskema, Rediger: Ved tryk på knap til sletning af spørgeskema skete der nogle gange ikke noget.
EDUP: Listen over aktuelle sager viser nu ikke sager der er afsluttet hårdknude style.
Stamdata, Beviser: Ny AMU bevis 2020 tilføjet.
Stamdata, Hold, Rediger, Beviser: Ny AMU bevis 2020 fra Bevisforslag og manuelt type.
Fejl rettet, Fakturering: Ved opdatering af betalingsstatus fik man fejlsiden, hvis holdet havde ikke-bøgførte fakturaer, eller hvis Lectio ikke havde opdaget bogføringen.
17.102

18/12-2019

Eksamen, Beviser: Det er nu muligt at udstede "Bevis for overbygning til højere forberedelseseksamen" for både hf og hfe.
Uddannelsesmodel, EUD: Tilføjet engelske oversættelser til enkelte specifikke uddannelser der manglede disse.
Fejl rettet: En ansøger betragtes som ny hvis der ikke ligger en tidligere ansøgning fra indeværende år
17.101

16/12-2019

Fejl rettet, Uddannelsesmodel: Cøsa 1411 Bygningssnedker er nu markeret som EUD teknisk uddannelse.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Slet: Hvis der var udstedt bevis hvor en af protokollinjerne kom fra holdet, kunne holdet ikke slettes.
Stamdata, Rapportering, Linjer på bevis: Hold information er fjernet, da det nu ikke længere ligger på bevislinjerne i databasen.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskudsberegning, AMU: Ved lån af fag fik man oftest tilskudsfejlen "Der eksisterer ikke et udlån af faget". Tjekket var forkert.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamenadministration, AVU Prøvebevis: AVU elev med protokol dukker op ved udstedelse af AVU prøvebeviser.
Fejl rettet, Stamdata, Opret Hold: Kopiering af hold giver nu holdelementnavn på trods af eksisterende holdelementnavn.
Stamdata, Eksamen, Indberetning EleverTilPrøve: Fejlen med at der er elever som ikke har valgt underfag i flerfaglige prøver (SRP etc) er nu lavet om til en advarsel. Prøven indberettes så ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Ansøger: Link til ansøger fejlede ofte for "gamle" ansøgere.
Fejl rettet, Stamdata, Overfør protokol: Overførsel af SKR EKS var ikke muligt.
Stamdata, Rapportering, EASY-P-aftaler: Tilføjet rapportfelt til med emailadresser på virksomhedens medarbejdere.
17.100

11/12-2019

Fejl rettet, Fagvalg giver ikke længere advarsel ved hævede studieretningsfag.
Fejl rettet, FVU-prøvebeviser rettet til at henvise til bekendtgørelse nr. 1796 af 27. december 2018.
Fejl rettet, Valg af idræt B på stx giver ikke længere verifikationsfejl pga Idræt C.
17.099

09/12-2019

Stamdata, Hold: Tilføjet verifikation af, at uddannelsesmodel er indlæst i Lectio for skolepraktik skoleperioder, diverse tilskudsskoleperioder, samt AMU FKB'er.
Stamdata, Elevforløb, Opret Elevforløb: øb: Tilføjet verifikation af, at uddannelsesmodel er indlæst for uddannelser på elevforløbet.
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: Nu er kun protokollinjer fra det indtastede punkt inkluderet på listen protokollinjer.
Stamdata, Rapportering, Rapportskabelon, Felter: nye felt "Is Released" omdøbes til "Opgjort" om Fraværsdata.
Stamdata, GYM-statistik: Omgængere fik ikke altid indberettet deres nye klassetrin.
Stamdata, AMU: Nye værdier indført for kursistresultater.
Stamdata, Eksamenadministration, AVU Prøvebevis: Kan nu indeholde flere fag.
Stamdata, Eksamenadministration, GYM prøvebevis: Inaktive protokolliner filtreres fra.
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt, GYM prøvebevis: Der vises nu kun elever med et prøvebevis klar til udstedelse , når der filtreres på "som mangler bevisudstedelse".
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt, GYM prøvebevis: Der medtages nu kun protokol for indeværende termin.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Siden gav fejl hvis der var mange rækker.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: HFv2 blev ikke altid fremsøgt korrekt.
17.098

5/12-2019

Stamdata, Rapportering, Datakilder: Tilføjet ny datakilde "Elever - Beregnet SU".
17.097

5/12-2019

Fejl rettet, Eksamenadministration, Eksamen afleveringsprogram: Afleveringswebserveren virkede ikke pga konfigurationsfejl.
17.096

5/12-2019

Fejl rettet, EASY integration sync: Kunne give fejl, hvis hold betegnelse sluttede med et mellemrum.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis: Nu kan der udstedes bevis for medborgerskab til DU-studerende.
Stamdata, Rediger Elever, FVU, Samtale: Tilføjet kolonne med "Grundlag for test".
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensadministration, Bevisoversigt: information prikker emner korrigeret ved at ændre farve på kugler.
Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: Tilføjet kontekstkort på eleverne.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensadministration, Bevisoversigt: Udvælgelseskriterier dropdown havde nogle engelske tekster.
Fejl rettet, Stamdata, Uddannelsesmodel, AMU fag: Om et fag er AMU bestemmes nu ud fra om der er udmeldt AmuMål i den nye uddannelsesmodel.
Fejl rettet, Fagvalg: Fag der er hævede fra et studieretningsfag giver ikke længere en fejlmeddelelse når de vælges som studieretningsfag til SRP.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamenadministration, Bevisoversigt: Kombinationen "som mangler bevisudstedelse" og Prøvebevis viser nu kun de elever, der mangler at få udstedt et prøvebevis i terminen (VUC og GSK elever).
17.095

2/12-2019

Fejl rettet, Hold Kviklinks, Holdets lærere og elever: Uddannelsesaftaler blev ikke vist når der lå annullerede aftaler.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Detaljer: Bedre standardsortering.
Fejl rettet, Stamdata, EUDK indberetning Tilmeldinger: Hvis en elev ikke havde nogle fagtilknytninger, så blev tilmeldingen altid indberettet som Opkrævet. Nu indberettes den som ikke-opkrævet.
Fejl rettet, LectioAPI: Adgangsbegrænsninger har nu brugervenlige fejlbeskeder.
Stamdata, EDUP: Der vises nu den interne lectio-tilstand af sagen.
Fejl rettet, Stamdata, Faktura, Fakturaoversigt: Ved fakturaer med flere elever, blev kun den første vist - nu vises alle navnene.
Fejl rettet, Elev Kviklinks, Fravaer Oversigt: Ikke hele grafen kom med på udskrifter.
Stamdata, Uddannelsesmodel, EUD: elever med XPRSElevtype med mesterlærer må nu følge faget 38062 Praktisk opgave.
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af stamdata, Elev-Studieverifikation: For VUC elever blev alle holdtilknytninger medtaget - så hvis eleven var HFE elev, så kom der en masse verifikationsadvarsler på elevens AVU hold.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Oversigt, Print: 'Antal' kolonnen kommer nu ordentligt med på print.
Fejl rettet, Eksamensudtræk, Grundforløb: Eksamensudtræk kan nu foretages 2 måneder inden.
17.094

26/11-2019

Administration, Eksporter data, Lærertillæg: Smallere default kolonne 'bemærkning' ved udtræk af 'lærertillæg'.
Administration, Importer skema, Anden aktivitet: Yderligere oplysninger inkluderet i fejlmeddelelse ved import af data der indeholder nogle ugyldige tegn.
Stamdata, Bevis, EUD GF2: 1932v9 med bek 348 har nu igen egen uddannelses titel, samt fået tilføjet ekstra tekst om at det giver adgang til hovedforløb på detailhandelseuddannelser med specialer.
Stamdata, Bevis, EUD GF2: 1952v6 med bek 475 har nu igen egen uddannelses titel, samt fået tilføjet ekstra tekst om at det giver adgang til hovedforløb på handelseuddannelser med specialer.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud AMU: Check af godkendelser på AMU FKB'er kiggede kun efter GODK. Nu medtages GODA godkendelser også.
Stamdata, Rediger Elev, Aktivitetsindberetning, Tilskud beregnet: Fjerne advarsel om XPRS elevtype for periode, hvor eleven ikke er aktiv.
17.093

25/11-2019

Ingen versionsnoter.
17.092

24/11-2019

Fejl rettet, Stamdata, CPR-integration: Feltet "Stednavn" blev ikke opdateret.
Stamdata, Samlet faktura: Break line format tilføjet på elevlisten i øen Oplysninger.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Forsøg på oprettelse af faktura med hundrede eller flere linier gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Opret faktura: Søgning efter debitor via. CPR-nummer med fiktivt CPR-nummer eller lignende, gav fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering, Holdfaktureringsfaneblad: Kunne give fejlsiden.
17.091

21/11-2019

Stamdata, Ansøger: Tilføjet mulighed under 'Importer - Klar til indlæsning' for at vise alle ansøgere fra optagelse.dk uanset status samt vælge om man vil se alle afdelinger eller kun den aktuelle.
Fejl rettet, Stamdata, Fakturering: Udstedelse af samlet fakturering gav fejlsiden, hvis der ikke kunne bestemmes en debitor for den valgte elev.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Visning af fordelte ansøgeres prioriteter.
Stamdata, EDUP: Man kan nu sende annulleringsanmodningsbesked når som helst.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: Viser nu én række pr. hold isf. en række pr. forslag.
Stamdata, Fakturering, Fakturaforslag: Viser betalerinfo i "Oplysninger"-øen.
Stamdata, Fakturering, Kreditnota: Man kan nu kreditnotere dele af fakturaer.
Stamdata, Fakturering: Holdstamdatafaktureringsfanebladet har ny kolonne med betalerinfo.
Stamdata, Fakturering: Forfaldsdato for fakturaer kræves nu ikke udfyldt, og der foreslås ikke en dato. Hvis den ikke udfyldes, beregner Navision Stat en forfaldsdato ud fra opsætningen af debitoren.
Stamdata, VUC statistik: Der vises nu mere advarsel om protokol som filtreres fra pga manglende resultatformfag. STIL er blevet gjort opmærksomme på, at der i CØSA er registreret, at der ikke gives karakterer i FVU fag.
Stamdata, Bevis, GYM Prøvebevis: De default valgte protokollinjer medtager nu ikke længere linjer som allerede er udstedt på et bevis.
Stamdata, Bevis, AVU Prøvebevis: De default valgte protokollinjer medtager nu ikke længere linjer som allerede er udstedt på et bevis.
Stamdata, Eksamensadministration, Bevisoversigt: Hvis man i bevistype vælger GYM Prøvebevis, vises nu forslag til prøvebeviser for VUC og GSK elever.
17.090

14/11-2019

Stamdata, Rediger Elev, OBU Indstillinger: Ny funktion til at automatisk at beregne slutdato for indstilling.
Stamdata, Verifikation, Hold: Ny filtreringsmulighed på Afsluttende termin.
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Indberetninger kunne gå i fejl, hvis der var elever/lærere med fiktive cpr numre. Nu medtages kun elever/lærere med danske cprnumre.
Fejl rettet, Stamdata, UNILogin: Når man indberettede fik man ikke eventuelle ukendte fejl vist.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Søg: Erhvervsskolernes ansøgere filtreres efter uddannelse og ikke efter om det er EUD_GF1 eller EUD_GF2.
Stamdata, Rediger Elev, FVU Test: Tilføjelse af en Rekvirent kolonne i øen FVU-tests; med en drop down menu med vores standard rekvirent værdier.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Linkene fra forside tager tager højde for uddannelsesretninger og ikke kun elev-type.
Stamdata, Rediger Elev, FVU: Tilføjet samtale-ø.
Stamdata, Ansøger, Søg: Tilføjet checkbox "vis kun aktuelle afdeling" til advanceret søg.
Fejl rettet, Fakturering: Tilføjelse af tillægspriser til hold uden opsætning af NS-dimensioner gav fejlsiden.
Stamdata, Ansøger, Rediger Ansøger: Tilføjelse af stamdata til ansøgerside indholdende den ejende skoles navn (kan være en anden end skolen selv i forbindelse med Region H fordeling), samt ejende afdeling.
Stamdata, Rediger, Eleve, Obu Odblindetests: Resultat feltet er nu en tekststreng.
Fejl rettet, Fakturering: Tilføjelse af fakturalinier med "Tilføj"-knappen gav fejl. Knappen er nu fjernet: Tilføj linier vha. knap i de eksisterende fakturalinier.
17.089

12/11-2019

Ingen versionsnoter.
17.088

12/11-2019

Ingen versionsnoter.
17.087

12/11-2019

Ansøger: Tilføjet søgning på elevtype og uddannelse til avanceret søg.
17.086

12/11-2019

Fejl rettet, Ansøger: Skolens ansøgertal rettet til kun at medtage indeværende års ansøgere.
17.085

11/11-2019

Rapportering: Hold-felter indeholder nu også hold notat.
Kosmetik, Stamdata, Rediger Elev, FVU: Advarsel ved forsøg på at oprette to test af samme type.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Siden kunne fejle.
Kosmetik, Stamdata, Elev, FVU: Ændring af betegnelse nr. 3 i Resultat- kolonnen i FVU-testøen.
Fejl rettet, Diverse integrationer: Lectio kunne ikke snakke med den anden ende efter uventet skift af certifikat.
17.084

8/11-2019

Stamdata, Rediger Elev, VUC FVU: Ny ø med elevens FVU-protokol.
Fakturering: Det er nu muligt at lave samlet fakturering, hvilket giver een faktura for elever på et hold med samme debitor.
Adgangskoder: Midlertidige adgangskoder udkøber nu først efter 14 dage (før var det 4 dage).
Stamdata, Verifikation, Hold: Tillad slutdato før holdelement startdato til VUC Uddannelse Gruppe.
Stamdata, Student, OBU samtale: Grundlag er nu en dropdown.
Stamdata, Verifikation, Hold: Der advares ikke længere for VUC elever som har start/slutdato uden for holdelementets periode.
17.083

7/11-2019

Stamdata, Rediger elev, VUC OBU: Evalueringer har nu både en Administrativ note (som er den eksisterende note), samt en note (som holdlærere kan se).
Hold kviklinks, Studieplan, Obu Evaluering: Holdlærere har nu adgang til OBU evalueringssiden.
Hold kviklinks, Studieplan, Obu Evaluering: Det er nu muligt at markere en evaluering som gennemført.
Fakturering, Opret faktura: Finder nu NS-debitor der ikke har angivet P-nummer, selv om der søges med P-nummer.
Fejl rettet, Fakturering: En del fakturaer blev vist som "har ikke NS-id".
17.082

4/11-2019

Fejl rettet, Ansøger, Forside: Det er nu muligt kun at få en ansøgerliste, hvis de har ønsker.
Fejl rettet, Stamdata, Hold/Elev, AUB: Ved oprettelse/redigering af AUB poster blev alle elevens poster valideret. I specielle tilfælde var en af elevens tidligere uddannelsesaftaler slettet fra easy-p og derfor fejlede valideringen. Nu valideres kun den nye/ændrede række.
Stamdata, Student, OBU: Lidt GUI ændringer.
Fejl rettet, Eksamen, Udtræk af grundforløbsprøver, Logning: Information om udtrækket (f.eks. den prioriterede udtræksrækkefølge) blev skrevet til en log, som man ikke kan hente under logfiler. Nu skrives den i prøveholdsloggen.
Stamdata, Student, OBU: Ny grundlag dropdown, der tillader nullværdier.
Hold, Studieplan, OBU Evaluering: Sorteringsfunktionalitet tilføjet til tabellen.
Stamdata, Student, Aktivitetsidberetning: Udløsning af tilskud på baggrund af FVU test.
Stamdata, Rediger hold, Tilmeldinger: Efter tryk på anvend-knappen vises den samme elev, isf. at hoppe til den første elev i listen.
Fejl rettet, Stamdata, Unilogin indberetning: Elever som aldrig var aktive i Lectio, blev altid medtaget i indberetningen.
Eksamen, Eksamensapplikation: Fagene 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 kan nu også planlægges som "AT".
Stamdata, Rediger hold, Eksamen, Mulige underfag: Mulige underfag vises nu for mange flere fag. Blandt andet 6647.
17.081

30/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå ukendt fejl i forbindelse med skoledagskalender.
Fejl rettet, Eksamen, EUD Grundforløbseksamen udtræk: Det var kun elever som havde gået i klassen indenfor de sidste 2 måneder som blev medtaget i udtrækket. Det er nu ændret, så der også medtages elever som starter i klassen indenfor de næste 2 måneder. Dermed kan man lave eksamensudtræk for elever/hold som ikke er startet endnu.
Fejl rettet, Ansogere, Konverter: Siden fejlede ofte.
Stamdata, Hold AMU: Tilføjet verifikationsadvarsel, når betalingsstatus og rekvirent-kombinationer ikke er lovlige.
Stamdata, Hold AMU, Holdudbud: Det er nu muligt at angive holdplads.antal til 0 (efteruddannelse.dk har nu åbnet for muligheden for at indberette dette).
Fejl rettet, Kviklinks, Opgaver, Opret kopi: Man kunne få ukendt fejl, når man forsøgte at kopiere en opgave.
17.080

25/10-2019

Fejl rettet, Eksamens, Overfør årskarakterer: Karakterer på hold hvor den afsluttende karakter var givet på et holdelement som lå i et andet år end den afsluttende termins år, blev ikke foreslået til overførsel.
Fejl rettet, Import Skema, Anden aktivitet: Hvis notefeltet indeholdt linjeskift fik man fejl.
Stamdata, hold: Tilmelding fra EUDK med videregående uddannelse sætter nu default rekvirenttype til ISB og betalingsstatus "0".
Fejl rettet, Kviklinks elev, fravaer: Hvis en administratorkommentar er tom, gemmes den nu.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: Der kunne opstå ukendt fejl i forbindelse med skoledagskalender.
17.079

24/10-2019

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Der vises nu ø'en Data til UVM når en indberetning er afsendt.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Tabeloverskriften følger nu med når man scroller på IE11.
Fejl rettet, XPRSStamdataRapporter, Uddannelsesmodel: Stavefejl i uddannelse 11036v1 er nu rettet.
Stamdata: Kontekstkort på dagkalenders med link til stamdata.
Holdelement: afkort holdelementnavn til 20 tegn, når du kopierer hold.
Fejl rettet, Fakturering, Opret debitor: Kunne fejle.
Fejl rettet, Fakturering, Opret kreditnota: Fejlede for fakturaer udstedt samme dag.
Stamdata, EDUP: Anmodning om annullering kan nu besvares efter afslutning af udlån/deling/skolehjem.
Fejl rettet, Kviklinks Hold, AMU, Tilstededage: Oversigten sorteres nu sekundært på kursistnavn ved datosortering.
Fejl rettet, Kviklinks elev, fravaer: Hvis en administratorkommentar er for lang, vises nu en pæn fejlbesked.
Fejl rettet, Ændring tilbagerullet, Elev. studieplan, valgfag: Timeantallet for Almen Sprogforståelse på 15 timer medtæller i valgfagstjek.
17.078

19/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.077

17/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.076

17/10-2019

Fakturering, Opret faktura, Opret kreditor: Der kan anvendes en særskilt debitorskabelon ved oprettelse af debitor, når der angives EAN-nummer.
17.075

17/10-2019

Fejl rettet, Fakturering, Opret kreditnota: Fejlede for fakturaer der kun indeholdt een dimension.
17.074

16/10-2019

Stamdata, DU indberetning: Tilføjet 4 år før 2017 for at udtrække DU-oplysninger.
Stamdata: Ny side "Fotoupload", hvor man kan uploade billederfiler og opdatere elevers billeder med dem.
Stamdata, Hold: advarselsperiode besked fjernet, når Åben uddannelse.
Stamdata, Hold: vi ved SFI ikke advare om varighed kontra antal skoledage.
Fejl rettet, Elev. studieplan, valgfag: Timeantallet for Almen Sprogforståelse på 15 timer medtæller i valgfagstjek.
17.073

15/10-2019

Kviklinks, Holdelement, Tilstededage (AMU): Der bliver nu sekundært sorteret på dato.
Stamdata, Eksamensdatabase: Nu muligt at se alle kommunikationer med eksamensdatabasen for et bevis/en protokollinie.
Stamdata, Eksamensdatabase: Der vises nu bevis type i oversigten.
Stamdata, Elevplan: Når der opstår ukendt serverfejl (fejl 500) i kommunikationen med elevplan vedrørende skoleophold, så håndteres det nu som om det er gået godt (jvfr retningslinie fra STIL).
Stamdata, Rediger Elev, VUC-FVU: Der er nu test-typerne "Faelles" "Individuel" og "IngenTilskud".
Fejl rettet, Fakturering: Ved forsøg på udstedelse af faktura uden linier med beløb, fik man fejlsiden isf. brugbar besked.
17.072

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.071

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.070

11/10-2019

Ingen versionsnoter.
17.069

11/10-2019

Fejl rettet, Eksamen: Prøverne i de nye skriftlige opgaver 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 stod som mulige eksamener for EUX elever og blev derfor ikke altid trukket ud. EUX Eksamener i disse fag er nu altid obligatoriske.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Studievejleder fejl ukendt fejl hvis de forsøgte at oprette en UU indberetning post.
Stamdata, MacomAdmin, Personfølsominfo: slet nu skoleopsætningsinfo, når kopieres skole..
Fejl rettet, Konverter skemadata: Nu er Tabulex konvertering tilgængelig.
CPR-integration: Viser nu mere informativ fejlbesked når opslag fejler pga. fejl fra datafordeler.dk.
17.068

10/10-2019

Fejl rettet, Fakturering, Opret faktura: Ved oprettelse af faktura hvor lectio kun foreslog kommentarlinier, fik man fejlsiden.
17.067

10/10-2019

Fejl rettet, Opgaver, Upload af rettelser: Gav fejlsiden.
17.066

10/10-2019

Stamdata, eksamensdatabase: Eksporter info til xml-fil og mulighed for at se eksamenstype på gitter.
Fejl rettet, Dropdowns: Virkede ikke i Internet Explorer.
17.065

10/10-2019

Stamdata, EUD, EasyP indberetninger: Afsluttede GF2 1952v6/1932v9 giver nu begge kvalifikationerne 1952v6 og 1932v9.
Stamdata, Eksamensbevis EUD GF2: Uddannelserne 1952v6 og 1932v9 får nu begge skrevet uddannelsen som "Handelsuddannelse med specialer".
Ansøger, Indlæs ansøger fra optagelse.dk: GF2 uddannelserne kan nu indlæses.
Ansøger, Verifikation: Der køres nu fuld verifikation af alle ansøgere på skolen.
Fejl rettet, Login: Hvis man stod i hovedmenuen og klikkede login, så blev man sendt til hovedmenuen igen efter login. Nu sendes man til sin personlige forside.
Fejl rettet, EDUP: Oprettelse af elevdeling gav besked om at elevdeling ikke kunne oprettes.
Fejl rettet, Stamdata, Brevskabeloner: Der gives nu fejl, hvis en word-skabelonen ikke er en "lovlig" docx.
Fejl rettet, Lectio Print: Ændret for at undgå ekstra blanke sider.
Stamdata, Konsultationer: Man kan nu redigere konsultationer som er igang/afsluttet.
Fejl rettet, Fraværsregistrering: Tabeloverskriften følger nu med når man scroller.
Stamdata, Elev-Holdelement tilknytning på klasseniveau: Det er nu muligt at angive en opgørelsesdato, således at man kan holdbesætte fremtidige stamklasser.
Fejl rettet, Eksamen: 6673A SKR Dansk er nu obligatorisk for EUX elever.
17.064

7/10-2019

Fejl rettet, Eksamen: Prøverne i de nye skriftlige opgaver 6743, 6744, 6680, 6699 og 6647 stod som mulige eksamener og blev derfor ikke altid trukket ud. Eksamener i disse fag er nu altid obligatoriske.
Fakturering, Opret faktura: Ved udstedelse af faktura med rekvirent med anden type end UVM eller ISB, vises der nu en tom linie, der kan opdeles eller tilrettes.
Stamdata, Brevskabeloner: Der gives nu fejl, hvis en word-skabelonen ikke er en "lovlig" docx.
Fejl rettet, EDUP: Overførte ikke EASY-P-uddannelsesaftalenummer.
Fejl rettet, Stamdata, DU, Ankestyrelse-indberetning Alm DU: Undervisning indberettes nu altid i lektioner af 45 minutter.
Fejl rettet, Stamdata, UNI-Login indberetning: Hvis en person (elev) havde en elev som ikke havde nogen aktiv periode, så blev det denne elevs info der blev brugt (adresse, stamklasse m.m.).
Fejl rettet, Fakturering: Hvis man slettede alle foreslåede fakturalinier, og derefter oprettede manuelle linier, fik man fejlsiden.
17.063

2/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, ÅbenUdd hold: Man fik fejl, hvis man forsøgte at tilføje mere end én tilmelding for en elev.
17.062

2/10-2019

Stamdata, Easysynkronisering: Lidt forbedringer til AMU flet hold.
17.061

2/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD Efteruddannelse.dk: Der kunne opstå ukendt fejl ved indlæsning af modtagne tilmeldinger, hvis kundeordrenr/kundepersonref indeholdt mellemrum i starten eller slutningen.
17.060

2/10-2019

Klassen/holdets adganskoder: Der vises nu højest 500 elever i listen.
Stamdata, Vælg elev: Der vises nu højest 2000 elever i listen.
Fejl rettet, Fakturerering: Ved manuelt tilføjelse af fakturalinier fik man fejlsiden ved udstedelse af faktura.
17.059

1/10-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD - Efteruddannelse.dk: Varighed på de enkelte tilmeldinger til fag blev ikke indberettet.
17.058

1/10-2019

Fejl rettet, EDUP: Afsendelse af resultater kunne give fejl.
Fejl rettet: Stamdata, Elever, VUC Obu og FVU: Obu Test og Obu Test Dropdown viser felter afhængigt af den valgte type.
Navision Stat: Flyttet opsaetningsfaneblad fra skoleopsaetning til fakturaoversigt.
Fejl rettet, Fakturering: Ved oprettelse af faktura med kontostreng med formatfejl, fik man fejlsiden.
17.057

27/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Synk tilmeldinger gav fejlbesked på hold hvor man havde fjernet fluebenet "Indberet til efteruddanelse.dk".
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Der medtages nu eksaminationstid (fra prøvehold) i lærerstyret undervisning.
Fejl rettet, Plagiatkontrol: Afhentning af det plagierede dokument virkede ikke længere, hvis ikke afleveringen var på egen skole.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Manuelt bevis, EUD Skolebevis prereform: Hvis eleven var tilmeldt et elevforløb uden uddannelse/inaktivt, så kunne man i nogle tilfælde få fejlen "Kan ikke bestemme xprsuddannelse...." og man kunne ikke fortsætte manuelt bevis.
Fejl rettet, Stamdata, Unilogin indberetning: Indberetningen fejlede, hvis man havde brugt visningsnavn på elever uden at de også har CPR navnebeskyttelse. Nu sendes visningsnavn kun til Unilogin, hvis der er CPR navnebeskyttelse.
Fejl rettet, Stamdata, Holdverifikation: For AMU hold verificeres nu, at holdelementets fag er gyldigt i hele holdelementets periode.
Stamdata, Rediger Elev, VUC-FVU: Der er nu test-typerne "MatematikTest" og "LæseTest".
17.056

26/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.055

26/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.054

26/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD Elevplan: På grund af en masse ukendte fejl i elevplan, er det aftalt med STIL at der ikke oprettes "gamle" skoleforløb for eleverne mere - Elevplan bruger ikke informationen.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Synk tilstededage gav fejl på hold hvor man havde fjernet fluebenet "Indberet til efteruddanelse.dk".
17.053

25/9-2019

Fejl rettet, Navision Stat: Opdatering af betalingstatus fejlede for faktuaer der havde fået tildelt nyt nr. i Navision Stat ifbm. bogføring.
Fakturering, Opret faktura: Siden er simplificeret ved at flyttet valg og oprettelse af debitor til dialoger.
17.052

24/9-2019

Fejl rettet, Elever, Karakterer: Siden gav fejl hvis ikke der var defineret skoleår for dags dato (gamle skoler).
Fejl rettet, Stamdata, Hold-logger: Der manglede log på HoldTillaegspris og HoldudbudTillaegspris.
Felt rettet, Stamdata, Bevis, EUX preform: Hvis karaktermultiplikator ikke kunne udledes automatisk, kunne man ikke få lov til at udstede et manuelt bevis.
Fagvalg: Den gamle type SRP er nu omdøbt til SRP (gammel).
Fagvalg: Den nye type "SRP 6647" er er nu omdøbt til SRP/EOP.
Fagvalg: Der er nu understøttelse for EOP (erhvervsområdeprojekt merk/tek eux). Der skal bruges fagvalgtypen SRP/EOP.
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Verifikationer vedrørende at der kun må ligge større skriftlige opgaver i større skriftlige opgave terminer er nu fjernet, da SRP skal indberettes som SAM i SSO terminer.
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Udledning af hvilke prøver der er lovlige for en given termin er nu ændret, så alle prøver foreslåes for skriftlige opgave terminer (før var det kun større skriftlige opgaver).
Eksamen, SRP til netprøver m.fl.: Udledning af hvilke prøver der er lovlige for en given termin er nu ændret, så der også foreslås eksamener selvom det ikke er holdets eksamenstermin.
Stamdata, Elever, VUC Obu: Obu Test har fået nye resultat muligheder.
17.051

23/9-2019

Stamdata, Gym-statistik: For 1.g. elever der endnu ikke er lagt på dansk-hold, bruges stamklassens navn nu som stamhold indtil 30/10.
Stamdata, Gym-statistik: STIL fejlede på flerårige hold. Holdene splittes nu igen over i skoleår.
Stamdata, Elever: ny kolonne tilføjet til studentFvuTest-tabel for vedvarende Bemærkning data.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Praktiksted: Tildeling af brugernavn/password virkede ikke.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Elev: Siden kunne fejle for gamle elever som havde valgt den gamle ansøger-afgangsklasse værdi "10. skoleår".
17.050

19/9-2019

Stamdata, Elever: Første version af ny testtype, der kaldes FVU ved at oprette en ny CRUD-operation og databasetabel også..
EDUP: Der vises nu kolonner med start- og slutdato i EDUP-sagslister.
EDUP, Redigér og Opret sag: Sagsnummer indgår nu i sidetitlen.
Stamdata, Gym-statistik: Indberetningen er nu ændret, så der dannes 1 post pr hold i tabellen ElevensFag. Førhen blev der dannet 1 post pr skoleår.
17.049

19/9-2019

Ansoeger, Ansøgning: Ny dropdown-type med året forlænget fra 1985 til indeværende år.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Der blev oprettet dubletlinjer. Der blev fejlagtigt grupperet på hold.
17.048

18/9-2019

Stamdata, Eksamensbeviser, Gymnasielt prøvebevis: Titlen på Gymnasielt prøvebevis ændret efter ny reform.
Stamdata, AMU/ÅU elevforløb: Hvis der er flere AMU/ÅU elevforløb, så vælges nu det forløb med navnet ÅU.
17.047

18/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.046

18/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning fuldtid: Kvitteringsskrivelser kunne fejle, da udledning af takster brugte indberetningperiodens startdato til at udlede taksten. Nu bruges (mere korrekt) indberetningperiodens slutdato.
17.045

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Dataslet, Ansøgere: Ansøgere der er markeret som overliggere i det sidste ansøgerår der slettes, slettes ikke.
Fejl rettet, Fakturering: Faktura-fanebladet under holdstamdata viste fakturaer flere gange.
Fejl rettet, Fakturering: Opdatering af betalingsstatus fra Navision Stat kunne fejle.
17.044

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD, Elevplan indberetning: Kunne fejle hvis elevens adresse var over 50 tegn.
17.043

17/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Tilmeldinger: Ny advarselsmeddelelse, når holdelement perioden er uden for hold perioden.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, AMU: I detaljer vises nu kolonne med betalingsstatus.
17.042

16/9-2019

Fejl rettet, Fagvalg, SRP: Tilføjet ny Fagvalgtype "SRP 6647", som bruges til STX SRP 6647.
Fejl rettet, Efteruddannelse.dk, tilstededage: Der kunne opstå fejl, .
17.041

16/9-2019

Stamdata, Uddannelsesmodel, Uddannelser: Der vises nu også information om de tilknyttede regelgrundlag.
Fejl rettet, Fagvalg, SOP HHX/HTX: Der kunne opstå ukendt fejl under verifikation af elevs fagvalg.
Fejl rettet, Tilskudsberegning, Skolehjem: Tilskudsberegning var kun aktiveret i test-systemer.
17.040

16/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Tilskud: Siden kunne fejle på UNord pga sammenlægning (der er nu flere aktivitetsindberetningsspor pr indberetning i gamle terminer).
17.039

12/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, holdtilknytninger: Udskrift-knappen virkede ikke korrekt.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, GF2 bevis: Det er nu muligt at vælge bekendtgørelsen BEK nr 449 af 7. maj 2018.
17.038

12/9-2019

Fejl rettet, Lectio Webservice, Fejlbeskeder: Almindelige fejlbeskeder returneres nu. Før fik man bare altid Internal error.
Fejl rettet, Manuelt bevis: Dato indenfor rammen på FVU beviser.
Skolesammenlægningsscript opdateret.
17.037

11/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elevforløb: Siden fejlede, hvis man åbnede det inaktive forløb.
17.036

11/9-2019

Fejl rettet, Fakturerering: Fakturaoversigtssiden kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Fakturerering: Der kunne udstedes fakturaer på 0 kroner.
17.035

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.034

10/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.033

9/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.032

9/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: For skoler med skolehjem fejlede siden for studievejledere.
Fejl rettet, Rapportering, Grupper: Datakilden medtog kun stamklassegrupper. Nu medtages alle grupper.
Fejl rettet, Bogdepot, Kvitteringslister, Print: Overskriften blev vist med meget lille skrift.
Fejl rettet, Fagvalg, SOP: Det var muligt at angive et 3 fagønske. Det er nu ændret til 2 obligatoriske.
17.031

8/9-2019

Fagvalg: Det er nu muligt at oprette SOP HHX og SOP HTX fagvalg.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der kunne opstå fejl ved indberetning, hvis en elev havde en for lang adresse.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved afhentning af timeldinger kunne der opstå fejl, hvis diverse tekstfelter (f.eks. kunde ordre nr) startede med mellemrum.
Skolehjem: Gantt-visning viser nu hold- eller elevforløbsnavn isf. elevid.
Skolehjem: Ny side, der viser og foreslår bookninger for en elev.
Skolehjem: Kontekstkort for elev har nu link til eleven skolehjemsside.
Skolehjem: Rediger elev har ikke laengere skolehjemskolonne med dropdown; istedet har den et readonly skolehjems-flueben.
Stamdata, Timeldinger: Advarsel hvis kursist tilmeldes flere gange til samme fag i samme periode.
Fejl rettet, Importer aktiviteter: Validerer nu at tekst i note kolonnen ikke er ulovlig.
17.030

5/9-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: På enkelte elever opstod der stadig en fejl, som gjorde at indberetningen ikke kørte for hele institutionen. Nu springes disse elever indtil videre over.
Stamdata, Oversigt: Tilføjet link til Lectio webservices siden.
Lectio Webservice, Photo: Der er nu tilføjet funktionen GetPhotoByCpr. Funktionerne UpdateStudentPhotoByCpr og GetStudentPhotoByCpr er nu obsolete og vil blive fjernet i nær fremtid.
17.029

4/9-2019

Ingen versionsnoter.
17.028

4/9-2019

Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af fakturaer med manuelt tilføjede linier gav fejl.
Fejl rettet, Fakturering: Udstedelse af kreditnota fejlede.
Fejl rettet, Lectio Webservice, Security: UpdateStudentCredentials_XXX funktionerne kunne give fejl hvis cpr nummeret havde flere elev-forekomster.
Lectio Webservice, Security: Ny funktion UpdateCredentialsByCpr_Password(cpr,password), som både sætter elev og lærer passwords.
Stamdata, GymStat: Begreberne Marts, Oktober og November indberetninger fjernet. Der dannes nu altid en dagsdato indberetning, som indeholder alle data.
17.027

30/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.026

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.025

30/8-2019

Fejl rettet, CVR integration: Integrationen kørte ikke, da den fejlede på at der var nogle adresser som indeholdt ugyldige tegn.
17.024

30/8-2019

Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.023

29/8-2019

Stamdata, Verifikation af stamdata, Hold: Man kan nu filtrere listen på xprsfag.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.022

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.021

29/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.020

29/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: Der opstod nogle gange fejl under dannelsen af poster, hvorved der ikke blev indberettet data til ungedatabasen for institutionen.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.019

28/8-2019

Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Siden fejlede, hvis opgavens karakterskala ikke var enten 7-trin eller IB.
Fejl rettet, Opgaver, Rediger opgave: Man kan nu vælge mellem alle karakterskalaer og ikke kun 7-trin og IB.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.018

28/8-2019

Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer.
17.017

28/8-2019

GUI: Standard udskriv og excel ikoner på ø'er er flyttet til menu i ø'en.
Fejl rettet, Easy integration: Diverse rettelser i forbindelse med AMU hold opdateringer og AMU kursist opdateringer.
17.016

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.015

27/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.014

27/8-2019

Fejl rettet, Hold - Fakturering: Liste over studerende bestilt efter cpr-nummer.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Lokaler.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Stamklasser.
17.013

27/8-2019

Fejl rettet, Rapportering: Eksamensbevislinjer datakilden fejlede.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Skolehjem: Indberetningsdatoerne for skolehjem var forkerte.
Aktivitetsindberetning, ÅU Enkeltfag: Når en indberetning er sendt til UVM, så vises nu "Data til UVM".
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, Fuldtid: Verifikationen af om en skoleperiode og tmk er lovlige i indberetningen brugte startdato i stedet for slutdato for indberetningsperioden. Derudover var advarselsteksten svær at gennemskue, da der kun blev vist uddannelsen og ikke speciale/skoleperiode.
Fejl rettet, Eksamen, Beviser: Udskriv beviser virkede ikke altid efter hensigten - og efter skoleåret var skiftet, blev der ikke medtaget beviser udstedt sidste skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ankestyrelsen Indberetning - Alm. DU: Karakteren -3 blev indberettet som 03.
Stamdata, Rapportering: Ny datakilde Skema-Bemærkninger.
Fejl rettet, Stamdata, Hold: AMU bevis siden gav ukendt fejl, hvis der var elever med tilknytninger til fag, men hvor tilknytningen lå i en ikke lovlig periode.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Aktiviteter med mange elever (f.eks. 1000) kunne i nogle tilfælde ikke åbnes - siden hang bare.
Fejl rettet, Lærerinitialliste i bunden af lærer-skemaer m.fl.: AA sorteres nu som AA og ikke Å.
Fejl rettet, Stamdata, EASY-P indberetninger: Der forsøges nu ikke længere indberettet personer, som har ugyldigt CPR nummer (easy-p fejler alligevel på disse elever).
Fejl rettet, Eksamen, Genindlæs udg. skriftlig censur: Siden kunne give ukendt fejl, hvis der var meldt censur ud vedrørende optagelsesprøver.
Fejl rettet, Eksamen, Hent erstatningscensor: Hvis der skulle vises en fejlbesked, så fik man fejlsiden i stedet.
Login: Kravet om at administratorer skal skifte deres password hver 90 dage er nu fjernet.
17.012

21/8-2019

Fejl rettet, Efteruddannelse.dk tilstededage: Opdateringer sendes nu afsted inden oprettelser.
Efteruddannelse.dk tilstededage: Indsendelse af ændringer i tilstededage sendes nu også selvom der er tilmelder som er gået i fejl.
17.011

21/8-2019

Ingen versionsnoter.
17.010

21/8-2019

Stamdata, Rediger lærer: Man kan nu angive at en lærer skal indberettes til elevplan (kun EUD institutioner).
LectioAPI: Billedupload kan nu også opdatere lærer-billeder.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere brugernavn for elever uden at opdatere password.
LectioAPI: Det er nu muligt at opdatere password for elever uden at opdatere brugernavn.
Eksamen, Offentliggørelse: Der er nu implementeret regler for GYM Vinter19/20, samt GYM Sommer20 offentliggørelse.
Stamdata, Overfør lærer XPRS-prøvetermincensurkompetencer: Der er nu implementeret overførsel fra 2018/19 til 2019/20.
17.009

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk integration: Der modtages nogle gange Pnumre med værdien 0. Dette er en fejl og det håndteres nu som ikke noget pnummer.
17.008

19/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Ansøger: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Elev: Afgangsårstal er nu et skoleår.
Fejl rettet, Stamdata, Ansøger, Skift afdeling: Siden fejlede hvis blot én ansøger havde ugyldig ansøger XML.
Fejl rettet, Tilstededage: Ved indtastning af tilstededage blev der altid foreslået holdets timetal og ikke hvad man evt tidligere havde korrigeret det til.
Fejl rettet, Tilstededage: Man kunne ikke ændre Resultat på forslagslinier, foruden man samtidig angav et tal i fravær eller tekst i noten.
17.007

16/8-2019

Fejl rettet, Ungedatabasen: Der kunne opstå fejl ved afhentning af svar, idet uu forløbs id'er er blevet længere nu end ventet.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Fakturering navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Fejl rettet, Stamdata, Efteruddannelse.dk: Der opstod ukendt fejl ved indlæsning af pakker, hvis der var en person med post nr "Ukendt postnr".
17.006

15/8-2019

Fejl rettet, Easyintegration: Der opstod ofte ukendt fejl i flet amu-aktiviteter.
17.005

15/8-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: For GF2 beviser der nu vælges bekendtgørelsen af 7. maj 2018.
Generelt, Beskedbokse: Hvis en beskedboks indeholder mange linjer, kommer der nu en knap til at kopiere al teksten.
Fejl rettet, Eksporter skemadata: Der kunne komme en ukendt fejl, hvis man havde holdelementer der forløber over flere år.
Fejl rettet, Konverter skemadata: GPUntis konvertering fejlede, hvis filen indeholdet moduler større end 5.
Fejl rettet, Forloeb vis: Når man inkluderer lektier / andet indhold om aktivitet.
Fejl rettet, Stamdata, Fag: Ved sletning af lokalt xprsfag kunne man ofte få ukendt fejl hvis faget blev brugt forskellige steder. Nu fås i stedet en beskrivelse af hvor faget bliver brugt.
17.004

12/8-2019

Stamdata, Kommuner: Kommunetabel opdateret med navne og aktiv information fra CPR grunddata.
Stamdata, Efteruddannelse.dk: Ved indberetning af lokationer håndteres det nu, hvis eudk allerede kender lokationen.
17.003

9/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, EUD indlæs uddannelsaftale: Ved oprettelse af praktiksted kunne man få ukendt fejl, hvis easy-p aftalens information om praktikstedet indeholdt mellemrum til sidst i adressen.
Fejl rettet, Stamdata: Cøsaformål 1412 er nu markeret som teknisk eud uddannelse.
Fejl rettet, Ansøger, Upload af ansøger-xml: Hvis filen indeholdt flere ansøgere (ListOfFtuEducationPlanResponse) fejlede verifikationen af xml'en.
Fejl rettet, Eksamen, Prøveplansindberetninger: Der tages nu højde for at der på nogle fags tilknytninger til uddannelser står, at faget ikke skal indberettes (f.eks. 4476C på HHX).
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet: Siden kunne ofte ikke åbnes siden 17.000.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "XPRS eksamen kommunikation", der sletter gamle eksamensindberetning filer.
Stamdata, Dataslet: Ny datasletter "Beskeder personlige", der sletter gamle beskeder (mere end 15 måneder gamle).
Konvert skemadata: gpUntis kan igen vælges under Konverter skemadata.
17.002

7/8-2019

Fejl rettet, Ansøger: Hent ansøgere fra optagelse.dk fejlede siden 17.000.
Fejl rettet, Ansøger, Konverter: Ved konvertering af ansøgere blev vist forløb som havde startdato i skoleåret der koverteres til. Nu medtages også elevforløb som har startår sat til skoleåret.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Der opstod fejl ved udstedelse af gymnasielt prøvebevis, hvis elven havde en studieretning angivet.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensbevis: Linket til uvm's side om engelsk tillæg virkede ikke.
Stamdata, Rediger elev: CPR-opdatering af enkelte elever kan nu ogsaa foretages for elever der ikke er aktive.
17.001

5/8-2019

Fejl rettet, Stamdata, Lokale fag: Sletning af lokalt fag fejlede.
Fejl rettet, Stamdata: Menupunktet til Rediger stamklasse var forsvundet siden version 17.000.
17.000

5/8-2019

Konverter skemadata: Fjernet en del af de gamle formater.
Fejl rettet, Rapportering, Eksamensbeviser: Flere af de nye gym-bevistyper havde angivet eksamens- og årskaraktergennemsnit i databasen. Eksamens- og årskaraktergennemsnit er nu blanke for disse beviser, da det ikke er værdier som står på beviserne.
Skolekopiering: X skoler har nu en standard udløbstid på 3 måneder.
Stamdata, EASY-P indberetning: Der indberettes nu også HHX og HTX elever.
Fejl rettet, Ansøger: Hvis der ikke var angivet nogle underskriftdatoer i xml-import fil, så fik man fejl ved manuel upload af 2018 format. Nu sættes ansøgningsdato til 1/1-2000.
Rapportering, elev-hold tilknytninger AMU: Arbejdsgivers navn, adresse og postnr/by findes nu som felter.
Eksamen: Engelsk tillæg til bevis viste en gammel version. Nu linkes i stedet til UVM's hjemmeside.
Brevflet, Elever: Tilføjet mere information om værger.
16.263

11/7-2019

Fejl rettet, EDUP: Ved bekræftelse af om anmodning om annullering af sag, blev sagen afsluttet automatisk, men lectioelevudlånet blev ikke slettet.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Dannede ikke lovlige importfiler.
16.262

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Fejlede stadig.
16.261

10/7-2019

Fejl rettet, Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Hvis et holdelement ikke var aktivt på lektionens dato, eller holdelementet ikke eksiterede, så fik man ukendt fejl.
Stamdata, AMU statistik: Lidt tilretninger og test mod STIL. Indberetninger fejler dog når man forsøger at indberette, da STILs systemer ikke virker.
16.260

9/7-2019

Import/Eksport skemdata, Skemaimport: Understøtter nu import af skema over flere skoleår, samt holdelementer som løber over flere skoleår.
Fejl rettet, Eksamensdatabase-indberetning: Genbehandl virkede ikke (man fik ukendt fejl).
Fejl ved skemaimport: Kan ikke finde holdlelement i Lectio for aktiviteten.
16.259

8/7-2019

Fejl rettet, Ved opret af tillægspriser fakturering, blankes Beskrivelse efter valg af Gebyrtype.
Fejl rettet, Engelsk HTX bevis har dansk dato.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: STA SAM indberettes nu igen som STA MDT (eksamensdatabasen har igen fjernet STA SAM som mulighed).
Fejl rettet, Stamdata, Verifikation af elever: Verifikation af at udmeldelsesdato ikke ligger for langt ude i fremtiden er nu ændret fra 4 år til 5 år, for at håndtere EUD elever på lange aftaler.
Fejl rettet, Konverter skemadata, Flex: Understøtter nu holdelementer som kører over flere skoleår.
Fejl rettet, Konverter skemadata: Datoformatkolonnen følger nu lectios standard datoformat.
16.258

4/7-2019

Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Fejlede i nogle tilfælde.
Fejl rettet, Aktivitetsindberetning, ÅU: Fejlede.
16.257

4/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.256

3/7-2019

Fejl rettet, Eksamen: Faget 5134B Historie bliver nu vægtet 1,5.
Aktivitetsindberetning, AMU: Det er nu muligt at importere linjer i CSV format fra EASY.
16.255

2/7-2019

Fejl rettet, Hold: Perioden for holdelementer blev ikke altid sat korrekt.
Hold, Tilstededage: Kolonnesortering forbedret.
Fejl rettet, Eksamensdatabasen: Protokollinjer for elever på GIFv3 blev ikke indberettet.
16.254

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.253

1/7-2019

Ingen versionsnoter.
16.252

1/7-2019

Fejl rettet, Hold, Aktivitetsindberetning, AMU: For SFI hold udløses nu TMK IGPÅ for påbegyndelse.
16.251

1/7-2019

Fejl rettet, Stamdata, Rapportering: Rapportfeltet rekvirent skal vise typen og ikke navnet.
Fejl rettet, Eksamensbeviser, HTX: I nogle tilfælde blev teknikfag ikke medtaget.
16.250

28/6-2019

Fejl rettet, Eksamensbeviser: Diverse nye bekendtgørelser er mulige for EUD.

 

 

Tidligere versioner