Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Københavns åbne Gymnasium
Fag og niveau Design C
Lærer(e)
Hold GF 2020 Design og arkitektur C 1 (GF de1)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Introforløb
Titel B Arkitektur og bæredygtighed: Tiny House

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb

FORMÅL:
Eleverne skal stifte bekendtskab med grundlæggende begreber og arbejdsprocesser inden for faget design/arkitektur, herunder kendskab til designparametre og forskellige faser i designprocessen. Ved hjælp af konkrete, selvfundne eksempler bliver eleverne trænet i at reflektere over design som begreb og design som tænkning, ligesom de selv skal prøve kræfter med at være i en designproces.

Det forventes, at eleverne ved forløbets afslutning:
• Kan reflektere over design som begreb, herunder design som tænkning og afgrænsning af designbegrebet
• Har kendskab til og kan redegøre for designparametrene form, funktion, kommunikation, målgruppe, bæredygtighed, æstetik, økonomi, teknologi
• Har forståelse for vurderinger af design ud fra de forskellige designparametre, og hvad der lægges vægt på i en sådan vurdering
• Gennem praktiske øvelser har opnået grundlæggende erfaringer med og kan reflektere over designprocessen og dens iterative karakter

MATERIALE:

Bek, Jesper: ”Designparametre” i: Design og arkitektur (s. 71-80)
Bek, Jesper: ”Designprocessen” (model) i: Design og arkitektur (s. 135)
Diverse PP fra undervisningen
Øvelse: Definition og afgrænsning af design: https://drive.google.com/file/d/18pyBiPzx_YHrSkSuQ7f8qzT_p9BKjFMA/view?usp=sharing
Projekt: Design og problemløsning – den gode idé: https://drive.google.com/file/d/1U5zdJ454BimSaUZb0UOdjSk--L6x_epw/view?usp=sharing
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Arkitektur og bæredygtighed: Tiny House

FORMÅL:
Eleverne skal opnå kendskab til de økologiske, økonomiske og filosofiske bevæggrunde bag den amerikanske bevægelse tiny house. Gennem en kombination af indføring i principperne bag bevægelsen, research af eksisterende bygninger, arkitekturanalyse og praktiske øvelser, der skal øge elevernes forståelse af rum og arkitektur, leder forløbet frem til et projekt, hvor eleverne skal udforme deres eget bud på et tiny house, herunder overvejelser om designparametre og bygherrens krav. Hele designprocessen dokumenteres og elevernes tiny house udformes gennem plantegninger, opstalt og en 3D-model af huset.

DESIGNBRIEF:

Udarbejd plan, opstalt og 3D-model til et lille hus max 37 m2, som opfylder krav i
Tiny House-bevægelsen: størrelse, fuldtidsbeboelse og bæredygtighed.  Både form og funktion skal indgå i overvejelserne.
Placering og målgruppe (krav fra bygherre) trækkes der lod om
Opgaven skal løses med bevidsthed om – og dokumentation for – de forskellige
faser i designprocessen

OPGAVEKRAV:
Både form og funktion skal indgå i overvejelserne, men man kan vælge at prioritere det ene
parameter frem for det andet:

1) Hvis funktion prioriteres, vælger man at bygge ”indefra” med bygherrens behov som
udgangspunkt, og det er hensigtsmæssigt tidligt i processen at lave mange ideskitser til grundplan med rumfordeling.
2) Hvis form prioriteres, vælger man at bygge ”udefra” med krav til stil og æstetisk udtryk som udgangspunkt, hvor det er hensigtsmæssigt tidligt i processen at lave mange idéskitser til facader.
Tegninger og model skal laves i fast målestoksforhold (f.eks. 1:25/ 1:50), og pladsbesparende
indretningsforslag til fuldtidsbeboelse skal indgå.
Faser i designprocessen skal dokumenteres og udvalgte elementer herfra indgå i den afsluttende præsentation.

MATERIALE:
”Livet bliver større på 40 kvadratmeter” i: Information (28.08.2014)
”Tiny House Nation” sæson 2 ep. 1 (Netflix)
“Analysemodel til arkitektur” i: Design og Arkitektur (s. 153-155)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer