Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Pia Aaes-Jørgensen
Hold 2020 ng/s (2s ngC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Jordskælv og vulkaner - hvor sker katastroferne?
Titel B Møns klint - fortid møder nutid
Titel C Hvordan undgår man oversvømmelser i Virum?
Titel D Energi + klimaforandring -er fremtiden bæredygtig?
Titel E Hvorfor er der monsun i Indien men ikke i Danmark?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Jordskælv og vulkaner - hvor sker katastroferne?

Vi har i dette forløb arbejdet med:
Den pladetektoniske model, jordens opbygning, konvektionsstrømme, de 3 typer af pladerande og deres karakteristika fx subduktionszone, bjergkædedannelse, dybhavsgrave og vulkanisme.
Vulkantyper, dvs. kegle- skjold-, eksplosionsvulkan og hotspots og jordskælv, herunder de 3 bølgetyper (p- s- og L-bølger) aflæsning af seismogrammer og richterskalaen. Derudover har vi arbejdet med, hvordan tsunami'er opstår og isostasi-princippet.

Øvelse: Højdeprofil i google earth i Atlanterhavet
Øvelse: Densitet af bjergarterne granit og basalt
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Den midtatlantiske højderyg 08-09-2020
Densitet af bjergarterne granit og basalt 17-09-2020
Prøve uden hjælpemidler i forløbet 01-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Møns klint - fortid møder nutid

Eleverne arbejder med FETA-modellen og får kendskab til istidernes bevægelse over DK med vægt på Weichsel-istidens isfremstød. Derudover lægges der vægt på at forstå særligt dannelsen af Møns Klint og tolkning af landskabet og fossilerne, der findes ved denne flotte klint. Her kan desuden nævnes 3 principper, som eleverne har stiftet bekendtskab med gennem arbejdet med Møns Klint - nemlig, aktualitetsprincippet, superpositionsprincippet og princippet for horisontale lag.
Afslutningsvis arbejdes med nutidens påvirkning af klinten, dvs bølgernes erosion og forklaring af skred.

Forsøg: Fossiljagt i klasselokalet og undersøgelse af, hvorvidt skrivekridt og granit er porøse
Ekskursion: Møns Klint
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hvordan undgår man oversvømmelser i Virum?

Vi har i dette forløb arbejdet med:
Vandets kredsløb, vandbalanceligningen og vandskel.
Grundvand - forbrug og dannelse (herunder regionale forskelle i DK) samt trusler - fra fx saltvandsintrusion, landbrug, industri, befolkningsstigning og klimatiske ændringer. Bæredygtighed (som begreb) i forhold til udnyttelsen af grundvandsressourcen. Herunder FNs verdensmål.
Jordbundstyper og deres forskellige egenskaber.
Mætningskurven - sky- og nedbørsdannelse samt de 4 nedbørstyper.

Forsøg: Forskellige jordtypers permeabilitet
Forsøg: Luftfugtighed og temperatur
Forsøg: Sky- og nedbørsdannelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Løsningsforslag i Virum 10-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel D Energi + klimaforandring -er fremtiden bæredygtig?

Vi har i dette forløb arbejdet med:
Dannelse af olie og naturgas. Eleverne har konstrueret egne forsøg for at se nærmere på oliens migration.
Overblik over verdens ressourcer og reserver af de 3 fossile brændsler, samt afhængighed af usikre regimer (mellemøsten) og selvforsyning. Et par forskellige vedvarende energikilder med fokus på deres fordele og ulemper er inddraget. Derudover har vi arbejdet med DK's udledning af CO2 fordelt på sektorer og DK's energikilder.
Vi har haft fokus på kulstofkredsløbet, CO2-udledningen ved afbrænding af de fossile brændsler og konsekvenserne deraf, herunder drivhuseffekten og global opvarmning, samt både de naturlige og menneskeskabte klimaændringer i for-, nu- og fremtiden. Vi har desuden arbejdet med feedbackmekanismer og inddraget grønlandspumpen som eksempel på en sådan, og hvad der kan ske såfremt den globale opvarmning fortsætter. Afslutningsvis har vi arbejdet med FNs bæredygtighedsmål indenfor energisektoren og opnåeligheden af disse.

Forsøg: Oliefælder, oliens migration (hjemmeforsøg)
Forsøg: Grønlandspumpen (hjemmeforsøg)
andet eksperimentelt arbejde: electricitymap. https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=map&remote=true
Forsøg: Isens afsmeltning - forskellen på havis og landis (hjemmeforsøg)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Hvorfor er der monsun i Indien men ikke i Danmark?

I dette forløb har vi arbejdet med:
Årstidsvariationen, solhøjder og solens zenit-bane, faktorer som har betydning for et områdes temperatur - herunder færdighedsopgaven omhandlende kyst- og fastlandsklima. Hydrotermfigurer, klimazoner og plantebælter.
Repetition af nedbørsdannelse og nedbørstyper sat i relation til det globale vindsystem.

Forsøg: Opvarmning af sand og vand

Andet eksperimentelt arbejde: Ventusky-hjemmesiden (analyse og tolkning af aktuel vejrsituation)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer