Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Virum Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Pernille Borch Vinther
Hold 2020 la/e (1e laC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introforløb
Titel B 1. Vita romana
Titel C 2. Romersk religion og mytologi
Titel D 3. Romersk kærlighed

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb

FORMÅL:
Forløbet fungerede som en kort overgang fra undervisning i AP latin til undervisning i latin på c-niveau med læsning af lidt længere sammenhængende KONSTRUEREDE tekster, Her skulle den basale grammatik repeteres, og vi fokuserede på en væsentligt periode i Roms historie - overgangen fra republik til kejserdømme og særligt på personen Augustus.
Forløbet danner desuden fundament for det første forløb med læsning af originaltekst, hvor der læses Martial og såvel grammatikken og perioden således uddybes.

INDHOLD
Grammatik:
- Syntaks og morfologi + repetition af den latinske terminologi
- Syntetisk > < analytisk sprog
- Kasus- og ledfunktioner

Historisk:
I overbliksform: romersk kongetid, republik og kejsertid, herunder Roms to grundlæggelsesmyter og Cæsar og Augustus' forbindelse hertil.

Fokus: Tiden omkring Cæsars magtovertagelse og død og Augustus' indsættelse. Desuden arbejdede eleverne i grupper med at forsøge at karakterisere Augustus ud fra to antikke kilder, Sveton og Seneca, og vi arbejdede med at applicere kardinaldyderne prudentia, temperantia, fortitudo og justia på Augustus, som han fremstilles i de antikke kilder og i monumenterne Ara pacis, Prima porta skulpturen og skulpturen af Augustus som pontifex maximus.

MATERIALE:
- af Susanne Høeg 'God latin 1' s. 4-7 (intro til senrepublikken og Augustus), tekst IIIB s. 21 om Gaius Julius Caesar + tekst IV om Augustus s. 24-25 (l. 1-5) og det perspektiverende materiale s. 26-27, 32-39.
- episode 4 'Roms første kejser' af dokumentarserien '8 days that made Rome'
- lærerproduceret pptx om Gajus Julius Cæsar

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 1. Vita romana

NB! 8 af forløbets 13 moduler var virtuelle. Der er skåret meget ned på mængden af supplerende stof til fordel for øget fokus på kernestof.

TITEL: VITA ROMANA

FORMÅL:
a) Kulturhistorisk: Gennem læsning af antikke originaltekster får eleverne et indblik i romernes dagligdag i tidlig kejsertid. Desuden læres forfatteren Martial og genren epigram, som eleverne får en introduktion til.

b) Grammatisk: Fokus: nominernes bøjning. Formål er at træne særligt syntaktisk analyse og kasus samt introducere nye grammatiske elementer: helsætningsanalyse, ledsætningers funktion, passive/deponente verber samt a.c.i.
Vi har talt om følgende ledsætningstyper: De substantiviske, de adjektiviske og de adverbielle.

DIDAKTISKE PRINCIPPTER:
Forløbet er computer- og telefonfrit (indtil hjemsendelse d. 14.12.20)
Der udleveres et lærerproduceret kompendium, som bruges gennem hele forløbet.
Eleverne har i forløbet arbejdet projektorienteret med at udarbejde oplæg om diverse emner inden for emnet (romernes udseende, boliger, sundhed, byer (herunder forum), familieliv og ægteskab, fritid, homoseksualitet og prostitution). Oplæggene blev afholdt som indgange til Martial-epigrammer omhandlende disse emner og som en kontekstuel ramme for originalteksterne.

MATERIALE:
Originaltekst:
Martial: 4.36, 12.88, 5.43, 4.65, 11.64, 1.10, 11.63, 11.62
Omfang: 2,5 side

Supplerende materiale:
Lærerproduceret materiale om forfatteren og epigramgenren
Perspektiverende materiale: Jambisk digt af den græske forfatter Semonides (ca. 650 f.Kr.) (om kvindetyper)
Omfang: ca. 10 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 2. Romersk religion og mytologi

NB! Størstedelen af forløbet er afholdt virtuelt. Der er skåret meget ned på mængden af supplerende stof til fordel for øget fokus på kernestoffet. Dele af kernestoffet er læst kurisorisk og vil derfor ikke indgå som eksamenstekst.

FORMÅL:
Forløbet har til formål at introducere eleverne til romernes praksis i forhold til deres religion fra senrepublikken til tidlig kejsertid. Ydermere sigter forløbet mod at give eleverne kendskab til det romerske panteon og til et udsnit af myter, som de fortælles af Gaius Julius Hyginus. Desuden giver forløbet eleverne viden om myternes funktion. Sprogligt bygger forløbet videre på forløb 1 og udbygger med fokus på verbernes bøjning og oversættelse heraf.

DIDAKTISKE PRINCIPPTER:
Der udleveres et lærerproduceret kompendium, som bruges gennem hele forløbet.
Eleverne har i forløbet arbejdet projektorienteret i grupper med at udarbejde oplæg om relevante guder og personer. Hver gruppe har udover oplæg også lavet en skriftlig karakteristik af guden/personen, som er blevet samlet i et 'Personregister', som eleverne har kunnet bruge gennem hele forløbet.
I forløbet blev der vekslet mellem grammatiske øvelser i mindre grupper, oplæg, læreroplæg, statarisk og kurisorisk læsning af kernestof og supplerende materiale.

INDHOLD
Grammatik: Eleverne er blevet introduceret til forskellen på finitte og infinitte verber. For de infinitte har de kendskab til:
stammer
tempus: præsens og perfektum (mærker, personendelser og oversættelse heraf). Vi nåede ikke at tale om plusquampf., selvom de optræder enkelte steder i teksterne.
Modus: indikativ, imperativ, konjunktiv. ift. konjunktiv har vi talt om, at det anvendes ved ønske, tvivl, opfordring, og kun om obligatoriske konjunktiver i udvalgte ledsætninger.
Diatese: aktiv/passiv + kort om deponente verber.

Historisk:
Vi fokuserede på:
- Romernes praksis ift. religion; templer, helligdomme og fester (herunder saturnalia) og religionens forbindelse til den græske.
- Myternes funktion: ætiologiske - hhv. deskriptive og normative. Vi talte om myternes som en kulturs kollektive selvforståelse, og vi forsøgte at udlede, hvad de myter, vi har læst, kan fortælle os om romernes selvforståelse og hvad de mente, var væsentligt i livet og relationen til guderne. Vi anvendte desuden begreberne hybris > < nemesis samt do ut des.

MATERIALE:
Kernestof:
Myte 142: Pandora (kurisorisk)
Myte 146: Proserpina (kurisorisk)
Myte 148: Vulcanus
Myte 39: Daedalus (kurisorisk)
Myte 40: Pasiphae
Myte 42: Theseus apud Minotaurem

Omfang: ca. 3 sider

Supplerende:
Sekundærlitt. om forfatteren samt om romersk religion (lærerproduceret)
Politiken podcast: "Antikkens Rom #8: Skøre kejsere spredte skræk og rædsel i Rom"
Andreasen og Poulsen 'Paideia' s. 30 ('Hvad er en myte'?)
Græsk/romersk perspektivtekst: af: Hesiod 'Theogonien' (Lene Andersen 1999) v. 114-210 (ret overfladisk)

Omfang: ca. 13 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 3. Romersk kærlighed

FORMÅL:
Formålet med forløbet var dels at give eleverne et overordnet kendskab til strømninger og opbrud i det litterære genstandfelt i senrepublikkens Rom, dels til Catul som en af de fremmeste digtere fra den neoteriske skole.

DIDAKTISKE PRINCIPPTER:
Forløbet er computerfrit. Der udleveres et lærerproduceret kompendium, som bruges gennem hele forløbet. I forløbet, årets sidste, arbejder eleverne mere selvstændigt, og det grammatiske fokus i forløbet er repetition fra tidligere.


INDHOLD
Grammatik: ´
Konjunktiv i hovedsætninger
Imperativ
Perfektumssystemet
PPP (kort tillægsform)

Historisk:
Om den romerske litteraturs opståen og litterære genrer. Desuden om Catul, hans samtid og digtning og kort om Sapfo som perspektiv. Desuden kort om stoicisme kontra epikuræisme i forbindelse med læsningen særligt af Catul 5.

MATERIALE:
Kernestof:
Catul 5 (v.1-9 er læst statarisk, v. 10-13 er læst kurisorisk)
Catul 75
Catul 85

Omfang: ca. 2 sider

Supplerende:
Lærerproduceret præsentation af forfatteren, tiden og den neoteriske strømning i senrepublikken på baggrund af Thomsen 2008 'Pluk dagen' s. 99ff.
Christensen & Tortzen 2003: 'Florilegium' s. 11-12
Høeg 2019: 'Catul' s.  4-5, 11-13, 28-29, 34-35
Andreasen & Poulsen 'Paideia' s. 164-165 (om epikuræisme)

Græsk/romersk perspektivtekst: Sapfo 'Fragment 94' fra: Sevelsted, R.  'Roser fra Piería. Samtlige fragmenter' (2020)

Omfang: ca. 17 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer