Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Rune Wederkinck Andersen
Hold 2018 id/a (1a id, 2a id, 3a id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Musik og bevægelse 1 (Incl opvarmning)
Titel B Volleyball og teams
Titel C Fodbold
Titel D Grundtræning
Titel E Musik og bevægelse: Danseperformance
Titel F Bordtennis
Titel G Træningsprojekt og træning i naturen
Titel H Pardans

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Musik og bevægelse 1 (Incl opvarmning)

Færdighedsområde: Musik og bevægelse

Faglige mål:
Der arbejdes med Les lancier  med fokus på forskellige grundtrin og takstælling.
Udarbejdelse og forevisning af et generelt opvarmningsprogram med fokus på musikvalg samt korrekt udførelse af øvelser i takt til musiken. Desuden afleveres en synopsis for der redegøres for programmets opbygning og en opvarmningen funktion i forbindelse med idræt.

Kernestoffet er:
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil,
musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori.

Fagligt indhold:
- basal musikteori, rytme og takttælling
- Vurdering af forskellige sanges tempo, samt hvilke type øvelser der er oplagte til de valgte sange.
- Indøvning af selskabsdansen Les Lanciers med fokus på at kunne dansens 5 ture og dansens trin (fokus på chassé- og balancier-trin).
- grundlæggende teori om opvarmning
- eksempler på opvarmningsprogrammer til musik
- eleverne udfærdiger og foreviser i grupper opvarmningsprogrammer til musik.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Synopsis - opvarmningsprogram 17-01-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Volleyball og teams

Færdighedsområde: Boldspil

Faglige mål:
Praktisk:
- Fingerslag med en rimelig korrekt teknik og en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at spille videre på bolden på en fornuftig måde.
- Baggerslag med en god stabil spilleplade, som gør det muligt efterfølgende at spille videre på slaget på en fornuftig måde.
- Angreb hvor der sættes af på to ben, og bolden slås over nettet med en hånd.
- Underhåndsserv der bevidst kan placeres fornuftigt på modstanderes bane.
- Kendskab til og forståelse for de basale regler og rotationssystemet.
- Generel evne til at placere sig selv og boldene fornuftigt på banen.
Teoretisk:
Evnen til at redegøre for og analysere spillet og holdet med teamudviklingsteori. Særligt begreberne:
-Formelle og uformelle roller (på et volleyballhold)
-Social- og opgavekohæsion
-Synergieffekt (procesgevinst og procestab)
-Relationelle færdigheder


Kernestoffet er:
– aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
– alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse
– idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd


Fagligt indhold:
- Tekniske øvelser som baggerslag, smash, fingerslag og serv
- Taktiske øvelser som spilforståelse, placering på banen, oplæg og indløb(specielisering)
- Spilsituationer: 3 mod 3 og 6 mod 6
- Grundlæggende teamudviklingsteori
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Fodbold

Færdighedsområde: boldspil

Forløbet omfatter følgende kernestof og faglige mål:

Kernestof: Boldbeherskelse og kropsbeherskelse; Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet; Samarbejde.
Faglige mål: Opnå færdigheder indenfor fodbold; Udvikle kropsbevidsthed; Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer og opnå forståelse for såvel egne som andres roller (og etiske forhold).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Musik og bevægelse: Danseperformance

Forskellige dansegenre introduceres: hiphop,, moderne, afsluttende med en gruppevis udarbejdelse samt fremvisning af performance.
Labans teori inddrages.
Lanciers i forbindelse med skolens årsbal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Bordtennis

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Træningsprojekt og træning i naturen

Træningsprojekt
Et personligt træningsprogram udfærdiges og afprøves med test før og efter 8 uger. Som udgangspunkt anvendes biptest til konditionstræning. Kun skadet arbejder med cykel eller styrketræning.
Sideløbende hermed introduceres og afprøves forskellige former for friluftsliv  for at inspirere til brug af naturen til motion - også efter endt skolegang.
Flere af disse ting kan samtidig anvendes som træning i forbindelse med træningsprojektet.

Praktisk:
-O-løb
-skovfitness og intervaltræning
-leg i skoven
-adventurerace (en hel temadag for alle 3g'er)
- 10-20-30 interval
- konditionstest Bip test

Teoretisk:
- kunne redegøre, anvende og diskutere træningsprincipper
- kunne redegøre og anvende teori om træningslære.
- kunne udforme en dagbog hvor i de viser en progressiv fremgang i kondition eller styrke
- reflektere over motivation og redegøre og anvende målsætning
- Fremgang og evne til at gennemføre træningsprogrammet.
- Evne til at udvælge relevant teoretisk stof og gøre det personligt i forhold til din egen træning.

Kernestof:
̶ aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶ aktiviteter, der træner kropsbeherskelse og boldbeherskelse
̶ grundlæggende principper for træning
̶ basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber
̶ de for undervisningen relevante videnskabelige metoder.
- præsentere eleverne for mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi.
- udarbejde, gennemføre og evaluerer træningsprojekt og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori.  


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
træningsprojekt del 1 28-08-2020
Træningsprojekt - Endelig afl. 02-11-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel H Pardans

Færdighedsområde: musik og bevægelse
Pardans forløb

Læringsmål
Ifølge læreplanen, skal eleven indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer. Eleverne får derudover alsidige kropslige erfaringer inden for færdighedsområdet musik og bevægelse samt træner kropsbeherskelse. I de sidste moduler arbejder eleverne med det nære system og samarbejder om en dansekoreografi som tager udgangspunkt i begge stilarter.
Faglige mål
Praktisk:
- Beherske grundtrin i Vals og Jive.
- Skelne mellem latin dans og standarddanse (Lukket og åben dansefatning)
- At føre og/eller blive ført
- Rytmeforståelse, stilfornemmelse og indlevelse
Vals:
- Fodarbejde (hæl-tå- samle på flad fod)
- Højre og venstre drejning
- Halv og kvart drejninger
- Selvvalgt variation

Jive:
- Fokus på grundtrin er korrekt (høje knæ, kort chassé)
- Drejning ud under armen
- Drejning hjem under armen
- Møllen
- selvvalgt variation
Teoretisk:
- Kende til den historiske udvikling af jive og vals samt deres karakteristika
- Kende til pardansens grundelementer
- Kunne redegøre kort for faserne i den motoriske indlæringIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer