Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Janne Maria Baadsgaard, Sigrid Ingadóttir Nielsen
Hold 2018 id/e (1e id, 2e id, 3e id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Volley og teams
Titel B Fodbold
Titel C Performance/krea
Titel D Badminton og sundhed
Titel E Naturfitness og træningsprojekt
Titel F Pardans
Titel G Teambold

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Volley og teams

Færdighedsområde: Boldspil

Faglige mål:
Praktisk:
- Fingerslag med en rimelig korrekt teknik og en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at spille videre på bolden på en fornuftig måde.
- Baggerslag med en god stabil spilleplade, som gør det muligt efterfølgende at spille videre på slaget på en fornuftig måde.
- Angreb hvor der sættes af på to ben, og bolden slås over nettet med en hånd.
- Underhåndsserv der bevidst kan placeres fornuftigt på modstanderes bane.
- Kendskab til og forståelse for de basale regler og rotationssystemet.
- Generel evne til at placere sig selv og boldene fornuftigt på banen.
Teoretisk:
Evnen til at redegøre for og analysere spillet og holdet med teamudviklingsteori. Særligt begreberne:
-Formelle og uformelle roller (på et volleyballhold)
-Social- og opgavekohæsion
-målsætning


Kernestoffet er:
– aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
– alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse
– idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
- indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer i løbet af undervisningen.


Fagligt indhold:
- Tekniske øvelser som baggerslag, smash, fingerslag og serv
- Taktiske øvelser som spilforståelse, placering på banen og oplæg
- Grundlæggende teamudviklingsteori

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Fodbold

Fagligt indhold:
- Tekniske øvelser som indersidespark, tæmninger, driblinger og afslutninger
Taktiske elementer som bevægelse på banen, skabe dybde og bredde, kunne dække op og placere sig hensigtsmæssigt på banen og følge med i kæderne
Praktisk:
- Tekniske elementer: Kendskab til og nogenlunde beherskelse af Indersidespark og tæmninger (også retningsbestemt), halvliggende vristspark. Kendskab til at afslutte og drible.
- Taktiske elementer som bevægelse på banen, skabe dybde og bredde, kunne dække op og placere sig hensigtsmæssigt på banen og følge med i kæderne

Teoretisk:
- Kunne beskrive opstilling i fodbold med fokus på 4-4-2 og bevægelse af kæderne.
- Kunne skelne aerob og anaerob træning herunder fokus på de forskellige aerobe og anaerobe arbejdskrav for spillere på banen.
Kernestof:
- Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
- Alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse
- Idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer i løbet af undervisningen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Performance/krea

Eleverne skal have praktisk og teoretisk forståelse for ”model for leg med bevægel-sens muligheder” -  ( herunder Labans bevægelseskvaliteter: tid, rum, kraft, flow) og kunne anvende teorien i udførelse af bevægelser og udarbejdelse af koreografi samt analyse af rytmisk gymna-stik/dans/koreografi.  
Eleverne skal udarbejde bevægelsessekvenser og en gruppekoreogra-fi/performance med udgangspunkt i musik, genre og tematik, og op-leve at bidrage til skabelse af et æstetisk produkt og et forpligtende fællesskab.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde
Titel D Badminton og sundhed


Formålet med forløbet er en grundlæggende indføring i teknikken omkring spil på en halv bane. Først læres de basale greb, derefter bygges benarbejdet og flere forskellige slag på. Der arbejdes med forskellige sammensætninger af slag, og det hele bliver pakket ind i mange forskellige kamplignende spil på en halv bane. Grunden til, at der ikke spilles på fuld bane er, at det sjælden kan lade sig gøre pladsmæssigt på idræt C-niveau. Eleverne præsenteres for artikler vedrørende sundhed og ketchersport og får selv lov til at lave en kravsanalyse som anvendes til, at diskutere hvorfor ketchersport er sundt. Eleverne har haft en del teoretiske moduler og hjemmearbejde grundet COVID-19 situationen og man må derfor forvente at slagene især mangler lidt præcisering.

Fagligt indhold:
Praktisk
- Kunne de korrekte greb i forhånd og baghånd
- Eleverne skal kunne kende slagene serv, clear, drop, netdrop, lob og smash
- Beherskelse af grundlæggende benarbejde frem til nettet og tilbage til baglinjen(benarbejde til around the head og ikke baghånden).
- Rimelig beherskelse af netdrop og lob fra både forhånd og baghånd
- Rimelig beherskelse af clear, drop og kort serv
- Kunne udføre slagsekvenser hvor det er tydeligt at se hensigten med slaget
- Have en nogenlunde taktisk forståelse af både boldens og egen placering på banen
Teoretisk
- Kunne beskrive benarbejdet på banen.
- Overfladisk kunne redegøre for hvorfor ”ketchersport er sundt” og evt. inddrage de fysiske krav i badminton i henhold til dette.
- Med udgangspunkt i en artikel at kunne forholde sig kritisk til studier vedrørende sundhed i ketchersport.
- Kunne fortælle og forstå offensivt og defensivt placeringer på banen i double
- Være bekendt med de grundlæggende regler i badminton
Kernestof
– aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
– alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse
– idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
– indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer i løbet af undervisningen.
– Herudover skal undervisningen præsentere eleverne for mulighederne for fysisk aktivitet udenfor skoleregi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Naturfitness og træningsprojekt

Teknisk:
- At kunne udføre squat med korrekt teknik
- At udføre teknisk korrekte øvelser i forbindelse med træningsprogram
Taktisk:
- Udarbejde et træningsprogram i skoven med fokus på brug af naturen
- Arbejde med programmet ud fra følgende fokus:
○ Løft af egen kropsvægt
○ Løft af noget
○ Puls
○ Balance
Fysisk:
- At kunne gennemføre at træningspas med fokus på ovenstående 4 områder.
- At kunne gennemføre et træningsprogram over 10 uger

Teoretisk:
- Kunne redegøre for fysiologiske adaptationer når den maksimale iltoptagelse øges. Herunder:
○ Definere kondital
○ Adaptationer med fokus på slagvolumen, blodvolumen og hjertet
○ Forståelse for hvorfor de adaptationer giver øget maksimale iltoptagelse
Faglige mål:
-  gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne re-degøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner̶ beherske centrale - færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter̶
- opnå kropsbevidsthed
- udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
- kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
- kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problem-stillinger
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder


Kernestof
̶ aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶ aktiviteter, der træner kropsbeherskelse
̶ aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
̶ grundlæggende principper for træning
̶ basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber
̶ de for undervisningen relevante videnskabelige metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Pardans

Læringsmål

Ifølge læreplanen, skal eleven indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer. Eleverne får derudover alsidige kropslige erfaringer inden for færdighedsområdet musik og bevægelse samt træner kropsbeherskelse. I de sidste moduler arbejder eleverne med det nære system og samarbejder om en dansekoreografi som tager udgangspunkt i begge stilarter.

Faglige mål

Praktisk:  

Beherske grundtrin i Vals og Jive.

Skelne mellem latin dans og standarddanse (Lukket og åben dansefatning)

At føre og/eller blive ført  

Rytmeforståelse, stilfornemmelse og indlevelse 


Vals: 

Fodarbejde (hæl-tå- samle på flad fod)

Højre og venstre drejning

Halv og kvart drejninger  

Selvvalgt variationJive: 

Fokus på grundtrin er korrekt (høje knæ, kort chassé)

Drejning ud under armen

Drejning hjem under armen

Møllen  

selvvalgt variation


Teoretisk:

Kende til den historiske udvikling af jive og vals samt deres karakteristika

Kende til pardansens grundelementer

Kunne redegøre kort for faserne i den motoriske indlæring


Eleverne har haft flere virtuelle moduler i dette forløb og forventes derfor at være præget af dette i de faglige praktiske mål.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Teambold

Forløb : Teambold

Formål med forløbet
· at eleverne med udgangspunkt i boldspillet ultimatebold får en grundlæggende viden, forståelse og færdighed indenfor kaosboldspil og teamudvikling og udvikler evnen til at justere taktikker, kommunikation og aktiviteter i forhold til en målgruppes forudsætninger.
· At opnå praktisk og teoretisk erfaring med teamudvikling og det at være en god holdspiller.

Faglige mål i fokus
- gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
- opnå kropsbevidsthed indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer  
Teori
Yubio: idrætspsykologi s. 134-140
Læringsmål
Boldspil
· deltage i ultimatebold og forstå spillets idé, regler og mønstre.
· deltage hensigtsmæssigt i kaosboldspilsfaserne: grundspilsfase, gennembrudsfase og forsvarsfase
· udvikle taktiske og tekniske færdigheder:
o taktiske: gøre sig spilbar, bevæge sig ud, temposkift, udnytte banens bredde og dybde
o tekniske: udføre bryst og studsafleveringer i isolerede øvelser og det færdige spil
· kunne anvende boldspilsfaglige verbale og nonverbale kommunikationstermer hensigtsmæssigt under kamp.
· anvende fremmediagttagelse og selviagttagelse til at foretage hensigtsmæssige bevægelsesmønstre og dermed gøre sig spilbar under kamp.

Teamudvikling
· redegøre for og give eksempler på relationelle færdigheder.
· Kunne redegøre for kohæsion og give eksempler på at styrke det
· Kunne redegøre for det velfungerende team
Kunne definere og give eksempler på spændingsniveau og hvordan det kan reguleres
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer